eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Dostawa i montaż wyposażenia dla kompleksu sportowego przy ul. Asnyka w 2 częściach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka w Katowicach"Ogłoszenie z dnia 2023-09-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i montaż wyposażenia dla kompleksu sportowego przy ul. Asnyka w 2 częściach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka w Katowicach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Katowickie Inwestycje S.A. działające w imieniu i na rzecz Miasta Katowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240612757

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Porcelanowa 21

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-246

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniainwestycje@kisa.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.katowickieinwestycje.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Katowickie Inwestycje S.A. działające w imieniu i na rzecz Miasta Katowice

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 240612757

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Porcelanowa 21

1.11.4.) Miejscowość: Katowice

1.11.5.) Kod pocztowy: 40-246

1.11.6.) Województwo: śląskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniainwestycje@kisa.katowice.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.katowickieinwestycje.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż wyposażenia dla kompleksu sportowego przy ul. Asnyka w 2 częściach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka w Katowicach”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ace36641-4ca6-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00388420

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00028599/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa i montaż wyposażenia dla kompleksu sportowego przy ul. Asnyka w 2 częściach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kisakatowice.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem - Platformy Marketplanet znajdującej się pod adresem:
https://kisakatowice.ezamawiajacy.pl/, zwanej dalej Platformą. Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się w rozdziale III podrozdziale 1 SWZ.
Uwaga! Przed przystąpieniem do składania oferty, wykonawca jest obowiązany zapoznać się z Instrukcją korzystania z Platformy zakupowej. Instrukcja została zamieszona także bezpośrednio na ww. Platformie. https://kisakatowice.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
1) W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet znajdującej się pod adresem: https://kisakatowice.ezamawiajacy.pl
3) Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:
a) Zamawiający zgodnie z art. 64 ustawy określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
i. dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
ii. dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", w takim przypadku wymagany będzie oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oddzielny plik z podpisem.
b) Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
i. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
ii. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
iii. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
iv. Włączona obsługa JavaScript;
v. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
c) Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: pdf., excel., doc., zip.
d)Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj:
i. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
ii. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Instytutu Miar.
4) Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy przekazywać za pośrednictwem Platformy. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.
5) Osoba wskazana do porozumiewania się z wykonawcami : Ewelina Szczepanowska.
6) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
7) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert.
8) Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w rozdziale III podrozdziale 1 pkt 7, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa j.w. zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
9) Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w pkt 8, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Katowickie Inwestycje S.A z siedzibą w Katowicach (40-246) przy ul. Porcelanowa 21;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się wykonawca skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
· pod adresem poczty elektronicznej: iod@kisa.katowice.pl,
· pisemnie na adres siedziby Administratora;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa i montaż wyposażenia dla kompleksu sportowego przy ul. Asnyka w 2 częściach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka w Katowicach”:
Część I: dostawa sprzętu do pielęgnacji boisk sportowych
Część II: dostawa urządzeń, elektronarzędzi i narzędzi
– nr sprawy: KISA/DZP/TP/44/2023, prowadzonym w trybie podstawowym;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U z 2023 r. poz. 1605), dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych¹;
-na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO² ;
-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

¹ Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

² Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U z 2023 r. poz. 1605).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KISA/DZP/TP/44/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i montaż wyposażenia dla kompleksu sportowego przy ul. Asnyka w 2 częściach w ramach zadania inwestycyjnego, pn. „Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka w Katowicach”:

Część I: dostawa sprzętu do pielęgnacji boisk sportowych
1. Szczegółowy opis przedmiotu tej części zamówienia określa
- specyfikacja techniczna (załącznik 6)
- istotne postanowienia umowy (załącznik nr 9)

2. Dostawa i montaż, o których mowa powyżej obejmuje:
- transport i rozładunek,
- rozpakowanie wyposażenia oraz wykonanie montażu zgodnie z zaleceniami producenta,
- ustawienie sprzętu/wyposażenia w miejscach wskazanych przez Zamawiającego/Użytkownika,
- uruchomienie urządzeń,
- usunięcie opakowań związanych z dostawą,
- naprawienie ewentualnych szkód związanych z dostawą i montażem elementów wyposażenia przed zgłoszeniem zakończenia dostaw i odbioru,

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczonego wyposażenia.

