eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przysucha › Rozbudowa miejsc w Samorządowym Klubie Dziecięcym "Maluszek" w PrzysuszeOgłoszenie z dnia 2023-09-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa miejsc w Samorządowym Klubie Dziecięcym „Maluszek” w Przysusze

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina i Miasto Przysucha

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223379

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Kolberga 11

1.5.2.) Miejscowość: Przysucha

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminaprzysucha.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.gminaprzysucha.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

administracja samorządowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa miejsc w Samorządowym Klubie Dziecięcym „Maluszek” w Przysusze

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fa530b21-5607-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00401501

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00041165/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Rozbudowa miejsc w Samorządowym Klubie Dziecięcym "Maluszek" w Przysusze

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

NextGenerationEU

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fa530b21-5607-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-fa530b21-5607-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej na stronie internetowej https://ezamówienia.gov.pl. Identyfikator postępowania (ID): ID: ocds-148610-fa530b21-5607-11ee-a60c-9ec5599dddc1. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-fa530b21-5607-11ee-a60c-9ec5599dddc1
2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych na stronie prowadzonego postępowania.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Posiadanie konta umożliwia korzystanie w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamówienia.gov.pl.
4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
5. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 wyżej przywołanego rozporządzenia, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 tego rozporządzenia, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej: w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje jako załącznik), lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za ich pośrednictwem odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze te umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
8. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: inwestycje@gminaprzysucha.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy i Miasta Przysucha jest: Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha; ul. Plac Kolberga 11, 26 – 400 Przysucha.
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Przysucha jest Pani Paula Słowik, email: inspektor@cbi24.pl, pocztą tradycyjną na adres: Gmina i Miasto Przysucha, Plac Kolberga 11, 26-400 Przysucha.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Rozbudowa miejsc w Samorządowym Klubie Dziecięcym „Maluszek” w Przysusze z podziałem na części: Część 1: Adaptacja części pomieszczeń budynku szkoły na potrzeby żłobka; Część 2: Dostawa wraz z montażem pompy ciepła wraz z montażem wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła na potrzeby żłobka; Część 3: Rozbudowa istniejącego placu zabaw przy Samorządowym Klubie Dziecięcym „Maluszek” w Przysusze; Część 4: Dostawa budynku kontenerowego na potrzeby żłobka, numer referencyjny postępowania: ZPI.271.49.2023.MP prowadzonym w trybie: podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8) Posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu dodanych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) Nie przysługuje Pani/Panu:• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20RODO;• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.1.2.Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art.14RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, a także w trakcie realizacji umowy.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPI.271.49.2023.MP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1: Adaptacja części pomieszczeń budynku szkoły na potrzeby żłobka;
1) Przedmiot zamówienia: Adaptacja części pomieszczeń budynku szkoły na potrzeby żłobka;
2) Lokalizacja, stan prawny, stan istniejący: Teren inwestycji jest zlokalizowany na terenie gminy Przysucha, w miejscowości Przysucha, nr ewid. dz.: 1843/3, 1841/3, 1840/3, 1839/3, 1836/3, 1835/3, 1834/3, 1833/3, 1832/3, 1839/3, 1830/3, 1829/3, 1828/3, 3621/3, 1831/3 obręb Przysucha 0001, jednostka ewidencyjna 142306_4 Przysucha miasto. Zadanie inwestycyjne nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco lub mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Obszar inwestycji nie znajduje się na obszarze chronionym przyrodniczo w tym obszarze Natura 2000 oraz nie znajduje się w strefie konserwatorskiej.
3) Roboty budowlane dla części 1: Adaptacja części pomieszczeń budynku szkoły na potrzeby żłobka obejmują prace adaptacyjne na części obiektu o pow. ok. 240m2 polegające na:
- wykonaniu przejścia pomiędzy pomieszczeniem do leżakowania a pomieszczeniem dydaktyczno – rekreacyjnym o wymiarze 2mx2,1m, poprzez rozebranie zabudowy z płyty k/g,
- uzupełnienie ubytków, wyrównanie i zagruntowanie ścian i sufitów;
- wykonaniu zabudowy ściany z płyty k/g w celu wydzielenia pomieszczenia gospodarczego w adaptowanej części żłobka i montażu drzwi płytowych wewnętrznych z zamkiem;
- oczyszczeniu i pomalowaniu zmywalnymi farbami lateksowymi akrylowo – kompozytowymi o wysokiej odporności mechanicznej powłoki wszystkich pomieszczeń żłobka o łącznej pow. ok. 240m2 , kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym;
- wykonaniu podejścia z wodą ciepłą i zimną oraz odpływu do sieci kanalizacyjnej w celu zamontowania zlewu do mycia nocników dziecięcych w pomieszczeniu łazienki i uzupełnienie glazury i terakoty po pracach instalacyjnych;
- strop nad powierzchnią żłobka należy ocieplić wełną mineralną o łącznej grubości minimum 15 cm;
- wykonaniu demontażu istniejącej pochylni dla niepełnosprawnych i wykonaniu nowej w nowej lokalizacji;
- wymianie stolarki okiennej w pomieszczeniach żłobka w celu zapewnienia odpowiednich parametrów przenikalności ciepła w budynku tj. o współczynniku przenikalności dla okien min. 0,9kW – szt. 4.
- demontaż istniejących rolet i ich ponowny montaż na nowej stolarce okiennej.
Uwaga: w celu dokonania prawidłowej kalkulacji ceny dla stolarki okiennej zaleca się dokonania wizji w terenie i pomiaru z natury.
4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym: zagospodarowanie terenu, rozwiązania techniczne, minimalne wymagania zamawiającego dotyczące parametrów technicznych, technologicznych, rozwiązań materiałowych, wymagań dotyczących wykonania i odbioru, warunków gwarancji itp. określają poniższe dokumenty:
a) Projekt budowlany: Adaptacja części pomieszczeń budynku szkoły na potrzeby żłobka;
b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
5) Szczegółowy zakres obowiązków wykonawcy zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.
6) Zamówienie obejmuje również roboty towarzyszące oraz tymczasowe nie objęte dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz wymaganiami zamawiającego a konieczne do uwzględnienia ze względu na przepisy prawa budowlanego oraz do ich prawidłowego ukończenia. Roboty te obejmują w szczególności:
1) Organizację, zabezpieczenie i odpowiednie oznakowanie placu budowy.
2) Przygotowanie dokumentacji budowy do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
3) Likwidację placu budowy i jego uporządkowanie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium cena i kryterium udzielonej gwarancji

