eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Serock › Budowa toru pumptrack w Skubiance w ramach zadania pn.: "Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Skubiance"Ogłoszenie z dnia 2023-09-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa toru pumptrack w Skubiance w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Skubiance”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Serock

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015570119

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 21

1.5.2.) Miejscowość: Serock

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-140

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: r.piekarzewski@serock.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.serock.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa toru pumptrack w Skubiance w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Skubiance”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-85077c06-522d-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00395071

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00025858/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Skubiance

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://serock.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://serock.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z treścią Rozdziału III pkt 1 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Burmistrz Miasta i Gminy Serock z siedzibą w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock;
2) W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany powyżej bądź e-mail: piotr.glen@wiknet.net.pl.
3) Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz następujące przepisy prawa: ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2023r. poz. 1605), rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020 poz. 2415), ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2020 poz. 164 ze zm.).
4) Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie w imieniu własnym postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. postępowań mieści się w zakresie obowiązków ustawowych Zamawiającego w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy PZP. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne, aby Zamawiający mógł prawidłowo wypełniać nałożone na niego obowiązki.
Pozostałe informacje dotyczące RODO zawarte są w rozdziale I pkt 17 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PRI.271.2.32.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu części działki nr ewid. 329/5 obr. 20 zlokalizowanej przy ul Sportowej w miejscowości Skubianka, gm. Serock, poprzez wykonanie toru rowerowego typu pumptrack (tor dla rowerzystów, osób jeżdżących na hulajnogach, rolkach, hoverboardach), zgodnie z dokumentacją projektową autorstwa firmy QUATRUM-Cezary Jaszczołt, ul. Wysoka 68a/6, 17-300 Siemiatycze stanowiącą załącznik Nr 8 do niniejszych SWZ. Wybudowany tor ma umożliwiać płynną i bezpieczną jazdę po odpowiednio zaprojektowanym i zapętlającym się pasie ścieżki, będzie składał się z cyklicznie rozlokowanych małych wzniesień i zakrętów, pozwalających na pokonanie całej jego długości jedynie przy pomocy naprzemiennego sprężania i rozprężania mięśni nóg i rąk.
2) Szczegółowo przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie toru rowerowego typu pumptrack wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym:
a) wyprofilowanego nasypu ziemnego mającego układ toru składającego się z odcinków prostych i zakrętów, tworzących precyzyjnie wyprofilowane, opisane wysokościowo w dokumentacji projektowej muldy – naprzemienne wzniesienia i zagłębienia. Zamawiający dopuszcza możliwość rozważenia zmiany geometrii muld, jeśli Wykonawca zagwarantuje możliwość przejazdu zgodnie z zasadami toru pumptruck – czyli bez pedałowania, jedynie przy pomocy naprzemiennego sprężania i rozprężania mięśni nóg i rąk, pod warunkiem dostarczenia zamiennej dokumentacji projektowej.
b) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego typu AC8 KR 1-2 grubości 5-7 cm;
c) zagospodarowanie otoczenia i skarp poprzez wykonanie trawników;
d) wykonanie konstrukcji rozsączających;
e) wykonanie placu odpoczynku z kostki brukowej typu Holland szarej, grubości 6cm na podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm i podsypce piaskowo-cementowej,
f) dostarczenie i montaż elementów małej architektury zwizualizowanych w projekcie, w postaci ławek -2 szt., stojaka na rowery -1 szt., kosz na śmieci -1 szt., tablica informacyjna -1 szt.; wszystkie stalowe elementy małej architektury należy dostarczyć w kolorze RAL7024,
g) uprzątnięcie terenu stanowiącego obszar opracowania poprzez wykoszenie z wywiezieniem i utylizacją biomasy;
h) sporządzenie projektu technicznego w przypadku zmian wykonawczych w stosunku do dokumentacji projektowej,
i) przygotowanie dokumentacji powykonawczej.
3) Ilość robót do wykonania w ramach zadania należy ustalić na podstawie dokumentacji projektowej i ewentualnej wizji w terenie. Przedmiar robót stanowiący załącznik do SWZ pełni funkcję pomocniczą, mającą na celu ułatwienie identyfikacji zakresu prac. Ilości w nim wskazane mogą różnić się od ilości faktycznych wynikających z dokumentacji projektowej. W przypadku różnic pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarem robót, które wzajemnie się wykluczają, jako właściwy należy przyjąć zakres wskazany w dokumentacji. W przypadku występowania w przedmiarze robót zakresów niewynikających z dokumentacji, a niewykluczonych jej zapisami – należy je traktować jako uzupełnienie dokumentacji projektowej.
4) Stan istniejący. Nieruchomość objęta zadaniem stanowi teren będący własnością Miasta i Gminy Serock. Teren stanowi część ogrodzonego obiektu sportowego - rekreacyjnego. Obszar, na którym realizowana będzie inwestycja charakteryzuje się nierównościami, znajdują się na nim nasypy ziemne wymagające usunięcia, porośnięte roślinnością. Działka uzbrojona jest w następujące media: sieć wodociągowa, sieć gazowa, sieć energetyczna. Urządzenia podziemne nie kolidują z inwestycją. Na części działki nr ewid. 329/5 nieobjętej zamówieniem zlokalizowane są dwa boiska piłkarskie o nawierzchni z trawy naturalnej. Prace należy prowadzić przy uwzględnieniu dostępności do części działki, na której jest boisko. Ruch technologiczny należy prowadzić od strony północnej, przez działkę nr ewid. 388 obr. 20 Skubianka.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z zapisami rozdział III pkt 5 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości na cały zakres zamówienia

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) ZDOLNOŚCI DO WYSTĘPOWANIA W OBROCIE GOSPODARCZYM:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2) UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB ZAWODOWEJ, O ILE WYNIKA TO Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
3) SYTUACJI EKONOMICZNEJ LUB FINANSOWEJ:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
4) ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ:
a) doświadczenie wykonawcy:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:
- 3 roboty budowlane w zakres których wchodziło wykonanie toru typu pumptrack o nawierzchni bitumicznej, asfaltowej o długości min. 100,0 mb każdy,
b) kwalifikacje zawodowe kadry technicznej:
Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować: co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub inżynieryjnej – drogowej i doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji, co najmniej dwóch zadań w zakres których wchodziło wykonanie torów typu pumptrack o nawierzchni bitumicznej, asfaltowej o długości minimum 100,0 mb każdy tor.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
- Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
- Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-28 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa: https://serock.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-28 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1) Zamawiający określa wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności związane z robotami ziemnymi, brukarskimi oraz układaniem nawierzchni asfaltowej.
2) Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych.
3) W celu zagwarantowania spełnienia przez projektowany obiekt zakładanej funkcji tj. umożliwienia jazdy bez pedałowania przez całą długość toru, Zamawiający zaleca weryfikację rozwiązań geometrycznych toru przyjętych w dokumentacji projektowej dopuszczając tym samym wprowadzenie korekt poprawiających funkcjonalność toru.
4) W terminie 14 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy, który będzie stanowił integralną część umowy dotyczącej realizacji zamówienia.
5) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania jednej tablicy informacyjnej o wymiarach 1,5m x 1,0m zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej SWZ. Lokalizacja miejsca usytuowania tablicy zostanie określona po przekazaniu Wykonawcy terenu budowy. Tablica musi posiadać własną konstrukcję mocującą i stojącą.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.