eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzozów › Przebudowa leśniczówki w DobrejOgłoszenie z dnia 2023-09-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa leśniczówki w Dobrej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzozów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370014484

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Moniuszki 25

1.5.2.) Miejscowość: Brzozów

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: brzozow@krosno.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://brzozow.krosno.lasy.gov.pl/en/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa leśniczówki w Dobrej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-421f4263-5073-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00390542

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00413425/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Przebudowa leśniczówki w Dobrej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.platforma.pl/pn/lasy_brzozow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują: poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_brzozow za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” lub przy użyciu poczty elektronicznej: brzozow@krosno.lasy.gov.pl, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą następuje wyłącznie przy użyciu Platformy.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 3) zainstalowana dowolna
przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., 4) włączona obsługa JavaScript, 5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 6)
Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, 7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
8) Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: a) akceptuje warunki korzystania z
platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków.
9) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu. 10) Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, składania ofert oraz innych czynności
podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2247.), zwanego dalej Rozporządzeniem KRI. 15. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na pdf16. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń .zip,.7Z .

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do wymogów wynikających z art. 13 ust. 1 i ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Nadleśnictwo Brzozów z siedzibą w Brzozowie na ul. Moniuszki 25;
2. Z administratorem można skontaktować się: osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Brzozów telefonicznie pod numerem 13 434
1524, za pomocą poczty elektronicznej e-mail pod adresem: brzozow@krosno.lasy.gov.pl. Administrator nie wyznaczył Inspektora
Ochrony Danych Osobowych.
3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest dokonywane w celu prawidłowej realizacji obowiązków ustawowych tj.
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy z wybranym wykonawcą. Dane osobowe są
przetwarzane na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem wzięcia
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 października 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z
2021 r. poz. 1129, ze zm.),.
5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do organów państwowych (np. Policja, prokuratura) prowadzących
postępowania (np. karne, o wykroczenia). Dane mogą być również przekazywane kancelarii prawnej prowadzącej obsługę prawną
Nadleśnictwa, jak również do jednostek nadrzędnych Lasów Państwowych w szczególności do RDLP w Krośnie oraz DGLP.
Ponadto dane osobowe będą udostępniane łącznie z dokumentacją dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w przypadkach składania wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
6. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz elektronicznie za pomocą Systemu Informatycznego Lasów Państwowych.
Dane osobowe są i będą przetwarzane przez okres czasu wyznaczony przepisami o rachunkowości – nie dłużej niż 6 lat licząc od
wystawienia ostatniej faktury, jak również wyznaczony przepisami kodeksu cywilnego o przedawnieniu roszczeń – podstawowy
termin 6 lat od wymagalności roszczenia, jak również przez okres czasu wyznaczony przepisami (w tym wewnętrznymi) o
archiwizacji dokumentów – w zależności od tego, który z tych okresów będzie najdłuższy.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
1) żądania od Administratora, na podstawie art. 15 RODO, dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
2) żądania od Administratora, na podstawie art. 16 RODO, sprostowania Pani/Pana danych osobowych.
3) żądania od Administratora, na podstawie art. 18 RODO, ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana
danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu nie przysługuje Państwu prawo do:
1) żądania od Administratora, na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, usunięcia Pani/Pana danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych o którym mowa w art. 20 RODO;
3) prawo sprzeciwu, na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych , gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Stosownie do wymogów wynikających z przepisu art. 19 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający
informuje, że:
1) W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje
ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o
których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679. (art. 74 ust. 3 ustawy Pzp)
2) Udostępnianie protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1
rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa
w ust. 3 i art. 18 ust. 3–6, stosuje się odpowiednio. (art. 74 ust. 4 ustawy Pzp)
3) W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym
mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania
dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
(art.75 ustawy Pzp)
4) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych
osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego
załączników. (art. 76 ustawy Pzp)
5) Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.(art. 19 ust. 3 ustawy Pzp)
6) W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których
mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do zamawiającego. (art. 269
ust. 2 ustawy Pzp).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.4.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 444185,39 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na przebudowie budynku mieszkalnego – leśniczówki Leśnictwa Dobra, nr inw. 165/32. Roboty obejmują m. in. docieplenie elewacji, fundamentów i dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę pokrycia dachowego, wymianę elewacji drewnianej ganku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów