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2: Rozbudowa istniejącego placu zabaw przy Samorządowym Klubie Dziecięcym „Maluszek” w Przysusze
1) Przedmiot zamówienia: Rozbudowa istniejącego placu zabaw.
2) Lokalizacja, stan prawny, stan istniejący: Teren inwestycji jest zlokalizowany na terenie gminy Przysucha, w miejscowości Przysucha, nr ewid. dz.: 1843/3, 1841/3 obręb Przysucha 0001, jednostka ewidencyjna 142306_4 Przysucha miasto. Zadanie inwestycyjne nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco lub mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Obszar inwestycji nie znajduje się na obszarze chronionym przyrodniczo w tym obszarze Natura 2000 oraz nie znajduje się w strefie konserwatorskiej. Istniejący plac zabaw posiada łączną powierzchnię 81,50m2. Plac zabaw posiada konstrukcję nawierzchni: warstwę odsączającą o grubości 10 cm, podbudowę z kruszywa łamanego o grubości 15 cm, warstwę wyrównawczą z kruszywa o grubości 5cm, warstwę bazową z granulatu z lepiszczem poliuretanowym o grubości 10mm, nawierzchnię z granulatu EPDM o grubości 8mm, obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100cm. Plac wyposażony jest w urządzenia zabawowe: dwie huśtawki sprężynowe (typu bujak), konstrukcję typu domek, urządzenie wielofunkcyjne typu tunel, ławkę parkową, regulamin placu zabaw. Plac zabaw jest ogrodzony panelami systemowymi o wysokości 1,5m ocynkowane, powlekane PCV z furtką o szerokości 1m.
3) Zadanie dla części 2: Rozbudowa istniejącego placu zabaw przy Samorządowym Klubie Dziecięcym „Maluszek” w Przysusze obejmuje rozbudowę istniejącego placu zabaw o pow. ok. 50 m2. Roboty w ramach zadania obejmują:
- demontaż istniejącej nawierzchni z kostki brukowej o pow. ok. 50 m2;
- demontaż istniejącego ogrodzenia i jego ponowne wykorzystanie w części przeznaczonej do rozbudowy;
- wykonanie rozbudowy nawierzchni placu zabaw o konstrukcji zgodnej z istniejącą tj. warstwa odsączająca o grubości 10 cm, podbudowa z kruszywa łamanego o grubości 15 cm, warstwa wyrównawcza z kruszywa o grubości 5cm, warstwa bazowa z granulatu z lepiszczem poliuretanowym o grubości 10mm, nawierzchnia z granulatu EPDM o grubości 8mm, obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100cm;
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw;
- demontaż w przypadku konieczności przeniesienia istniejących urządzeń zabawowych i ponowny ich montaż oraz montaż nowych urządzeń (w uzgodnieniu z Zamawiającym) w ilości i zachowaniem odległości bezpiecznych urządzeń wynikających ze specyfikacji urządzeń;
- dostawa drzew ozdobnych szczepionych na pniu w donicach ozdobnych np. typu Catalpa (rodzaj do uzgodnienia z Zamawiającym) w ilości 10 szt.
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania planu zagospodarowania terenu i uzgodnienia z Zamawiającym i zarządcą obiektu oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej wykonanego placu zabaw.
Uwaga:
W celu dokonania prawidłowej kalkulacji ceny oraz właściwego doboru urządzeń zabawowych zaleca się dokonanie wizji w terenie i pomiaru z natury.
4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym: zagospodarowanie terenu, rozwiązania konstrukcyjne, minimalne wymagania zamawiającego dotyczące parametrów technicznych, technologicznych, rozwiązań materiałowych, wymagań dotyczących wykonania i odbioru, warunków gwarancji itp. określają poniższe dokumenty:
a) Projekt budowlany istniejącego placu zabaw.
b) Wizualizacja planowanej rozbudowy placu zabaw.
5) Szczegółowy zakres obowiązków wykonawcy zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.
6) Zamówienie obejmuje również roboty towarzyszące oraz tymczasowe należy wykonać zgodnie z wymaganiami zamawiającego a konieczne do uwzględnienia ze względu na przepisy prawa budowlanego oraz do ich prawidłowego ukończenia. Roboty te obejmują w szczególności:
a) Organizację, zabezpieczenie i odpowiednie oznakowanie placu budowy.
b) Przygotowanie dokumentacji budowy do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
c) Likwidację placu budowy i jego uporządkowanie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium cena i kryterium udzielonej gwarancji

