eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › dostawa mobilnego pomieszczenia CLEANROOM wraz z jego montażemOgłoszenie z dnia 2022-10-05

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
dostawa mobilnego pomieszczenia CLEANROOM wraz z jego montażem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Warszawski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001258

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krakowskie Przedmieście 26/28

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-927

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: jakub.jung@fuw.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://dzp.uw.edu.pl/postepowania-przetargowe/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

dostawa mobilnego pomieszczenia CLEANROOM wraz z jego montażem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-daef87b3-21ed-11ed-b8b2-9a321cc30829

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00379471

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00244801/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.39 Mobilne pomieszczenia clean room wraz z instalacją

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.fuw.edu.pl/zamowienia-publiczne.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się:
- przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal Wykonawca składa ofertę/wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu;
- za pomocą poczty elektronicznej, email: Jakub.Jung@fuw.edu.pl – nie dotyczy złożenia oferty i załączników do oferty. Szczegóły dot. niniejszej kwestii znajdują się w art. 6 § 2 SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca następujący format przesyłanych danych: .pdf. Przesłanie danych w innych formatach, np.: .doc, .docx, .rtf, .xml. jest dopuszczalne, ale nie zalecane ze względu na możliwe trudności techniczne z weryfikacją prawidłowości złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego i elektronicznego podpisu osobistego.
2. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
3. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego
4. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.
5. Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazane w art. 5 § 1 w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamawiający zaleca skompresowanie wszystkich załączników do jednego pliku archiwum (ZIP).
6. Szczegółowe informacje dotyczące:
 poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
 dokumentów elektronicznych w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierających informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233),
 sposobu poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej przez wykonawcę, wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca,
 dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
znajdują się w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
7. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, lub inne dokumenty zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
8. Zgodnie z przepisem art. 64 ustawy MiniPortal jest kompatybilny ze wszystkimi podpisami elektronicznymi. Do przesłania dokumentów niezbędne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego w celu potwierdzenia czynności złożenia oferty. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm.
Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi profilu zaufanego można znaleźć pod adresem internetowym: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany
Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania podpisu osobistego można znaleźć pod adresem internetowym: https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Kwestia ta uregulowana jest w art. 15 SWZ oraz w zał. nr 6 do SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Kwestia ta uregulowana jest w art. 15 SWZ oraz w zał. nr 6 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WF-37-44/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Mobilne pomieszczenie CLEANROOM, powierzchnia 24 m² (4 m x 6 m), wysokość użytkowa 3 m.
2. Dwie ściany zewnętrzne typu „hardwall” (bok dłuższy), dwie ściany zewnętrzne (bok krótszy) typu „hardwall” z kurtynami paskowymi „softwall” o wymiarach 2,5 m x 2,5 m (kurtyny przezroczyste w wersji ESD).
3. Zamontowane koła w wykonaniu ESD w ilości niezbędnej do prawidłowego przesuwania pomieszczenia. Wymagany niski prześwit od podłogi.
4. Cyrkulacja powietrza: nawiew laminarny poprzez sufit pomieszczania.
5. Kontrola zanieczyszczeń: co najmniej 2 jednostki filtrowentylacyjne z filtrami HEPA i regulacją prędkości obrotowej. Wymiary co najmniej: 1200 x 600 mm.
6. Klasa czystości: ISO-8.
7. Oświetlenie sufitowe typu LED.
8. Gniazda elektryczne: 4 poczwórne gniazda typu E. Po 2 na każdym dłuższym boku.
9. Montaż na miejscu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45214631-2 - Roboty instalacyjne w zakresie pomieszczeń czystych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zasady korekty omyłek:
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem art. 223 ust. 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
2. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek
Przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę netto, podaną słownie w Formularzu ofertowym
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca w wyznaczonym terminie od dnia doręczenia zawiadomienia zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa w ust. 2 pkt 3 niniejszego paragrafu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
- zdolności technicznej lub zawodowej:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu zamówienia przez co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia energetyczne grupy G1 w zakresie eksploatacji, która będzie dokonywać podłączenia, rozruchu i sprawdzenia poprawności działania urządzenia (wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 poz. 275 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SWZ;
2) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, według wzoru z Załącznika nr 4 do SWZ;
