eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tuczępy › "Zakup wyposażenia do nowobudowalnego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Tuczępach"Ogłoszenie z dnia 2022-10-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Zakup wyposażenia do nowobudowalnego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Tuczępach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Tuczępy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010820

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tuczępy 35

1.5.2.) Miejscowość: Tuczępy

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-142

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@tuczepy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tuczepy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup wyposażenia do nowobudowalnego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Tuczępach”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-85281273-43de-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00377282

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00015205/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup wyposażenia do nowobudowanego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Tuczępach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Informacje ogólne.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu mini portalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż oferta musi zostać złożona przy użyciu miniPortalu.
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Pani Aneta Palmąka e-mail: inwestycje@tuczepy.pl
1.1. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.
1.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
1.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji użytkownika systemu Miniportal https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin.
1.4. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy wynosi 150 MB. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych przez mail wynosi 20 MB.
1.5 Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przekazywanych w postępowaniu przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub pocztę elektroniczną.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
2.1. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
2.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie ww. terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. W uzasadnionych przypadkach na zasadach określonych w uPzp Zamawiający może zmienić treść SWZ. Dokonana w ten sposób zmiana zostanie udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
6. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w
inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): a) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z
RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
b) Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
c) Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
d) Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
e) Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się w
załączniku do SWZ.
f) Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel określony w lit. b powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w lit. b powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.
g) Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:
- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego;
- obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego.
h) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta w formularzu ofertowym.
i) Zamawiający informuje, że:
- Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.
- Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do
wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nd

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BGK.I.271.8.PZP.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych urządzeń jako wyposażenie nowobudowanego ośrodka zdrowia w Tuczępach wraz z przeszkoleniem personelu GOZ. W ramach zamówienia należy zainstalować niżej wymienione urządzenia i je uruchomić.
Miejsce dostawy: Dostawa do Gminnego Ośrodka Zdrowia zlokalizowanego na działce nr 289/2 w miejscowości Tuczępy, powiat buski, województwo świętokrzyskie.


l.p. Nazwa urządzenia ilość jedn.miary
1 Aparat USG 1 szt.
2 Aparat EKG 1 szt.
3 Holter EKG 1 szt.
4 Aparat RTG 1 szt.
5 Laser wysokoenergetyczny 1 szt.
6 Aparat do elektroterapii 1 szt.
7 Fala uderzeniowa 1 szt.
8 Aparat do terapii polem magnetycznym 1 szt.
9 Aparat do drenażu limfatycznego 1 szt.
10 Szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej 1 szt.

Okres gwarancji nie krótszy niż 12 miesięcy. Okres gwarancji jest również kryterium oceny ofert. Szczegółowo opisany jest w dalszej części SWZ.

Przedmiot zamówienia musi być kompletny pod względem wymagań Zamawiającego określonych w SWZ i po przekazaniu Zamawiającemu gotów do podjęcia działalności medycznej.

Przedmiot zamówienia musi posiadać dokumenty dopuszczające do udzielania świadczeń medycz-nych tj.
a) Deklarację zgodności CE wystawiona przez wytwórcę lub certyfikat jednostki notyfikowanej
w obszarze wyrobów medycznych – wymagane prawem.
b) wpis do rejestru wyrobu medycznego lub potwierdzone zgłoszenie do rejestru wyrobu medycz-nego
w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobój-czych.
Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe, normy – jeżeli występują w opisie), mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do SWZ.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania z uwagi na nieprzyznane środków finansowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadnia.

Po wyborze oferty a przez zawarciem umowy zamawiający może żądać od wykonawcy dokumentów potwierdzających, iż oferowane przez niego sprzęty/urządzenia spełniają warunki opisane w opisie przedmiotu zamówienia.
Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie, że oferowane sprzęty/urządzenia spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia – klauzula zawarta w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33000000-0 - Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

33130000-0 - Instrumenty i urządzenia stomatologiczne i specjalistyczne

33150000-6 - Urządzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierować się następującymi wagami przy ocenie poszczególnych kryteriów:
1) Kryterium Cena (C) – 60 pkt
2) Okres gwarancji (G) – 40 pkt
3) Ocena wg kryteriów wskazanych w pkt 1 i 2:
Łączna liczba punktów (P) = suma punktów (C) i (P), zostanie przeprowadzona w następujący sposób:

I Punkty przyznane za kryterium cena liczone będą następująco:

Kryterium cena C=(CN/CB)*60%,

gdzie:
C - łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie
CN – Najniższa cena oferty;
CB – Cena badanej oferty;

II Opis sposobu obliczania kryterium – Okres gwarancji (G):

Kryterium Okres gwarancji (G):
• Okres gwarancji 3 lata (36 miesięcy) – 40 pkt
• Okres gwarancji 2 lata (24 miesiące) – 20 pkt
• Okres gwarancji 1 ok (12 miesięcy) – 0 pkt

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania 40.
Wizyty będą potwierdzane wpisem obecności w rejestrze znajdującym się w siedzibie Zamawiającego.

