eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piekary Śląskie › Świadczenie usług ubezpieczenia grupowego na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Urzędu Miasta Piekary ŚląskieOgłoszenie z dnia 2023-09-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług ubezpieczenia grupowego na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Urzędu Miasta Piekary Śląskie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Piekary Śląskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255418

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bytomska 84

1.5.2.) Miejscowość: Piekary Śląskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-940

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@piekary.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://piekary.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług ubezpieczenia grupowego na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Urzędu Miasta Piekary Śląskie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-efa190f8-561c-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00401478

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00046203/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.19 Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Urzędu Miasta Piekary Śląskie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/46324/summary

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 2 komunikacja między zamawiającym a wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj.:
1) poprzez platformę przetargową pod adresem: https://josephine.proebiz.com/pl/, dalej platforma przetargowa, w wierszu
oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania,
lub
2) pocztą elektroniczną na adres e-mail zamawiającego: bzp@piekary.pl oraz adresy e-mail wykonawców podane w formularzach
ofertowych lub zarejestrowane na platformie przetargowej.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę (wyłącznie przez platformę przetargową) zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników platformy przetargowej dostępnymi pod adresem https://josephine.proebiz.com/pl/ oraz zaakceptować regulamin korzystania z platformy przetargowej.
2. Złożenie oferty poprzez platformę przetargową oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa powyżej.
3. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z platformy przetargowej wskazane są na stronie internetowej platformy
przetargowej pod adresem https://josephine.proebiz.com/pl/
4. Wsparcia technicznego w zakresie działania platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. PROEBIZ s.r.o. Masarykovo námĕstí
52/33, CZ – 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, C.9176, nr tel. +48 222 139 900, e-mail: houston@proebiz.com od poniedziałku do
piątku (dni robocze) w godz. 8.00 – 16.00
5. Sposoby złożenia oferty za pośrednictwem platformy przetargowej oraz potwierdzenia złożenia oferty zostały opisane w
instrukcjach użytkowników platformy przetargowej.
6. W przypadku przesyłania przez wykonawcę dokumentów elektronicznych skompresowanych (w tym oferty) dopuszczone są
wyłącznie formaty danych wskazane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych, dalej rozporządzenie w sprawie KRI. Powyższe oznacza, że zamawiający nie
dopuszcza przysyłania dokumentów elektronicznych (w tym oferty) skompresowanych formatem .rar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO):
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Gmina Piekary Śląskie reprezentowana przez Prezydenta Miasta, z siedzibą przy ul.
Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel.32/3939411, adres e-mail: um@piekary.pl.
2. Wyznaczony został Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych pod adresem
– e-mal: dane.osobowe@piekary.pl. lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
3. Celem zbierania danych jest : prowadzenie procedury przetargowej, w wyniku której zostanie wybrany wykonawca, z którym
zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z postanowieniami
ustawy PZP z dnia 11 września 2019 r.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania.
5. Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym i jest niezbędne do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym.
6. Pani/Pana dane będą ujawniane i upubliczniane zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 1 oraz art. 253 ust. 1 ustawy PZP z dnia
11 września 2019 r., a ponadto udostępniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi
pocztowemu, lub kurierowi w celu przekazania korespondencji papierowej, a także podmiotom przetwarzającym:
- LTC spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną
elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.
- NAR marketing s.r.o., Masarykovo náměstí 52/33, CZ - 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava,
jeśli przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pomocą platformy zakupowej do obsługi
elektronicznych zamówień,
- uczestnikom i wszystkim zainteresowanym prowadzonymi postępowaniami przetargowymi,
- operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej),
- ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją.
7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan iż przepisy RODO zostały naruszone.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat - dokumentacja zamówień publicznych, 10 lat - umowy w sprawie
zamówienia publicznego, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.). Okres przetwarzania może ulec zmianie ze względu na inne przepisy prawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.38.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie grupowe na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Urzędu Miasta Piekary Śląskie.
2. Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników obejmować będzie 3 warianty ubezpieczenia. Będą do niego mogli przystąpić pracownicy Zamawiającego oraz członkowie ich rodzin, którzy w dniu składania deklaracji przystąpienia ukończyli 18 rok życia i nie ukończyli 69 roku życia. Osoby, które przekroczyły wiek 69 lat będą mogły przystąpić pod warunkiem, że są związane umową z Zamawiającym oraz, że były objęte ochroną ubezpieczeniową. Do ubezpieczenia będą mogli przystąpić również partnerzy życiowi pracowników Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66511000-5 - Usługi ubezpieczeń na życie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66512100-3 - Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

