eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włodawa › "Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" w Gminie Miejskiej Włodawa"Ogłoszenie z dnia 2023-09-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" w Gminie Miejskiej Włodawa”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Włodawa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110197902

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. J. Piłsudskiego 41

1.5.2.) Miejscowość: Włodawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-200

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 825721444

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@wlodawa.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wlodawa.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" w Gminie Miejskiej Włodawa”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7728213b-5156-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00393484

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00047497/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 "Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" w Gminie Miejskiej Włodawa"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/wlodawa

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Platforma zakupowa dostępna na profilu nabywcy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wlodawa. Komunikacja w postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcami, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środka komunikacji elektronicznej na w/w Platformie dostępnej na profilu nabywcy . W zakresie pytań technicznych związanych z działaniem systemu zaleca się kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numerem (22) 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji użytkownika platformy zakupowej dostępna na stronie: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" i uznaje go za wiążący, oraz akceptuje zasady korzystania z platformy zakupowej wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. Posiadanie konta na Platformie jest dobrowolne, a złożenie oferty w postępowaniu jest możliwe bez posiadania konta. Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,lub ich nowsze wersje,c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0, d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, f)szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3, g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar, h) maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB, i) pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z Platformy zamieszczonym na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin. Za datę przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich doręczenia za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie profilu nabywcy w zakładce dedykowanej postępowaniu - https://platformazakupowa.p /pn/wlodawa. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja, w tym oświadczenia, wnioski i informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na platformie. Więcej informacji w rozdziale 11 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że: 1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu; 2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" w Gminie Miejskiej Włodawa” znak sprawy: WA.271.15.2023.AM prowadzonym w trybie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych – procedura podstawowa; 3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 71-75 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), dalej „ustawa Pzp”; 4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 7) Wykonawca posiada: •na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy; • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników; • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wykonawcy nie przysługuje: • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. W przypadku danych
osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WA.271.15.2023.AM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 142453,25 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis ze wskazaniem zakresu zamówienia: Przedmiotem inwestycji są roboty budowlane polegające na przystosowaniu istniejących pomieszczeń w części budynku Urzędu Miejskiego na Klub „Senior+” przy al. J. Piłsudskiego 41 22-200 Włodawa wraz z ich wyposażeniem. Prace obejmują m.in. wymianę wykładzin podłogowych, wykonanie nowych posadzek z gresu antypoślizgowego w łazienkach, nowej glazury na ścianach w łazienkach oraz fartucha przy meblach kuchennych na wysokość 80cm nad blatami, wymianę drzwi w pomieszczeniach oraz wstawienie nowych drzwi aluminiowych wejściowych, malowanie ścian i sufitów, wykonanie częściowo nowej instalacji elektrycznej wraz z oprawami oświetleniowymi w pomieszczeniach, wymianę umywalek oraz misek ustępowych w toaletach, wykonanie nowych ścianek działowych wraz z tynkiem w pomieszczeniu szatni i łazienkach oraz wykonanie częściowo nowej instalacji wod.