eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Remont pomieszczeń magazynowych Działu Logistyki i Zamówień Publicznych wraz z wymianą instalacjiOgłoszenie z dnia 2023-09-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont pomieszczeń magazynowych Działu Logistyki i Zamówień Publicznych
wraz z wymianą instalacji

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. A. JURASZA W BYDGOSZCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001126074

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marii Curie Skłodowskiej 9

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-094

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 52 585 77 57

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.wachowska@jurasza.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jurasza.umk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont pomieszczeń magazynowych Działu Logistyki i Zamówień Publicznych
wraz z wymianą instalacji

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e9e16479-5150-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00392931

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00167368/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 1.Remont pomieszczeń magazynowych Działu Logistyki i Zamówień Publicznych wraz z wymianą instalacji

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://jurasza.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej:
1) Platformy przetargowej do obsługi postępowań przetargowych, dostępnej pod adresem: https://jurasza.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
2. Komunikacja w przedmiotowym postępowaniu prowadzona jest w języku polskim.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z art. 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej:
1) Wymagania techniczne, jakim musi odpowiadać sprzęt komputerowych Wykonawcy, aby móc korzystać z Platformy przetargowej.
a) Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
 Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,
 Google Chrome 31
 Mozilla Firefox 26
 Opera 18
2) Pozostałe wymagania techniczne:
a) dostęp do sieci internet;
b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax;
c) włączona obsługa JavaScript;
d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s;
e) zainstalowany Acrobat Reader;
f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
3) Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie §2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452). Równocześnie Zamawiający rekomenduje na format danych przesyłanych plików: .pdf.
Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują poprzez Platformę przetargową, dostępną pod adresem: https://jurasza.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html .
7. Rejestracja na Platformie przetargowej, w tym złożenie oferty, zostały opisane w INSTRUKCJI KORZYSTANIA Z PLATFORMY PRZETARGOWEJ w załączniku nr 3 do SWZ. Szczegółowe instrukcje obsługi Platformy dla wykonawców dostępne są na stronie: https://jurasza.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html .
Przeglądanie postępowań, pobieranie dokumentów, składanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składanie ofert nie wymaga rejestracji, ani logowania na Platformie przetargowej.
10. W niniejszym postępowaniu Zamawiający zaleca rejestrację oraz logowanie co najmniej przy składaniu oferty, wyjaśnień, dokumentów lub oświadczeń w odpowiedzi na wezwania Zamawiającego, kierowane w toku badania i oceny ofert.
11. Rejestracja i logowanie są bezpłatne. Rejestrując się albo logując wykonawcy, akceptują warunki korzystania z Platformy przetargowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie: https://jurasza.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html .

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 9. Może się Pani/Pan kontaktować z nim w następujący sposób - listownie na adres: ul. Marii Skłodowskiej – Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, telefonicznie pod numerem telefonu: 52 585 48 80 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sekretariat@jurasza.pl.
2) W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych lub jego zastępcą, w następujący sposób - listownie na adres administratora z dopiskiem „IOD” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@jurasza.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane przez okres oznaczony kategorią archiwalną wskazaną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza, który zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164) został przygotowany w porozumieniu z Dyrektorem Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. Dla dokumentów wytworzonych w ramach zamówień publicznych krajowych jest to okres 4 lat, dla zamówień publicznych unijnych jest to okres 10 lat. Natomiast umowy cywilno-prawne wraz z dokumentacją dotyczącą ich realizacji, niezależnie od trybu w jakim zostały zawarte, przechowywane są przez okres 10 lat. Okres przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy. Po upływie okresu przechowywania dokumentacja niearchiwalna podlega, po uzyskaniu zgody dyrektora właściwego archiwum państwowego, brakowaniu.
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8) Posiada Pan/Pani:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NLZ.2023.271.66

