eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Remont chodnika i zatok postojowych wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych na ul. Kaliszówka w Dzielnicy Bielany m.st. WarszawyOgłoszenie z dnia 2022-10-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont chodnika i zatok postojowych wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych na ul. Kaliszówka w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Bielany

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01525964000041

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: S. Żeromskiego 29

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-882

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22/4434820

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bielany.zamowienia@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.warszawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont chodnika i zatok postojowych wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych na ul. Kaliszówka w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f3dfceba-43ac-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00379272

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00015417/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.27 Remont chodnika i zatok postojowych wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych na ul. Kaliszówka w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Przekazywanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
2. Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne, które musi spełniać komputer Wykonawcy:
• Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na komputer;
• komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
• Zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;
• Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf;
3. Dopuszczalne wielkości i formaty przesyłanych danych:
• Wielkość pojedynczego pliku zamieszczanego w systemie nieprzekraczająca 100 MB;
• Dopuszczalne formaty plików: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg,
wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL,
XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc:
4. Kodowanie i czas odbioru danych:
• Plik załączony i zapisany przez Wykonawcę, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość
otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
• Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego
serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar.
5. Wymagania sprzętowo-aplikacyjne w zakresie podpisywania ofert:
1. W przypadku składania wniosku lub oferty w formie elektronicznej (podpisywania dokumentów kwalifikowanym podpisem
elektronicznym), Wykonawca musi posiadać:
• Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby składającej wniosek lub ofertę w Systemie;
• Włączona w przeglądarce obsługa JavaScript;
• Zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows - w wersji 32 oraz 64 bitowej –
do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment 8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla
systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Development Kit 8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do
oprogramowania ORACLE - JAVA w wersji OpenJDK)
• Zainstalowana aplikacja Szafir Host
• Podłączony lub wbudowany w komputer czytnik kart podpisu elektronicznego. Prawidłowość zainstalowania w/w komponentów
można zweryfikować po zalogowaniu do OnePlace, po kliknięciu przycisku „SPRAWDŹ PODPIS”.
2. W przypadku składania wniosku lub oferty w postaci elektronicznej (podpisywania dokumentów podpisem osobistym), wykonawca
musi posiadać (dotyczy postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne):
• E-dowód osobisty osoby składającej wniosek lub ofertę w Systemie;
• Włączona w przeglądarce opcja obsługi JavaScript;
• Zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows - w wersji 32 oraz 64 bitowej –
do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment 8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla
systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Development Kit 8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do
oprogramowania ORACLE - JAVA w wersji OpenJDK)
• Zainstalowana aplikacja Szafir Host;
• Zainstalowane oprogramowanie do obsługi e-dowodu E-dowód menadżer dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/e-dowod;
• Podłączony lub wbudowany w komputer czytnik karty e-dowód. Prawidłowość zainstalowania w/w komponentów można
zweryfikować po zalogowaniu do OnePlace, po kliknięciu przycisku „SPRAWDŹ PODPIS”.
3. W przypadku składania wniosku lub oferty w postaci elektronicznej (podpisywania dokumentów profilem zaufanym), wykonawca
musi posiadać (dotyczy postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne):
• Profil zaufany osoby składającej wniosek lub ofertę w Systemie.
Ciąg dalszy w Sekcji IX.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
(NA PODSTAWIE PRZEPISU PRAWA)
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę w Urzędzie m.st. Warszawy. Mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.
Kto administruje moimi danymi?
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy, z
siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5.
• Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie
Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres: iod@um.warszawa.pl.
Dlaczego moje dane są przetwarzane?
• Wynika to bezpośrednio z konkretnego przepisu prawa, tj. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz
aktów wykonawczych do niej wydanych; ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, lub jest niezbędne do wykonania
zadania w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.
• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie będziemy mogli zrealizować
Pana/Pani sprawy
(Chyba że szczegółowe przepisy prawa stanowią inaczej)
Jak długo będą przechowywane moje dane?
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. czas prowadzonego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego.
Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego.
Kto może mieć dostęp do moich danych?
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności:
• podmioty świadczące na rzecz Urzędu m.st. Warszawy usługi informatyczne, pocztowe;
• podmiot Platforma Aukcyjna Marketplanet;
b) organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa;
Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?
• Ma Pani/Pan prawo do:
1. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
2. żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
3. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane, lub w inny sposób przetwarzane;
• nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
• wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
• Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
• Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
• zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;
• dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie
uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane
dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
6. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia telefoniczna: 606-
950-000) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych
osobowych.
• Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: UD-III-WZP.271.34.2022.MMA

