eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostrołęka › Odbudowa drogi powiatowej nr 2585W od drogi 53 - Wolkowe od km 0+220,00 do km 2+431,00Ogłoszenie z dnia 2023-09-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Odbudowa drogi powiatowej nr 2585W od drogi 53 – Wolkowe od km 0+220,00 do km 2+431,00

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarzad Dróg Powiatowych w Ostrołęce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550670938

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lokalna 2

1.5.2.) Miejscowość: Ostrołęka

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-410

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 29 769-49-20

1.5.8.) Numer faksu: +48 29 769-49-28

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdpo-ka@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.ostroleka.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarzadzanie drogami powiatowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbudowa drogi powiatowej nr 2585W od drogi 53 – Wolkowe od km 0+220,00 do km 2+431,00

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d3fd3681-508a-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00390056

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00014950/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Odbudowa drogi powiatowej nr 2504W Myszyniec-Wolkowe-Krysiaki-Dudy Puszczańskie Zalas oraz drogi powiatowej nr 2585W od drogi 53 – Wolkowe

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/816240

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/816240

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między
Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
1) drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/816240 i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
2) Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przekazania za
pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po którym pojawi się komunikat, że
wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
3) Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie
zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest
konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego
Wykonawcy.
4. Rejestracja i korzystanie z Platformy:
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania
wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z
platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz
uznaje go za wiążący.
5. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania
sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl t.j:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3,
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
6. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania
oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500MB.
7. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, adres: ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: zdpo-ka@wp.pl;
3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zw. z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp) w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem). Odbiorcami danych będą także osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp);
5) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
2. Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w ustawie Pzp albo w przypadku zamówień realizowanych w ramach projektów (np. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej) przez okres wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.
2) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przy czym:
a. w przypadku obowiązków wynikających z art. 15 ust. 1-3 RODO Zamawiający ma prawo żądać od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
b. skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej w celu ochrony praw innej osoby fizycznej i prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania danych określa ustawa Pzp.
4) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DT.252.I.24.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Odbudowa drogi powiatowej nr 2585W od drogi 53 – Wolkowe od km 0+220,00 do km 2+431,00

