eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Borów › Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Borów.Ogłoszenie z dnia 2022-10-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Borów.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BORÓW

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział zamówien publicznych UG Borów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934928

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Konstytucji 3 Maja 22

1.5.2.) Miejscowość: Borów

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-160

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 713933221

1.5.8.) Numer faksu: 713933035

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.engel@borow.ug.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.borow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://bip.gwborow.finn.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Borów.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cee50965-34f2-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00395778

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00031391/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Borów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00365287/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SSiRG.271.007.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 557839,21 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Borów do punktów poboru określonych w Załączniku nr 1a do Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz innych nie wymienionych, których potrzeba zasilania wyniknie w okresie obowiązywania umowy. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie –Prawo energetyczne oraz w oparciu o przepisy wykonawcze do tej ustawy.
- Szacunkowa ilość dostaw energii elektrycznej 988 726 kWh
- Określenie przewidywanego poboru energii elektrycznej służy wyłącznie do wyboru najkorzystniejszej oferty i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania ani przyrzeczenia handlowego
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia wielkości dostaw energii elektrycznej w stosunku do ilości przewidywanej
- Zamówienie nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej
- Łącznie moc umowna 1084,7 kW
- Dostawa codzienna energii elektrycznej o napięciu znamionowym sieci 230/400 V o częstotliwości 50 Hz
- Obiekty przeznaczone do zasilania należą do V grupy przyłączeniowej
- Rozliczenie dostawy energii odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia energii wg cen i stawek opłat wynikających ze złożonej oferty
- Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktur VAT na nabywcę wraz ze wskazaniem płatnika, zgodnie ze wskazaniem kolumn II i III zestawienia „szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” stanowiącego załącznik nr 1a do SIWZ
- Zamawiający przewiduje okres rozliczeniowy dla poszczególnych punktów poboru energii zgodny z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD.
Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia w formularzu ofertowym, że w przypadku wyboru jego oferty i podpisania umowy będzie posiadał zawartą umowę generalną OSD, umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Odbiorców za pośrednictwem lokalnej sieci dystrybucyjnej OSD przez okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09310000-5 - Elektryczność

09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W dniu 7 października 2022r. przed otwarciem ofert, Zamawiający zamieścił na stronie prowadzonego postępowania informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie w/w zamówienia w wysokości 823 000,00 zł brutto. W terminie składania ofert tj. do dnia 7 października 2022r. do godz. 11:00 zostały złożone trzy oferty. Oferty złożyli: 1. Entrade Sp. z o.o., ul. Poznańska 86/88,05-850 Jawczyce, cena oferty: 2 316 140,10 zł, 2. GREEN S.A. ul. Słonimskiego 6, 50-304 Wrocław, cena oferty: 2 273 575,44 zł., 3. ONE S.A. ul. Adama Naruszewicza 27 lok. 2, 02-627 Warszawa, cena oferty: 2 038 950,76 zł
Z uwagi na fakt, iż wskazane ceny ofert przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz po analizie możliwości finansowych Gminy, Zamawiający stwierdza, że nie ma możliwości w chwili obecnej zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do wartości wskazanej w ofercie.
Decyzja Zamawiającego wynika także z obowiązku przestrzegania zasad dotyczących finansów publicznych, zgodnie z którymi gospodarowanie środkami publicznymi musi odbywać się w sposób celowy i oszczędny
Zachodzi zatem przesłanka do unieważnienia przedmiotowego postępowania na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2038950,76 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2316140,10 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.