eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bobrowniki › Wybór Wykonawcy usługi cateringowej - wyżywienia dla 30 podopiecznych Dziennego Domu Pobytu (Dziennego Domu Senior+) "Ośrodki wsparcia pełne WERWY w województwie kujawsko - pomorskim"Ogłoszenie z dnia 2022-10-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wybór Wykonawcy usługi cateringowej - wyżywienia dla 30 podopiecznych Dziennego Domu Pobytu (Dziennego Domu Senior+) „Ośrodki wsparcia pełne WERWY w województwie kujawsko - pomorskim”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BOBROWNIKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866519

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Nieszawska 10

1.5.2.) Miejscowość: Bobrowniki

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-617

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ugbobrowniki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ugbobrowniki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5c669b40-3018-11ed-8832-4e4740e186ac

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wybór Wykonawcy usługi cateringowej - wyżywienia dla 30 podopiecznych Dziennego Domu Pobytu (Dziennego Domu Senior+) „Ośrodki wsparcia pełne WERWY w województwie kujawsko - pomorskim”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5c669b40-3018-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00380752

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00058776/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Wybór Wykonawcy usługi cateringowej - wyżywienia dla 30 podopiecznych Dziennego Domu Pobytu (Dziennego Domu Senior+) „Ośrodki wsparcia pełne WERWY w województwie kujawsko - pomorskim”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt współfinansowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00340876/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RGG.ZP.PN.271.6.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Niniejsze postępowanie ma na celu wybór Wykonawcy świadczącego kompleksowe usługi cateringowe 30 podopiecznych Dziennego Domu Pobytu (Dziennego Domu Senior+) na czas realizacji projektu „Ośrodki wsparcia pełne WERWY w województwie kujawsko - pomorskim” na czas trwania projektu. Dopuszcza się zmianę terminu realizacji uzależnione od zgody Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 lub bieżącą sytuacją w Polsce. Oznacza to, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawieszenie działalności Dziennego Domu „Senior+”, jeżeli wynikać to będzie z decyzji Instytucji Zarządzającej lub Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Powyższe nie implikuje roszczeń ze strony Wykonawcy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 376200 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 376200 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 376200 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KROKODYL 2 s.c. Andrzej Wyszatycki Dawid Siewierski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 888398348

7.3.3) Ulica: Prusa 2

7.3.4) Miejscowość: Włocławek

7.3.5) Kod pocztowy: 87-800

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 376200 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.