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 967440,34 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń magazynowych Działu Logistyki i Zamówień Publicznych wraz z wymianą instalacji.
Zasadniczym celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpiecznego użytkowania pomieszczeń magazynowych zlokalizowanych na poziomie niskiego parteru w istniejącym budynku poprzez wykonanie remontu i przebudowy pomieszczeń zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami, w tym zapewnienie wentylacji pomieszczeń. Wykonany remont podniesie standard użytkowy w/w pomieszczeń, estetykę i funkcjonalność budynku.
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ, przedmiary, dokumentacja projektowa oraz STWiORB znajdujące się w Załączniku nr 9 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena brutto [C] – waga kryterium 60%;
2) Okres gwarancji na wykonane roboty [ G ] – waga kryterium 40%.
2. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych danych przedstawionych przez Wykonawców odpowiednio w zakresie kryterium, w następujący sposób:
1) Oferta z najniższą ceną brutto [C] otrzyma maksymalną ilość punktów, tj. 60,00, a pozostałym ofertom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie
ze wzorem:
Oferta o najniższej cenie brutto*
C = (---------------------------------------------- x 100) x waga kryterium, tj.60 %;
Cena brutto oferty badanej
gdzie: C - wartość punktowa badanej oferty.
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena brutto” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2) W kryterium Okres gwarancji na wykonane roboty [G] punktacja zostanie przyznana wg poniższego:
36 miesięcy – 0,00 pkt.
48 miesięcy – 20,00 pkt.
60 miesięcy – 40,00 pkt.
Maksymalnie dla niniejszego kryterium [G] Zamawiający może przyznać 40,00 punktów.
UWAGA! Maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Podstawowy okres gwarancji w umowie to 36 miesięcy.
W przypadku nie podania przez Wykonawcę w ofercie okresu gwarancji na wykonane roboty, Zamawiający uzna, iż Wykonawca oferuje okres gwarancji 36 miesięcy na wykonane roboty i przyzna temu Wykonawcy w kryterium [G] – 0,00 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty [ G ]

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek dotyczący wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości za spełniony, jeśli Wykonawca:
A. wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał jedną robotę budowlaną o wartości na co najmniej 450.000,00 zł brutto obejmującą roboty budowlane polegające na przebudowie/remoncie/modernizacji budynku lub pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej;
B. wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi wymagane przez Zamawiającego uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w danej specjalności, tj. :
• osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy/robót, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej*,
• osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych*,
• osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych*.
UWAGA :
* wskazane osoby powinny posiadać ww. uprawnienia budowlane, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz zgodnie z obowiązującymi aktami wykonawczymi do ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
* Zamawiający określając ww. wymogi dla osób w zakresie posiadania przez nich uprawnień budowlanych w danej specjalności – dopuszcza odpowiadające im uprawnienia (kwalifikacje) wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego – załącznik nr 2c do SWZ.
• W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, brak podstaw wykluczenia ma potwierdzić każdy z nich;
• w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, brak podstaw wykluczenia ma potwierdzić każdy podmiot udostępniający zasoby.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z uwzględnieniem Rozdziału VIII ust. 2 pkt. 4) lit. A SWZ, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ;
jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, z uwzględnieniem Rozdziału VIII ust. 2 pkt. 4) lit. B SWZ, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 4 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy (wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ).
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ, tj. w szczególności w zakresie:
1. Strony przewidują możliwość wydłużenia czasu (zmiany terminu) wykonania przedmiotu Umowy, jeżeli dochowanie terminu określonego w umowie jest niemożliwe z uwagi na:
1) siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody lub utrudnienia w wykonywaniu zadania spowodowane przez osoby trzecie, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
2) wykonanie nieprzewidzianych robót dodatkowych lub zamiennych,
3) konieczność wprowadzenia jakichkolwiek zmian w dokumentacji projektowej z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, mających wpływ na wydłużenie czasu koniecznego do realizacji umowy, wynikłych z:
a) błędów w dokumentacji projektowej uniemożliwiających wykonanie umowy zgodnie z jej treścią i/lub przepisami prawa,
b) potrzeby dokonania zmian w dokumentacji projektowej z uwagi na potrzeby eksploatacyjne lub użytkowe,
4) okoliczności leżące po stronie Zamawiającego mające wpływ na wydłużenie czasu koniecznego do dokonania czynności będących przedmiotem Umowy.
5) konieczności wykonania robót zamiennych na wniosek Zamawiającego
Wydłużenie czasu (zmiana terminu) wykonania umowy następuje o czas odpowiedni do okoliczności, które spowodowały zmianę.
2. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany Umowy w zakresie:
1) zmian w dokumentacji projektowej w przypadkach przewidzianych w §10 umowy,
2) wydłużenia okresu rękojmi i/lub gwarancji w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na (uzasadniających) wydłużenie okresu gwarancji i/lub rękojmi.
3) zmiany podwykonawców, na których zasoby powołał się Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w przypadku wystąpienia okoliczności zagrażających należytemu wykonaniu Umowy,
4) zmiany zakresu robót, powierzonych zgodnie z treścią oferty, podwykonawcom w przypadku okoliczności zagrażających należytemu wykonaniu Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://jurasza.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-04 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
- w art. 108 ust. 1 p.z.p.;
- w art. 109 ust. 1 pkt. 4 p.z.p.,
- w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy zawarte zostały w Rozdziale XXIII SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.