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3: Dostawa budynku kontenerowego na potrzeby żłobka
1) Przedmiot zamówienia: Dostawa budynku kontenerowego na potrzeby żłobka
2) Lokalizacja, stan prawny, stan istniejący: Teren inwestycji jest zlokalizowany na terenie gminy Przysucha, w miejscowości Przysucha, nr ewid. dz.: 1843/3, 1841/3 obręb Przysucha 0001, jednostka ewidencyjna 142306_4 Przysucha miasto. Zadanie inwestycyjne nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco lub mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Obszar inwestycji nie znajduje się na obszarze chronionym przyrodniczo w tym obszarze Natura 2000 oraz nie znajduje się w strefie konserwatorskiej. Działka częściowo zabudowana budynkiem szkoły.
3) Zadanie dla części 3: Dostawa gotowego budynku modułowego/kontenerowego na potrzeby żłobka obejmuje dostawę i usytuowanie budynku typu kontener o pow. 20 m2, niezwiązanego trwale z gruntem. Minimalne wymiary zewnętrzne: szerokość min. 2900mm, długość min. 7000mm, wysokość min. 2800mm. Konstrukcja budynku stalowa, pokryta blachą, ocieplony i odizolowany w celu zapobieżenia powstawaniu wilgoci wewnątrz budynku, dach płaski. Wyposażony w okno o wymiarach 40cmx65cm i drzwi wejściowe o wymiarach 2mx2m. Budynek odizolowany od podłoża. W budynku planuje się przechowywać wózki do transportu dzieci, akcesoria placu zabaw stanowiące wyposażenie żłobka.
Uwaga:
W celu dokonania prawidłowej kalkulacji ceny oraz właściwego doboru konstrukcji kontenera zaleca się dokonanie wizji w terenie i pomiaru z natury.
4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym: zagospodarowanie terenu, rozwiązania konstrukcyjne, minimalne wymagania zamawiającego dotyczące parametrów technicznych, technologicznych, rozwiązań materiałowych, wymagań dotyczących wykonania i odbioru, warunków gwarancji itp. określają poniższe dokumenty:
a) Wzór umowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ
5) Szczegółowy zakres obowiązków wykonawcy zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.
6) Zamówienie obejmuje również roboty towarzyszące oraz tymczasowe należy wykonać zgodnie z wymaganiami zamawiającego a konieczne do uwzględnienia ze względu na przepisy prawa budowlanego oraz do ich prawidłowego ukończenia. Roboty te obejmują w szczególności:
a) Organizację, zabezpieczenie i odpowiednie oznakowanie placu budowy.
b) Przygotowanie dokumentacji budowy do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
c) Likwidację placu budowy i jego uporządkowanie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44211100-3 - Budynki modułowe i przenośne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium cena i kryterium udzielonej gwarancji

