eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nidzica › Wymiana ścieżki diagnostycznej oraz remont i modernizacja stacji diagnostycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy.Ogłoszenie z dnia 2022-10-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wymiana ścieżki diagnostycznej oraz remont i modernizacja stacji diagnostycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 519565766

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wyborska 10

1.5.2.) Miejscowość: Nidzica

1.5.3.) Kod pocztowy: 13-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 89 625 24 71

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ckznidzica@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://ckznidzica.prv.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/Edytuj/33a106d3-6fbf-43e4-a5ea-9804a2f458fb

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana ścieżki diagnostycznej oraz remont i modernizacja stacji diagnostycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a93233be-d1c3-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00379470

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00154639/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wymiana ścieżki diagnostycznej oraz remont i modernizacja stacji diagnostycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00154889/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: CKZ.271.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana ścieżki diagnostycznej oraz remont i modernizacja stacji diagnostycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy.
Zadanie obejmuje:
1) dostawa oraz montaż zgodnie z zaleceniami producenta uniwersalnej linii diagnostycznej zgodnej z opisem cech eksploatacyjnych i parametrów technicznych stanowiącym załącznik do niniejszej SWZ, linia diagnostyczna musi spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. Nr 40, poz. 275),
2) dostawa i montaż zgodnie z zaleceniami producenta podnośnika dwukolumnowego 3,2t,
3) wykonanie robót budowlanych zgodnie z załącznikami stanowiącymi opis przedmiotu zamówienia,
4) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
5) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wydanego przez Transportowy Dozór Techniczny.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w rozdziale II i stanowi załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ lub Specyfikacją) a także został uszczegółowiony we wzorze umowy.
3. Zamawiający wymaga, aby przed złożeniem oferty Oferenci przeprowadzili wizję lokalną w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia tj. Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Wyborska 10, 13-100 Nidzica. Oferenci zgłaszają swój udział w wizji lokalnej telefonicznie i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, które zostały wskazane w § 1 ustalając datę i godzinę przybycia. W trakcje wizji lokalnej zostanie spisana notatka służbowa przez przedstawiciela Zamawiającego z podaniem nazwy Wykonawcy oraz terminem przeprowadzenia wizji.
4. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub/i podwykonawcę i/lub dalszego podwykonawcę wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w ust. 4, określone w Opisie przedmiotu zamówienia. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia usługi, Wykonawca będzie zobowiązany zatrudnić na czas realizacji zamówienia osoby wykonujące czynności, o których mowa w ust. 4, zwane dalej pracownikami, na podstawie umowy o pracę pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
5. Rodzaj czynności (niezbędnych do wykonania zamówienia), co do których wykonania Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia:
1) prace rozbiórkowe, prace montażowe, prace porządkowe – sprzątanie terenu, przygotowanie terenu, układanie nawierzchni i krawężników, oraz pozostałe roboty ogólnobudowlane i specjalistyczne,
2) operatorzy maszyn sprzętu i urządzeń (obsługa sprzętu, maszyn i urządzeń), obejmujące cały zakres rzeczowy zamówienia wskazany w SWZ, dokumentacji technicznej oraz niniejszej umowie, wykonujący prace objęte zakresem zamówienia wskazanym w SWZ, dokumentacji technicznej oraz umowie – których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
6. Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedłożył oświadczenie, iż osoby skierowane do realizacji zamówienia, o których mowa w ust. 3, są zatrudnione na umowę o pracę. Oświadczenie powinno być złożone najpóźniej w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy i powinno zawierać co najmniej następujące dane: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy, rodzaj zawartej umowy o pracę, okres zatrudnienia, stanowisko i zakres obowiązków pracownika, dla każdej osoby skierowanej do realizacji zamówienia. Zamawiający na każdym etapie realizacji zamówienia może żądać kopii umów o pracę i/lub innych dokumentów, o których mowa w art. 438 ust. 2 ustawy, z których jednoznacznie będzie wynikać, iż skierowane do realizacji zamówienia osoby są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
7. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumentów, o których mowa powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w załączonym do SWZ wzorze umowy, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, umową cywilnoprawną.
8. Powyższe wymogi dotyczą również podwykonawców i dalszych podwykonawców wykonujących wskazane wyżej prace.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 38900000-4 - Różne przyrządy do badań lub testowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 792261,45 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 792261,45 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 792261,45 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MF INVEST Maciej Fydrych

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9840159167

7.3.3) Ulica: ul. Wiosenna 1

7.3.4) Miejscowość: Nidzica

7.3.5) Kod pocztowy: 13-100

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Roboty elektryczne.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 792261,45 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.