Zamówienie obejmuje:
- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach przebudowy drogi - trasa dróg w terenie równinnym. Wyznaczenie przebiegu osi projektowanej drogi oraz elementów przekroju poprzecznego i projektowanych rzędnych niwelety drogi. Utrzymywanie elementów wyznaczenia przebiegu drogi w trakcie wykonywania robót. Pozycja obejmuje koszty prac geodezyjnych związanych z wytyczeniem drogi w istniejącym pasie drogowym oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej także koszty odtworzenie reperów osnowy geodezyjnej uszkodzonych w trakcie wykonywania robót.
- Mechaniczne karczowanie karp o średnicy 10-15 cm
- Mechaniczne karczowanie karp o średnicy 16-25 cm
- Mechaniczne karczowanie karp o średnicy 26-35 cm
- Mechaniczne karczowanie karp
- Zagospodarowanie wyrwanych karp i gałęzi z wycinki po stronie wykonawcy
- Mechaniczne usunięcie krzaków, zarośli i odrostów drzew o średnicy do 10 cm.
Zagospodarowanie materiału roślinnego po stronie Wykonawcy.
- Rozbiórka istniejącej nawierzchni zjazdu z kostki betonowej wraz z podbudową. Kostka
betonowa do przekazania właścicielowi nieruchomości.
- Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości od 10 cm do 30 cm z
załadunkiem i odwozem w miejsce składowania do ponownego wykorzystania
- Dowóz gruntu z dokopów -piasek 0/2 mm pod konstrukcję zjazdów indywidualnych i
publicznych wraz z wbudowaniem.
- Formowanie nasypów korpusu ziemnego drogi z gruntu pozyskanego z wykopu –
korytowania pod konstrukcję na poszerzeniach.
- Przepusty z rur HDPE Spiralnie karbowanych średnicy 40cm. Pozycja obejmuje wykonanie ławy z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubości 30cm podsypki piaskowej grub 5cm ułożenie przepustu oraz wykonanie obsypki i zasypki kruszywem naturalnym 0/2 mm zagęszczonym warstwami grubości do 15cm.
- Przepusty z rur HDPE Spiralnie karbowanych średnicy 60cm. Pozycja obejmuje wykonanie ławy z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubości 30cm podsypki piaskowej grub 5cm ułożenie przepustu oraz wykonanie obsypki i zasypki kruszywem naturalnym 0/2 mm zagęszczonym warstwami grubości do 15cm.
- Przepusty rurowe pod koroną drogi - ścianki czołowe prefabrykowane dla rur o średnicy 60 cm
- Obrobienie wlotu/wylotu przepustu pod zjazdami kamieniem polnym na zaprawie cementowej lub ścianki prefabrykowane betonowe. Przepusty o średnicy 40 cm.
- Przebudowa istn. przepustu: rozbiórka istniejącego przepustu z rur betonowych wraz z odkopaniem oraz budowa przepustu z rur HDPE spiralnie karbowanych średnicy 80 cm. Pozycja obejmuje wykonanie ławy z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubości 30cm podsypki piaskowej grub. 5cm ułożenie przepustu oraz wykonanie obsypki i zasypki kruszywem naturalnym 0/2 mm zagęszczonym warstwami grubości do 15 cm.
- Przepusty rurowe pod koroną drogi - ścianki czołowe wykonane na mokro dla rur o średnicy 80cm.
- Obrobienie wlotu/wylotu przepustu pod zjazdami kamieniem polnym na zaprawie cementowej lub ścianki prefabrykowane betonowe. Przepusty o średnicy 40 cm.
- Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni i poboczy utwardzonych na głębokość do 30,cm z odwiezieniem urobku na odległość do 1km do wbudowania w korpus drogowy.
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod projektowane warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
- Podbudowa z kruszywa naturalnego CNR fr. 0/31,5 zagęszczanych mechanicznie gr. 30cm na poszerzeniu jezdni
- Frezowanie na zimno istniejącej nawierzchni bitumicznej na całej szerokości istniejącej jezdni do ponownego wykorzystania.
- Podbudowa pomocnicza wykonana przez recykling na miejscu istn. konstrukcji nawierzchni jezdni i poszerzeń z mieszanki kruszywa naturalnego i destruktu z frezowania nawierzchni bitumicznej grub. 20cm (stabilizacja na miejscu z dodatkiem cementu o Rm= 2,5÷5MPa) szerokość warstwy 9,5m
- Podbudowa zasadnicza z kruszyw łamanych fr. 0/31,5 C50/30 zagęszczanych mechanicznie gr. po zagęszczeniu 12cm
- Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości - 5 cm z AC16W D 50/70 wg PN - EN 13108-1 i WT-2 ( 2010 ) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy emulsją asfaltową.