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 518975,99 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Remont chodnika i zatok postojowych wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych na ul. Kaliszówka w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
2. Zakres zamówienia obejmuje m.in.:
a) wymianę nawierzchni chodnika i zatok postojowych wraz z podbudową, wymianę warstwy ścieralnej na zjazdach oraz zagospodarowanie terenów zielonych na ul. Kaliszówka strona wschodnia,
b) wykonanie dokumentacji powykonawczej, po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiający wymaga stałego umożliwienia dojazdu do każdej posesji zlokalizowanej przy ulicy Kaliszówka w czasie trwania robót.
3. Dostępność dla osób niepełnosprawnych oraz projektowanie z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.
Przedmiot zamówienia ma być dostosowany do potrzeb wszystkich użytkowników obiektu w tym przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych. Musi spełniać wymagania odnośnie obowiązujących przepisów, w tym standardów wynikających z Zarządzenia nr 1682/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 października 2017 r. w sprawie tworzenia na terenie miasta stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji, w szczególności poprzez dostosowanie ciągów pieszych dla osób z niepełnosprawnościami m.in. poprzez obniżenie krawężników w rejonie zjazdów, ułożenie płyt ostrzegawczych.
4. Klauzule społeczne.
Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.
Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga zatrudnienia (pod pojęciem „zatrudnionych” należy rozumieć nowo zatrudnionych jak również już zatrudnionych pracowników) przez WYKONAWCĘ lub PODWYKONAWCĘ do realizacji niniejszego zamówienia osób na podstawie stosunku pracy, w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeksu Pracy (tj. Dz. U. 2020 poz. 1320 z późn. zm.) do wykonywania n/w czynności:
a) roboty rozbiórkowe;
b) roboty brukarskie;
c) roboty asfaltowe;
d) roboty związane z wykonaniem podbudowy.
Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte zostały w projektowanych postanowieniach umowy – stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
a) opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 9 do SWZ;
b) projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 4 do SWZ.
6. Gwarancja i rękojmia.
Zamawiający wymaga 36 miesięcy gwarancji i rękojmi za wady na roboty budowlane, liczony od daty odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia. Zgodnie z kryterium oceny ofert Wykonawca może wydłużyć okres gwarancji i rękojmi za wady.
7. Termin realizacji zamówienia.
Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 6 tygodni (tj. 42 dni) od dnia podpisania umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Każda z ofert będzie oceniana wg poniższych kryteriów zgodnie z poniższym wzorem:
P= PC+ PGR
gdzie:
P – łączna ilość punktów oferty badanej
PC - ilość punktów oferty badanej w kryterium „cena brutto”
PGR – ilość punktów oferty badanej w kryterium „okres gwarancji i rękojmi za wady na roboty budowlane”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi za wady na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa niniejszego warunku
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa niniejszego warunku
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa niniejszego warunku
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
A) dotyczącej Wykonawcy:
Wykonawca musi wykazać, iż posiada doświadczenie polegające na należytym wykonaniu (zakończeniu) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie jednej roboty budowlanej (zadania) na kwotę minimum 300 000,00 zł. brutto polegającej na budowie* lub/i przebudowie* lub/i remoncie* (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane*) lub/i modernizacji – drogi/dróg lub ulicy/ulic, której zakres obejmował roboty brukarskie i bitumiczne.
Uwaga!
W sytuacji, gdy Wykonawca wykaże się na potwierdzenie powyższego warunku robotą budowlaną wykonaną w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w wymaganej warunkiem kwocie, tj. minimum 300 000,00 złotych brutto, Wykonawca nie może uwzględnić kwoty wykonania dokumentacji projektowej.

