eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olkusz › Budowa budynku gospodarczego w ramach zadania pn: "Budowa budynku biurowo - konferencyjnego, siedziby Nadleśnictwa Olkusz wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz układem komunikacyjnym"Ogłoszenie z dnia 2023-09-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa budynku gospodarczego w ramach zadania pn: „Budowa budynku biurowo - konferencyjnego, siedziby Nadleśnictwa Olkusz wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz układem komunikacyjnym"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olkusz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 272536273

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łukasińskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Olkusz

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-300

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: 326430445

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: olkusz@katowice.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: olkusz.katowice.lasy.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa budynku gospodarczego w ramach zadania pn: „Budowa budynku biurowo - konferencyjnego, siedziby Nadleśnictwa Olkusz wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz układem komunikacyjnym"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d5570f4b-5632-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00401623

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00169057/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa budynku gospodarczego w ramach zadania pn: „Budowa budynku biurowo - konferencyjnego, siedziby Nadleśnictwa Olkusz wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz układem komunikacyjnym"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://josephine.proebiz.com/pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy przetargowej JOSEPHINE
https://josephine.proebiz.com/pl/ oraz poczty elektronicznej: olkusz@katowice.lasy.gov.pl z zastrzeżeniem, że składanie ofert oraz
oświadczeń, odbywa się wyłącznie poprzez platformę JOSEPHINE.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi się zarejestrować
na platformie JOSEPHINE dostępnej pod adresem internetowym https://josephine.proebiz.com/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej za pomocą platformy JOSEPHINE, zostały opisane na stronie
https://josephine.proebiz.com/pl/. oraz stronie internetowej:
https://store.proebiz.com/docs/josephine/pl/Wymagania_techniczne_sw_JOSEPHINE.pdf Sposób sporządzenia, wysyłania i
odbierania korespondencji elektronicznej musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu wydanym na podstawie
art. 70 PZP. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia akceptuje warunki korzystania z
platformy JOSEPHINE.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://josephine.proebiz.com/pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olkusz, ul.
Łukasińskiego 3, 32-300 Olkusz;
• w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, Julia Szablowska (adres
korespondencyjny: 31-231 Kraków ul. Bociania 6a/22, e-mail: biuro@personal-data.pl).;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek
prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
• Posiada Pan/Pani:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z
prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które
Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z
wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 937030,35 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku gospodarczego w ramach zadania pn: „Budowa budynku biurowo -
konferencyjnego, siedziby Nadleśnictwa Olkusz wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz układem
komunikacyjnym" Zamówienie obejmuje budowę budynku gospodarczego o prostej formie, na rzucie prostokąta, z dachem skośnym o kącie
nachylenia 40 st. W budynku zaprojektowano śmietnik oraz pomieszczenia na potrzeby magazynu środków ochrony roślin.
Obiekt jest wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną, instalację klimatyzacji, elektryczną oraz zbiornik bezpodpływowy.
Zakres opracowania przewiduje również wykonanie dojść i dojazdów.
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia –
zawiera załącznik nr 1 – dokumentacja projektowa (uwaga! opis do projektu w zakresie rozdziału „B”), przedmiar robót oraz
STWIOR do niniejszej SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45262310-7 - Zbrojenie

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45321000-3 - Izolacja cieplna

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, oceniona w oparciu o podane wyżej kryteria, która
w sumie uzyska największą ilość punktów spośród ofert nieodrzuconych i spełniających wszystkie wymagania określone przez
Zamawiającego w treści specyfikacji

