eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Dostawa aparatury badawczej i pomiarowej dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.Ogłoszenie z dnia 2022-10-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa aparatury badawczej i pomiarowej dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Gdańska

1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001620

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Narutowicza 11/12

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-233

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 583486153

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: logistka@eti.pg.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa aparatury badawczej i pomiarowej dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-894510ba-3b0a-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00397912

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00361120/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: CRZP/254/009/D/22.

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 423238,24 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa 1 sztuki analizatora impedancji. Przedmiot zamówienia musi być
fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej
produkcji, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie być przedmiotem praw osób trzecich.
Zamawiający wymaga, aby wykonawca
udzielił gwarancję na oferowany przedmiot zamówienia w wymiarze: minimum 12 miesiecy.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do siedziby zamawiającego: Politechnika Gdańska,
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek WETI A (nr 41), pokój 116.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 38300000-8 - Przyrządy do pomiaru

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

38434000-6 - Analizatory

4.5.5.) Wartość części: 103493,97 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa 1 sztuki karty do pomiarów impedancyjnych. Przedmiot zamówienia musi być
fabrycznie nowy, pochodzący
z bieżącej
produkcji, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie być przedmiotem praw osób trzecich.
Zamawiający wymaga, aby wykonawca
udzielił gwarancję na oferowany przedmiot zamówienia w wymiarze: minimum 12 miesiecy.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do siedziby zamawiającego: Politechnika Gdańska,
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek WETI A (nr 41), pokój
116.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 31731100-0 - Moduły

4.5.5.) Wartość części: 104602,39 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa 1 sztuki zasilacza laboratoryjnego. Przedmiot zamówienia musi być
fabrycznie nowy, pochodzący
z bieżącej
produkcji, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie być przedmiotem praw osób trzecich.
Zamawiający wymaga, aby wykonawca
udzielił gwarancję na oferowany przedmiot zamówienia w wymiarze: minimum 36 miesiecy.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do siedziby zamawiającego: Politechnika Gdańska,
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek WETI A (nr 41), pokój
116.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 38410000-2 - Przyrządy pomiarowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

38900000-4 - Różne przyrządy do badań lub testowania

4.5.5.) Wartość części: 7451,88 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa 1 sztuki stacji ostrzowej. Przedmiot zamówienia musi być
fabrycznie nowy, pochodzący
z bieżącej
produkcji, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie być przedmiotem praw osób trzecich.
Zamawiający wymaga, aby wykonawca
udzielił gwarancję na oferowany przedmiot zamówienia w wymiarze: minimum 12 miesiecy.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do siedziby zamawiającego: Politechnika Gdańska,
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek WETI A (nr 41), pokój
116.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 31712100-1 - Maszyny i aparatura mikroelektroniczna

4.5.5.) Wartość części: 207690,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 127297,62 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 127297,62 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 127297,62 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AM Technologies sp. z o.o., sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5262354693

7.3.3) Ulica: Al. Jerozolimskie 146C

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-305

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 127297,62 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 119 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 128633,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 128633,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 128633,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Tespol sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8992410135

7.3.3) Ulica: Klecińska 125

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 54-413

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 128633,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 168 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 8691,18 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8691,18 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 8691,18 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AM Technologies sp. z o.o., sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5262354693

7.3.3) Ulica: Al. Jerozolimskie 146C

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-305

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 8691,18 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 126 dni

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 245724,48 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 321085,35 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 245724,48 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AM Technologies sp. z o.o., sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5262354693

7.3.3) Ulica: Al. Jerozolimskie 146C

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-305

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 245724,48 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 105 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.