eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kleszczów › Rozbudowa infrastruktury elektroenergetycznej wraz z remontem i przebudową układu drogowego drogi gminnej nr 101363E i drogi wewnętrznej w m. Antoniówka o dł. dróg ok. 1,35 kmOgłoszenie z dnia 2023-09-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa infrastruktury elektroenergetycznej wraz z remontem i przebudową układu drogowego drogi gminnej nr 101363E i drogi wewnętrznej w m. Antoniówka o dł. dróg ok. 1,35 km

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kleszczów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590647983

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Główna 47

1.5.2.) Miejscowość: Kleszczów

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-410

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia-publiczne@kleszczow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kleszczow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa infrastruktury elektroenergetycznej wraz z remontem i przebudową układu drogowego drogi gminnej nr 101363E i drogi wewnętrznej w m. Antoniówka o dł. dróg ok. 1,35 km

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6f962e47-3c1f-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00382622

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00065016/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Rozbudowa infrastruktury elektroenergetycznej wraz z remontem i przebudową układu drogowego drogi gminnej nr 101363E i drogi wewnętrznej w m. Antoniówka o dł. dróg ok. 1,35km

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-zp.kleszczow.pl/procurements

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-zp.kleszczow.pl/procurements

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej, a także szczegółowy opis sposobu komunikacji, składania ofert, oświadczeń i dokumentów elektronicznych (formy dokumentów) określono w pkt 18 SWZ dostępnej pod adresem https://e-zp.kleszczow.pl/procurements, numer/znak sprawy: ZPF.271.14.2023. Zamawiający wskazuje w szczególności:
1.Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
2. W post o udzielenie zam. komunikacja między Zam. a Wyk. odbywa się przy użyciu Systemu E-Zamówienia Publiczne (dalej jako: e-ZP/system e-ZP) https://e-zp.kleszczow.pl/procurements lub poczty elektronicznej, adres email: zamowienia-publiczne@kleszczow.pl; 3.Wyk. zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto w Systemie eZP; 4.W Systemie E-ZP znajduje się także instrukcja dla Wyk.(Instrukcja obsługi Systemu FINN e-Zamówienia Publiczne) oraz filmy instruktażowe - prezentujące podstawowe czynności dokonywane przez Wyk. za pomocą Systemu (rejestracja, zadawanie pytań, złożenie oferty, wycofanie oferty). Instrukcja dostępna jest pod adresem: https://pomoc.e-zp.finn.pl/ 5.Złożenie oferty poprzez System e-ZP wymaga posiadania przez Wyk. kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. 6.Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych Systemu E-ZP:
a. Format kodowania treści w obrębie Systemu - UTF8,
b. Komunikacja pomiędzy przeglądarką Wyk., a serwerem jest wykonywana przy użyciu bezpiecznego protokołu HTTPS,
c. Oznaczeniem czasu odbioru danych przez System jest data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) - czas lokalny serwera synchronizowany odpowiednim źródłem czasu. 7.Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Systemu (tj. informacje dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu przekazania danych): a. stały dostęp do sieci Internet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza niż 512 kb/s; b. zaktualizowana przeglądarka internetowa Chrome w wersji 77 i późniejsze lub Mozilla Firefox w wersji 63 i późniejsze; c. system operacyjny Microsoft Windows 7 i późniejsze lub Apple macOS 10.14 i późniejsze, dystrybucje systemu Linux.
