eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Zagospodarowanie terenu - Polana rodzinna Księżnej Dąbrówki w SzczecinieOgłoszenie z dnia 2023-09-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zagospodarowanie terenu - Polana rodzinna Księżnej Dąbrówki w Szczecinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684232

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ku Słońcu 125A

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 71-080

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: agnieszka.zadernowska@zuk.szczecin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zuk.szczecin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie terenu - Polana rodzinna Księżnej Dąbrówki w Szczecinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4b0ac437-56b5-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00402015

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00031986/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Fotopunkt Grobla

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.platformazakupowa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, zostały opisane w Regulaminie Internetowej
Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o. pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
2. Instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert, wysyłania i odbierania dokumentów oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców”

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125A;kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zakładzie Usług
Komunalnych w Szczecinie jest możliwy pod numerem telefonu 91 48 57 132 oraz adresem email:iod@zuk.szczecin.pl, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zagospodarowanie terenu - Polana rodzinna Księżnej Dąbrówki w Szczecinie” prowadzonym w trybie podstawowym; odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art.18oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.poz.2019 ze zmianami), dalej „ustawa Pzp”; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że: posiada Pani/Pan:− na podstawie
art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych,− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w
sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników);− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od zamawiającego ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o
których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO
prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: C/26/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Zagospodarowanie terenu - Polana rodzinna Księżnej Dąbrówki w Szczecinie”.
2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45000000-7 Roboty budowlane
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
43325000-7 Wyposażenie parków i placów
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
77211600-8 Sadzenie drzew
77314100-5 Usługi w zakresie trawników
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
32427000-2 System sieciowy
32426000-5 Sieciowy system publikacji
32420000-3 Urządzenia sieciowe
32424000-1 Infrastruktura sieciowa
32421000-0 Okablowanie sieciowe
32415000-5 Sieć Ethernet
3. Przedmiot zamówienia – opisany w załącznikach nr 5 i 6 do SWZ - obejmuje między innymi:
1) roboty wstępne, przygotowawcze, tymczasowe, zabezpieczające, towarzyszące i pomiarowe,
2) oczyszczenie terenu ze śmieci, gruzu, odpadów stałych i innych zanieczyszczeń wraz z wywozem i utylizacją,
3) wykonanie robót rozbiórkowych wraz z wywozem i utylizacją materiału i elementów z rozbiórki (m. in. elementów betonowych, stalowych, kamiennych, pozostałości małej architektury, płyt betonowych, nawierzchni brukowej z kostki betonowej, nawierzchni chodnikowych z płyt betonowych, nawierzchni asfaltowej, elementów małej architektury),
4) wykonanie robót ziemnych z wywozem i utylizacją nadmiaru gruntu,
5) makro – i mikroniwelację terenu,
6) budowę ogrodzenia panelowego o wysokości 120 cm i 240 cm wraz z bramkami wejściowymi,
7) budowę ozdobnego ogrodzenia z lameli o wysokości 120 cm wraz z ozdobną drewnianą bramą wejściową z napisem oraz bramką z lameli,
8) budowę parawanowej zabudowy kabiny sanitarnej i miejsca do gromadzenia odpadów,
9) budowę zadaszonej wiaty rekreacyjnej drewnianej,
10) budowę siedzisk z prefabrykatów betonowych z wykończeniem z listem z drewna egzotycznego,
11) budowę wyniesionych kwietników z obrzeżem z palisady betonowej,
12) budowę boiska dla dzieci o nawierzchni trawiastej,
13) budowę alejek i ścieżek utwardzonych z obrzeżami i krawężnikami o nawierzchni: z kostki betonowej dekoracyjnej, mineralnej, z ekokraty wypełnionej żwirem, bezpiecznej EPDM,
14) budowę betonowych schodów terenowych z elementów systemowych wraz z pochwytami stalowymi,
15) dostarczenie i montaż elementów małej architektury i urządzeń rekreacyjnych (m. in. ławki z oparciem i kosze na śmieci z Katalogu Mebli Miejskich dla m. Szczecina, siedziska ze stołem piknikowym jako komplet, grill parkowy z szufelką, leżanki obrotowe z automatycznym hamulcem bezpieczeństwa, huśtawki podwójne, bujak na sprężynie „Krowa”, bujak na sprężynie „Owca”, przenośna bramka do piłki nożnej o wymiarach 5 x 2 m, słupki ograniczające wjazd, tablice regulaminowe, tablica informacyjno – historyczna),
16) w zakresie zieleni:
a) wykonanie cięć adaptacyjnych podrostów samosiejów, cięć pielęgnacyjnych, sanitarnych i formujących drzew i krzewów wraz z dokonaniem oceny przez aborystę drzewa nr 1 po wykonaniu cięć w koronie drzewa i przekazaniem oceny Zmawiającemu w formie papierowej i elektronicznej na CD (2 kpl),
b) przesadzenie istniejących drzew,
c) wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów, bylin, traw ozdobnych i pnączy,
d) założenie trawników,
e) założenie łąki kwietnej,
17) wykonanie robót elektrycznych i teletechnicznych, w tym m. in.:
a) wykonanie robót pomiarowych i ziemnych,
b) zabezpieczenie istniejącej linii kablowej rurą osłonową dwudzielną,
c) ułożenie kanalizacji kablowej monitoringu,
d) posadowienie szafy oświetleniowej SO, szafy gniazd wtykowych SKG ze stali nierdzewnej, punktu dystrybucyjnego GPD wraz z rejestratorem,
e) posadowienie fundamentów prefabrykowanych,
f) montaż słupów oświetleniowych o wysokości 4m,
g) montaż opraw oświetleniowych,
h) montaż kamer monitoringu wizyjnego CCTV,
i) uruchomienie instalacji oświetleniowej i monitoringu,
j) wykonanie pomiarów, badań i sprawdzeń.
(...)
12. Wykonawca zapewni, we flocie pojazdów używanych przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, co najmniej 10 % udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym w rozumieniu ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
13. Podane w dokumentacji projektowej nazwy własne są przykładowe. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert z produktami równoważnymi (oferta równoważna) z uwzględnieniem zapisów zawartych w załączniku nr 5 do SWZ. Informacje odnośnie oferty równoważnej zostały zawarte w rozdziale V SWZ.