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają
warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu i niniejszej SWZ. Zamawiający wymaga
wykazania przez wykonawcę spełniania warunku określonego w art. 112 ust. 2 PZP dotyczącego
1.1.Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie
1.2.Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
1.3 Zdolności technicznej lub zawodowej – w zakresie:
1.3.1. Posiadania wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, jeżeli w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie), Wykonawca
składający ofertę wykaże, że zrealizował przynajmniej dwie oddzielne roboty polegające na budowie, przebudowie,
rozbudowie, dobudowie, nadbudowie lub remoncie budynków, przy czym wartość jednej z tych robót nie może być mniejsza
niż 200 000 zł brutto, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane
oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie – zgodnie z wymaganiami niniejszej SWZ.
1.3.2.Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1. Zamawiający uzna, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże, że:
a) dysponuje co najmniej 1 osobą na stanowisku kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane
wydane na podstawie przepisów obowiązujących w chwili ich uzyskania, a które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika
budowy przy wykonaniu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia lub uprawnienia zagraniczne uznane w
zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1646), które uprawniają do
kierowania robotami budowlanymi
w zakresie przewidzianym opisem przedmiotu zamówienia.
b) dysponuje co najmniej 5 osobami zatrudnionymi na umowę o pracę w rozumieniu art.22 Kodeksu Pracy, wykonującymi
prace w zakresie, robót ziemnych oraz konstrukcyjno-budowlanym (murarz, cieśla i dekarz)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369),
z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik
nr 8 do SWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o
których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub
sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed ich złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
powyższych dokumentów, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków zgodnie z powyższym, zastępuje się je
w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed
organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Wyżej wymienione terminy wystawienia stosuje się.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
1. Wykaz robót budowlanych (zgodnie z pkt 1.3.1 Dział XV SWZ) w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i
doświadczenia, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów
na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz którego
roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (załącznik nr 6 do SWZ).
2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,
kontrolę jakości lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 7 do SWZ). Jeżeli pełniona funkcja tego wymaga należy najpóźniej w dniu
podpisania umowy przedstawić kopię posiadanych uprawnień dla osób wyszczególnionych w załączniku 7 zgodnie z pkt 1.3.2 Dział XV SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00
2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru
Wykonawcy:
a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy w: BNP PARIBAS POLSKA S.A. nr 36 2030 0045 1110 0000 0043 4890, w
taki sposób, aby znalazły się na rachunku. Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
b. gwarancjach bankowych;
c. gwarancjach ubezpieczeniowych;
d. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania
ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2. Ustawy PZP

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Informacja na temat wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia
1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia
2 W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
o niepoleganiu wykluczeniu oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców
4 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony mają prawo do przedłużenia wykonania przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie
zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:
1) Jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem
okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą :
a) następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy trwającego dłużej niż 7 dni,
b) nieterminowego przekazania dokumentacji technicznej trwającego dłużej niż 7 dni,
c) w przypadku przekazania wykonawcy wadliwej lub niekompletnej dokumentacji technicznej jeżeli nie jest możliwe jej
poprawienie w terminie 7 dni od daty przekroczenia terminu na jej przekazanie
d) wstrzymania wykonania robót na wyraźne żądanie Zamawiającego trwające dłużej niż 7 dni w zakresie, w jakim ww.
okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót.
2) Gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót w szczególności z
powodu technologii realizacji prac określonych umową, normami lub innymi przepisami wymagającymi odpowiednich
warunków jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność. Za niekorzystne warunki atmosferyczne należy rozumieć intensywne opady deszczu, śniegu lub gradu
utrzymujące się co najmniej przez 5 dni / potwierdzone wpisem w dzienniku przez inspektora nadzoru/, konieczność
przerwania robót oraz spadek temperatury poniżej -10°C, utrzymujący się przez co najmniej 10 dni.
3) Gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy
ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają
realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji.
4) Wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji
państwowej do których są zobowiązane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, które nie są następstwem
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.
5) Gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są
zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym
ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność
6) Jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony
organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
7) Wystąpienia siły wyższej (powódź, huragan, trzęsienie ziemi, uderzenia pioruna, gradobicie, tąpnięcia górnicze, epidemie, pożary, wojna, zamieszki krajowe, strajki, odnalezienie niewypałów, niewybuchów lub wykopalisk
archeologicznych) uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
2. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do umowy strona zainteresowana przekazuje drugiej stronie wniosek na piśmie za pośrednictwem osób funkcyjnych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy przetargowej JOSEPHINE dostępnego na stronie https://josephine.proebiz.com/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-03 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.