eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Goleniów › Dostawa Warzyw, kiszonek, ziemniaków jadalnych oraz jabłek na potrzeby Zakładu Karnego w GoleniowieOgłoszenie z dnia 2023-09-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa Warzyw, kiszonek, ziemniaków jadalnych oraz jabłek na potrzeby Zakładu Karnego w Goleniowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD KARNY W GOLENIOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000320408

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Grenadierów 66

1.5.2.) Miejscowość: Goleniów

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-100

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 914667850

1.5.8.) Numer faksu: 914667855

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk_goleniow@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Zakład Karny

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa Warzyw, kiszonek, ziemniaków jadalnych oraz jabłek na potrzeby Zakładu Karnego w Goleniowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3c15eac5-53b1-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00401060

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00061430/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa warzyw, kiszonek, ziemniaków jadalnych oraz jabłek na potrzeby Zakładu Karnego w Goleniowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3c15eac5-53b1-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: zk_goleniow@sw.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: szczegółowe informacje zawarte zostały w pkt. 5 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: D/Kw/223/25/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część 1 - Buraki ćwikłowe świeże, 03221111-7 klasa I; buraki ćwikłowe świeże, bez liści, czyste, suche, odpowiednio dojrzałe, bez objawów zwiędnięcia, zaparzeń, zmarznięcia i zgnicia, bez obcych zapachów i smaków, jednoodmianowe, prawidłowo wykształcone, bez szkodników i śladów po szkodnikach, bez pustych miejsc w środku, bulwy o regularnym kształcie, bez śladów uszkodzeń mechanicznych, o średnicy min. 5 cm, opakowanie jednorazowe 15kg; w ilości – 15 000 kg,
- Cebula świeża, 03221113-1 klasa I,; cebula zdrowa, czysta, sucha, bez objawów zwiędnięcia, zaparzeń, zmarznięcia i zgnicia, bez obcych zapachów i smaków, wystarczająco sucha, pokryta suchą łuską, wystarczająco rozwinięta, zwarta i jędrna, bez szkodników i śladów po szkodnikach, o dobrym smaku, bez śladów uszkodzeń mechanicznych, bez szczypioru, o średnicy od 5 cm, opakowanie jednorazowe od 10 kg do 15 kg; w ilości 9 000 kg,
- Pietruszka korzeń, 03221100-7 klasa I; pietruszka, zdrowa, czysta, sucha, myta i wysuszona, bez naci, odpowiednio dojrzała, bez objawów zwiędnięcia, zaparzeń, zmarznięcia i zgnicia, bez ordzawień skórki, bez obcych zapachów i smaków, bez oznak świadczących o wyrastaniu pędów kwiatostanowych, prawidłowo wykształcona, bez szkodników i śladów po szkodnikach, bez pustych miejsc w środku, bez śladów uszkodzeń mechanicznych, korzeń prawidłowo wykształcony, gładki, na przekroju: biała lub biało kremowa, o regularnym kształcie, średnicy od 2 cm do 5 cm mierzone w najszerszym miejscu, długości do 10 cm do 20 cm, opakowanie jednorazowe od 10 kg do 15 kg; w ilości 8 000 kg,
- Por, 03221100-7 klasa I; por czysty, zdrowy, suchy, bez objawów zwiędnięcia, zaparzeń, zmarznięcia i zgnicia, o świeżym wyglądzie, bez obcych zapachów i smaków, bez oznak świadczących o wyrastaniu w pęd nasienny, prawidłowo wykształcony, bez szkodników i śladów po szkodnikach, bez śladów uszkodzeń mechanicznych, o dobrej jakości część biała pora powinna stanowić co najmniej połowę długości całkowitej pora, średnicy od 4 cm, opakowanie jednorazowe od 10 kg do 15 kg; w ilości 7 000 kg,
- Seler korzeń, 03221100-7 klasa I; seler czysty, zdrowy, czysty, suchy, myty i wysuszony, bez objawów zwiędnięcia, zaparzeń, zmarznięcia i zgnicia, bez ordzawień skórki, bez obcych zapachów i smaków, bez oznak świadczących o wyrastaniu pędów kwiatostanowych, prawidłowo wykształcony, bez szkodników i śladów po szkodnikach, bez pustych miejsc w środku, bez śladów uszkodzeń mechanicznych, korzeń prawidłowo wykształcony, na przekroju: biały lub biało kremowy, o regularnym kształcie, średnicy od 10 cm do 15 cm, w okresie od lipca do sierpnia dopuszczalny seler z nacią o średnicy korzenia od 7 cm, opakowanie jednorazowe od 10 kg do 15 kg; w ilości 8 000 kg,
- Marchew świeża, 03221112-4 klasa I; marchew świeża, zdrowa, czysta, sucha, myta, bez naci, odpowiednio dojrzała, bez objawów zwiędnięcia, zaparzeń, zmarznięcia i zgnicia, bez obcych zapachów i smaków, bez oznak świadczących o wyrastaniu korzenia w pęd nasienny, bez rozwidleń i bocznych rozgałęzień, prawidłowo wykształcona, bez szkodników i śladów po szkodnikach, bez pustych miejsc w środku, bez śladów uszkodzeń mechanicznych, o regularnym kształcie, średnicy min. 3 cm mierzone w najszerszym miejscu, długości do 10 cm do 20 cm, opakowanie jednorazowe od 10 kg do 15 kg; w ilości 30 000 kg,
- Kapusta biała, 03221410-3 klasa I; kapusta głowiasta biała, zdrowa, czysta, bez śladów gnicia i chorób grzybowych, bez szkodników i śladów po szkodnikach, o świeżym wyglądzie, bez uszkodzeń mrozowych, bez wyrośniętych pędów kwiatostanowych, bez nadmiernego zawilgotnienia, bez obcych zapachów i smaków, główki przycięte na poziom najniższego liścia, bez śladów uszkodzeń mechanicznych, opakowanie jednorazowe od 10 kg do 15 kg; w ilości 30 000 kg,
- Kapusta czerwona, 03221410-3 klasa I; kapusta głowiasta czerwona, zdrowa, czysta, bez śladów gnicia i chorób grzybowych, bez szkodników i śladów po szkodnikach, o świeżym wyglądzie, bez uszkodzeń mrozowych, bez wyrośniętych pędów kwiatostanowych, bez nadmiernego zawilgotnienia, bez obcych zapachów i smaków, główki przycięte na poziomi najniższego liścia, bez śladów uszkodzeń mechanicznych, opakowanie jednorazowe od 10 kg do 15 kg; w ilości 10 000 kg,