Łączna liczba punktów (P): P=C+P.
Za najkorzystniejszą ofertę uznaje się ofertę z największą liczbą punktów. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania 100.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z 2022 r., póz 835), oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, 4. Oświadczenie w zakresie grupy kapitałowej,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 6. Oświadczenie, o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych,

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykaz podmiotowych środków dowodowych
Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, następujących podmiotowych środków dowodowych - aktualnych na dzień złożenia.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie:
• braku podstaw wykluczenia: oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do SWZ oraz oświadczenia o braku powiązań z Rosją.
• spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w formie określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. Poz. 2415).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

c) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli
Dotyczy);
l Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

Wymagana forma:
Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
W przypadku gdy oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Lub notariusz.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-21 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-20

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Informacja - zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji:
Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji (art. 275 pkt.2) ustawy Pzp):
a) Zamawiający zgodnie z art. 275 pkt.2) ustawy Pzp przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści oferty, która podlegać będzie ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, a po zakończeniu negocjacji Zamawiający zaprosi Wykonawców do składania ofert dodatkowych.
b) Negocjacje, o których mowa powyżej nie będą mogły prowadzić do zmiany treści SWZ oraz będą dotyczyły wyłącznie tych elementów oferty, które podlegać będą w ramach kryteriów oceny ofert.
c) Kryteria oceny ofert, które Zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców zapraszanych do negocjacji ofert:
Zamawiający nie przewiduje możliwości ograniczenia liczby Wykonawców, których zaprosi do negocjacji. Zamawiający nie ogranicza liczby wykonawców, których zaprosi do negocjacji. Dopuszczeni będą wszyscy, spełniający warunki udziału w postępowaniu.
d) Ofertę Wykonawcy nie zaproszonego do negocjacji uznaje się za odrzuconą.
e) Jeżeli w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, liczba złożonych przez Wykonawców ofert niepodlegających odrzuceniu będzie mniejsza niż trzy Zamawiający będzie kontynuował postępowanie.
f) Jeżeli Zamawiający uzna po otwarciu ofert, że nie będzie prowadził negocjacji, dokona wybory najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w ramach kryteriów oceny ofert.
g) Zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożą oferty o wykonawcach:
- których oferty nie zostały odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji;
- których oferty zostały odrzucone;
- którzy nie zostali zakwalifikowani do negocjacji oraz punktacji przyznanej ich ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji w przypadku o którym mowa w art. 288 ust. 1 ustawy Pzp podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
h) Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce i termin negocjacji oraz sposób prowadzenia negocjacji wraz z kryteriami oceny ofert w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia ofert.
i) Prowadzone negocjacje będą miały charakter poufny.
j) Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców, których oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie zostaną odrzucone, o zakończeniu negocjacji, oraz zaprosi ich do składania ofert dodatkowych.
k) Zamawiający wyznaczy termin na złożenie ofert dodatkowych z uwzględnieniem czasu potrzebnego na przygotowanie tych ofert, z tym, ze termin nie będzie krótszy niż 5 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert dodatkowych.
l) Wykonawca będzie mógł złożyć ofertę, dodatkową która zawierać będzie nowe propozycje w zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez Zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji. Oferta dodatkowa nie będzie mogła być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. Oferta przestaje wiązać Wykonawcę w zakresie w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji. Oferta dodatkowa, któ®a jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlegać będzie odrzuceniu.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zasady obowiązujące podczas przygotowywania ofert
a) Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu (Załącznik do SWZ).
b) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę dla każdej z części zamówienia. Oferty wykonawcy, który przedłoży na pojedynczą część zamówienia więcej niż jedną ofertę, zostaną odrzucone. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
c) Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
d) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.
e) Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/
f) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.
g) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
h) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu
i) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
j) Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, wskazanymi
w SWZ.
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania z uwagi na nieprzyznane środków finansowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadnia.

Po wyborze oferty a przez zawarciem umowy zamawiający może żądać od wykonawcy dokumentów potwierdzających, iż oferowane przez niego sprzęty/urządzenia spełniają warunki opisane w opisie przedmiotu zamówienia.
Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie, że oferowane sprzęty/urządzenia spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia – klauzula zawarta w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Termin wykonania w ciągu miesiąca od zawarcia umowy, lecz nie później niż 30.11.2022.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.