4. Zaoferowany asortyment dostawy musi być wykonany z materiałów o najwyższej jakości, fabrycznie nowy wolny od wad. Wykonawca zobowiązuje się do jego dostarczenia z wszelkimi atestami, certyfikatami, zatwierdzeniami wymaganymi przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności: deklaracje zgodności producenta (WE), certyfikaty zgodności (certyfikat CE, aprobaty techniczne, atesty itp.) oraz z instrukcjami obsługi użytkowania w języku polskim i kartami gwarancyjnymi (jeśli są niezbędne do użytkowania).

5. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady:
Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji jakości w odniesieniu do całości przedmiotu umowy o zamówienie publiczne, dla każdej części, wynosił minimum 36 miesięcy od dnia odbioru zamówienia. Ponadto Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi za wady był równy okresowi gwarancji jakości i wynosił minimum 36 miesięcy.

6. Zamawiający nie dopuszcza sprzętu demonstracyjnego lub powystawowego.

7. Wykonawca zapewni serwis i opiekę serwisową zgodną z zaleceniami producenta/określonymi w instrukcji obsługi lub innych przekazanych dokumentach wraz z dojazdem mobilnego serwisu do miejsca składowania sprzętu przez Użytkownika/Zamawiającego, w całym okresie gwarancyjnym, w tym pokryje koszty dojazdu, robocizny oraz wymiany części eksploatacyjnych w ramach w/w serwisów.

8. Wraz z dostarczeniem ciągnika kompaktowego (poz. nr 5) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia książki serwisowej oraz dokumentacji umożliwiającej rejestrację pojazdu (tj. m.in. świadectwo homologacji).Ciągnik kompaktowy winien spełniać polskie i europejskie wymogi w zakresie bezpieczeństwa oraz wymagania poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022r. poz. 988 z późn.zm.).

9. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia instruktażu pracowników z obsługi i eksploatacji urządzeń dla wszystkich pozycji w części I (szczotka do boisk, traktorek kosiarka, zgrzebło do boisk, pług do odśnieżania, ciągnik kompaktowy, urządzenie do czyszczenia boisk, piaskarka, aerator otworowy, kosiarka wrzecionowa) – instruktaż odbędzie się w miejscu i terminie uzgodnionym z Użytkownikiem, po dostawie przedmiotu zamówienia. Przeprowadzenie instruktażu zostanie udokumentowane podpisanym protokołem.

10.Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 16700000-2 - Ciągniki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39224200-0 - Szczotki

16311100-9 - Kosiarki do pielęgnacji trawników, zieleni parkowej lub terenów sportowych

43313000-0 - Pługi odśnieżające lemieszowe i wirnikowe

42995000-7 - Różne maszyny czyszczące

34144440-4 - Piaskarki

16120000-2 - Brony, spulchniarki, kultywatory, brony chwastowniki lub glebogryzarki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i montaż wyposażenia dla kompleksu sportowego przy ul. Asnyka w 2 częściach w ramach zadania inwestycyjnego, pn. „Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka w Katowicach”:
Część II: dostawa urządzeń, elektronarzędzi i narzędzi
1.Szczegółowy opis przedmiotu tej części zamówienia określa
- specyfikacja techniczna (załącznik 7)
- istotne postanowienia umowy (załącznik nr 9)
2. Dostawa i montaż, o których mowa powyżej obejmuje:
- transport i rozładunek,
- rozpakowanie wyposażenia oraz wykonanie montażu zgodnie z zaleceniami producenta,
- ustawienie sprzętu/wyposażenia w miejscach wskazanych przez Zamawiającego/Użytkownika,
- uruchomienie urządzeń,
- usunięcie opakowań związanych z dostawą,
- naprawienie ewentualnych szkód związanych z dostawą i montażem elementów wyposażenia przed zgłoszeniem zakończenia dostaw i odbioru,

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczonego wyposażenia.

4. Zaoferowany asortyment dostawy musi być wykonany z materiałów o najwyższej jakości, fabrycznie nowy wolny od wad. Wykonawca zobowiązuje się do jego dostarczenia z wszelkimi atestami, certyfikatami, zatwierdzeniami wymaganymi przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności: deklaracje zgodności producenta (WE), certyfikaty zgodności (certyfikat CE, aprobaty techniczne, atesty itp.) oraz z instrukcjami obsługi użytkowania w języku polskim i kartami gwarancyjnymi (jeśli są niezbędne do użytkowania).

5. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady:
Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji jakości w odniesieniu do całości przedmiotu umowy o zamówienie publiczne, dla każdej części, wynosił minimum 36 miesięcy od dnia odbioru zamówienia. Ponadto Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi za wady był równy okresowi gwarancji jakości i wynosił minimum 36 miesięcy.

6. Zamawiający nie dopuszcza sprzętu demonstracyjnego lub powystawowego.

7. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia instruktażu pracowników z obsługi i eksploatacji urządzeń dot. części II poz. nr 62 „maszyna myjąca – szorowarka”) – instruktaż odbędzie się w miejscu i terminie uzgodnionym z Użytkownikiem, po dostawie przedmiotu zamówienia. Przeprowadzenie instruktażu zostanie udokumentowane podpisanym protokołem.

8.Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44510000-8 - Narzędzia

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

16160000-4 - Różny sprzęt ogrodniczy

42123000-7 - Sprężarki

31153000-3 - Prostowniki

42652000-1 - Ręczne narzędzia elektromechaniczne

39151000-5 - Meble różne

39151200-7 - Stoły robocze

39141100-3 - Regały

44512940-3 - Zestawy narzędziowe

31521320-3 - Latarki

31224810-3 - Przedłużacze

31213100-3 - Rozdzielnie

44511200-7 - Narzędzia ogrodnicze

44423200-3 - Drabiny

39713430-6 - Odkurzacze

16311100-9 - Kosiarki do pielęgnacji trawników, zieleni parkowej lub terenów sportowych

42995000-7 - Różne maszyny czyszczące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, a także wykonawcy ci występujący wspólnie (np. spółka cywilna, konsorcjum), o ile spełniają warunki określone w ustawie oraz w niniejszej specyfikacji.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli:
wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

- jeśli Wykonawca składa ofertę na I część - dostawę sprzętu do pielęgnacji boisk sportowych na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł brutto,

- jeśli Wykonawca składa ofertę na II część - dostawę elektronarzędzi lub narzędzi na kwotę nie mniejszą niż 35 000 zł brutto,


Uwaga 1
Zamawiający pod pojęciem sprzętu do pielęgnacji boisk sportowych rozumie ciągniki, sprzęt służący do koszenia, aeracji, wertykulacji, siewu, czesania/bronowania, czyszczenia płyty boiska, itp.
Uwaga 2
Zamawiający pod pojęciem elektronarzędzi lub narzędzi rozumie sprzęt wykorzystywany przy pracach remontowo-naprawczych, jak również przy pielęgnacji i użytkowaniu terenów zielonych tj.: rozsiewacz nawozu, młotkowiertarka, narzędzia ogrodnicze, myjka ciśnieniowa itp.
Uwaga 3
W przypadku, gdy Wykonawca nabył doświadczenie przy realizacji zamówienia jako członek konsorcjum, to winien wykazać, że bezpośrednio wykonywał tę część zamówienia, która będzie odpowiadała zakresowi określonemu przez zamawiającego na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
Uwaga 4 W przypadku, gdy zakres dostaw będzie stanowił część dostaw o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest w Wykazie wykonanych dostaw wyodrębnić rodzajowo dostawę, o której mowa wyżej.
Uwaga 5 W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, warunek winien spełnić co najmniej jeden z członków konsorcjum.

Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków
dowodowych:
Podmiotowe środki dowodowe w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania:
- oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w świadczeniu załączonym do oferty, że nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie podstaw określonych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Zamawiający wymaga od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w rozdziale II pkt 11.1 SWZ dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków
dowodowych:
. Podmiotowe środki dowodowe, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wymagane od wykonawcy obejmują:
a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – (załącznik nr 8 do SWZ);

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa spełnia określone przez zamawiającego wyma-gania, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe: - dotyczy wyłącznie Części I:

• Opis techniczny oferowanego fabrycznie nowego ciągnika kompaktowego sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1b do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z art. 106 ust 3 ustawy Pzp zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowana dostawa, spełnia określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
b) Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie (załącznik nr 2 do SWZ) składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie (załącznik nr 4 do SWZ), z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie
uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym, w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 9 do SWZ.
2) Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-25 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://kisakatowice.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-25 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-24

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamówienie jest udzielane w imieniu i na rzecz Miasta Katowice (adres: ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice ) przez Katowickie Inwestycje S.A.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców wobec, których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, opisane w rozdziale II podrozdziale 7 SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.