eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dęblin › Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Dęblinie wraz z modernizacją przepompowni P-5Ogłoszenie z dnia 2023-09-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Dęblinie
wraz z modernizacją przepompowni P-5

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO DĘBLIN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019419

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 12

1.5.2.) Miejscowość: Dęblin

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-530

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 883 00 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@um.deblin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.deblin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Dęblinie
wraz z modernizacją przepompowni P-5

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cfcd25cb-47cd-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00377587

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032965/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Dęblinie wraz z modernizacją przepompowni P-5

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cfcd25cb-47cd-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2) Zamawiający przekazuje link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia oraz identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia w załączniku nr 10 do SWZ.
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie
odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj
załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/ podmiotu
udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym.
2) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
5) Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
3) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści
zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
4) Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
5) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i
przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
6) Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewnętrzny. Podpis formularza ofertowego wariantem podpisu w typie zewnętrznym
również jest możliwy, tylko w tym przypadku, powstały oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy załączyć w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez
Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z
wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
UWAGA: Ze względu na ograniczoną ilość znaków w tej sekcji ogłoszenia, Zamawiający odsyła Wykonawców do zapisów SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Dęblin,
08-530 Dęblin, ul. Rynek 12, tel. 81 883 00 01, faks 81 880 19 11, adrese-mail: poczta@um.deblin.pl.
2) Burmistrz Miasta Dęblin wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email:
inspektor@cbi24.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy.
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO.
8) Posiada Pani/Pan:
a) Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących.
b) Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych.
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników.
c) Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Wystąpienie z żądaniem o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych
do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
d) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art.15 ust.1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
10) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych.
b) Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
c) Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): patrz Ogłoszenie pkt RODO (obowiązek informacyjny)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RMI.271.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Dęblinie wraz z modernizacją przepompowni P-5 ”. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) Modernizację przepompowni P-5, w tym w szczególności:
a) Generalny remont pomp próżniowych wraz z montażem separatora cieczowego przed każdą pompą.
b) Wymiana dwóch szaf sterowania, które sterują pompami próżniowymi i tłocznymi oraz odpowiadają za prawidłowe działanie zamykania zasuw podczas rozszczelnienia sieci.
c) Wymiana skorodowanego rurociągu wyrzutowego filtra.
d) Dostawa i montaż systemu kompensacji mocy biernej z automatyczną regulacją.
e) Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie przepompowni.
f) Wykonanie niezbędnych dokumentacji, w tym m.in. projektu instalacji fotowoltaicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i opinii oraz dokonaniem odpowiednich zgłoszeń rozpoczęcia i zakończenia robót.
2) Rozbudowa systemu sterowania zasuw o nowy system TS12.
3) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów, w tym w szczególności:
a) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w ul. Partyzantów w Dęblinie wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni i chodnika, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U z 2022 r., poz. 682 ze zm.), zwanej dalej Prawo Budowlane, wraz z aktualnymi przepisami wykonawczymi do ustawy, rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).
b) Opracowanie przedmiarów robót zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).
c) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).
d) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458).
e) Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnień oraz dokonaniem zgłoszenia wprowadzenia czasowej organizacji ruchu.
f) Uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków technicznych, pozwoleń, uzgodnień i opinii od właściwych organów.
g) Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.
h) Dokonanie właściwym organom zgłoszenia rozpoczęcia robót.
i) Wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną i zatwierdzoną dokumentację projektową.
j) Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych.
k) Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.
l) Zgłoszenie właściwym organom zakończenia wykonania robót wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (lub braku sprzeciwu wobec przystąpienia do użytkowania) – jeśli taka decyzja będzie wynikać z pozwolenia na budowę lub obowiązujących przepisów prawa.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Program Funkcjonalno – Użytkowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert przypisując im odpowiednią wagę punktową:
Cena 60 %, Gwarancja na przedmiot zamówienia 40 %.
1) Zasady oceny ofert wg kryterium Cena
Punktacja = (Cena oferowana minimalna brutto : cena badanej oferty brutto) x 60 pkt
2) Zasady oceny ofert wg kryterium Gwarancja na przedmiot zamówienia
Gwarancja na przedmiot zamówienia wynosi minimum 36 miesięcy. Za każde 12 miesięcy gwarancji powyżej 36 miesięcy przyznane
zostanie 20 pkt, przy czym maksymalnie można uzyskać 40 pkt. Gwarancja udzielona powyżej 60 miesięcy będzie punktowana
maksymalnie przyznanymi 40 pkt.
W przypadku podania okresu krótszego niż 36 miesięcy lub nie podania okresu gwarancji zamawiający odrzuci ofertę na podstawie
art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
Za okresy pośrednie oferta otrzyma ocenę jak za okres krótszy.
Objaśnienie:
Okres gwarancji Punkty
36 miesięcy 0 pkt
48 miesięcy 20 pkt
60 miesięcy 40 pkt
Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.
Kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru.
Każda z ofert otrzyma liczbę punktów jaka wynika ze wzoru:
LP = C + G
gdzie:
LP - całkowita liczba punktów przyznanych ofercie
C - liczba punktów przyznanych za kryterium „Cena”
G - liczba punktów przyznanych za kryterium „Gwarancja na przedmiot zamówienia”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczące w szczególności:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Określenie warunków:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia
wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Określenie warunków:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia
wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Określenie warunków:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia
wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej;
Określenie warunków:
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że:
w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:
- jedno zamówienie na roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej o wartości minimalnej 1 000 000,00 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, które zostały określone przez zamawiającego w pkt. 5.1 SWZ należy złożyć:
- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – (wg. załącznika nr 8 do SWZ – „Doświadczenie zawodowe”).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