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o średniej grubości 4 cm (warstwa ścieralna). Pozycja obejmuje wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości - 4 cm z AC 11 S D 50/70 wg PN - EN 13108-1 i WT-2 ( 2010 ) wraz z oczyszczeniem i skropieniem warstwy wiążącej emulsją asfaltową.
- Wykonanie koryta na zjazdach na głębokość do 20 cm z odwiezieniem urobku na odległość do 5 km
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - pozycja obejmuje wyprofilowanie koryta.
- Podbudowa z kruszyw łamanych C50/30 fr. 0/31,5 zagęszczanych mechanicznie gr. 20 cm
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11W o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) KR1÷KR2
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) KR1÷KR2
- Wykonanie koryta na zjazdach na głębokość do 20cm z odwiezieniem urobku na odległość do 5 km
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - pozycja obejmuje wyprofilowanie koryta.
- Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych C50/30 fr. 0/31,5 zagęszczanych mechanicznie gr. 20 cm
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) KR1÷KR2
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) KR1÷KR2
- Warstwa z kruszywa naturalnego CNR fr. 0/31,5 zagęszczonego mechanicznie gr. 12 cm w pasie poboczy.
- Pobocza jezdni głównej i zjazdów z mieszanki kruszywa łamanego fr. 0/31,50mm C50/30 gr. 9cm
- Wykopy rowów wykonywane koparkami w grunt kat. I-II wraz z profilowaniem skarpy, dna i przeciwskarpy. Grunt z wykopów na odkład- do zagospodarowania przez wykonawcę.
- Demontaż pionowego znaku drogowego 2×A-7, D-42, D-43, E-17a i E-18a, T-1, 2×T-6a, T-6c
- Pionowe znaki drogowe - Słupki z rur stalowych. Pozycja obejmuje demontaż słupków do znaków drogowych.
- Pionowe znaki drogowe - Słupki z rur stalowych. Pozycja obejmuje zakup, przygotowanie i ustawienie słupków stalowych ocynkowanych o średnicy 50 mm pod znaki drogowe.
- Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze (2xA-12a) i informacyjne (2×D-6) o pow. ponad 0,3 m2. Pozycja obejmuje zakup, przygotowanie i zamocowanie tablic znaków drogowych na ustawionych uprzednio słupkach. Lokalizacja przedstawiona na projekcie stałej organizacji ruchu. Tablice znaków o wielkości - średniej z folią odblaskową min. typu II.
- Pionowe znaki drogowe o pow. poniżej 0,3 m2 (tabliczki do znaków 2×T-6a, T-6c i 3×T-1). Pozycja obejmuje zakup, przygotowanie i zamocowanie tabliczek do znaków drogowych na ustawionych uprzednio słupkach. Tablice znaków o wielkości - średniej z folią odblaskową min. typu II.
- Pionowe znaki drogowe o pow. powyżej 0,3 m2 (tablice kierunku i miejscowości). Pozycja obejmuje zakup przygotowanie i zamocowanie tablic do znaków drogowych na ustawionych uprzednio słupkach. D-42, D-43, Tablice znaków o wielkości - średniej z folią odblaskową typu II.
- Pionowe znaki drogowe o pow. powyżej 0,3 m2 (tablice kierunku i miejscowości E-17a, E-18a,). Pozycja obejmuje zamocowanie tablic na ustawionych uprzednio słupkach. Tablice z demontażu
- Pionowe znaki aktywne - wykonanie kompletnego oznakowania pionowego aktywnego - typu A-7 z zasilanego panelem fotowoltanicznym. Pozycja obejmuje skompletowanie masztu, tablicy znaku aktywnego A-7 , zasilania solarnego oraz akumulatora i sterowania.
- Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie
- Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie
- Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie.
- Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe - linie wibracyjne przed skrzyżowanie 3 x 3x 3m x 0,15m = 4,05 m2
- Punktowe elementy odblaskowe
- Regulacja wysokościowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 w gruncie kategorii III. Z pokrywą typu ciężkiego D400 (KTu1)
- Regulacja wysokościowa studni kablowych prefabrykowanych SKo1 w gruncie kategorii III. Z pokrywą typu ciężkiego D400 (KTps1)
- Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego Pozycja obejmuje stabilizację granic pasa drogowego na wyżej wymienionym odcinku, na każdej granicy działek przyległych do nowej lub istniejącej granicy pasa drogowego oraz załamaniach granic pasa drogowego w przypadku ich występowania.