45321000-3 - Izolacja cieplna

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45422000-1 - Roboty ciesielskie

44232000-5 - Drewniane konstrukcje dachowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia polegającego na powtórzeniu
podobnych robót budowlanych i zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp – o wartości do 50 % szacunkowej wartości zamówienia podstawowego.
2. Zamówienia, o których mowa w ust. 1, mogą zostać udzielone w szczególności w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia
zakresu rzeczowego robót, stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków atmosferycznych, wystąpienia robót
dodatkowych i zamiennych lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych.
3. Zamówienia, o których mowa w ust. 1, mogą zostać udzielone po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena, 2. Gwarancja
1) W ramach kryterium „Cena” (waga 60%) oceniana będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty. Ocena ofert w tym kryterium zostanie dokonana przy zastosowaniu poniższego wzoru:
C = ( C min / C o ) × 60
gdzie:
C - ilość punktów, jakie otrzyma oferta w kryterium „cena”
C min – wartość brutto przedstawiona w najkorzystniejszej pod tym względem ofercie, czyli najniższa cena brutto spośród ofert nieodrzuconych;
C o – cena brutto w badanej ofercie.
Za kryterium CENA wykonawca otrzymuje maksymalnie 60 pkt.
2) W ramach kryterium „Okres gwarancji - G” (waga 40%) punkty będą przyznawane za długość okresu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, liczonego od daty bezusterkowego odbioru końcowego.
Zamawiający będzie przyznawał punkty w następujący sposób:
niepunktowany wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiące.
33 miesięczny okres gwarancji – 10 punktów
42 miesięczny okres gwarancji – 20 punkty
51 miesięczny okres gwarancji – 30 punkty
60 miesięczny okres gwarancji – 40 punkty
Wykonawca zamieści informację o przyjęciu na siebie zobowiązania umownego do „Okresu gwarancji” w okresach podanych powyżej w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SWZ). Brak wskazania w formularzu oferty przyjęcia przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie uznawane jako nieprzyjęcie takiego zobowiązania, a oferta uzyska 0 pkt. Wykonawca może zaproponować okresy gwarancji tylko w przedziałach podanych powyżej. Suma punktów uzyskanych w kryteriach „cena” oraz „okres gwarancji” stanowić będzie o ogólnej sumie punktów uzyskanych przez ofertę.
5. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem:
O = C + G
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
6. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:
Wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, lub osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające
realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, w poniżej przedstawionym zakresie:
a) Wiedza i doświadczenie Wykonawcy:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże , że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, to w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą swym zakresem budowę, przebudowę lub remont budynku o wartości co najmniej 180 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) brutto.
Wykonawca nie może sumować robót o mniejszej wartości dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej.
Wykonawca musi być w stanie wykazać i udowodnić zrealizowanie wskazanych w warunku robót budowlanych na wezwanie Zamawiającego.
b) Wykształcenie i kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował: – trzeba osobami wykonującymi prace ogólnobudowlane.
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć do oferty „Oświadczenie, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy” – jeżeli w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia polegają na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ).
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, ma obowiązek złożyć wraz z ofertą, „Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia” lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – jeżeli w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia polegają na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SWZ).
Ponadto odpowiednie informacje o korzystaniu z zasobów
podmiotu trzeciego należy zamieścić w Oświadczeniu Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ).
Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5
dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na ich dzień złożenia:
- oświadczenia wykonawcy, sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ, o aktualności informacji zawartych w
Oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie podstaw wykluczenia, o
których mowa w:
• art. 108 ust. 1 pkt 1) lub 2) ustawy Pzp,
• art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
• art. 108 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp,
• art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, odnośnie zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
• art. 108 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp,
• art. 109 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp,
• art. 109 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp,
• art. 109 ust. 1 pkt 8) ustawy Pzp
• art. 109 ust. 1 pkt 9) ustawy Pzp
• art. 109 ust. 1 pkt 10) ustawy Pzp
• art. 7 ust. 1 pkt 1) –pkt 3) ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2023 r., poz. 129 ze zm.).
odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa osobno ww. oświadczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dooferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5
dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na ich dzień złożenia.
a) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.
b) Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca ma prawo złożyć jedną ofertę, każda oferta musi zawierać jedną, jednoznacznie opisaną propozycję cenową. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
3. Ofertę składa się na Formularzu Oferty (wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 1 do SWZ).
1) Dokumenty składane przez wszystkich wykonawców:
a) formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ
b) oświadczenie, o których mowa w Rozdziale 7 ust. 2 SWZ składa wykonawca, każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. (załącznik nr 2 do SWZ);
c) oświadczenie, o których mowa w Rozdziale 7 ust. 2 SWZ podmiotu udostepniającego zasoby, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy.(załącznik nr 2 do SWZ);
d) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które dostawy, usługi
lub roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (jeżeli dotyczy) (załącznik nr 3 do SWZ);
e) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w rozdziale 8 ust. 1 niniejszego SWZ, potwierdzające
oddanie Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zobowiązania stanowi
załącznik nr 4 do SWZ);
f) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu
wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego
Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
g) Jeżeli w imieniu Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu
udostępniającego zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby, działa osoba, której
umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z powyższych dokumentów, należy złożyć pełnomocnictwo lub inny
dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu sporządzonego w postaci papierowej (elektronicznej kopii), poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
mocodawcę albo notarialnie.
UWAGA: Jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik ujawniony na podstawie przepisów art. 38 i art. 39 ustawy z dnia 6 marca
2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t. j. Dz. U.2022 r., poz. 541), to wówczas do oferty należy obowiązkowo dołączyć dokument pełnomocnictwa

