eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łomża › Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w ŁomżyOgłoszenie z dnia 2023-09-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450665024

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Piłsudskiego 11

1.5.2.) Miejscowość: Łomża

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 86 47 33 266

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpital-lomza.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-lomza.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4ff25473-5157-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00399393

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00008111/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.17 Dostawa tuszy i tonerów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4ff25473-5157-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji” Platformy e-Zamówienia). Dodatkowo Zamawiający dopuszcza komunikację w postępowaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej - adres e-mail Zamawiającego: przetargi@szpital-lomza.pl . Szczegółowe informacje zawarte są w części XII SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja zawarta jest w części II SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja zawarta jest w części II SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZT-SZP-226/01/67/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 189712,51 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, w asortymencie, ilości i o wymaganiach określonych w Załączniku nr 4 do SWZ – Zestawienie asortymentowo-ilościowe i wymagania - Pakiet 1. Przedmiot zamówienia obejmuje również sukcesywny odbiór opakowań po zużytych tuszach i tonerach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 4 do SWZ. Warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 76368,59 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 30125100-2 - Wkłady barwiące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów

30125120-8 - Toner do fotokopiarek

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający na podstawie art. 441 Ustawy, przewiduje możliwość skorzystania z opcji zwiększenia ilości asortymentu, o nie więcej niż równowartość 30% wynagrodzenia, wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy.
2. Maksymalna wartość opcji w Pakiecie 1 wynosi: 28 180,01 zł brutto, w tym podatek VAT 23 %, netto: 22 910,58 zł
3. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w całości lub w części – w zależności od potrzeb Zamawiającego.
4. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, dlatego też nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
5. Skorzystanie z prawa opcji nastąpi poprzez złożenie przez Zamawiającego na piśmie oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji, w którym Zamawiający wskaże ilość i wartość zwiększanego asortymentu.
6. Zamawiający może wielokrotnie skorzystać z prawa opcji, aż do wyczerpania wartości opcji określonej w ust. 2.
7. Do zamówień realizowanych w ramach opcji mają zastosowanie postanowienia niniejszej Umowy.
8. Zamawiający zastrzega, że ceny jednostkowe objęte opcją będą identyczne, jak w zamówieniu podstawowym oraz niezmienne w całym okresie realizacji umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został określony w poszczególnych kryteriach oceny ofert określony jest w cz. XVIII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, w asortymencie, ilości i o wymaganiach określonych w Załączniku nr 4 do SWZ – Zestawienie asortymentowo-ilościowe i wymagania - Pakiet 2. Przedmiot zamówienia obejmuje również sukcesywny odbiór opakowań po zużytych tuszach i tonerach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 4 do SWZ. Warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 113343,92 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 30125100-2 - Wkłady barwiące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów

30125120-8 - Toner do fotokopiarek

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający, na podstawie art. 441 Ustawy, przewiduje możliwość skorzystania z opcji zwiększenia ilości asortymentu, o nie więcej niż równowartość 30% wynagrodzenia, wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy.
2. Maksymalna wartość opcji w Pakiecie 2 wynosi: 41 823,91 zł brutto, w tym podatek VAT 23 %, netto: 34 003,18 zł
3. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w całości lub w części – w zależności od potrzeb Zamawiającego.
4. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, dlatego też nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
5. Skorzystanie z prawa opcji nastąpi poprzez złożenie przez Zamawiającego na piśmie oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji, w którym Zamawiający wskaże ilość i wartość zwiększanego asortymentu.
6. Zamawiający może wielokrotnie skorzystać z prawa opcji, aż do wyczerpania wartości opcji określonej w ust. 2.
7. Do zamówień realizowanych w ramach opcji mają zastosowanie postanowienia niniejszej Umowy.
8. Zamawiający zastrzega, że ceny jednostkowe objęte opcją będą identyczne, jak w zamówieniu podstawowym oraz niezmienne w całym okresie realizacji umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został określony w poszczególnych kryteriach oceny ofert określony jest w cz. XVIII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 dostawy asortymentu będącego przedmiotem zamówienia w Pakiecie, w którym Wykonawca składa ofertę, tj.:
- w zakresie Pakietu 1 - 2 dostawy o wartości minimum 50.000,00 zł brutto każda,
- w zakresie Pakietu 2 - 2 dostawy o wartości minimum 70.000,00 zł brutto każda,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencję bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy, o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP – załącznik nr 3 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – załącznik nr 7 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Oświadczenie Wykonawcy, (dotyczy Pakietu 1 i 2) z którego wynikać będzie, że Wykonawca gwarantuje:
1) wysoką jakość dostarczanego asortymentu
2) kompatybilność pracy dostarczanego asortymentu z urządzeniem Zamawiającego
3) właściwe opakowania i oznakowania dostarczanego asortymentu
4) że zamontowanie i użytkowanie dostarczanego asortymentu nie spowoduje utraty praw gwarancji producenta urządzenia, do którego są przeznaczone
2. Certyfikaty/dokumenty potwierdzające równoważność oferowanego asortymentu - dotyczy Pakietu 1 jeżeli Wykonawca nie składa oferty na oryginalne materiały eksploatacyjne; tj.:
1) zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że oferowane materiały odpowiadają normom:
a. ISO/IEC 19752 – dla tonerów do laserowych urządzeń monochromatycznych,
b. ISO/IEC 19798 – dla tonerów do laserowych urządzeń kolorowych,
2) raporty z testów wydajności, oddzielnie dla każdego typu tonera, wystawione i podpisane przez niezależny podmiot posiadający stosowną akredytację w zakresie badań produktów pod kątem spełnienia powyższych norm,
3) raport dla materiałów do drukarek monochromatycznych powinien zawierać wszystkie dane jak raport z dodatku D normy ISO/IEC 19752 (m. in.: daty przeprowadzenia badań, nazwę tonera, liczba użytych drukarek i tonerów, numery seryjne drukarek, jakiej strony testowej używano, tryb drukowania, poszczególne wyniki pomiarów wydajności, średnią wydajność z pomiarów, warunki pomiarów) oraz raport dla tonerów do drukarek kolorowych powinien zawierać wszelkie dane jak raport z dodatku C normy ISO/IEC 19798
3. Oświadczenie Wykonawcy następującej treści - dotyczy Pakietu 1 i Pakietu 2:
„Oświadczamy, że oferowany równoważny/zamienny asortyment jest odpowiedni dla danego rodzaju sprzętu i będzie w pełni z nim współpracować. W przypadku awarii urządzenia (w tym również zabrudzenia urządzenia) spowodowanej przez zaoferowany asortyment, zobowiązujemy się do naprawy urządzenia w autoryzowanym serwisie i pokrycia w całości szkód, jakie awaria ta spowodowała oraz że wszelkie wymagane ekspertyzy związane z oceną kwestionowanych, a dostarczonych przez nas materiałów eksploatacyjnych przeprowadzimy na własny koszt. Ponadto, na czas naprawy zobowiązujemy się dostarczyć Zamawiającemu do użytkowania, urządzenie o parametrach nie gorszych niż urządzenie, które uległo uszkodzeniu.”

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych wymienionych w Dziale XIII pkt 3 ppkt 5) SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) zestawienie asortymentowo-ilościowe – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ
2) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ
- w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru);
4) odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
5) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XI ust 3 SWZ (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo składa się w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem wraz z ofertą.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia z postępowania.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 Ustawy PZP oraz w zakresie określonym w załączniku nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-4ff25473-5157-11ee-9aa3-96d3b4440790

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-25 10:20

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-24

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.