-kan. w pomieszczeniach łazienek i aneksie kuchennym. Zamówienie obejmuje również zakup, dostawę i zamontowanie wraz z uruchomieniem wyposażenia do pomieszczeń przystosowanych na Klub „Senior +”. Adres zamówienia: Al. J. Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa, dz. nr 567, 568, 569, 570, 571, jednostka ewidencyjna: 061901_1 ,obręb ewidencyjny: 1-0001 Włodawa. Główny zakres robót budowlanych: 1. Roboty rozbiórkowe: wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych, rozebranie ścianki z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowej, rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych- płytki, rozebranie posadzek z płytek ceramicznych, rozebranie płytek ceramicznych, wykucie bruzd w elementach z betonu żwirowego 2. Roboty murowe: tynki, okładziny: uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej, ścianki działowe, tynki wewnętrzne zwykłe, licowanie ścian płytkami na klej- przygotowanie podłoża, licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą, ręczne zeskrobywanie farby olejnej, gruntowanie podłoży, wyprawy tynkarskie, 3. Stolarka drzwiowa: montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych, oszklonych wewnętrznie, montaż drzwi wewnętrznych pełnych wraz z ościeżnicą i opaską jednostronną, dwustronną, montaż drzwi wewnętrznych łazienkowych pełnych 4. Roboty posadzkowe: warstwy wyrównawcze i wygładzające, posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, winyleum z wywinięciem na ściany 10 cm, homogeniczna 2 mm, posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, posadzki z płytek 30 x 30 cm antypoślizgowe 5. Roboty malarskie: dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 6. Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne: wymiana umywalek oraz misek ustępowych, częściowo nowa instalacja wod. -kan. w pomieszczeniach łazienek i aneksie kuchennym, wykorzystanie istniejących podejść wodno-kanalizacyjnych, rury do kanalizacji sanitarnej PCV do instalacji wodnej ocynkowane 7. Roboty instalacyjne elektryczne: demontaż istniejącej instalacji elektrycznej, montaż przewodów wtynkowych, przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, montaż puszek instalacyjnych, łączników gniazd instalacyjnych wtynkowych, osprzętu modułowego w rozdzielnicach, opraw oświetleniowych, piktogramu. 4.1.3. Rozwiązania budowlane:
Roboty rozbiórkowe wg opisu w przedmiarze robót. 1.Ściany wewnętrzne: Wszystkie projektowane ścianki działowe pomieszczeń, z bloczków betonu komórkowego o gr. 12,0cm na zaprawie cem.-wapiennej klasy M5. 2.Przewody kominowe: Istniejące kominy wentylacyjne, rury fi 110cm obudowane płytami GKFI o gr. 1,25cm pod sufitem. Wentylacja w pomieszczeniach grawitacyjna oraz częściowo wymuszona-patrz rzuty wentylatory przy kratkach z zapalaniem światła lub na czujkę ruchu. 3.Stolarka okienna i drzwiowa: Stolarka drzwiowa: Drzwi wewnętrzne płytowe z ościeżnicą i z opaską jednostronną przy ścianach nośnych i z opaską dwustronną przy ściankach działowych w kolorze. Wewnętrzne jako Aluminium „zimne”: szyba warstwowa bezpieczna – 1B1, z samozamykaczem. 4.1.4. Wykończenie 1. Tynki wewnętrzne: Tynki wewnętrzne ścian po wykonanych ściankach działowych oraz uzupełnienia – przetarcia po rozbiórkach jako cementowo-wapienne kat III. W pomieszczeniu sanitariatów-glazura na wysokość h=210cm, fartuch z glazury przy zabudowie kuchennej na szerokość 80cm między szafkami dolnymi i górnymi lub dolnymi. Pomieszczenia komunikacji na wysokość h=1,50 tynki dekoracyjne. 2. Roboty malarskie, okładziny ścian Po robotach tynkarskich ściany powyżej glazury oraz sufity malować 2-krotnie farbą np. lateksową lub emulsyjną z uprzednim przygotowaniem i zagruntowaniem podłoża. 3.Podłogi i posadzki
Gres antypoślizgowy na klej systemowy i cokolikami na wysokość h=10,0cm w pomieszczeniach sanitariatów oraz wykładziny winylowe homogeniczne o gr. 2,0mm z wywinięciem na ściany na wysokość h=10,0cm. Masy samopoziomujące pod wykończenia podłóg we wszystkich pomieszczeniach. PATRZ OPISY NA RZUTACH POMIESZCZEŃ.(Zał. Nr. 1 do SWZ). UWAGA: Do wykończenia wnętrza czy stałego jego wyposażenia projektuje się materiały co najmniej trudnozapalne z wykładzinami podłogowymi włącznie. Wszelkie roboty budowlane należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej
