eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wschowa › Remont kotłowni wraz z wymianą kotłów gazowych kondensacyjnych w budynku Sali gimnastycznej w I Zespole Szkół im. Stanisława Staszica we WschowieOgłoszenie z dnia 2022-10-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont kotłowni wraz z wymianą kotłów gazowych kondensacyjnych w budynku Sali gimnastycznej w I Zespole Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Wschowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 977945847

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Kosynierów 1c

1.5.2.) Miejscowość: Wschowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-400

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wschowa.info/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://powiatwschowa.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont kotłowni wraz z wymianą kotłów gazowych kondensacyjnych w budynku Sali gimnastycznej w I Zespole Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-990d488d-332e-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00393626

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028245/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Remont kotłowni wraz z wymianą kotłów gazowych kondensacyjnych w budynku Sali gimnastycznej w I Zespole Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00345376/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OSE.272.16.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem inwestycji jest remont kotłowni w budynku hali sportowej na terenie I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie położonego przy ulicy Tadeusza Kościuszki 11, na działce nr ew. 920/2.
Istniejąca kotłownia o mocy 120 kW przygotowywała ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania i CWU pomieszczeń hali sportowej. Kotłownia była wyposażona w dwa kotły gazowe na gaz ziemny prod. Viessmann typ Vitodens200-W typ WB2B. Kotły zasilane były gazem ziemnym z przyłącza gazowego średniego ciśnienia znajdującego się na ścianie budynku poprzez wewnętrzną instalację gazową.
Kotły regulowane były regulatorem pogodowym kaskady Vitotronic300-K typ MW2 zamontowanym na ramie kotłów (Vitomoduł), który łączył się z automatyką kotłów Vitotronic100 typ HC1. Dwa obiegi grzewcze i podgrzew CWU obsługiwane były automatyką kaskady (podłogówki, obieg grzejników zaplecza sanitarnego i CWU). Obieg dla budynku małej sali gimnastycznej obsługiwała automatyka Vitotronic050 HK1W podłączona do automatyki kaskady i zamontowana na ramie kotła pod automatyką Vitotronic300-K.
Spaliny z kotłów odprowadzane były przewodami powietrzno-spalinowymi fi160/110 (czopuch) do komina murowanego 14x14cm oddzielnie dla każdego kotła. Instalacje spalinowe w kominach wykonano z typowych elementów jednościennych z blachy kwasoodpornej fi100 w systemie kominowym szczelnym z uszczelka. Kotły pobierały odpowiednią ilość powietrza potrzebną do spalania poprzez komin i przewód powietrzny czopucha z nad dachu kotłowni.
Pomieszczenie kotłowni wentylowane jest przez przewód wentylacyjny nawiewny o wymiarach 40x25cm oraz kratkę wywiewną 14x21 cm podłączoną do przewodu wentylacyjnego murowanego 14x14 cm.
Dostawa ciepła do trzech obiegów grzewczych i podgrzewu CWU realizowana była przez czteroobwodowy rozdzielacz z zestawami pompowymi z zaworami trójdrogowymi mieszającymi.
Zabezpieczeniem zładu było naczynie przeponowe f. REFLEX typ N100, a kotłów zawory bezpieczeństwa f. SYR typ 1915 dn20 zamontowane w kotłach.
Przygotowanie ciepłej wody użytkowej następowało w dwóch podgrzewaczach wody prod. Viessmann typ Vitocell100 500l w procesie dwustopniowym:
- pierwszy stopień podgrzewu CWU z wody powrotnej z części instalacji CO (cz. zaplecza szatniowego) w pierwszym podgrzewaczu. Woda powrotna z obwodu po przejściu przez zestaw pompowy przepływała do górnego króćca wężownicy i po przejściu przez wymiennik z powrotem do zestawu pompowego i dalej do kaskady kotłów.
- drugi stopień podgrzewu CWU zasilała woda z wysokiego parametru grzewczego z rozdzielacza.
Podgrzewacze są wyposażone w zawory bezpieczeństwa f. SYR typ 2115 3/4” 0,6 MPa oraz po dwa naczynia wzbiorcze przeponowe f. REFLEX typ refix DT5 18l.

2. Zakres robót objętych zamówieniem:
- demontaż zniszczonych lub uszkodzonych po pożarze instalacji i urządzeń technologicznych kotłowni,
- remont pomieszczenia kotłowni - mycie posadzki, mycie, odtłuszczanie, uzupełnienie powstałych ubytków tynków, gruntowanie i malowanie powierzchni wewnętrznych ścian i sufitu,
- przebudowa wewnętrznej instalacji gazu,
- montaż nowych instalacji i urządzeń technologicznych kotłowni,
- wykonanie wymaganych przepisami pomiarów instalacji elektrycznej oraz prób ciśnieniowych instalacji gazu i instalacji technologicznej kotłowni,
- uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozytywnej opinii kominiarskiej powykonawczej dotyczącej stanu technicznego przewodów spalinowych i wentylacyjnych kotłowni,
- uruchomienie kotłowni wraz z instalacją c.o. ,
- przedłożenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji wymaganej do zgłoszenia kotłowni do UDT.

Szczegółowy zakres robót remontowych stanowiących przedmiot zamówienia zawiera ekspertyza techniczna kotłowni, projekt techniczny przebudowy wewnętrznej instalacji gazu oraz przedmiar robót.

3. Obowiązki wykonawcy w zakresie spełnienia wymogów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia w strefie prowadzonych robót remontowych:
Wykonawca robót remontowych zobowiązany będzie prowadzić roboty remontowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r., nr 47, poz. 401).
W związku z tym, że zaplanowane roboty budowlane prowadzone będą w budynku szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, wykonawca zapewni:
- ogrodzenie terenu budowy oraz wyznaczenie i odpowiednie oznakowanie stref niebezpiecznych,
- sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,
- odpowiednie zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób nieupoważnionych,
- przeszkolenie zatrudnionych pracowników w zakresie znajomości przepisów BHP,
- aktualne badania lekarskie oraz wyposażenie zatrudnionych pracowników w środki ochrony indywidualnej,
- wyznaczenie i odpowiednie zabezpieczenie stref tymczasowego magazynowania odpadów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

44621200-1 - Kotły grzewcze

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 214020,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 306270,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 214020,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: INSTALACJE GRZEWCZE I WOD.-KAN. RYSZARD MACHOWSKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6971069954

7.3.3) Ulica: POLNA 39G

7.3.4) Miejscowość: Wschowa

7.3.5) Kod pocztowy: 67-400

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

właściciel firmy MTM Tomasz Małkus ul. Generała Bema 1/2
67-400 Wschowa NIP: 6971677151 będzie jako podwykonawca pełnił obowiązki kierownika budowy.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 214020,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.