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 7 ust. 2 SWZ, składa każdy z wykonawców odrębnie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy- (załącznik nr 3 do SWZ).
4. W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
3) Oświadczenia, potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te, potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.
4) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
6) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
7) Oznaczenie czasu trwania Konsorcjum obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz zasad odpowiedzialności wykonawców z tytułu rękojmi (Umowa Konsorcjum musi zostać zawarta na czas nie krótszy, niż czas trwania Umowy w sprawie zamówienia,
z uwzględnieniem okresu gwarancji i rękojmi za wady).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnie sporządzonego aneksu. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. Zmiany umowy nie mogą wykraczać poza zakres świadczenia określonego niniejszą umowę.
2. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach wskazanych poniżej.
3. Zmiany terminów wykonania umowy:
1) w wyniku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, przy czym przez niekorzystne warunki pogodowe należy rozumieć w szczególności zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry lub zbyt niskie temperatury poniżej 0°C oraz wyłącznie w przypadku prac związanych z wykonywaniem tynków temperatury poniżej 5ºC, trwające dłużej niż 3 dni oraz w przypadku prac związanych z wykonywaniem tynków 5 dni – uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy ze względów technologicznych (np. prowadzenie robót budowlanych takich jak: prace na rusztowaniach, prace związane z pokryciem dachu, wykonanie wykopów, prac związanych z ociepleniem i wykonaniem tynków elewacyjnych, klejenie płytek na cokole, balkonie i schodach, co może mieć wpływ na jakość wykonania, trwałość i zachowanie okresu rękojmi i gwarancji. Wystąpienie niekorzystnych warunków pogodowych Wykonawca winien zgłosić w dzienniku budowy oraz pisemnie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu. W wyniku wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków klimatycznych, Wykonawca jest uprawniony do wydłużenia terminu na realizację zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić raporty dzienne, tygodniowe lub miesięczne, protokoły z rad budowy, w których informował o warunkach klimatycznych występujących na placu budowy w danym dniu. Może przedstawić kopie wpisów do dzienników budowy zawierające informację o wstrzymaniu prowadzenia robót, pozwalające określić, które konkretnie roboty były wstrzymane, a jakie realizowane pomimo wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków klimatycznych. Wykorzystać może również np. dane z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Wykonawca składając roszczenie, musi też wykazać konieczność przedłużenia terminów realizacyjnych dla całego zadania lub wydzielonego odcinka, wskutek wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych. Może to zrobić np. na podstawie analizy terminów wykonania kluczowych prac lub opracowanego harmonogramu robót. Przedstawione przez Wykonawcę dokumenty będą analizowane i weryfikowane przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych spoczywa na Wykonawcy;
2) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie - o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania. Pod pojęciem siły wyższej, Strony rozumieją okoliczności związane z niemożliwością terminowego wykonania umowy z powodu okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji zadania w okresie ogłoszenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej, które uniemożliwiają lub utrudniają Wykonawcy terminowe wykonywanie zamówienia. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest uprawdopodobnić te okoliczności wraz ze szczegółowym wskazaniem ilości i rodzaju trudności / ograniczeń w odniesieniu do etapów robót oraz przedstawić informacje dotyczące okresu w jakim w/w prace nie mogły być prowadzone. Zamawiający zastrzega sobie prawo wniesienia uwag do danych przedstawionych przez Wykonawcę.
3) wydłużenia terminu w przypadku konieczności zlecenia dodatkowych robót budowlanych, które nie były uwzględnione w pierwotnym zakresie prac - o czas niezbędny na ich wykonanie. cd - w pozostałych informacjach.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-26 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://www.platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-26 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

