eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnów › Zimowe utrzymania dróg gminnych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej w sezonie zimowym 2023/2024" (III)Ogłoszenie z dnia 2023-09-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zimowe utrzymania dróg gminnych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej w sezonie zimowym 2023/2024” (III)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Tarnów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661004

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krakowska

1.5.2.) Miejscowość: Tarnów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-100

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 14 6880143 lub 42 lub 15

1.5.8.) Numer faksu: 14 688 01 30

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gk@gmina.tarnow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.tarnow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zimowe utrzymania dróg gminnych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej w sezonie zimowym 2023/2024” (III)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-af959200-5220-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00401407

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00023529/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Zimowe utrzymanie dróg gminnych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości w sezonie 2023/2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-af959200-5220-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/
i pomocniczo https://bip.malopolska.pl/ugt

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zgodnie za art. 61 ust. 1 pzp komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, gdzie:
-środki komunikacji elektronicznej, należy przez to rozumieć środki określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.2020 poz. 2452).
1. Składanie ofert w niniejszym postępowaniu wraz z wymaganymi do oferty załącznikami, następuje wyłącznie poprzez platformę e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/.
2. W celu złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca powinien być zarejestrowany na w/w platformie i mieć konto „Wykonawca”. Szczegółowe informacje na temat zakładania konta, korzystania z funkcjonalności platformy oraz warunki techniczne, dostępne są w Regulaminie Platformy e-Zamówienia. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z e-Zamówienia. Korzystanie z platformy jest bezpłatne. Platforma umożliwia powiązanie konta e-Zamówienia z Węzłem Krajowym i możliwość logowania za pomocą np. profilu zaufanego (ikonka zębatki w menu ustawienia –„Zarządzaj kontem” –powiąż z WK).
3. Wykonawcy nie posiadający konta lub nie zalogowani mają wyłącznie podgląd i możliwość pobrania dokumentów zamówienia z wykorzystaniem funkcji „Przeglądaj postępowania/konkury” dostępnej ze strony głównej w/w platformy.
4. Tylko zarejestrowany i zalogowany Wykonawca będzie miał możliwość złożenia oferty przez platformę oraz dostępu do rozbudowanego widoku postępowania. W tym celu należy się zalogować na platformie oraz postępować zgodnie z umieszczoną na niej Instrukcją interaktywną zatytułowaną „Oferty, wnioski i prace konkursowe” w zakładce pn. „Centrum pomocy”.
5. W celu złożenia oferty w niniejszym postępowaniu, zarejestrowany Wykonawca, po zalogowaniu i wybraniu na stronie głównej przycisku „Przeglądaj postępowania/konkursy” może wybrać odpowiednie postępowanie i przejść do szczegółów wybranego postępowania; W wyszukiwaniu można też wykorzystać link podany w Rozdz. I SWZ „strona internetowa prowadzonego postępowania”. Wykonawcy zobligowani są do wykonywania czynności zgodnie z poleceniami systemowymi platformy.
6. Funkcjonalność złożenia formularza dostępna jest tylko dla użytkowników działających jako Wykonawca i posiadających zadaną w „Panelu zarządzania” – „administrowanie użytkownikami” rolę/uprawnienie „Przygotowanie ofert/wniosków/prac konkursowych”.
7. Uwaga ! Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Tarnów
2) administrator wyznaczył inspektora danych osobowych z którym można się kontaktować pod adresem: iodo@gmina.tarnow.pl
3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych. (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GK.271.18.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zimowe utrzymania dróg gminnych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej w sezonie zimowym 2023/2024” (III) dotyczy grupy obszarowej nr II obejmującej miejscowość Tarnowiec

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena, której waga stanowi 60 %.
2. KRYTERIUM CZAS PODSTAWIENIA SPRZĘTU DODATKOWEGO, którego waga stanowi 40%.

Poszczególne oferty otrzymują punkty obliczone wg wzoru:
Ad 1. Punkty za kryterium „cena”:
W x = (C min : C x) x waga kryterium
Gdzie:
W x - ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto,
C min - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych dla danej grupy obszarowej,
C x - cena rozpatrywanej oferty dla danej grupy obszarowej.
Przy czym na kryterium cena składa się:
a. praca sprzętu przy odśnieżaniu - cena w zł za 1 godz. pracy sprzętu brutto,
b. praca sprzętu przy posypywaniu wraz z materiałem - cena w zł. za 1 godz. pracy sprzętu brutto,
c. praca sprzętu przy odśnieżaniu oraz posypywaniu wraz z materiałem cena w zł. za 1 godz. pracy sprzętu brutto, przy czym cena ta nie może przekroczyć 3/5 sumy a+b.

SUMA CEN z pozycji a, b, c .................... zł/godz., daje wartość która będzie brana pod uwagę
przy wyborze oferenta na poszczególne grupy obszarowe w kryterium cena

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w kryterium odpowiada wadze tego kryterium podanej w procentach.