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 112 ustawy Prawo zamówień publicznych i którzy wykażą ich spełnienie na poziomie wymaganym przez zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym poniżej.
2. Warunki w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie i nie będzie dokonywał oceny jego spełniania.
3. Posiadać uprawnienia do prowadzenia określonej działalność gospodarczej lub zawodowej.
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie i nie będzie dokonywał oceny jego spełniania.
4. Warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie i nie będzie dokonywał oceny jego spełniania
5. Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej Część 1: Adaptacja części pomieszczeń budynku szkoły na potrzeby żłobka.
1) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie – to znaczy wykażą, ze w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali minimum jedną robotę budowlaną w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane" ( t. j. Dz. U. z 2021 poz. 2351 z pn. zm.) polegającą na adaptacji, modernizacji lub remoncie obiektu użyteczności publicznej udokumentują, że robota ta została wykonana w sposób należyty.
6. Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej Część 2: Rozbudowa istniejącego placu zabaw przy Samorządowym Klubie Dziecięcym „Maluszek” w Przysusze.
1) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie – to znaczy wykażą, ze w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali minimum jedną robotę polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie placu zabaw i udokumentują, że robota ta została wykonana w sposób należyty.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 19.1. Zamawiający nie wymaga składania podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych w zakresie spełniania warunków w postępowaniu aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych w zakresie:
1) Wykaz wykonanych robót budowlanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. Wykaz dla części 1, części 2 należy sporządzić zgodnie ze wzorem załącznika nr 5 do SWZ. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wykazane w załączonym wykazie roboty zostały wykonane należycie. Dokumentami tymi są: referencje lub inne dokumenty. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia wystawionego przez odbiorców na rzecz których realizował usługi składa oświadczenie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
2. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na stronie prowadzonego postępowania.
3. Zalogowany wykonawca używając przycisku „Wypełnij” widocznego pod „Formularzem ofertowym” zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności danych pobranych przez system z jego konta i uzupełnienia pozostałych informacji dotyczących wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Pobrany „Formularz ofertowy”, należy zapisać na dysku komputera użytkownika, uzupełnić pozostałymi danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego. Uwaga! Nie należy zmieniać nazwy pliku nadanej przez Platformę e-Zamówienia. Zapisany „Formularz ofertowy” należy zawsze otwierać w programie Adobe Acrobat Reader DC.
5. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola „przeciągnij” i „upuść” służące do dodawania plików.
6. Wykonawca dodaje uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą zgodnie z wymaganiami zamawiającego.
7. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawca, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
8. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewnętrzny. Podpis formularza ofertowego wariantem podpisu w typie zewnętrznym również jest możliwy, tylko w tym przypadku, gdy powstały oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy załączyć w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
9. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, opatrzone wymaganym podpisem elektronicznym, mogą być zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty wymaganym podpisem elektronicznym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
10. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
Część 1 - 4000,00 PLN (słownie złotych: cztery tysiące).
Część 2 - 2000,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą z wyjątkiem przypadków, o których mowa poniżej.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się wyłącznie przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Przysusze 75 9145 0001 2003 0000 1103 0005.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach tzw. wspólnej oferty w rozumieniu art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych) pod warunkiem spełnienia poniższych wymagań.
2. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
1) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
2) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi udzielić pełnomocnictwa w tym samym zakresie.