d. korzystanie z wbudowanej w System e-ZP funkcjonalności składania podpisu elektronicznego (kwalifikowany podpis elektroniczny, osobisty i zaufany) możliwe jest pod warunkiem, że system teleinformatyczny, z którego korzysta Wyk., wyposażony jest w jeden z poniższych komponentów:-wirtualna maszyna Java firmy Oracle w wersji co najmniej 1.8.0_221 (Java SE JRE 8 Update 221) z obsługą technologii Java Web Start (JavaWS) lub -wirtualna maszyna OpenJDK w wersji co najmniej 1.8.0_222 z zainstalowanym rozszerzeniem IcedTea Web Start.8.Powyższe wymagania nie ograniczają możliwości korzystania przez Wykonawcę z zewnętrznego oprogramowania do składania podpisu elektronicznego, a. kwalifikowany podpis elektroniczny (dopuszczalne formaty podpisów: PaDES - format.pdf, XaDES - pozostałe formaty);b. podpis zaufany;c. certyfikat osobisty;
d. dopuszczalne formaty danych, w szczególności: .txt, .pdf, .xls, .doc,.docx, .rtf, .odt, .zip, .xml, .rar (zalecany .pdf);e.Maksymalny rozmiar przesyłanych plików złożenia, wycofania: oferty/ wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu/ oferty dodatkowej w trybie podstawowym/ oferty ostatecznej/ oferty dodatkowej oraz wiadomości wynosi 150 MB;f.w zakresie dotyczącym kodowania i czasu odbioru danych Zamawiający informuje, że złożona przez Wykonawcę za pomocą Systemu e-ZP oferta jest widoczna w systemie, jako zaszyfrowana, a możliwość jej odszyfrowania i otworzenia przez Zamawiającego możliwa jest po upływie terminu składania ofert.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kleszczów, mająca swoją siedzibę w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, przy ul. Głównej 47, 97-410 Kleszczów.
b) Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych, od którego można uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych.
Kontakt do Inspektora: e-mail: iod@kleszczow.pl, adres: Inspektor ochrony danych, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów.
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w związku z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego ZPF.271.14.2023 prowadzonym w trybie podstawowym określonym w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.
d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp” oraz ustawy z dnia 6 września 2001 roku – o dostępie do informacji publicznej. e) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przetwarzania obejmuje cały czas trwania umowy. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych dokumentacja zamówień publicznych posiada kategorię archiwalną B5 (okres przechowywania 5 lat) natomiast umowa zawarta w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych posiada kategorię archiwalną B10 (okres przechowywania 10 lat).
f) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp.
g) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
h) Posiada Pani/Pan:
− prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPF.271.14.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozbudowa infrastruktury elektroenergetycznej wraz z remontem i przebudową układu drogowego drogi gminnej nr 101363E i drogi wewnętrznej w m. Antoniówka o dł. dróg ok. 1,35km, w zakresie: branży drogowej, branży wod.-kan., branży elektrycznej. Szczegółowy opis znajduje się w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz jej załącznikach dostępnej na stronie prowadzonego postępowania: https://e-zp.kleszczow.pl/procurements

