eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olkusz › Roboty budowlane polegające na remoncie III piętra w Domu Pomocy Społecznej w OlkuszuOgłoszenie z dnia 2023-09-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Roboty budowlane polegające na remoncie III piętra w Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Olkuski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255045

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mickiewicza 2

1.5.2.) Miejscowość: Olkusz

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-300

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@sp.olkusz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp.olkusz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty budowlane polegające na remoncie III piętra w Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f9387fc7-53a6-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00398494

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00036893/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Roboty budowlane polegające na remoncie III piętra w Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/818791

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformazakupowa.pl . Szczegółowe informacje o środkach komunikacji elektronicznej oraz osobach uprawnionych
do komunikowania się z wykonawcami określone zostały w rozdziale XIV SWZ. adres strony:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/818791

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferta oraz przedmiotowe środki
dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis
elektroniczny wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana
przez platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty lub wniosku (po
kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania). Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania
wszelkich plików muszą spełniać „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług
zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. W
przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików,
podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem
dedykowanych formularzy do: złożenia,zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające
pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,lub ich nowsze wersje,
c. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d. włączona obsługa JavaScript,e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf
f. Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod
linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie
formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdfW celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający
rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:a. .zip b. .7Z. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w
rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone
nieskutecznie. Oferta złożona w ten sposób zostanie odrzucona. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików
podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji
eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności
pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na
ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć
zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem
podpisywanym. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1. Jeśli wykonawca pakuje
dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików. Szczegółowe informacje w tym
zakresie określono w rodz. XI, XIII i XIV SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający, zgodnie z art.13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja
2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuje, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator") jest Starostwo Powiatowe w Olkuszu, z siedzibą przy ul.
Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz, tel.: 32 643 04 14, e-mail: spolkusz@sp.olkusz.pl, strona internetowa: www.sp.olkusz.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: angelika@informatics.jaworzno.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz w
przypadku wyboru Pana/Pani oferty w celu realizacji warunków zawieranych umów; wykonania ciążących na Administratorze danych
obowiązków prawnych (np. wystawienia i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, udostępniania danych tzw.
uprawnionym podmiotom w tym do sądu lub prokuratury); dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania zawartej umowy.
4. Podstawą prawną ich przetwarzania są: art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (przetwarzanie
jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której
dane dotyczą, przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze) oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp Mogą być nimi również organy kontroli (RIO, NIK, CBA i inne), Instytucje finansujące,
Sądy, Policja.
6. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia i będą przetwarzane przez
Zamawiającego wyłącznie w celu złożenia w/w oferty cenowej, w tym ewentualnego wykonania umowy, realizacji obowiązków i praw
(w tym roszczeń) wiążących się z zawartą umową oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w zgodnym z przepisami powszechnie obowiązującego prawa przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy.
8. Obowiązek podania osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych mogą uniemożliwić wzięcie
udziału w postępowaniu.
9. Posiada Pani/Pan prawo:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) prawo do przeniesienia danych (jeśli podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lt. B RODO);
4) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
5) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw;
6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy. W celu realizacji wymienionych praw należy złożyć
pisemny wniosek z wybranym żądaniem.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy Pzp skorzystanie przez osobę, której dane osobowe
dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia
publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OZP.272.15.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na remoncie III piętra w Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu w zakres których wchodzi:
1. W zakresie korytarza:
- malowanie ścian,
- montaż sufitu podwieszonego
- wymiana oświetlenia wraz z przeróbkami instalacji elektrycznej,
- wymiana stolarki drzwiowej,
- montaż narożników zabezpieczających oraz odbojnic ściennych,
- montaż poręczy,
2. W zakresie piętnastu pomieszczeń:
- malowanie ścian i sufitów,
- wymiana oświetlenia wraz z przeróbkami instalacji elektrycznej,
- montaż narożników zabezpieczających,
- montaż odbojnic ściennych w pokojach mieszkalnych.
3. W zakresie łazienki dla osób niepełnosprawnych:
- montaż sufitu podwieszonego,
- malowanie ścian powyżej płytek,
- wymiana płytek na ścianach oraz podłodze,
- wymiana uchwytów dla niepełnosprawnych,
- wymiana urządzeń sanitarnych oraz armatury na przystosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
- budowa kabiny prysznicowej bez brodzika (typu walk-in)
- wymiana oświetlenia wraz z przeróbkami instalacji elektrycznej,
- wymiana stolarki drzwiowej.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną (Załącznik nr 6 do SWZ), postanowieniami umowy (Załącznik nr 3 do SWZ) oraz przedmiarem robót (Załącznik nr 4 do SWZ)
Zamawiający informuje, że nie posiada wersji edytowalnej załącznika nr 4 do SWZ.