do kierowania i nadzorowania danym zakresem robót, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz przedmiotowymi normami „PN”, których wykaz zawiera Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z4.03.1999r./Dz. U. Nr22 poz.2091 oraz w oparciu o plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do sporządzania, którego zobowiązuje Wykonawcę ustawa Prawo Budowlane, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002r, oraz zgodnie z projektem. Wszystkie materiały wbudowane w obiekt muszą posiadać: - aprobatę techniczną, - obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa ,,B” lub dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi znakami („PN”, „E”, „Q” ) lub deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatę techniczną. Wszystkie roboty budowlane prowadzić pod fachowym nadzorem. Przy wykonywaniu robót budowlanych przestrzegać Instrukcji Technicznych podanych przez producenta i zgodności z Polskimi Normami. Należy przestrzegać przepisów bhp., p.poż. Wszelkie zmiany materiałowe w porozumieniu z projektantem i Inwestorem. Zestawienie wyposażenia pomieszczeń: 1. Pomieszczenie szatni: - wieszaki przyścienne na płycie laminowanej- na 14 miejsc z siedziskami z płyt laminowanych na ramie ze stali malowanej- na 7 miejsc. 2. Pomieszczenie ogólnodostępne- sala spotkań:
- narożnik obity tkaniną bez funkcji spania o długości l=3,0m i szerokości b=2,0m, sztuk= 1 (wymiary +/-2cm)
- fotel „uszak” obity tkaniną, sztuk= 2, wysokość 103 cm, szerokość: 85 cm, głębokość 92 cm ( wymiary +/- 2 cm)
- stolik okrągły- fi 60cm i fi 80cm, na ramie ze stali malowanej, blat z płyt dwustronnie laminowanych, sztuk=2, (wymiary +/-2cm)
- stół na ramie ze stali malowanej, blat z płyt dwustronnie laminowanych -120x80cm, sztuk=6, (wymiary +/-2cm)
- meblościanka z płyty laminowanej, szafki dolne sztuk=4 , dwa słupki pionowe po obu stronach. meblościanka o długości całkowitej - l=4,0m, (wymiary +/-2cm)
- krzesło do stołu z siedziskiem tapicerowanym z tkaniny z oparciem, materiał odporny na uszkodzenia i zabrudzenia, nogi wykonane ze stali, wymiary: wysokość 82 cm, szerokość: 51 cm ( wymiary +/- 2 cm) Krzesła powinny być dopasowane do stołu na ramie ze stali malowanej (poz. 4) sztuk=14,
- telewizor LED jako stojący lub wiszący przyścienny na uchwycie regulowanym (min, 2x gniazda HDMI, 1x USB, ekran: 58" LED, UHD/4K, min. 3840 x 2160px, częstotliwość odświeżania ekranu: min. 60 Hz, smart TV, tuner DVB-C, DVB-S2, DVB-T2, kolor obudowy czarny), sztuk=1, - zestaw komputerowy z oprogramowaniem i monitorem, sztuk=1, (komputer i monitor musi być fabrycznie nowy, sprzęty poleasingowe i używane wcześniej będą podlegały odrzuceniu)
Minimalne parametry techniczne stacji roboczej:
1. Zestaw komputerowy musi być przeznaczony do zastosowań biurowych.
2. Procesor wielordzeniowy zintegrowany z układem graficznym osiągający w teście wydajności CPU PassMark Performance Test (https://www.cpubenchmark.net)
z wynikiem aktualnym na dzień ich złożenia wynik co najmniej 10 000 punktów. Zamawiający żąda przedłożenie dokumentu potwierdzającego spełnienie przez oferowany procesor żądanej przez Zamawiającego wydajności na etapie procedury odbiorowej.
3. Pamięć operacyjna min. 16 GB w najnowszej technologii oferowanej przez producenta
komputera, przy czym komputer musi posiadać min. 1 niezajęte złącze do rozbudowy
i obsługiwać do 32GB pamięci.
4. Pamięć masowa – dysk w technologii SSD M.2 NVMe min. 250 GB.
5. Karta graficzna zintegrowana z możliwością dynamicznego przydzielania pamięci
w obrębie pamięci systemowej.
6. Zintegrowana karta dźwiękowa musi obsługiwać dźwięk 24bit HD.
7. Obudowa musi zapewniać bezpośrednie podłączenie co najmniej dwóch urządzeń USB oraz mikrofonu z przodu oraz łączna suma rozmiarów obudowy (szerokość+wysokość+głębokość) nie może przekraczać 80 cm.
8. Komputer musi być wyposażony w zasilacz wewnętrzny o mocy maksymalnej nieprzekraczającej 250 W.
9. Moduł TPM2.0.
10. Wyposażenie minimalne: nieusuwalne 1xDP lub 1xHDMI; nieusuwalne co najmniej 5 portów USB, w tym co najmniej 2 x USB 3.0 na panelu przednim komputera, napęd optyczny DVDRW; klawiatura USB w układzie polski programisty i mysz bezprzewodowa (dwuprzyciskowa, rolka/scroll jako trzeci przycisk); nośnik
z systemem operacyjnym i sterownikami; głośnik, 1x wyjście słuchawkowe oraz 1x wejście mikrofonowe na panelu przednim obudowy (dopuszcza się jedno wspólne złącze słuchawkowo – mikrofonowe), karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s Ethernet RJ 45 wspierająca obsługę WoL.
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków pozostałe informacje dot. przedmiotu zamówienia znajdują się w Rozdziale 4 SWZ oraz w Zał. Nr.1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45215221-2 - Roboty budowlane w zakresie ośrodków opieki dziennej