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45232200-4 - Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

45314120-8 - Instalowanie abonenckich central telefonicznych

45314200-3 - Instalowanie linii telefonicznych

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45314310-7 - Układanie kabli

34922100-7 - Oznakowanie drogowe

45233121-3 - Roboty w zakresie budowy dróg głównych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejsza oferta to oferta z najniższą ceną spośród ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie przesłanek określonych w art. 226 ust. 1 Pzp.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający określa poniższe warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa tego warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa tego warunku.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa tego warunku.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający określa poniższe warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
A. Minimalne poziomy zdolności w zakresie posiadanego doświadczenia.
1) Zamawiający uzna, iż Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielanego zamówienia to taki, który wykonał należycie (zakończył) w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
a) budowę lub przebudowę co najmniej jednej stacji transformatorowej o wartości minimum 100.000,00 złotych brutto (z wyłączeniem napowietrznych stacji transformatorowych słupowych);
b) budowę lub przebudowę linii elektroenergetycznej/ych kablowej/ych niskiego napięcia o łącznej długości minimum 1,5 km (Uwaga: linie kablowe oświetlenia ulicznego nie są liniami elektroenergetycznymi nN) – w ramach jednej lub wielu umów;
c) budowę lub przebudowę: linii elektroenergetycznej/ych kablowej/ych średniego napięcia o łącznej długości minimum 500 m – w ramach jednej lub wielu umów.
Pojęcia budowy, przebudowy należy rozumieć w znaczeniu nadanym przez przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 r., poz. 2351 ze zm.).
2) Zamawiający uzna, iż Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielanego zamówienia to taki, który wykonał należycie (zakończył) w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane (dwa zamówienia) z których każda obejmowała swym zakresem budowę, lub przebudowę, lub remont drogi lub dróg o łącznej długości minimum 500 mb i wartości brutto co najmniej 1.000.000,00 zł (wartość jednej roboty budowlanej należy rozumieć jako łączną wartość wykonanych robót w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi lub dróg w ramach jednego zamówienia/jednego zadania inwestycyjnego) .
Pojęcia budowy, przebudowy, remontu należy rozumieć w znaczeniu nadanym przez przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 r., poz. 2351 ze zm.).
B. Minimalne poziomy zdolności w zakresie osób, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie osób, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia tj. wykażą, że dysponują lub będą dysponować: osobą, która będzie kierownikiem budowy i jednocześnie kierownikiem robót w branży elektrycznej (w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 ust. 3 ustawy Prawo budowlane), posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie, który pozwala na kierowanie robotą stanowiącą przedmiot zamówienia, która to osoba wykaże się doświadczeniem jako kierownik budowy lub robót w wykonaniu:
- budowy lub przebudowy co najmniej jednej stacji transformatorowej o wartości minimum 100.000,00 złotych brutto (z wyłączeniem napowietrznych stacji transformatorowych słupowych), lub
- budowy lub przebudowy linii elektroenergetycznej/ych kablowej/ych niskiego napięcia o łącznej długości minimum 1,5 km (Uwaga: linie kablowe oświetlenia ulicznego nie są liniami elektroenergetycznymi nN) – w ramach jednej lub wielu umów, lub
- budowy lub przebudowy linii elektroenergetycznej/ych kablowej/ych średniego napięcia o łącznej długości minimum 500 m – w ramach jednej lub wielu umów.
UWAGA – osoba skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, winna posiadać doświadczenie co najmniej w zakresie jednego z ww. tiretów.
2. Zgodnie z orzeczeniem TSUE C-387/14 w sprawie ESAPROJEKT (odpowiedź na pytanie czwarte), Zamawiający wskazuje, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub w przypadku korzystania z podmiotów udostępniających zasoby na podstawie art. 118 ustawy Pzp Wykonawca lub minimum jeden Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie lub minimum jeden podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne doświadczenie wskazane w opisie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 14.1.4) lit A ppkt 2) SWZ - dotyczy to konieczności wykazania przez jeden podmiot doświadczenia wynikającego z powtarzalności wykonanych zamówień tj. wykonania co najmniej dwóch zamówień, z których każde obejmowało roboty budowlane polegające na budowie, lub przebudowie, lub remoncie drogi lub dróg o łącznej długości minimum 500 mb każda i wartości brutto co najmniej 1.000.000,00 zł każda.
Wymaganym doświadczeniem opisanym w pkt 14.1.4) lit A ppkt 2) SWZ winien wykazać się Wykonawca samodzielnie albo jeden podmiot, który mu udostępnia zasoby, albo jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną.
3. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji zadań/umów wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami (konsorcjum), Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wskazania zadania/umowy, w którego wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. Wykonawca zobowiązany jest wskazać zakres jego rzeczywistego udziału w realizacji wykazywanej roboty w celu ustalenia rzeczywistego doświadczenia - wyłącznie poprzez faktyczny, realny udział w realizacji przynajmniej takiej z części zamówienia, która spełnia warunki opisane w niniejszym zamówieniu.
Inaczej mówiąc, Zamawiający nie dopuszcza, by wykonawca biorący indywidualnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji (nie wykonywał zakresu prac wykazywanego w celu spełnienia warunku w niniejszym postępowaniu).
Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.
4. Dla potrzeb oceny spełnienia warunku, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN dla odpowiedniej waluty podawany przez NBP (Tabela kursów średnich walut obcych) na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. W przypadkach, o którym mowa w pkt 5., wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy wykonają poszczególni wykonawcy (oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp).. Formularz oświadczenia stanowi załącznik do SWZ.
7. Na potrzeby wykazania spełnienia warunku opisanego w pkt 14.1.4) lit B SWZ - Minimalne poziomy zdolności w zakresie
osób, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zasady określono w pkt 14.7.SWZ dostępnej
https://e-zp.kleszczow.pl/procurements

