eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mogilno › Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Mogilnie wraz z infrastrukturąOgłoszenie z dnia 2022-10-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Mogilnie wraz z infrastrukturą

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MOGILNO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350843

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gabriela Narutowicza 1

1.5.2.) Miejscowość: Mogilno

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-300

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 523185532

1.5.8.) Numer faksu: 523152693

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@mogilno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mogilno.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://www.mogilno.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Mogilnie wraz z infrastrukturą

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8444c92d-39a9-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00390206

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00015928/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Mogilnie wraz z infrastrukturą

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00358523/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WFE.271.22.2022.WGS

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 4572312,67 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa ulicy Przemysłowej w Mogilnie wraz z wykonaniem infrastruktury naziemnej – oświetlenia i przebudową infrastruktury podziemnej – kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej.
Łączna długość ulicy Przemysłowej do rozbudowy to 0,990 km. Na całej długości ul. Przemysłowej zaprojektowano nawierzchnię bitumiczną. Realizacja zamówienia w zakresie rozbudowy ulicy będzie wiązała się z wykonaniem również ścieżki rowerowej i ciągu pieszo rowerowego, wykonaniem nawierzchni chodników oraz przebudową zjazdów z ulicy na posesje w granicach pasa drogowego. UWAGA: Prace będą wykonywane w miejscu i okolicznościach, gdzie w toku realizacji inwestycji nastąpiło zaprzestanie przez wykonawcę realizacji robót oraz przekazanie terenu budowy inwestorowi.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 8482449,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8482449,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 8482449,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: POLBUD POLAK Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 369790714

7.3.3) Ulica: Wyrobki 11

7.3.4) Miejscowość: Mogilno

7.3.5) Kod pocztowy: 88-300

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 8482449 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

1. Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z
przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy p.z.p.
2. Inwestycja jest współfinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
3. Prace będą wykonywane w miejscu i okolicznościach, gdzie w toku realizacji inwestycji nastąpiło zaprzestanie przez
wykonawcę realizacji robót oraz przekazanie terenu budowy inwestorowi.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.