66512210-7 - Usługi dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego

66512220-0 - Usługi ubezpieczenia medycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1.Na podstawie art. 305 pkt 1, w związku z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, zamawiający przewiduje powtórzenie podobnych usług jak dla zamówienia podstawowego, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, a polegających na świadczeniu usług grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Urzędu Miasta Piekary Śląskie na okres 3 miesięcy.
2. Warunki udzielenia zamówienia na powtórzenie usług:
1) brak wyboru wykonawcy w wyniku przedłużającego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i brak zawarcia umowy na kolejne lata, a także
2) spełnienie warunku udziału w postępowaniu takiego jak w niniejszym zamówieniu (zamówieniu podstawowym), tj. posiadanie zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej.
3) umowa zostanie zawarta na podstawie projektowanych postanowień umownych z obecnego postępowania (załącznik nr 4 do swz), z wyłączeniem zapisów dotyczących waloryzacji wynagrodzenia.
3. Szacunkowa wartość zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług wynosi: 51 402,00 zł.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: klauzule fakultatywne

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

UPRAWNIENIA DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB ZAWODOWEJ, O ILE WYNIKA TO Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia na życie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
UPRAWNIENIA DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB ZAWODOWEJ, O ILE WYNIKA TO Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

zezwolenie, licencja, koncesja lub wpis do rejestru działalności regulowanej w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 1 specyfikacji,

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Na ofertę i załączniki do oferty powinny składać się następujące pliki:
1) wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1 do specyfikacji), tj. oferta,
2) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do specyfikacji),
3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzające, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania – o ile ofertę składa osoba prowadząca działalność gospodarczą lub podmiot wpisany do ww. rejestrów. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, jeżeli zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów,
oraz jeżeli dotyczy
4) pełnomocnictwo do działania w imieniu wykonawcy, jeżeli do reprezentowania wykonawcy wskazano inną osobę niż upoważnioną w dokumencie potwierdzającym umocowanie do reprezentowania wykonawcy,
5) w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp,
6) w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.


2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) podania danych niezbędnych do przygotowania umowy,
2) złożenia dokumentu pełnomocnictwa dla osoby zawierającej umowę w imieniu Wykonawcy, o ile upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, lub dokument pełnomocnictwa nie został wcześniej złożony w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
3) dostarczenia następujących dokumentów:
a) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie,
b) Ogólne Warunki Grupowych Ubezpieczeń Dodatkowych,
c) Warunki indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia,
d) Tabela procentowa – trwałego uszczerbku na zdrowiu,
e) Katalog operacji chirurgicznych,
f) Aneks/postanowienia dodatkowe, zmieniające nazwy stanów chorobowych, zabiegów, procedur medycznych na zgodne z OPZ, w przypadku stosowania w OWU Wykonawcy innych nazw niż wymienionych w OPZ (nie dotyczy to sytuacji w której dane postanowienia OPZ dopuszcza definicję własną Wykonawcy) – o ile dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą:

1) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do specyfikacji),
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzające, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania – o ile ofertę składa osoba prowadząca działalność gospodarczą lub podmiot wpisany do ww. rejestrów. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, jeżeli zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów,
3) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp
oraz jeżeli dotyczy
4) pełnomocnictwo do działania w imieniu wykonawcy, jeżeli do reprezentowania wykonawcy wskazano inną osobę niż upoważnioną w dokumencie potwierdzającym umocowanie do reprezentowania wykonawcy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

§ 11 ZMIANY UMOWY
1. Zakazuje się istotnej zmiany umowy, przy czym za istotną zmianę umowy uznaje się zmianę, o której mowa w art. 454 ust. 2 ustawy Pzp.
2. Strony dopuszczają zmiany umowy, o których mowa w art. 455 ustawy Pzp, przy czym jako zmiany na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp uznaje się następujące zmiany:
1) dokonanie waloryzacji umowy na podstawie art. 436 ustawy Pzp, tj. zmiany miesięcznej składki za jednego ubezpieczonego przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego; zmiana wysokości miesięcznej składki za jednego ubezpieczonego nastąpi w dacie określonej przez przepisy wprowadzające zmianę stawki podatku od towarów i usług lub podatek, wysokość miesięcznej składki za jednego ubezpieczonego zostanie zmieniona odpowiednio do zmiany wartości podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, wynikającej z nowych przepisów,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; zmiana wysokości miesięcznej składki za jednego ubezpieczonego nastąpi nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Zamawiający zaakceptował wniosek Wykonawcy o zmianę składki; wysokość miesięcznej składki za jednego ubezpieczonego zostanie zmieniona o kwotę odpowiadającą wartości udowodnionej przez Wykonawcę zmiany kosztów wykonania zamówienia wynikającej ze zmiany wymienionych przepisów prawa,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; zmiana wysokości miesięcznej składki za jednego ubezpieczonego nastąpi nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Zamawiający zaakceptował wniosek Wykonawcy o zmianę składki, wysokość miesięcznej składki za jednego ubezpieczonego zostanie zmieniona o kwotę odpowiadającą wartości udowodnionej przez Wykonawcę zmiany kosztów wykonania zamówienia wynikającej ze zmiany wymienionych przepisów prawa,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych; zmiana wysokości miesięcznej składki za jednego ubezpieczonego nastąpi nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Zamawiający zaakceptował wniosek Wykonawcy o zmianę składki, wysokość miesięcznej składki za jednego ubezpieczonego zostanie zmieniona o kwotę odpowiadającą wartości udowodnionej przez Wykonawcę zmiany kosztów wykonania zamówienia wynikającej ze zmiany wymienionych przepisów prawa.
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://josephine.proebiz.com/pl/tender/46324/summary