5) wykaz osób z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień (jakie uprawnienia budowlane w jakiej specjalności oraz data ich wydania) niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego (w tym co najmniej jedna posiada uprawnienia energetyczne grupy G1 w zakresie eksploatacji, która będzie dokonywać podłączenia, rozruchu i sprawdzenia poprawności działania urządzenia). Wykonawca wykaże osoby spełniające wymogi opisane w art. 4 § 2 ust. 2 pkt 4 niniejszej SWZ. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w niniejszej SWZ - według załącznika nr 3 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić tymczasowe potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, zamawiający żąda złożenia kart katalogowych, potwierdzających iż oferowany przedmiot zamówienia charakteryzuje się wszystkimi wymaganymi przez Zamawiającego parametrami technicznymi. Zamawiający dopuszcza złożenie kart katalogowych sporządzonych w języku angielskim.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, zamawiający żąda złożenia kart katalogowych, potwierdzających iż oferowany przedmiot zamówienia charakteryzuje się wszystkimi wymaganymi przez Zamawiającego parametrami technicznymi. Zamawiający dopuszcza złożenie kart katalogowych sporządzonych w języku angielskim.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 2 do SWZ. Wypełniony formularz ofertowy stanowi treść oferty i nie ma możliwości jego uzupełnienia, w przypadku jeśli Wykonawca go nie złoży.
2. Do oferty należy dołączyć obligatoryjnie Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu, który składa się na treść oferty i nie ma możliwości jego uzupełnienia, w przypadku jeśli wykonawca nie złoży tego dokumentu. W ofercie należy obligatoryjnie podać nazwę producenta oraz numer katalogowy (lub inne oznaczenia identyfikacyjne), określające oferowany przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości. W przypadku jeśli przedmiot zamówienia lub jego element nie posiada numeru katalogowego (jest wykonywany na zamówienie), w ofercie należy wyraźnie o tym poinformować oraz jeśli to możliwe – podać inne oznaczenia identyfikacyjne (Oferty, w których te dane zostaną pominięte, zostaną odrzucone).
3. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę zgodną z określoną w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, powinno również w swej treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zmówienia dołączają ww. pełnomocnictwo lub umowę regulującą współpracę konsorcjum, z której wynika ustanowione pełnomocnictwo. Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika ww. pełnomocnictwo.
5. Dokumenty, z których wynika upoważnienie do podpisania oferty lub odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (w tym spółka cywilna):
do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę zgodną z określoną w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, powinno również w swej treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zmówienia dołączają ww. pełnomocnictwo lub umowę regulującą współpracę konsorcjum, z której wynika ustanowione pełnomocnictwo.
Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika ww. pełnomocnictwo.
2. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
3. Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i z osobna dla wszystkich podmiotów składających ofertę.
4. Pełnomocnik będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz każdego i wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę.
5. Realizacja całości kontraktu łącznie z płatnościami będzie dokonywana wyłącznie przez pełnomocnika reprezentującego podmioty występujące wspólnie.
6. Wszystkie podmioty składające wspólną ofertę będą odpowiedzialne na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Kupujący przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Sprzedawcy, w wypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności, tj.:
1) zmiany danych identyfikacyjnych Sprzedawcy (adres siedziby, Regon, NIP, nr rachunku bankowego),
2) zmiany przepisów prawa mających wpływ na warunki realizacji umowy,
3) w przypadku wycofania z produkcji sprzętu o parametrach zaoferowanych w ofercie, Kupujący może zaakceptować sprzęt o parametrach równoważnych lub lepszych. Parametry nowego sprzętu wymagają uzgodnienia i akceptacji Kupującego,
4) w przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w pkt. 3), Kupujący przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Strony ustalają w formie pisemnej termin dostarczenia sprzętu o równoważnych lub lepszych parametrach,
5) wysokość wynagrodzenia należnego Sprzedawcy może ulec zmianie, w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dn. 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 z późn. zm.),
- jeżeli zmiany opisane w pkt 5 lit. a)-d) niniejszego ustępu będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Sprzedawcę,
6) zmiany terminu dostarczenia sprzętu, o którym mowa w § 1 ust. 5 umowy w przypadku wystąpienia zwłoki w dostawie sprzętu, spowodowanego wprowadzeniem stanu klęski żywiołowej, stanu zagrożenia epidemicznego lub innego zdarzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu ludzi o charakterze masowym, co zostanie potwierdzone oficjalnym komunikatem właściwych władz państwowych/międzynarodowych lub producentów/dystrybutorów sprzętu (lub jego elementów) będącego przedmiotem niniejszej umowy.
2. Poza przypadkami wymienionymi w ust. 1 pkt 1-6 Kupujący dopuszcza zmiany postanowień umowy w sytuacjach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy.
3. Każda ze Stron umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany umowy Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany.
4. Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać co najmniej:
1) zakres proponowanej zmiany umowy,
2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany umowy,
3) podstawę prawną dokonania zmiany umowy,
4) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy.
5. Strona wnioskująca o zmianę terminu dostawy sprzętu zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające do dokonania zmiany – dochowanie pierwotnego terminu jest niemożliwe.
6. W przypadku złożenia wniosku o zmianę umowy druga strona jest zobowiązana w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wniosku o zmianę umowy do ustosunkowania się do niego. Druga strona może:
1) zaakceptować wniosek o zmianę umowy,
2) wezwać Stronę wnioskującą o zmianę umowy do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych wyjaśnień,
3) zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,
4) odrzucić wniosek o zmianę umowy wraz z przedstawieniem uzasadnienia takiej decyzji.
7. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności zmian.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-14 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-14 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://www.fuw.edu.pl/zamowieniapubliczne.
Zamawiający dopuszcza złożenie kart katalogowych sporządzonych w języku angielskim. Wszelkie nieuregulowane kwestie są wyjaśnione w SWZ i załącznikach do niej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.