4.2.6.) Główny kod CPV: 03221000-6 - Warzywa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas załatwienia reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Część 2 - Jabłka, 03222321-9 klasa I; czyste, zdrowe, bez uszkodzeń, całe, bez żadnych ubytków, o świeżym wyglądzie, wolne od nadmiernego zawilgocenia powierzchni, bez obcych zapachów i smaków, bez objawów zwiędnięcia i zgnicia, opakowanie do 15 kg; w ilości 7 000 kg,

4.2.6.) Główny kod CPV: 03222321-9 - Jabłka

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas załatwienia reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3. Część 3 - Kapusta kiszona, 15331000-7 klasa I; wymagania: produkt spożywczy otrzymany z kapusty głowiastej białej, pokrojonej w drobne skrawki, zasolonej, poddanej naturalnemu procesowi fermentacji mlekowej, z dopuszczeniem zastosowania nasion kminku, kopru i marchwi; w ilości 6 000 kg,
- Ogórki kiszone, 15331000-7 klasa I; produkt spożywczy otrzymany ze świeżych ogórków, przypraw aromatyczno-smakowych, zalanych zalewą z dodatkiem soli i poddanych naturalnemu procesowi fermentacji mlekowej, dostarczane we wiaderkach plastikowych lub beczkach; w ilości 1 000 kg,

4.2.6.) Główny kod CPV: 15331000-7 - Warzywa przetworzone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas załatwienia reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4. Część 4 - Ziemniaki jadalne , 03212100-1 klasa I; świeży, czyste, suche, odpowiednio dojrzałe, bez objawów zwiędnięcia, zaparzeń, zmarznięcia i zgnicia, bez obcych zapachów i smaków, jednoodmianowe, prawidłowo wykształcone, bez szkodników i śladów po szkodnikach, bez pustych miejsc w środku, bulwy o regularnym kształcie, bez śladów uszkodzeń mechanicznych, o średnicy min. 5 cm, opakowanie jednorazowe 15 kg; w ilości 180 000 kg,

4.2.6.) Główny kod CPV: 03212100-1 - Ziemniaki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas załatwienia reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415):
1) pisemnego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, którego formularz jest załącznikiem nr 2 do SWZ;
2) pisemnego oświadczenia dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5, którego formularz jest załącznikiem nr 3 do SIWZ;
3) oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 PZP;
4) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – formularz wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ ;
5) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-26 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https:ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-26 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.