eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wadowice › "Termomodernizację budynku Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Dać Szansę" w Choczni"Ogłoszenie z dnia 2023-09-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Termomodernizację budynku Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Dać Szansę" w Choczni”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: STOWARZYSZENIE RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "DAĆ SZANSĘ" W WADOWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 356682044

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Kochanowskiego 42

1.5.2.) Miejscowość: Wadowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-100

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: 609203014

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: jonczyk40@poczta.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://dacszanse.pl/aktualnosci/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Dać Szansę"

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Termomodernizację budynku Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Dać Szansę" w Choczni”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c4266ebf-53ab-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00398793

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamawiający informuje, iż przedmiot niniejszego zamówienia będzie realizowany w ramach dofinansowania z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c4266ebf-53ab-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: jonczyk40@poczta.onet.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: a) Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną na adres e-mail: jonczyk40@poczta.onet.pl.
b) Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, potwierdzenia zainteresowania, ofert.
c) We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania (1/2023).
d) Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o których mowa w pkt. 10 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
e) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
f) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert.
g) Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w lit. f), przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w lit. f), Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
h) Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w lit. g), nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
i) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadkach, o których mowa w art. 280 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, przekazuje wykonawcom, którym udostępnił SWZ.
j) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.
k) W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.
l) Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której została udostępniona SWZ.
m) Dokonaną zmianę treści odpowiednio SWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania. W przypadku gdy zmiana treści odpowiednio SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach, ul. Kochanowskiego 42, 34-100 Wadowice, tel. +48 33 873 18 87, e-mail: stowarzyszenie@dacszanse.pl;
b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Termomodernizację budynku Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Dać Szansę" w Choczni” nr sprawy: 1/2023, prowadzonym w trybie podstawowym;
c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
e) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
g) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
h) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
**Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): j.w.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Termomodernizacja budynku Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Dać Szansę" w Choczni zlokalizowanego w Choczni przy ul. Kościelnej 3, 34 – 123 Chocznia i obejmuje:
 wymianę na nowoczesne oprawy ze źródłami światła typu LED (część pomieszczeń);
 montaż instalacji PV na dachu budynku, (moc generatora PV 3.1 kWp);
 docieplenie podłogi poddasza (30 cm - wełna luzem);
 docieplenie ścian zewnętrznych od poziomu gruntu (15 cm – styropian);
 docieplenie połaci dachowej wraz z niezbędnymi naprawami (15 cm - wełna mineralna);
Uwaga !!! W zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzi wymiana pokrycia dachowego (blachy), wymiana rynien oraz wymiana obróbek blacharskich przy kominach.
 docieplenie ścian gruntowych i ścian piwnic powyżej terenu (10 cm – styropian);
 wymiana drzwi wewnętrznych do wiatrołapu (nowy wsp. U = 1.3).

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa w skład której wchodzą:
 Audyt energetyczny budynku wraz z załącznikami zawierający zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych wraz z ich opisem - zał. nr 1a) do SWZ;
 Dokumentacja techniczna wraz z załącznikami - zał. nr 1b) do SWZ;
 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał. nr 1c) do SWZ.
Zamawiający informuje, iż w przypadku gdy z treści załączonej do SWZ Dokumentacji technicznej (wraz z załącznikami) wynikać będzie realizacja zakresu robót budowlanych niewskazanych w Audycie energetycznym budynku (wraz z załącznikami) jako zakres objęty „Optymalne rozwiązanie modernizacyjne” Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty i wykonać jedynie ten zakres który jest niezbędny do osiągnięcia wskazanego w Audyt energetyczny budynku (wraz z załącznikami) optymalnego efektu ekologicznego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45321000-3 - Izolacja cieplna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom zawartym w ustawie Pzp, SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium:
Kryterium:
Cena ( C ) - 100 %;