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-29 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę, wobec którego zajdą przesłanki określone w:
- art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

ciąg dalszy zmian umowy
Wprowadzenie zmiany wysokości miesięcznej składki za jednego ubezpieczonego w przypadku zmiany przepisów, o których mowa w niniejszym punkcie wymaga uprzedniego złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia określonego w umowie wraz z wyliczeniami oraz dokumentami uzasadniającymi bezpośredni wpływ odpowiednich zmian przepisów wymienionych na koszty wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający w terminie 30 dni licząc od dnia każdorazowego otrzymania dokumentów, o których mowa niniejszym punkcie informuje Wykonawcę o zaakceptowaniu wniosku o zmianę albo zgłasza zastrzeżenia lub uwagi do przedłożonych dokumentów, w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień, dokumentów, wyliczeń lub informacji, jeśli uzna, że te złożone wraz z wnioskiem przez Wykonawcę nie potwierdzają wpływu zmian na koszty wykonania zamówienia lub wysokości tego wpływu. Zamawiający akceptuje wniosek o zmianę złożony przez Wykonawcę wyłącznie w przypadku, jeżeli Wykonawca udowodni, że zmiana przepisów ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy oraz określi stopień, w jakim ta zamian wpływa na wysokość miesięcznej składki za jednego ubezpieczonego.
2) dokonanie waloryzacji stosownie do art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, tj. zmiany wysokości miesięcznej składki za jednego ubezpieczonego w przypadku zmiany kosztów realizacji zamówienia, na następujących zasadach:
a) Strony umowy upoważnione będą do żądania zmiany w przypadku zmiany kosztów realizacji zamówienia o co najmniej 10%. Przez zmianę kosztów rozumie się wzrost kosztów lub ich obniżenie, względem kosztów przyjętych przez Wykonawcę do wyliczenia ceny jednostkowej za jednego ubezpieczonego wskazanej w ofercie Wykonawcy. Zmiana kosztów musi wynikać w szczególności ze zmian średniorocznych wskaźników ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
b) Strona żądająca zmiany, będzie zobowiązana do przedstawienia szczegółowego wyliczenia kosztów, które legły u podstaw obliczenia ceny jednostkowej (składki), zawartej w ofercie oraz przedstawienia wyliczeń tych samych elementów, które uległy wzrostowi/zmniejszeniu. Wykonawca musi udowodnić, że zmiana wskaźnika przy tych samych założeniach, przy których Wykonawca wyliczał cenę jednostkową (składkę) do oferty, wpłynęła na zmianę tej ceny jednostkowej (składki). W celu udowodnienia wpływu zmiany kosztów na cenę jednostkową (składkę) Wykonawca będzie zobowiązany w szczególności przedstawić porównanie kalkulacji ceny jednostkowej (składki) przyjętych w ofercie oraz ceny jednostkowej wyliczonej na podstawie zmienionych kosztów. Przedstawienie porównania kalkulacji musi w sposób niebudzący wątpliwości wykazywać wpływ zmiany kosztów na wysokość ceny jednostkowej (składki),
c) wzrost kosztów realizacji umowy, spowodowany działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, nie będzie podstawą żądania zmiany,
d) w przypadku wystąpienia okoliczności uprawniającej do zmiany Strona, która żąda zmiany, wystąpi do drugiej Strony z wnioskiem o zmianę, z powołaniem się na podstawę uzasadniającą tę zmianę. We wniosku Strona wnioskująca o zmianę przedstawi szczegółowe wyliczenie kosztów, z porównaniem ich z kosztami przyjętymi do wyliczenia ceny oferty, zgodnie z lit. b powyżej,
e) akceptacja wniosku o zmianę powinna nastąpić w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wniosku, zawierającego uzasadnienie i informacje niezbędne do ustalenia zasadności zmiany,
Wszystkie zmiany umow zostały opisane w paragrafie 11- zmiany umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.