eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zgierz › Przebudowa boiska wraz z bieżnią okrężną, oświetleniem i monitoringiem w ramach zadania "Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w SP. nr 6"Ogłoszenie z dnia 2023-09-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa boiska wraz z bieżnią okrężną, oświetleniem i monitoringiem w ramach zadania „Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w SP. nr 6"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Zgierz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057721

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Jana Pawła II 16

1.5.2.) Miejscowość: Zgierz

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umz.zgierz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zgierz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa boiska wraz z bieżnią okrężną, oświetleniem i monitoringiem w ramach zadania „Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w SP. nr 6"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-11f607b2-4d46-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00387336

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00046984/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 6.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej VII – infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.3 Edukacja ogólna.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/umz.zgierz/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
opisane zostały w dokumencie "Instrukcja dla wykonawców platformazakupowa.pl" oraz w „Regulaminie platformazakupowa.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) ADMINISTRATOREM PANI/PANA DANYCH
OSOBOWYCH jest: Prezydent Miasta Zgierza, z siedzibą w Zgierzu, plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz; 2) w sprawie ochrony
swoich danych osobowych proszę skontaktować się z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH pod adresem e-mail:
erzad@ umz.zgierz.pl lub epuap.gov.pl skrytka epuap:/4ebn4d0m4f/skrytka; lub pisemnie na adres Urzędu Miasta Zgierza: plac
Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą
osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych , dalej „ustawa PZP”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje
nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15
RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania
Pani/Pana danych osobowych 2; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 3; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; -
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PŚ.271.31.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa i miejsce realizacji zamówienia: Przebudowa boiska wraz z bieżnią okrężną,oświetleniem i monitoringiem w ramach zadania „Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 6"
2. Kod zamówienia, główny przedmiot:
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
1) przebudowa boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej „sztuczna trawa” o wymiarach 44m x 29m (wymiary w liniach boiska 40x25m) wraz z piłkochwytami i wyposażeniem sportowym;
2) wykonanie trzytorowej bieżni okrężnej, wraz z trzytorowym odcinkiem prostym oraz zeskocznią do skoku w dal i trójskoku,
3) wykonanie oświetlenia i monitoringu dla boiska i bieżni,
w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, polegającym na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń oraz robót budowlanych w ramach zadania „Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 6”, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym wraz z Suplementem, stanowiącymi załączniki do Opisu
przedmiotu zamówienia, aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz sztuką budowlaną, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia. W ramach niniejszego postępowania do realizacji przewidziane są prace przy obiekcie Szkoła Podstawowa nr 6 w Zgierzu, ul. 3 Maja 46A, 95-100 Zgierz, dz. Nr ewid. 358/4 ob. 129.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-18

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień polegających na:
1) powtórzeniu podobnych robót budowlanych, tj. polegających na robót budowlanych w zakresie budowy/przebudowy boisk sportowych oraz bieżni.
Ww. zamówienia zostaną udzielone na podst. art. 214 ust. 1. pkt 7 po przeprowadzeniu negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu, na warunkach określonych w umowie podstawowej.
2) w zakresie sumarycznej wartości do 100.000,00 zł
3) na warunkach, na jakich zostaną udzielone – odpowiednio:
- przez Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu;
- z zachowaniem, odpowiednio i proporcjonalnie do charakteru i rozmiaru zamówienia powtórzonego warunków umowy, jak w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: cena, okres gwarancji (całkowity, ale nie dłuższy niż 7 lat), wysokość kar umownych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji (całkowity, ale nie dłuższy niż 7 lat

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość kar umownych

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, wg art. 116 PZP. Wykonawca wykonał (zakończył wykonanie) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości minimum 200.000,00 zł, odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia („związaną z przedmiotem zamówienia” ), tj. remont, budowa lub przebudowa boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy oraz co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości minimum 100.000,00 zł budowie, przebudowie lub remoncie obiektu sportowego o nawierzchni poliuretanowej. Wykonawca dysponuje osobami, skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, tj.: co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie zamierza
wzywać wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Zamawiający
dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy na podstawie oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie zamierza
wzywać wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Zamawiający
dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy na podstawie oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

PEŁNOMOCNICTWO do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia – w szczególności – do podpisania oferty wraz z załącznikami – o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
ZOBOWIĄZANIE podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, jeśli Wykonawca polega na tych zasobach. OŚWIADCZENIE: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę [art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni złożyć pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, np. z umowy konsorcjum. 2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 1, powinno wskazywać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego, a także zawierać deklarację (podpisy) wszystkich mocodawców, co do ustanowienia pełnomocnika. 3. Spółka cywilna ubiegająca
się o udzielenie zamówienia nie ma obowiązku powoływania pełnomocnika i może być reprezentowana przez wspólników - każdego wspólnika - na ogólnych zasadach reprezentacji spółki cywilnej, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.chyba że umowa lub uchwała wspólników stanowi odmiennie. 4. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. [art. 59 PZP] W przypadku potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia warunków dotyczących: uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia – Wykonawca ten winien złożyć oświadczenie w trybie art. 117 ust. 4 PZP.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Stosownie do treści art. 455 ust. 1 PZP dopuszczalna jest zmiana umowy: 1) niezależnie od wartości tej zmiany, o ile została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które mogą obejmować postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości ceny, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki:
a) określają rodzaj i zakres zmian,
b) określają warunki wprowadzenia zmian,
c) nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy;
2) gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę:
a) jeżeli taka możliwość została przewidziana w postanowieniach umownych, o których mowa w pkt 1, lub
b) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga
to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub
c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego Podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 PZP;
3) jeżeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego Wykonawcę, dodatkowych dostaw, usług lub robót
budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne
i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,
w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług
lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków;
4) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
2. Dopuszczalne są również zmiany umowy których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 15%, w przypadku zamówień na roboty budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, Zamawiający:
1) nie może wprowadzać kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy;
2) po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza ogłoszenie o zmianie umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
4. Jeżeli umowa zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości cen, dopuszczalną wartość zmiany ceny, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lit. c i pkt 4, lub dopuszczalną wartość zmiany umowy, o której mowa w ust. 2, ustala się w oparciu o zmienioną cenę.
Pełny zakres zmian umowy został określony w ogólnych warunkach umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-25 10:45

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/umz.zgierz/proceedings NUMER ID

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-25 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-23

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.