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający żąda poniższych podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykazy służą potwierdzeniu spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 14.1. 4) A i B SWZ;
UWAGA:
- Okresy wyrażone w latach lub miesiącach liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert;
- Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa w pkt 17.6. 1) SWZ, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio, faktycznie uczestniczył.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Dowody równoważności, o których mowa w pkt 6 SWZ, w związku z pkt 5.6.-5.8. SWZ - jeżeli dotyczą:
Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SWZ opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą słowa „lub równoważne”.
W przypadku gdy wymagania w opisie przedmiotu zamówienia odnoszą się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp, Zamawiający wymaga, aby wykonawca przedstawił już w jego ofercie dowody równoważności w sposób określony w art. 101 ust. 5 i 6 Pzp.
Zamawiający wskazuje, że obowiązek zgłoszenia w ofercie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w opisie przedmiotu zamówienia i wykazania równoważności leży po stronie wykonawcy.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w zakresie opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wskazać w ofercie, że stosuje rozwiązania równoważne oraz jest zobowiązany udowodnić, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia lub odpowiednio spełniają wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez Zamawiającego.
Za rozwiązanie równoważne Zamawiający uzna rozwiązanie które e w przypadku norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych gwarantuje osiągnięcie poziomów parametrów, funkcjonalności i właściwości niezbędnych do uzyskania certyfikacji w zakresie podanych w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, przy czym w przypadku podania norm zamawiający za równoważne uzna automatycznie nowsze wersje tych samych norm które podane są w OPZ.
W przypadku wymogów dotyczących funkcjonalności i wydajności gwarantuje uzyskanie wartości przyjętych w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia w zakresie wskazanych tam cech, parametrów i właściwości.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

W przypadku, gdy Wykonawca poinformował zamawiającego w ofercie o stosowaniu rozwiązań równoważnych oraz nie złożył przedmiotowych środków dowodowych niezbędnych do weryfikacji równoważności, lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty wykonawca dołącza:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie/oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, jeżeli wykonawca polega na zasobach innego podmiotu,
3) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (jeżeli dotyczy);
4) uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, jeżeli wykonawca zastrzegł w ofercie informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa;
5) pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy.
6) dowody równoważności, o których mowa w pkt 6 SWZ, w związku z pkt 5.6.-5.8. SWZ - jeżeli dotyczą;
7) zaleca się dołączenie dowodu wniesienia wadium (wnoszone przed upływem terminu składania ofert, wg zasad wynikających z pkt 22 SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający określa kwotę wadium wysokości 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofert. Wymagania dot. wniesienia wadium określa pkt 22 SWZ dostępnej: https://e-zp.kleszczow.pl/procurements

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1., wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących:
1) zamówień na roboty budowlane lub usługi;
2) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (oświadczenie, o którym mowa w pkt 14.6. SWZ i art. 117 ust. 4 Pzp). Formularz oświadczenia stanowi załącznik do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określono w projekcie umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-25 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez System E-ZP - https://e-zp.kleszczow.pl/procurements

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-25 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-24

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane niżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, ponieważ wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.), tzn. wykonywanie prac fizycznych składających się na przedmiot zamówienia w tym wykonywanych: przez robotników ogólnobudowlanych, robotników drogowych, robotników wykonujących prace w branży elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych np. monterów, instalatorów, elektryków, kierowców, osób obsługujących maszyny budowlane, robotników wykonujących prace w branży sanitarnej w zakresie sieci kanalizacji.
Ww. czynności potrzebne do realizacji przedmiotu zamówienia mają cechy wynikające z kodeksowej definicji stosunku pracy – mamy więc do czynienia z aktywizacją obowiązku wynikającego z art. 95 ustawy Pzp. Zakres ww. czynności został określony w dokumentacji projektowej (ze zm.);
Zakres ww. czynności został określony w dokumentacji projektowej i STWiORB.
Zastrzeżenie – ww. obowiązek nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a także nie dotyczy osób wykonujących czynności: kierownika budowy, kierowników robót, geodetów.
Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań - Zamawiający określił w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik do SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.