Z uwagi na ograniczona ilość znaków - szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia znajdują się w Rozdziale III SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

77211600-8 - Sadzenie drzew

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

32427000-2 - System sieciowy

32426000-5 - Sieciowy system publikacji

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

32424000-1 - Infrastruktura sieciowa

32421000-0 - Okablowanie sieciowe

32415000-5 - Sieć ethernet

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 245 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy – zamówienia udzielane w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, polegającego na powtórzeniu podobnych robot budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
Zakres robót budowlanych udzielanych w ramach zamówienia podobnego będzie zgodny z całością lub częścią zakresu robót budowlanych udzielonych w ramach zakresu zamówienia podstawowego.
Warunkiem udzielenia zamówienia podobnego będzie brak wykonywania tożsamego zakresu prac na tym samym obiekcie przez innego Wykonawcę.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
2. Za najkorzystniejszą ofertę, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej - minimalny poziom zdolności to:
1) wykonanie należycie w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
a) jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie terenu parkowego lub terenu rekreacyjnego lub skweru (z wyłączeniem terenu sportowego) o wartości nie mniejszej niż
600 000,00 zł brutto
oraz
b) jednej roboty budowlanej polegającej na budowie oświetlenia zewnętrznego, obejmującej co najmniej 3 punkty oświetlenia zewnętrznego
oraz
c) jednej roboty budowlanej polegającej na budowie systemu monitoringu wizyjnego obejmującego budowę kanalizacji kablowej oraz montaż co najmniej 2 kamer monitoringu wizyjnego CCTV
2) wykonanie należycie w okresie ostatnich 3 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
a) jednej pracy obejmującej swym zakresem dostawę i sadzenie co najmniej 10 szt. drzew
oraz
b) jednej pracy obejmującej swym zakresem dostawę i sadzenie traw ozdobnych i bylin lub traw ozdobnych lub bylin, w ilości nie mniejszej niż
200 szt.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wówczas Wykonawca wykazuje te roboty budowalne lub usługi, w których wykonaniu bezpośrednio uczestniczył.
W przypadku składania oferty wspólnej, ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.
W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku została wyrażona w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tą wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
3) dysponowanie:
a) kierownikiem budowy – osobą posiadającą:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
- przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.
Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
z 2023 r. poz. 682 ze zmianami) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu
i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania.
Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.