UWAGA!
W związku z charakterystyczną funkcją budynku i jego wyposażeniem oraz koniecznością jego zabezpieczenia, co może mieć wpływ na kalkulację ceny oferty oraz sposób wykonania zamówienia, Zamawiający zaleca odbycie przez Wykonawcę wizji lokalnej mającej na celu zapoznanie się z terenem budowy.
Ponadto Zamawiający wymaga realizacji zamówienia z zachowaniem istniejących już w budynku na I piętrze standardów w zakresie wykończenia pomieszczeń (zastosowana stolarka drzwiowa, lampy oświetleniowe, sufit podwieszany, mat. wykończeniowe tj. poręcze, listwy ochronne, narożniki). W związku z powyższym Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w celu właściwego i adekwatnego skalkulowania ceny oferty.
Wizja jest możliwa po uprzednim uzgodnieniu terminu. Kontakt; Marzena Piątek Tel.32 643-37-39 wew.47
Wizja lokalna jest fakultatywna, jej nie przeprowadzenie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. Jednakże Wykonawca musi mieć świadomość wymagań Zamawiającego co do jakości materiałów.

Wykonawca prac jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, normami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej, w szczególności z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego, w ten sposób, iż remont będzie uwzględniać niezbędne warunki do korzystania przez osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45442100-8 - Roboty malarskie

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i
odpowiadającymi im znaczeniami:
cena oferty brutto – znaczenie: 60 %
przedłużenie okresu rękojmi - znaczenie: 40%
Oferty oceniane będą wg wzoru: P = P1 + P2
gdzie: P – ilość punktów przyznanych ofercie w łącznej punktacji ocenianych kryteriów,
P1 – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium ceny oferty,
P2 – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium okresu rękojmi.
W kryterium ceny, oferty oceniane będą wg wzoru:
P1 = (Cmin / Cof.licz.) x 60% przy czym 1 % =1 pkt.
Gdzie: Cmin – najniższa całkowita cena oferty brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.
Cof.licz. – zaoferowana całkowita cena oferty brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.
Punkty w kryterium okresu rękojmi zostaną przyznane w poniższy sposób:
P2 = 10 pkt. oferowana długość okresu rękojmi wynosi 42 miesięcy,
P2 = 20 pkt. oferowana długość okresu rękojmi wynosi 48 miesięcy,
P2 = 30 pkt. oferowana długość okresu rękojmi wynosi 54 miesiące,
P2 = 40 pkt. oferowana długość okresu rękojmi wynosi 60 miesięcy.
Maksymalna ilość punktów w łącznej punktacji ocenianych kryteriów wynosi 100

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie okresu rękojmi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
Podwykonawcy, wówczas Wykonawca składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia dotyczące tego
podwykonawcy – treść oświadczenia zawarta jest w zał. 2 do SWZ w pkt 4.
2. Dokumenty dotyczące samooczyszczenia wykonawcy, o którym mowa w art.110 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca
korzysta z samooczyszczenia.
3. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)
4. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art.117 ust.4 Pzp
(jeżeli dotyczy),
5. Wykaz rozwiązań równoważnych (jeżeli dotyczy).
Szczegółowe informacje dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów określone zostały w rozdziale IX SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie
zamówienia na zasadach określonych w art. 58-59 ustawy Pzp. W takim przypadku:
- Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
- Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem;
- Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (tj.
przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika). Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia składają odrębnie:
- każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie
potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W zakresie w jakim każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-02 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/818791

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-02 09:45

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-31

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego w przypadku wystąpienia którejkolwiek z określonych w niej przesłanek. W celu potwierdzenia braku podstaw
do wykluczenia na podstawie w/w przesłanki Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu
potwierdzające brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego – zawarte w druku oświadczenia i niepodleganiu wykluczeniu. W przypadku składania oferty
wspólnej przez kilku wykonawców, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa
powyższe oświadczenie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.