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie precyzuje szczególnych warunków uczestnictwa w tym zakresie;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie precyzuje szczególnych warunków uczestnictwa w tym zakresie;
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej jednakże Zamawiający nie precyzuje szczególnych warunków uczestnictwa w tym zakresie;
d) zdolności technicznej lub zawodowej przez co Zamawiający rozumie wykonanie przez Wykonawcę w okresie nie wcześniej niż w ostatnich pięciu latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
 jednej roboty budowlanej obejmującej ocieplenie styropianem co najmniej 200 m2 ścian budynku;
 jednej roboty budowlanej obejmującej ocieplenie wełną (luz) co najmniej 200 m2 podłogi;
 jednej roboty budowlanej obejmującej wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy generatora co najmniej niż 3,1 kWp zlokalizowanej na dachu budynku.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie niepodlegania wykluczenia z postępowania obejmują:
 Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zał. nr 3 e) do SWZ;
 Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
 Oświadczenie, iż informacje zawarte w oświadczeniu, stanowiącym zał. nr 3 a) – 3 b) do SWZ są aktualne w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania.
Zamawiający zaleca sporządzenie oświadczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 3 f) do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z zał. nr 3 a) oraz zał. 3 b) do SWZ;
- oświadczenie, iż Wykonawca spełnia warunek uczestnictwa, o którym mowa w pkt. 9 d) do SWZ – zgodnie z zał. 3 c) do SWZ.
b) Informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa w lit. a) stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki uczestnictwa wykonawcy w postępowaniu.
c) Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
d) Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie spełnienia warunków udziału Wykonawcy w postępowaniu obejmują:
 wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - zgodnie z zał. 3 d) do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz oferty,
Wykaz cen,
Pełnomocnictwo,
Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeżeli dotyczy)
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia o podziale obowiązków (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wymagania dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia:
- Zamawiający określa szczegółowy, obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunków udziału w postępowaniu. W przypadku podmiotów składających ofertę wspólną, warunek o którym mowa w:
 pkt. 9. d) tiret 1 musi spełniać jeden podmiot - warunek ten nie podlega dzieleniu,
 pkt. 9. d) tiret 2 musi spełniać jeden podmiot - warunek ten nie podlega dzieleniu,
 pkt. 9. d) tiret 3 musi spełniać jeden podmiot - warunek ten nie podlega dzieleniu.
Powyższy wymóg dotyczy również podmiotów trzecich na potencjale których Wykonawca polega w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.
- W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy wspólnie w okolicznościach wskazanych w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy, usługi lub roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. Powyższy obowiązek dotyczy także Wykonawców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej.
- Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/wspólnie realizujących zamówienie (konsorcjum wykonawców) Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazanego zakresu prac. Wykonawca ten może powołać się na doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem pod warunkiem, że faktycznie i konkretnie uczestniczył w wymaganym zakresie w realizacji wykazanej części/elementu zamówienia. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia, co do zakresu faktycznie i konkretnie wykonywanego części/elementu prac/robót oraz przedstawienia stosownych dowodów okoliczność tę poświadczających np. umowa konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków Wykonawcy lub wystawionych przez Wykonawcę faktur.
- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-02 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma e-zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-02 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-31

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający działając zgodnie z art. 257 ustawy Pzp przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego zamówienia publicznego jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
2. Wizja lokalna:
Wykonawca przez złożeniem oferty może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o możliwość odbycia wizji lokalnej. Wizja lokalna ma charakter fakultatywny.
Podczas wizji przedstawiciele Zamawiającego nie będą udzielać odpowiedzi na zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na zapytania będą udzielane zgodnie z ustawą Pzp. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
Wykonawca zobowiązany jest zwrócić się pisemnie (z min. 3 - dniowym wyprzedzeniem) do przedstawiciela Zamawiającego Bogumiła Jończyk tel. 609 203 014, email: jonczyk40@poczta.onet.pl w dniach od poniedziałku do piątku, od godz. 730 do godz. 1530 o wyznaczenie terminu wizji.
3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie:
a) art. 108. ust. 1 pkt. 1 - 6 ustawy Pzp.
b) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1497).
Zamawiający przewiduje także wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie:
a) art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.