11.2. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy.
2) Wypełniony formularz kalkulacja ceny oferty – załącznik nr 3 do SWZ.
3) Dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania tj. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie, jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby; w przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności ww. dokumentów pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
4) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy i podmiotu udostępniającego zasoby chyba, że umocowanie do reprezentacji wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 11.2. ppkt 3) SWZ.
5) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
6) Oświadczenie wykonawcy, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 4 do SWZ.
7) W przypadku, o którym mowa w pkt. 5.2. SWZ, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 ustawy Pzp) – załącznik nr 6 do SWZ.
8) W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów zgodnie z art. 118 ustawy Pzp składa:
a) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - załącznik nr 7 do SWZ oraz
b) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp - załącznik nr 5 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2) W przypadku składania oferty przez dwóch lub więcej wykonawców, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców,
winno być dołączone do oferty. 3) W przypadku wyłonienia w postępowaniu, jako najkorzystniejszej oferty składanej wspólnie przez dwóch lub więcej wykonawców, zamawiający
może przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, w wyznaczonym terminie
zażądać kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy. 5) Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp w przypadku o którym mowa w pkt 5.2. SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy – wg załącznika nr 6 do SWZ. 6) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
- Oświadczenie określone w pkt. 7.1. ppkt 1 SWZ być złożone przez każdego wykonawcę.
- Dokumenty wymagane w pkt. 7.3. ppkt 2 oraz oświadczenie o którym mowa w pkt 5.3. SWZ
winny być złożone wspólnie przez wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy
w przypadku:
1) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
2) Zmiany materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, zmniejszeniem kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie, pod warunkiem zamiany na materiały, urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty oraz pod warunkiem nie zwiększania ceny.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umownego terminu zakończenia robót w przypadku:
1) Przedłużających się procedur wydawania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń i opinii.
2) Przedłużenia się uzgodnień zewnętrznych przez podmioty do tego upoważnione,
3) Zawieszenia prac projektowych lub robót budowlanych przez zamawiającego.
4) Wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych, wystąpienia konieczności wykonania prac archeologicznych na terenie budowy, skutkujące wstrzymaniem robót lub koniecznością wykonania robót dodatkowych.
5) Konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej, wynikających z przyczyn obiektywnych niezależnych od wykonawcy, których wprowadzenie będzie wymagać naniesienia przez projektanta poprawek lub zmian w projekcie, w szczególności powodujących konieczność uzyskania decyzji, zgód, uzgodnień.
6) Zmian dokonanych na podstawie art. 23 pkt 1 Prawa Budowlanego – zmiana w rozwiązaniach projektowych – jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.
7) Konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz.
8) Zaistnienia kolizji z urządzeniami infrastruktury podziemnej niezinwentaryzowanej geodezyjnie.
9) Zlecenia wykonawcy lub innemu podmiotowi wykonania robót budowlanych mających wpływ na termin wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia.
10) Wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mają wpływ na realizację zamówienia publicznego.
11) Działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie.
12) Wstrzymania prac objętych umową przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od wykonawcy.
13) Działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.
14) Konieczności uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy.
Termin wykonania umowy może zostać wydłużony maksymalnie o czas opóźnienia spowodowanego wyżej wymienionymi okolicznościami.
4. Zamawiający stosownie do treści art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy Pzp przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 2 umowy w przypadku zmiany:
1) Stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
2) Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 2207 ze zm.).
3) Zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
4) Zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 46 ze zm).
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w tej sekcji ogłoszenia pozostałe informacje dot. zmiany umowy zawarte zostały w
paragrafie 16 wzoru umowy,
który stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto wykonawcy.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-22 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-21

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.