Ad 2. Punkty za kryterium „CZAS PODSTAWIENIA SPRZĘTU DODATKOWEGO”

W związku z tym, że akcja zimowa charakteryzuje się dużą nieprzewidywalnością związaną z aurą i anomaliami pogodowymi, niejednokrotnie zachodzi potrzeba podstawienia dodatkowych sprzętów, innych niż te deklarowane w ofercie a wymagane w SIWZ, które są niezbędne do usunięcia zagrożeń na drogach, powstałych na skutek np. gwałtownych śnieżyc, gołoledzi itp. mając na uwadze powyższe Zamawiający wprowadza drugie kryterium – czas podstawienia sprzętu dodatkowego.
Ocena przeprowadzona zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym oświadczenia o deklarowanym czasie podstawienia sprzętu dodatkowego wraz z operatorem.

Poszczególne oferty otrzymują punkty
obliczone wg wzoru:
P(S) = N : O x waga kryterium
gdzie:
P(S) – liczba punktów za kryterium czas podstawienia sprzętu dodatkowego
N – najkrótszy czas podstawienia dodatkowego sprzętu
O – czas podstawienia dodatkowego sprzętu w badanej ofercie
Przy czym liczba przyznanych punktów w tym kryterium będzie kształtować się następująco:
a) za podstawienie sprzętu dodatkowego wraz z operatorem w ciągu do 2h od otrzymania wezwania – 40 pkt,
b) za podstawienie sprzętu dodatkowego wraz z operatorem w czasie do 3h godzin od otrzymania wezwania – 20 pkt.
c) za podstawienie sprzętu dodatkowego wraz z operatorem w czasie powyżej 3h godzin od otrzymania wezwania – 0 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia sprzętu dodatkowego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zimowe utrzymania dróg gminnych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej w sezonie zimowym 2023/2024” (III)

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia Sprzętu dodatkowego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże:

- że dysponuje, lub będzie dysponował osobą/osobami posiadającą/-ymi uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi celem wykonania usługi zimowego utrzymania dróg,

- posiada odpowiedni sprzęt niezbędny do zimowego utrzymania dróg w ilości zgodnej z warunkami określonymi w niniejszej SWZ.

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: b) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie pojazdami mechanicznymi wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 7 do SWZ.

c) wykaz sprzętu niezbędny do zimowego utrzymania dróg w ilości zgodnej z warunkami określonymi w niniejszej SWZ, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - załącznik nr 6 do SWZ.

Operatorem sprzętu do odśnieżania może być kierowca danego pojazdu posiadający odpowiednie uprawnienia tj. posiadać wymaganą kategorię prawa jazdy oraz znajomość obsługi obsługiwanego sprzętu. Przed rozpoczęciem pracy operator powinien dokonać oględzin sprzętu, oraz sprawdzić prawidłowość jego działania, przede wszystkim układu hydraulicznego, hamulcowego, zaczepu nośnika oraz stanu technicznego nośnika.
W czasie pracy operator powinien wykonywać wyłącznie czynności związane z obsługą sprzętu, zwracać baczną uwagę na bezpieczeństwo osób i pojazdów znajdujących się w pobliżu, przestrzegać obowiązujących przepisów Kodeksu Drogowego.

Ze względu na możliwość złożenia oferty na kilka grup obszarowych, nie dopuszcza się dublowania osób obsługujących sprzęt na poszczególnych grupach obszarowych, gdyż nie jest możliwym aby w tym samym czasie dana osoba odśnieżała w kilku grupach obszarowych naraz.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane.

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – zgodnie z art. 118 ust. 3 pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy – według załącznika nr 5.

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy (art. 454 i 455 pzp):
1. W uzasadnionych przypadkach (np. choroba, nieplanowany urlop itp.) dopuszcza się zmiany postanowień umowy dotyczące powierzenia wykonania przedmiotu zamówienia innym osobom niż wskazane w ofercie na osoby o porównywalnych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym jakie wymagał Zamawiający lub wyższych.
2. Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian prawnych lub zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie.
3. W przypadku przekształcenia podmiotowego Wykonawcy.
4. W przypadku zmiany Podwykonawcy.
5. W przypadku zmiany podmiotu trzeciego, na którego zasobach polega Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu; zmiana może nastąpić na taki podmiot, który wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż podmiot wskazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
6. Zmiana postanowień umowy w związku z zaistnieniem okoliczności powodującej, że wykonanie części lub całości przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym.
7. W przypadku gdy wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.
8. W przypadku umowy zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy Strony uwzględniają wprowadzenie odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:
• stawki podatku od towarów i usług, poprzez  zastosowanie do obliczenia ceny brutto nowej stawki tego podatku,
• wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
• zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
• zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, w wysokości uwzględniającej tą zmianę. Sposób dokonania zmiany reguluje projekt umowy.

10. Wykonawca wnioskujący o zmiany warunków umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę umowy Wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego pisemnie.
11. Zmiana terminu realizacji umowy możliwa jest tylko po wcześniejszym udokumentowaniu przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy – jeśli dotyczy.
12. W przypadku umów na okres realizacji przekraczający 12 miesięcy, sposób waloryzacji wynagrodzenia reguluje projekt umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-26 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-af959200-5220-11ee-9aa3-96d3b4440790

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-26 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-25

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.