eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jaraczewo › Budowa zbiorników retencyjnych wody pitnej na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości GóraOgłoszenie z dnia 2023-09-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa zbiorników retencyjnych wody pitnej na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Góra

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA JARACZEWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855363

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jarocińska 1

1.5.2.) Miejscowość: Jaraczewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-233

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 62 747 31 02

1.5.8.) Numer faksu: 62 747 31 02

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@jaraczewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jaraczewo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa zbiorników retencyjnych wody pitnej na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Góra

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9965cba0-508d-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00390115

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00004544/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Budowa zbiorników retencyjnych wody pitnej na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Góra

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/jaraczewo/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/jaraczewo/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający informuje, że instrukcje
korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania
ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce
„Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcja

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: P-zp.271.01.08.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Budowa zbiorników retencyjnych wody pitnej na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości
Góra obejmująca swym zakresem, m.in:
- Budowę dwóch pionowych zbiorników retencyjnych na wodę pitną o poj. V 150m³ wraz z fundamentem żelbetowym;
- Wykonanie nowych rurociągów zasilających oraz ssących do zbiorników retencyjnych:
* wody uzdatnionej na zbiorniki retencyjne - PE100 SDR17 PN10 Dz125mm;
* wody uzdatnionej kolektor ssący z zbiorników retencyjnych - PE100 SDR17 PN10 Dz220mm;
- Kanalizacja spustu wody z zbiorników retencyjnych;
- Dostawa oraz montaż urządzeń elektrycznych i układu kontrolno-pomiarowego z uwzględnieniem włączenia w system
sterowania i wizualizacji wykonywanym obecnie przez Wykonawcę zadania pn.: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w
Noskowie i Górze”.
W zakres procesu budowlanego wchodzą następujące roboty :
- ziemne
- zbrojarskie
- betonowe
- montażowe
- wykończeniowe
- instalacyjne.
Ponadto proces budowlany obejmuje również transport materiałów w obrębie placu budowy i poza nim.
Wymaga się, aby Wykonawca w trakcie realizowanej inwestycji dokonał zgłoszenia do Urzędu Dozoru Technicznego
wszystkich urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu, oraz założył/zaktualizował nowe lub istniejące
książki rewizyjne zgłoszonych urządzeń podczas realizacji inwestycji.
Wykonawca w ramach realizacji zadania musi uzyskać pozwolenie na uruchomienie i podawanie wody do sieci
wodociągowej od Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie wydaną
przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45252120-5 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232430-5 - Roboty w zakresie uzdatniania wody

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45000000-7 - Roboty budowlane

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-18

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60,00%;
2) Gwarancja na wykonane roboty (G) – waga kryterium 40%.
Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
Nr kryterium Wzór
1 C= (Cmin/Cof) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
- C – punkty badanej oferty
2 G=(Gof/Gmax) * 100 * waga
gdzie:
- Gof – okres gwarancji proponowany w ocenianej ofercie, nie dłuższy niż 60 miesięcy;
- Gmax – najdłuższy okres gwarancji proponowany w ocenianych ofertach, nie dłuższy niż 60 miesięcy
- G - punkty badanej oferty.
UWAGA: Minimalny okres gwarancji wymagany przez zamawiającego nie może być krótszy niż 36 miesięcy (obowiązuje wszystkich
wykonawców). Zamawiający odrzuci oferty Wykonawców, którzy w Formularzu oferty wskazali okres gwarancji poniżej 36 miesięcy.
Przy okresie gwarancji dłuższym niż 60 miesięcy, dla celów punktacji w przedmiotowym kryterium zostanie przyjęta wartość 60
miesięcy.
Okres gwarancji powinien zostać podany w miesiącach. Jeśli okres gwarancji zostanie podany w latach – Zamawiający przeliczy
podany okres na odpowiednią liczbę miesięcy (1 rok=12 miesięcy).
2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym
zaoferowanej ceny.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w
Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 700 000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych
00/100)
- W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek
podlega sumowaniu, tzn. że wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą łącznie spełniać warunek.
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej podmiotów
udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp powyższy warunek podlega sumowaniu, tzn. że
wykonawca wspólnie z podmiotem udostępniającym zasoby
muszą łącznie spełniać warunek.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:
- posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną o podobnym charakterze i złożoności,
w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania przedmiotowego warunku, tj. polegającą na budowie zbiorników
retencyjnych wody pitnej o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).
- dysponuje co najmniej: osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi
za kierowanie robotami budowlanymi w specjalnościach:
a) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz - co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego na
stanowisku kierownika robót,
b) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń, - co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika robót
sanitarnych, w tym pełnienie funkcji kierownika robót przy budowie, modernizacji lub przebudowie co najmniej jednego
obiektu stacji uzdatniania wody
c) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń - co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika robót
elektrycznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o
braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę, , albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej –
załącznik nr 3 do SWZ;
2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 4 do
SWZ;
3) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do
SWZ
4) Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

NIE DOTYCZY

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

NIE DOTYCZY

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia,
o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty
w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym we wzorach umów, stanowiących Załącznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/jaraczewo/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-28 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-27

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający przewiduje prowadzenie negocjacji.
1) Zamawiający korzysta z uprawnienia, o jakim stanowi art. 288 ust. 1 ustawy Pzp i zastrzega sobie prawo do zaproszenia
do negocjacji maksymalnie trzech Wykonawców, których oferty przedstawiają najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny,
obliczony na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w pkt XX SWZ.
2) W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji w pierwszym kroku zamawiający poinformuje równocześnie
wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach:
a) których oferty nie zostały odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej
punktacji,
b) których oferty zostały odrzucone,
c) którzy nie zostali zakwalifikowani do negocjacji, oraz punktacji przyznanej ich ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji,
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3). Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny
ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert.
4) Prowadzone negocjacje mają poufny charakter. Żadna ze stron nie może, bez zgody drugiej strony, ujawniać informacji
technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. Zgoda jest udzielana w odniesieniu do konkretnych informacji i
przed ich ujawnieniem.
5) Po zakończeniu negocjacji z wszystkimi wykonawcami, zamawiający informuje o tym fakcie uczestników negocjacji oraz
zaprasza ich do składania ofert dodatkowych.
6) Zaproszenie do złożenia ofert dodatkowych będzie zawierać co najmniej:
a) nazwę oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego
postępowania;
b) sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone, oraz termin
otwarcia tych ofert.
7) Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści oferty podlegających ocenie
w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez zamawiającego
w zaproszeniu do negocjacji.
8) Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do
negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.
9) Oferta przestaje wiązać wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje
w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.
10) Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do
negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.