eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Starachowice › Remont drogi powiatowej nr 1770T (0561T) na odcinku od drogi powiatowej nr 1769T (0560T) do drogi powiatowej nr 1771T (0563T)Ogłoszenie z dnia 2023-09-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont drogi powiatowej nr 1770T (0561T) na odcinku od drogi powiatowej nr 1769T (0560T) do drogi powiatowej nr 1771T (0563T)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291019637

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ostrowiecka 15

1.5.2.) Miejscowość: Starachowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-200

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdp-starachowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp-starachowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarząd dróg w odniesieniu do dróg powiatowych w zakresie planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg zgodnie z ustawą o drogach publicznych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont drogi powiatowej nr 1770T (0561T) na odcinku od drogi powiatowej nr 1769T (0560T) do drogi powiatowej nr 1771T (0563T)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-12d8870e-52c1-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00396307

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00017825/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Remont drogi powiatowej nr 1770T(0561T) na odcinku od drogi powiatowej nr 1769T(0560T) do drogi powiatowej nr 1771T(0563T)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-12d8870e-52c1-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między
Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/
Komunikacja w postępowaniu z wyłączeniem składania ofert (sposób składania ofert opisano w rozdziale 13 SWZ) odbywa się drogą
elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150MB (wielkość ta dotyczy plików
przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje
dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikacje Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e- Zamówienia, zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e -mail:
sekretariat@zdp-starachowice.pl (nie dotyczy składania ofert w postępowaniu).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, 27-200 Starachowice ul. Ostrowiecka 15;

 Inspektorem Ochrony Danych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Starachowicach jest Pan Paweł Żłobecki, kontakt pod adresem email: pawel.zlobecki@wp.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.2510.15.2023
pn: „Remont drogi powiatowej nr 1770T (0561T) na odcinku od drogi powiatowej nr 1769T (0560T) do drogi powiatowej nr 1771T (0563T)”
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. -Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1605) „Ustawa Pzp”, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy Pzp;

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i ust. 2 z zastrzeżeniem art.74 ust. 3 i 4. Ustawy Pzp;

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 Ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 ust. 1-3 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących.
Pan/Pani jest uprawniony/uprawniona do uzyskania od zamawiającego potwierdzenia czy przetwarzane są jego/jej dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce jest uprawniony/ uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz informacji określonych w art. 15 ust.1-3 RODO.
Zamawiający w celu wykonania powyższego obowiązku może żądać od Pana/Pani wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania
w szczególności:
podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamówienia, lub
podania nazwy lub daty zakończonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z Ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
Wystąpienie Pana/Pani z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych
nie ogranicza ich przetwarzania do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia wniesienie powyższego żądania spowoduje ograniczenie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu. Zamawiający
nie udostępni tych danych, chyba że zajdą przesłanki o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO *

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.2510.15.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont drogi powiatowej nr 1770T (0561T) na odcinku od drogi powiatowej nr 1769T (0560T) do drogi powiatowej nr 1771T (0563T) o długości 240 mb w miejscowości Mirzec Poddąbrowa.
Zakres robót:
a) roboty pomiarowe, przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne
b) wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi ( podbudowy z kruszywa, warstwy bitumiczne nawierzchni, warstwa wiążąca i warstwa ścieralna);
c) wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego;
d) wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej;
e) wykonanie odwodnienia,
f) wykonanie oznakowania poziomego;
g) wykonanie i montaż tablic informacyjnych Programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Komisja dokona weryfikacji złożonych ofert. W przypadku gdy wykonawca nie złożył wymaganych w
postępowaniu oświadczeń, dokumentów lub środków podmiotowych czy też są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający
wezwie wykonawcę odpowiednio do złożenia, poprawienia lub uzupełnienia brakujących dokumentów. Komisja zweryfikuje oferty
pod kątem przesłanek do odrzucenia na podstawie art.226 Ustawy, poprawi w ofertach zgodnie z art. 223 ust.2 Ustawy: oczywiste
omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki
polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, a także zwróci się o ewentualne wyjaśnienia dotyczące treści
złożonych ofert zgodnie z art. 223 ust. 1 Ustawy oraz ewentualne wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, jeżeli zasadne jest wszczęcie procedury określonej w art.224 Ustawy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy
nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

Warunek zostanie spełniony:

a) jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, zrealizował co najmniej: - jedno zamówienie polegające na
wykonaniu remontu, przebudowy, odbudowy, rozbudowy itp. drogi
klasy minimum L, w ramach którego wykonał nawierzchnię bitumiczną
(warstwa ścieralna) o powierzchni minimum 950 m2 .
W/w roboty mogą być wykonane w jednym lub w kilku zamówieniach.

b) wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami które będą
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (osoby skierowane przez wykonawcę
do realizacji zamówienia) legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi,
doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji jakie zostaną im
powierzone:

Kierownik budowy – 1 osoba musi posiadać uprawnienia budowlane
wymagane przepisami prawa do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej
w zakresie kierowania robotami budowlanymi, specjalność drogowa lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów (podstawa prawna Ustawa z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a. odpis albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust.1 pkt.4 Ustawy.

b. jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w kraju, w którym nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt.10.1a to zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 10.1a składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia procedury.
Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów,
o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą złożone przed
organem sadowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania tej wykonawcy. Przepis dotyczący terminu wystawienia dokumentu stosuje się odpowiednio. (Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem).

c. Każdy wykonawca występujący wspólnie oddzielnie składa dokumenty lub
oświadczenia wymienione w pkt. a lub b.

d. Wykonawca , który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 118 ust.1 Ustawy zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tych podmiotów
dokumenty wymienione w pkt. a lub b.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a. Wykaz robót wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty .

b. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę
jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert:
a. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
b. oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania ,
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie każdy z wykonawców oddzielnie
składa w/w oświadczenia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają zgodnie z art.117 ust. 4 Ustawy, oświadczenie
z którego wynika które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy.
Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych
podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, przedstawiając w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach wymienionych w pkt. powyżej oraz przekazuje oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu , w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego
zasoby.
Potwierdzenie wniesienia wadium na zasadach opisanych w ust. 12 SWZ .
Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w tym
spółki cywilne).
Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy w przypadku, gdy ofertę i inne dokumenty nie podpisuje osoba
uprawniona do reprezentowania wykonawcy (lub wykonawca w przypadku osób fizycznych).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

4 500,00 zł słownie złotych: cztery tysiące pięćset złotych 00/100.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie
zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo). Wszelka
korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w tym
konsorcja, spółki cywilne) żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.
Natomiast spełnianie warunków opisanych w SWZ Wykonawcy wykazują wspólnie,
łącznie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie z którego wynika które roboty
wykonają poszczególni wykonawcy .

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian przewidzianych w umowie zawiera Rozdział III SWZ - Projektowane postanowienia umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-29 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofert należy złożyć na Platformie e-Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-29 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.