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

39141000-2 - Meble i wyposażenie kuchni

39221000-7 - Sprzęt kuchenny

39711000-9 - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do użytku ze środkami spożywczymi

39720000-5 - Sprzęt gospodarstwa domowego inny niż elektryczny

39721000-2 - Urządzenia do gotowania lub grzewcze używane w gospodarstwie domowym

39312000-2 - Urządzenia do przygotowania żywności

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Cena (C)-60%
Długość okresu gwarancji na roboty budowlane (G)-40%
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1punkt.
Punkty w kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cn
C = ------- x 60 pkt
Cb
gdzie,
C- ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami arytmetyki.
Punkty w kryterium „Długość okresu gwarancji na roboty budowlane” (G) objęte
przedmiotem zamówienia liczone będą w okresach miesięcznych. W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji tj. 60 miesięcy, Wykonawca otrzyma czterdzieści (40) punktów, pozostali Wykonawcy będą
oceniani wg następującego wzoru:
otrzyma czterdzieści (40) punktów, pozostali Wykonawcy będą oceniani wg. następującego wzoru:
Go
G =----------- x 40 pkt
G max.
gdzie:
G - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć,
G max. - najdłuższy oferowany okres gwarancji ( max 60 miesięcy),
Go - okres gwarancji podany w badanej ofercie.
Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji, w przedziale od 36 miesięcy do 60 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji krótszego niż 36 m-ce, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku niepodania w ofercie informacji na temat długości gwarancji na roboty budowlane Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny dopuszczalny okres gwarancji wynoszący 36 miesiące i zastosuje art. 223 ust. 2 pkt 3) ustawy niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, a następnie odpowiednio obliczy punktację w tym kryterium. W przypadku braku odpowiedzi Wykonawcy na poprawę w wyznaczonym terminie, uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki. Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji dłuższy niż wyznaczony maksymalny 60 miesięcy, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 60 m-cy - najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert „Długość okresu gwarancji na roboty budowlane ”. Wykonawcy
oferują długości okresu gwarancji w pełnych miesiącach (w przedziale od 36 do 60 miesięcy). Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert i otrzyma
największą ilość punktów (O) obliczoną na podstawie wzoru:
O = C + G
gdzie:
O- łączna ilość punktów oferty ocenianej,
C- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”,
G- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Długość okresu gwarancji na roboty budowlane"

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 1) Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej: - jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub modernizacji obiektów lub pomieszczeń budowlanych na kwotę 150 000,00 zł. W przypadku, gdy wykonawca wykazujący się posiadaniem doświadczenia wymaganego przez Zamawiającego był członkiem konsorcjum, które zrealizowało robotę budowlaną stanowiącą doświadczenie, którym wykazuje się wykonawca, wówczas uznane zostanie doświadczenie wykonawcy – członka konsorcjum tylko w zakresie tych prac/robót, które wykonawca realizował samodzielnie w ramach współpracy konsorcjum. Doświadczenie jakie nabył wykonawca wykazujący się referencjami wystawionymi dla konsorcjum zostanie uznane w zakresie, w jakim wykonawca ten rzeczywiście je realizował.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający poza oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4 do SWZ (składanym wraz z ofertą), nie wymaga składania innych podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania) następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia), tj.: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SWZ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4. ppkt. 1) SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ (przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona
wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SWZ i załącznikach).
2) Oświadczenia o których mowa w rozdziale 8.1 SWZ;
3) Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 8.2 SWZ (jeżeli dotyczy)
4) Zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 9.4 SWZ (jeżeli dotyczy).
5) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:
a) zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest
umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego,
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a),
jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane
umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
c) jeżeli w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego
reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), zamawiający żąda od wykonawcy lub podmiotu
udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do
reprezentowania wykonawcy.
6) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
(jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji. b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 6 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym. c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki
dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa: • w pkt. 8.3.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku • w pkt. 8.3.2 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 10.3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych, strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 1)przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej, 2)przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej lub eksploatorów infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych 3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawcę, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania robót przez innego wykonawcę – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji; 4)przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 3 do umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1, 5) przedłużenia terminu wykonania zamówienia w zakresie niezbędnym do wykonania robót zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 6)zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy, 7)w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków pozostałe zmiany umowy w sekcji IX ogłoszenia: Pozostałe informacje

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-28 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/wlodawa – rozdział 11.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-28 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

C.d. zmian umowy: 8)zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie Zamawiającego, w tym na skutek zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie zadania. 9) wszelkie zmiany, które będą konieczne do zagwarantowania zgodności umowy z wchodzącymi w życie po terminie składania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczególności przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wynikającym z tych przepisów 10) z powodu przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez obydwie strony umowy.
3. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.

Uszczegółowienie informacji dotyczącej terminu wykonania zamówienia wskazanego w pkt. 4.2.10) ogłoszenia: 2 miesiące licząc od dnia podpisania umowy jednak nie później niż do 8 grudnia 2023r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.