eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Otwock › Dostawa autobusu 20 osobowego (19+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewozu 2 osób poruszających się na wózkach inwalidzkichOgłoszenie z dnia 2022-10-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa autobusu 20 osobowego (19+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewozu 2 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Otwocku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010552335

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Moniuszki

1.5.2.) Miejscowość: Otwock

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: +48 22 779-29-23

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk.otwock@psoni.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://psoniotwock.org.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e987fb69-3e42-11ed-8832-4e4740e186ac

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Stowarzyszenie

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa autobusu 20 osobowego (19+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewozu 2 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e987fb69-3e42-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00383562

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00365396/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00365705/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.272.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego autobusu 20 osobowego (19+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 2 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, w ramach realizacji zadania pn. „Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”.
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego autobusu zgodnie z wymaganiami załącznika nr 3 do SWZ stanowiącego szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

3. Realizacja przedmiotu zamówienia dofinansowana jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby zamawiającego, tj. Otwock, ul. Moniuszki 41, gdzie odbędzie się protokolarny odbiór pojazdu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34121000-1 - Autobusy i autokary

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34120000-4 - Pojazdy silnikowe do transportu 10 lub więcej osób

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne unieważniania postępowania:
Art. 255 pkt 3 ustawy Pzp – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania:
W postępowaniu do upływu terminu składania ofert (dzień 05-10-2022 r. godz. 10:00) została złożona jedna oferta przez Wykonawcę TRUCK IMPORT-EXPORT WYNAJEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Żurawia 43 lokal 201, 00-680 Warszawa, z ceną brutto 429 270,00 PLN. W dniu 05-10-2022 r. przed otwarciem ofert (godz.12:00), Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 307 500,00 zł brutto.
Z uwagi na fakt, że cena brutto oferty ww. Wykonawcy, jako jedyna została złożona w postępowaniu, a jednocześnie oferta najkorzystniejsza przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny tej oferty, Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 429270 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 429270 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.