cd zmiany umowy
4) wydłużenia terminu w przypadku ujawnienia w trakcie wykonywania prac urządzeń podziemnych elementów instalacji, konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja były nieujawnione przy opracowywaniu dokumentacji - o czas niezbędny na usunięcie kolizji.
5) zmiany po terminie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania przedmiotu Umowy;
6) wstrzymania wykonania Umowy lub jej części przez Zamawiającego lub organ władzy publicznej z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie;
7) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę;
8) niedostępności lub obiektywnych trudności z dostępem do materiałów lub urządzeń, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności nie mógł temu zapobiec;
– Termin Umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu Umowy.
4. Zmiana terminu realizacji umowy dokonana na podstawie punktu 3 lit a) może zostać przedłużona do czasu wystąpienia i utrzymania się korzystnych warunków atmosferycznych niezbędnych do prawidłowego wykonania tynków elewacyjnych tj. utrzymywania się temperatur powietrza na poziomie 5°C i braku opadów przez okres co najmniej 5 dni.
5. Zmiany wynagrodzenia:
1) wystąpienia tzw. robót zaniechanych. Dopuszcza się możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy, przewidzianych w dokumentacji w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy.
2) konieczności zlecenia robót dodatkowych, które są objęte przedmiotem zamówienia, ale nie były przewidziane w przedmiarach robót, które były podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, albo ilość faktycznie wykonanych robót jest inna niż wynika z przedmiaru robót;
3) ujawnienia w trakcie wykonywania prac urządzeń podziemnych elementów instalacji, konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja były nieujawnione przy opracowywaniu dokumentacji i wymagają przebudowy bądź usunięcia kolizji.
6. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 5 pkt 2 i 3 nastąpi w oparciu o następujące zasady:
1) Jeżeli nie jest możliwe ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia na podstawie kosztorysu złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą, w szczególności gdy rodzaje prac lub materiałów nie występują w kosztorysie ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie wysokości wynagrodzenia nie jest możliwe wynagrodzenie jest ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, który zostanie przygotowany zgodnie z poniższymi zasadami:
a) ceny jednostkowe będą odzwierciedlać realną wartość robót z uwzględnieniem zysku nie wyższego niż przedstawionego w kosztorysie ofertowym,
b) ceny jednostkowe będą nie wyższe niż ceny rynkowe odpowiadające zakresowi robót lub zmienianych materiałów,
c) kosztorys będzie uwzględniać ceny nie wyższe niż ceny jednostkowe wynikające z ogólnie dostępnych cenników, np. SEKOCENBUD,
2) Zamawiający może w terminie 5 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy kosztorysu wnieść uwagi do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do których Wykonawca powinien ustosunkować się w terminie 5 dni od dnia przekazania uwag przez Zamawiającego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.