Uwaga!
Wszystkie materiały z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego. Elementy betonowe nadające się ponownego użycia należy przetransportować na bazę ODM w Myszyńcu, ul. Reymonta 48, 07-430 Myszyniec. Koszty związane ze składowaniem, załadunkiem, transportem i rozładunkiem tych materiałów obciążają Wykonawcę.
2. Szczegółowy opis realizacji przedmiotu zamówienia zawierają: dokumentacja projektowa, przedmiary robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki do niniejszej SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający przewiduje wznowienie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, tj. zamówień
udzielanych w trybie zamówienia z wolnej ręki dotychczasowemu Wykonawcy polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający
przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, o łącznej szacunkowej wartości 2 000 000,00 zł netto.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
oceny ofert:
Lp. Nazwa kryterium: Waga:
1. Cena (C) - 60%
2. Okres gwarancji i rękojmi za wady (G) - 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w
Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości, co najmniej 2
000 000,00 złotych.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a. dotyczącej Wykonawcy:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
 należycie wykonał (zakończył tj. doprowadził do wystawienia protokołu odbioru lub równoważnego dokumentu), co najmniej
1 zadanie (umowę) polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej o
wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto;
UWAGA:
Zadanie są to roboty budowlane w ramach jednej umowy.
b. dotyczącej osób:
Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami
zawodowymi odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, wskaże osobę którą musi mieć dostępną
na etapie realizacji zamówienia, spełniającą następujące wymagania:
I. Kierownik budowy (minimum 1 osoba):
 posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń;
Osoba, o której mowa w pkt I powinna posiadać uprawnienia budowlane, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019,
poz. 831).
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682) osoby, które przed
dniem wejścia w życie ustawy uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w
dotychczasowym zakresie. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
określone na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j.
Dz. U. z 2023 r., poz. 334). Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym
przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne
uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w/w ustawie.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do
warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej
- dopuszcza łączne spełnianie poszczególnych warunków przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków i opłat, w zakresie
art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z
opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed
upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.
W przypadku gdy powyższy podmiotowy środek dowodowy został wystawiony przez upoważnione podmioty jako dokument
elektroniczny, przekazuje się ten dokument wraz ze wszystkimi plikami otrzymanymi od wystawcy dokumentu.
2) Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy
Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów
potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.
W przypadku gdy powyższy podmiotowy środek dowodowy został wystawiony przez upoważnione podmioty jako dokument
elektroniczny, przekazuje się ten dokument wraz ze wszystkimi plikami otrzymanymi od wystawcy dokumentu.
3) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.
4) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego – załącznik nr 8 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie – wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
odpowiednie dokumenty - załącznik nr 6 do SWZ;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, Wykonawcy składają jeden dokument – wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 7 do SWZ;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, Wykonawcy składają jeden dokument – wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ;
3) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dopuszcza się łączne spełnianie warunku udziału w postępowaniu przez Wykonawców.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
3) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz;
4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa, (jeżeli dotyczy).
5) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (jeśli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści
pięć tysięcy złotych);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1079).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku nr rachunku:
66 8922 0009 0000 5223 2000 0020
z dopiskiem "Wadium: DT.252.I.24.2023; Odbudowa drogi powiatowej nr 2585W od drogi 53 – Wolkowe od km 0+220,00 do
km 2+431,00”
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania na rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci
elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w
ustawie Pzp.
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż
pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka.
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający
wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji)
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza
ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium
nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98
ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w
Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - zgodnie z wzorem Załącznika nr 4 do SWZ. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed
podpisaniem umowy o realizację zamówienia, zobowiązani są dostarczyć Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W trakcie realizacji umowy, jej postanowienia mogą ulec zmianom, przy czym zmiany mogą dotyczyć:
1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących
niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia,
b) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika
z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez Inspektorów nadzoru w
przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę),
c) konieczności wykonania przez Zamawiającego korekty projektu dla usunięcia wad dostarczonej dokumentacji,
d) konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia
podstawowego,
e) okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. niekorzystnych warunków atmosferycznych
uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej w SST,
normach lub innych przepisach wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w
tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
f) wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych odbiegających
w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
występowania niewybuchów lub niewypałów utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu
umowy,
g) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, a w
szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów
budowlanych.
W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającego
z okoliczności wymienionych w literach a) ÷ g), termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych
okoliczności.
2) wysokości ceny brutto:
a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia,
b) w przypadku o którym mowa w § 10 ust. 2 umowy
W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to
części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.
3) formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy PZP.
4) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy w przypadku ich zmiany, w celu doprowadzenia do
zgodności ze stanem faktycznym;,
5) rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz przedłużenia terminu udzielonej gwarancji,
6) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności
skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo – finansowego robót,
7) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
8) usunięcia oczywistych błędów pisarskich lub rachunkowych, a także usunięcia zapisów, których wykonanie jest
niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa – w zakresie, który jest niezbędny do wyeliminowania błędów;
9) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny
sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej
zapisów przez Strony.
2. Zmiana może być dokonana przed upływem terminu realizacji niniejszej umowy określonego w § 4 ust. 1, na pisemny
wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, złożony bez zbędnej zwłoki. Wniosek winien zawierać szczegółowe uzasadnienie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/816240

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-26 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-25

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp, zgodnie z art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 129 ze zm.) wyklucza się:
1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w
art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655, 835, 2180 i 2185) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106 oraz z 2022 r. poz. 1488) jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ opisane
są w Dziale IX Środki ochrony prawnej ustawy Pzp oraz Rozdziale XXIII. SWZ - POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.