eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubin › Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania "Przebudowa dróg powiatowych w miejscowościach Niemstów, Czerniec i Raszówka"Ogłoszenie z dnia 2022-10-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania „Przebudowa dróg powiatowych w miejscowościach Niemstów, Czerniec i Raszówka”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT LUBIŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647222

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Kilińskiego 12B

1.5.2.) Miejscowość: Lubin

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@powiat-lubin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: powiat-lubin.bip.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania „Przebudowa dróg powiatowych w miejscowościach Niemstów, Czerniec i Raszówka”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-56ae9ac7-4496-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00378884

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00013903/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.11 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.:"Przebudowa dróg powiatowych w miejscowościach Niemstów, Czerniec i Raszówka"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiat-lubin.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344) - za pośrednictwem Platformy dostępnej bezpłatnie
pod adresem https://powiat-lubin.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Starostwa Powiatowego w Lubinie pod adresem https://powiat-lubin.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl
2. Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego: podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
3. Rejestracja wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym zamawiający zaleca wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się poprzez numer kontaktowy podany w ww. potwierdzeniu.
4. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty za pośrednictwem zakładki „Oferta” oraz komunikacji z zamawiającym za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.
5. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego
pod nr tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl.
6.Zamawiający zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
lub konkursie (Dz. U. z 2020r., poz. 2452) - zwane dalej „Rozporządzeniem" określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
a) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.
7. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
d) włączona obsługa JavaScript;
e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
8. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, doc, xls, docx, xlsx,, jpg, jpeg, tif, tiff, zip, 7z, xml, XMLsig, XAdES, CAdES.
9. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
a) Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
b) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozdziałem I pkt.7 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.272.30.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje nadzór inwestorski całego procesu inwestycyjnego, w specjalności drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: telekomunikacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, elektrycznych i elektroenergetycznych oraz wszystkie czynności wynikające z prawa budowlanego, rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. z 2021 r., poz. 1686), nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg powiatowych w miejscowościach Niemstów, Czerniec i Raszówka”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakres zamówienia) określono we wzorze umowy - Załącznik nr 8 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do wykonywania nadzoru inwestorskiego oraz, że osoby te posiadają odpowiednie doświadczenie zawodowe tj.
a) dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do nadzoru robót budowlanych w specjalności drogowej bez ograniczeń (która będzie pełniła funkcję koordynatora robót) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie
w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie nadzoru robót drogowych,
b) dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do nadzoru robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie nadzoru robót sanitarnych,
c) dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do nadzoru robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych,
d) dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do nadzoru robót budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie nadzoru robót telekomunikacyjnych.
2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek jeżeli wykaże, że posiada doświadczenie w realizacji zadania o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotu zamówienia tj: wykaże realizację w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres działania jest krótszy w tym okresie co najmniej jednej usługi o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 zł brutto, polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w zakresie budowy i/lub przebudowy dróg co najmniej dla branż: drogowej, sanitarnej, elektrycznej i elektroenergetycznej (łącznie).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia, tj.: oświadczenia potwierdzającego aktualność informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale V pkt 1.2 SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego w Rozdziale IV pkt 2 SWZ – wg Załącznika nr 5 do SWZ.
2. W przypadku gdy ofertę złożył wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp, Zamawiający żąda również dokumentów, o których mowa w pkt 2.1 a) dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia, tj.:
a) wykazu wykonanych usług wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane – wg Załącznika nr 6 do SWZ,
b) dowodów (referencji) określających, czy usługi wyszczególnione w Załączniku nr 6 do SWZ zostały wykonane należycie,
c) wykazu osób – wg Załącznika nr 7 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. W przypadku złożenia oferty wspólnej, żaden z wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu, o którym mowa w Rozdziale IV pkt 2 SWZ
5. W przypadku złożenia oferty wspólnej warunki udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale IV pkt 3 SWZ zostają spełnione łącznie przez wszystkie podmioty składające ofertę wspólnie.
6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, za pośrednictwem platformy zakupowej na adres wskazany przy rejestracji konta wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany (aneksowania) umowy w przypadku okoliczności, których strony nie mogły wcześniej przewidzieć, a powodują one, że realizacja przedmiotu umowy na warunkach w niej zawartych nie będzie możliwa tj. m. in.:
a) w przypadku konieczności wydłużenia terminu realizacji robót budowlanych na skutek wystąpienia robót zamiennych, dodatkowych lub podobnych mogących mieć wpływ na termin realizacji przedmiotowej umowy,
b) ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych, mającego wpływ na termin wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy,
c) w przypadku zmiany osoby/ób odpowiedzialnej za nadzorowanie robót dopuszcza się zmianę pod warunkiem, że zaproponowana przez wykonawcę osoba posiada uprawnienia i doświadczenie w zakresie wymaganym dla odpowiedniej branży, które były określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia,
d) w przypadku zmiany terminu wykonania robót budowlanych na zadaniu „Przebudowa dróg powiatowych w miejscowościach Niemstów, Czerniec i Raszówka”, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 wzoru umowy,
e) w przypadku zmiany prawa podatkowego – w zakresie zmiany podatku VAT na usługi objęte umową,
f) w przypadku dopuszczalnej prawem zmiany stron umowy, ich przekształcenia lub zmiany oznaczenia stron umowy,
g) w przypadku zmian dopuszczonych przepisami prawa w szczególności art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
h) w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami; przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; za siłę wyższą, warunkująca zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; stan pandemii, epidemii i zmiany związane ze stanami pandemii, epidemii, w tym ich przebiegiem.
i) w przypadku dokonania waloryzacji wynagrodzenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-13 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://powiat-lubin.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-13 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.