3) Dokument pełnomocnictwa, z którego treści będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu powinno zawierać w szczególności: wskazanie postępowania, którego dotyczy, wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby oraz numeru identyfikacyjnego, ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie elektronicznej.
3. Wykonawca składający ofertę wspólną nie może złożyć w jednym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odrębnej oferty własnej lub drugiej oferty wspólnie z innymi Wykonawcami. Wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Dla Zamawiającego nie są wiążące w tym zakresie wzajemne uregulowania umowne pomiędzy Wykonawcami. Zamawiający może żądać wykonania zamówienia w całości od któregokolwiek z Wykonawców, od kilku lub od wszystkich łącznie.
5. Oświadczenia, formularze, dokumenty sporządzone wg załączonych do SWZ wzorach, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców, Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy, wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
6. Kopie dokumentów załączone do oferty muszą być opisane „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez Wykonawcę, Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców.
7. Wszelka korespondencja w sprawie postępowania przetargowego będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać na formularzu oferty.
8. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej umowy.
3. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach:
1) Zmiany do umowy w stosunku do treści wybranej oferty są możliwe, gdy podczas wykonywania zamówienia pojawiły się okoliczności, których w trakcie sporządzania dokumentacji projektowej nie można było przewidzieć i jednocześnie powodują one, że wykonanie robót budowlanych zgodnie z załączoną do SWZ dokumentacją budowlaną stanowiłoby wadę w prawidłowym funkcjonowaniu obiektu.
2) Zmiany do umowy mogą dotyczyć terminu wykonania zamówienia wyłącznie w przypadkach:
a) Konieczności wykonania robót zamiennych ze względu na zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej lub konieczności sporządzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji, która wymaga dodatkowego czasu ponad termin wynikający z umowy,
b) Opóźnienia w wydaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do których wydania właściwe organy są zobowiązane na mocy prawa, jeżeli nie są następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,
c) Zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac budowlanych lub spełnienie warunków technologicznych udokumentowanych w dzienniku budowy,
d) Okoliczności wynikających z tzw. „siły wyższej” w rozumieniu kodeksu cywilnego.
e) Wstrzymanie robót z w/w powodów musi być potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
3) Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika budowy/robót, w sytuacji zdarzeń losowych uniemożliwiających mu pełnienie jego funkcji. Zmiana taka może nastąpić tylko na osoby, które spełniają warunki w SWZ. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 3 dni wraz z dołączeniem określonych w SWZ dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje zawodowe danej osoby.
4) Pod rygorem nieważności wszelkie zmiany umowy dokonywane są na piśmie w formie aneksu do niniejszej umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-fa530b21-5607-11ee-a60c-9ec5599dddc1

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-02 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-31

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Dokumenty składane wraz z ofertą.
1) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych o niepodleganiu wykluczeniu, oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert – Załącznik nr 3 i 3a (w przypadku polegania na zasobach podmiotu trzeciego) należy złożyć w postaci dokumentu elektronicznego pod rygorem nieważności, podpisanego podpisem elektronicznym weryfikowalnym za pomocą ważnego kwalifikowalnego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Oświadczenie, o którym mowa wyżej składa każdy wykonawca.
3) Zobowiązanie innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku polegania wykonawcy na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (należy złożyć w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub osobistym) - Załącznik nr 4.
4) Pełnomocnictwo (upoważnienie) osób podpisujących ofertę - jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z odpisu z właściwego rejestru wykonawcy, to do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający Pełnomocnika. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców ubiegających się o zamówienie, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać takie pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
5) Dowód wniesienia wadium, oryginał w przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniądz.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.