b) kierownikiem robót elektrycznych – osobą posiadającą:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych,
- przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.
Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
z 2023 r. poz. 682 ze zmianami) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu
i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania.
Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
c) kierownikiem robót telekomunikacyjnych – osoba posiadającą:
 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
 przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.
Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
z 2023 r. poz. 682 ze zmianami) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania.
Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
d) osobą do pełnienia nadzoru przy pracach zieleniarskich – osobą posiadającą:
- tytuł mgr inż. lub inż., na kierunku przyrodniczym lub budowlanym,
- doświadczenie w prowadzeniu nadzoru dendrologicznego nad co najmniej jedną
inwestycją, której zakres odpowiadał zakresowi przedmiotu zamówienia,
- Certyfikat Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni lub równoważny.
e) pilarzem – osobą posiadającą co najmniej 3-miesięczne doświadczenie w realizacji wycinki.
W przypadku składania oferty wspólnej, ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe składane w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy:
1) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy w zakresie podstawy wykluczenia z postępowania z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 6 ustawy i z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835),
2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową
albo
oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe składane w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy,
2) wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, licząc od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy,
3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W przypadku składania oferty równoważnej, Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych, tj. opisu produktów równoważnych, zawierającego co najmniej nazwę i parametry techniczne. Za równoważne zostaną uznane produkty o parametrach nie gorszych niż opisane w załącznikach nr 5 - 6 do SWZ.
2. Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy, jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem art. 107 ust. 3 ustawy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. W przypadku składania oferty równoważnej, Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych, tj. opisu produktów równoważnych, zawierającego co najmniej nazwę i parametry techniczne. Za równoważne zostaną uznane produkty o parametrach nie gorszych niż opisane w załącznikach nr 5 - 6 do SWZ.
2. Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy, jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem art. 107 ust. 3 ustawy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Wysokość wadium to 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych i 00/100).
3. Wadium wnosi się do dnia 04.10.2023 r., do godziny 9.00.
Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w ww. terminie zostanie zaksięgowane na koncie Zamawiającego.
4. Wadium może być wnoszone:
1) w pieniądzu – przelewem na konto Zamawiającego: 78 1020 4795 0000 9002 0332 3672,
2) w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – dokumenty wadialne (gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe, poręczenia) muszą zostać przekazane Zamawiającemu w oryginale w postaci elektronicznej, tj. w formie oryginału opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu).
Dokumenty wadialne nie mogą zawierać postanowień uzależniających ich wygaśnięcie od zwrotu oryginału dokumentu do jego wystawcy.
5. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach.
6. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby w tytule przelewu wyraźnie oznaczyć nazwę zadania, a także wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku, gdy wadium jest wnoszone przez pełnomocnika/pośrednika.
7. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia:
1) dokument gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski,
2) gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich.
8. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia) zawierające oświadczenie, że zaistniała co najmniej jedna z okoliczności przewidzianych w art. 98 ust. 6 pkt 1 – 3 ustawy, bez potwierdzania tych okoliczności,
2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.
9. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli nie wniesie on wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy.
10. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 98 ust. 1 – 5 ustawy.
11. Wykonawca w formularzu oferty wpisuje nr konta, na które Zamawiający ma zwrócić wadium wniesione w pieniądzu.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 57 – 60 ustawy.
2. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia.
3. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców, zawierającej, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia,
4) wskazanie wykonawcy upoważnionego do wystawienia faktury.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana umowy:
1) zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie i pod rygorami art. 455 ustawy,
2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku:
A. konieczności przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy,
B. wystąpienia zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
C. powstania okoliczności będących następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.,
D. zmiany stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, powodującej zwiększenie lub zmniejszenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy,
E. innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z SWZ,
F. wystąpienia nieprzewidzianych warunków realizacji zadania, np. odkrycia nieinwentaryzowanych przedmiotów, obiektów, instalacji podziemnych i będzie to miało wpływ na harmonogram i termin wykonania zadania,
3) poza przypadkami wskazanymi w pkt 2, Zamawiający przewiduje także zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za realizację umowy, w przypadku zmiany kosztów Wykonawcy związanych z realizacją umowy.
4) Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy, przez przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmiany w formie pisemnej, które powinny zawierać:
a) rodzaj i zakres zmian,
b) warunki wprowadzenia zmian,
c) ustalenie, że zmiany nie modyfikują ogólnego charakteru umowy.
5) Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem zawierającym co najmniej elementy, o których mowa wyżej) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, w składzie której będą m.in. inspektor nadzoru, kierownik budowy, projektant.
6) W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 i dalsze ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
7) Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych.
8) Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych, których wartość nie zwiększa wynagrodzenia umownego, określonego w umowie. Podstawą wprowadzenia robót zamiennych będzie protokół konieczności robót zamiennych sporządzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego na zasadach określonych
w niniejszym pkt.

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków szczegółowe informacje dotyczące zmiany umowy znajdują się w Rozdziale XIX SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-04 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-04 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. Udostępnienie zasobów
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach zawodowych lub/i technicznych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w art. 118 -123 ustawy.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

II. Sposób i termin składania ofert
Ofertę (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ) wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, tj.:
1) oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postepowaniu (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ),
2) pełnomocnictwami,
3) w przypadku udostępnionych zasobów:
zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy lub innym podmiotowym środkiem dowodowym, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postepowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ),
4) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
oświadczeniem wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ) i oświadczeniami o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postepowaniu dot. każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
5) w przypadku składania oferty równoważnej:
opisem produktów równoważnych,
należy złożyć na Platformie – zgodnie z zapisami SWZ, w terminie do dnia 04.10.2023 r., do godz. 9.00.

III. Informacje o formalnościach, które muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 7 do SWZ.
2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy.
3. Do dnia zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:
1) dowód wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
2) kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przedmiar robót zawarty w załączniku nr 5 do SWZ (przedmiar robót stanowi element pomocniczy przy wyliczaniu ceny ofertowej, a także m. in. w kwestiach podwykonawstwa, rozliczeń częściowych) – w wersji papierowej i elektronicznej - edytowalnej z rozszerzeniem .ath,,
3) umowę ubezpieczenia:
4) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców, o której mowa w rozdziale IX SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.