eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bolimów › Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół w Bolimowie część 1 - Adaptacja sali lekcyjnej na salę strzelnicy wirtualnejOgłoszenie z dnia 2022-10-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół w Bolimowie część 1 – Adaptacja sali lekcyjnej na salę strzelnicy wirtualnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BOLIMÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750147863

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Łowicka 9

1.5.2.) Miejscowość: Bolimów

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-417

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 468380305

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug.sekretariat@bolimow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bolimow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.ugbolimow.nv.pl/a,17416,utworzenie-strzelnicy-wirtualnej-w-zespole-szkol-w-bolimowie-czesc-1.htm

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół w Bolimowie część 1 – Adaptacja sali lekcyjnej na salę strzelnicy wirtualnej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-81972e87-3e39-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00397520

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00064541/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół w Bolimowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00365801/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GRP.271.11.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje adaptację sali na pomieszczenie dydaktyczne, adaptację sali lekcyjnej na salę strzelnicy wirtualnej oraz dostawę wyposażenia pomieszczeń. Strzelnica zostanie zlokalizowana w sali o wymiarach: 11,4 m x 5,9 m. Dodatkowo w jednej z sal lekcyjnych zostanie przygotowana sala dydaktyczna będąca zarazem magazynem. Sala dydaktyczna zostanie zlokalizowana w pomieszczeniu o wymiarach 2,4 m x 2,0 m.
Adaptacja sali na pomieszczenie dydaktyczne obejmuje: malowanie ścian i sufitu, wymianę wykładziny podłogowej na posadzkę z wykładzin z tworzyw sztucznych rulowanych bez warstwy izolacyjnej (PCW-TARKET), wymianę oświetlenia, wymianę drzwi.
Adaptacja sali lekcyjnej na salę strzelnicy wirtualnej obejmuje: malowanie ścian i sufitu, malowanie drzwi i grzejników, wymianę lub malowanie gniazdek na ścianach, demontaż instalacji teleinformatycznej i elektrycznej na ścianie służącej za ekran, na ścianie (wskazanej w uproszczonej dokumentacji) przeznaczonej do wykorzystania jako ekran - przewiduje się wykonanie gładzi gipsowej, po wcześniejszym oczyszczeniu ściany, uzupełnieniu ewentualnych ubytków i zagruntowaniu, demontaż listew lamperii drewnianych, podłączenie do serwera głównego, zaklejenie ciemną folią dwóch okien wewnątrz sali lub zabudowanie otworów okiennych płytami gipsowa – kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo, na odcinku pomiędzy stanowiskiem ogniowym a ekranem ułożenie posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulowanych bez warstwy izolacyjnej, podłoga na odcinku stanowiska ogniowego wyłożona wykładziną dywanową.
Dostawa wyposażenia obejmuje: dostawę metalowej szafy do przechowywania urządzeń i wyposażenia strzelnicy, dostawę krzeseł z pulpitem – 10 sztuk, dostawę stołu konferencyjnego 1 sztuka, dostawę krzesła dla wykładowcy - 1 sztuka, e) dostawę tablicy suchościeralnej 1 sztuk.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki jego realizacji określają:
1) projekt budowlany stanowiący załącznik nr 5 do SWZ,
2) przedmiar robót stanowiący załącznik nr 6 do SWZ. Przedmiar robót ma charakter jedynie pomocniczy,
3) zestawienie wyposażenia stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39100000-3 - Meble

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu nie została złożona żadna oferta.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.