B) dotyczącej osób:
Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydanymi na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów – lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do sprawowania funkcji kierownika robót, tj.
co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi co najmniej w ograniczonym zakresie w specjalności drogowej.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 58 ustawy. Zgodnie z art. 117 ustawy: w odniesieniu do warunku określonego w pkt 12.2.4) lit. A) SWZ oraz 12.2.4) lit. B) SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Oceniając zdolność zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od otrzymania wezwania, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych, o których mowa poniżej.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca składa:
a) oświadczenie Wykonawcy (wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do SWZ) – o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w pkt 12.1 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od otrzymania wezwania, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych, o których mowa poniżej.
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:
a) Wykaz robót budowlanych (sporządzony wg wzoru określonego w załączniku nr 7 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
b) Wykaz osób (wg wzoru określonego w załączniku nr 8 do SWZ) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. (UWAGA! Wspólnicy spółki cywilnej w rozumieniu ustawy PZP to Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia). W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
2. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
• postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;
• wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby;
• ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania
3. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców wspólnie ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przy czym nie jest wymagany podpis pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, oraz w przypadkach, o których mowa w pkt 12.1.2. SWZ oraz pkt 12.1.3. SWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 12.3. SWZ.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o których mowa w pkt 18.3.2. SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6. W przypadku, gdy spełnienie warunku opisanego:
1) w pkt 12.2.4) SWZ wykazuje co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) w pkt 12.2.4) A) SWZ oraz w pkt 12.2.4) B) SWZ wykonawcy wykazują poprzez poleganie na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają robotę budowlaną, do realizacji której te zdolności są wymagane;
- wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczają, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 18.3.3.1. oraz 18.3.3.2. SWZ, przy czym:
1) podmiotowe środki dowodowe o których mowa w pkt 18.3.3.1. SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 12.2.4) lit A), B) SWZ;
2) oświadczenie o którym mowa w pkt 18.3.3.2. SWZ składa każdy z nich.
8. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zostały określone w § 17projektowanych postanowień umowy.
4. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza następujące zmiany postanowień umowy oraz określa warunki zmian:
1) zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy;
2) zmiana osoby pełniącej funkcję kierownika robót, o której mowa § 7 ust. 1 pkt 2), z przyczyn losowych z uzasadnieniem przyczyny tej zmiany z zastrzeżeniem, że osoba ta musi spełniać wymagania zawarte w Specyfikacji warunków zamówienia;
3) zmiana podmiotu uczestniczącego w realizacji zamówienia, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy P.Z.P. w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu jest możliwa, pod warunkiem, iż Wykonawca wykaże, że: proponowany inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż inny podmiot, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz iż brak jest podstaw wykluczenia tego podmiotu (w tym celu przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy P.Z.P. oraz jeżeli dotyczy - dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, w zakresie w jakim były żądane w SWZ);
4) przedłużenie terminu wykonania umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone wykonanie przedmiotu umowy w zakresie, o którym mowa w § 1 umowy w terminie wskazanym w § 2 umowy, w następujących sytuacjach:
a) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. Za okoliczność siły wyższej Strony uznają zdarzenie zewnętrzne, nagłe, niepewne, którego żadna ze Stron przy zachowaniu należytej staranności nie mogła przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w szczególności : działania władz publicznych, wojna, ataki terrorystyczne, strajki (z wyłączeniem strajków u Wykonawcy), klęski żywiołowe jak powódź, huragany, pożar, epidemie itp., zdarzenia, a także przypadki losowe związane z kluczowymi dla realizacji Umowy osobami pod warunkiem powiadomienia drugiej Strony na piśmie o fakcie wystąpienia takiej okoliczności i udokumentowaniu jej właściwymi dowodami,
b) gdy wystąpią niekorzystne, anormalne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót, lub dokonywanie odbiorów, zgodnie z obowiązującymi polskimi i europejskimi normami budowlanymi. Za anomalne warunki atmosferyczne traktowane będą obfite opady deszczu, śniegu, wysokie lub długotrwałe niskie temperatury,
c) przy układaniu podbudowy pod nawierzchnię chodnika - przy wystąpieniu temperatury poniżej +5 stopni Celsjusza lub wilgotności powietrza powyżej 80%, jeżeli wykonanie tego zakresu robót w okresie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych było ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
d) przy układaniu warstwy ścieralnej asfaltu - przy wystąpieniu temperatury poniżej +5 stopni Celsjusza lub wilgotności powietrza powyżej 80%, jeżeli wykonanie tego zakresu robót w okresie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych było ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
e) przy układaniu płyt betonowych - przy wystąpieniu temperatury poniżej +5 stopni Celsjusza lub wilgotności powietrza powyżej 80%, jeżeli wykonanie tego zakresu robót w okresie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych było ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
f) przy układaniu płyt betonowych, asfaltu – przy występowaniu opadów deszczu powyżej 5 ml/m2, lub długotrwałych opadów śniegu jeżeli wykonanie tego zakresu robót w okresie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych było ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

CD w Sekcji IX

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-20 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.um.warszawa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-20 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
- w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835).
2. Osoby uprawnione do komunikowania się z Wykonawcami:
• Mariola Malec - Główny Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych.

CD. Z SEKCJI III. Informacje dodatkowe:
• Dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES;
• Jeżeli w wyniku podpisywania pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym zostanie utworzony dodatkowy plik z podpisem, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oba pliki (plik podpisywany i plik z podpisem).
• Jeżeli w wyniku podpisywania pliku podpisem osobistym lub profilem zaufanym zostanie utworzony dodatkowy plik z
podpisem, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oba pliki (plik podpisywany i plik z podpisem).

CD. Z SEKCJI VII zmiany umowy:
g) przy wylewaniu asfaltu w przypadku wystąpienia silnego wiatru o prędkości powyżej 10 m/s – jeżeli wykonanie tego zakresu robót w okresie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych było ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym
5. Podstawą dokonania zmian o której mowa w ust. 4 pkt 4) będzie potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystąpienia w/w okoliczności potwierdzonych przez IMGW uzasadniających wstrzymanie robót, z określeniem okresu wstrzymania robót wpływającego na zmianę terminu i sporządzenie stosownego protokołu– zatwierdzonego przez Zamawiającego.
6. Zamawiający jest uprawniony do żądania obniżenia wynagrodzenia ryczałtowego jeżeli doszłoby do niewykonania części robót oraz w przypadku zmian, o których mowa w art.455 ustawy P.Z.P.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.