eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdynia › Wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj dla zadania: "Przebudowa części budynku nr 1 na potrzeby utworzenia Poradni Chirurgii Onkologicznej Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni"Ogłoszenie z dnia 2022-10-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj dla zadania: „Przebudowa części budynku nr 1 na potrzeby utworzenia Poradni Chirurgii Onkologicznej Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZPITALE POMORSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190141612

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Powstania Styczniowego 1

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-519

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@szpitalepomorskie.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalepomorskie.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj dla zadania: „Przebudowa części budynku nr 1 na potrzeby utworzenia Poradni Chirurgii Onkologicznej Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5ebf6741-3f02-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00377051

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej (https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie) tj. oferta oraz wszelkie dokumenty elektroniczne, oświadczenia, wnioski lub elektroniczne kopie dokumentów, oświadczeń lub wniosków, o których mowa w niniejszej SWZ, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie
2. W sytuacjach awaryjnych w szczególności w przypadku braku działania platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalpomorskie Zamawiający również dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej (z zastrzeżeniem składania oferty, dla której jedynym dopuszczalnym sposobem złożenia jest przesłanie jej za pośrednictwem
Platformy Zakupowej, zgodnie z opisem zawartym w pkt 6). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przesłać dokumenty na wszystkie wskazane adresy łącznie: zp@szpitalepomorskie.eu oraz apospiech@szpitalepomorskie.eu
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje muszą być składane przez obydwie strony drogą elektroniczną, przy czym dokumenty przesłane przez Wykonawcę (w szczególności stanowiące oświadczenie woli) muszą być podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną. W przypadku składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ w trybie art. 284 ust. 1 ustawy Pzp, wskazanym jest także załączenie przez Wykonawcę dodatkowo ww. dokumentu w formacie umożliwiającym edytowanie tekstu przez Zamawiającego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: D25M/252/N/32-62rj/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania: „Przebudowa części budynku nr 1 na potrzeby utworzenia Poradni Chirurgii Onkologicznej Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni” w podziale na dwa etapy.
2. Szczegółowy zakres prac objętych zamówieniem opisany jest w załączniku nr 6 i 7 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

45215100-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych

45000000-7 - Roboty budowlane

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 95

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a. W postępowaniu może brać udział Wykonawca, który posiada na rachunku bankowym lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej środki finansowe w wysokości co najmniej 1 000 000,00 złotych lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 000 000,00 złotych
b. W postępowaniu może brać udział Wykonawca, który jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia tj. w zakresie robót budowlanych z sumą gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia nie mniejszą niż 1 000 000 PLN. Jeżeli suma ubezpieczenia wyrażona jest w innej walucie, dla potrzeb sprawdzenia spełniania warunku, podana wartość zostanie przeliczona według kursu średniego NBP obowiązującego na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
1./ W postępowaniu może brać udział Wykonawca, który dysponuje lub będzie dysponował co najmniej następującymi osobami, które zostaną skierowane do realizacji przedmiotowego zamówienia (przy bezpośredniej realizacji zamówienia), o minimalnych poniższych kwalifikacjach niezbędnych do wykonania zadania:
- Kierownik budowy:
a) osoba posiadająca co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w zakresie kierowania robotami budowlanymi jako kierownik budowy (okres pięcioletni doświadczenia rozumiany będzie jako suma okresów, w których osoba faktycznie kierowała robotami wymaganymi do udokumentowania w ramach ww. doświadczenia, doświadczenie potwierdzone wpisami do dziennika budowy), w tym pełnienie samodzielnej funkcji technicznej przy budowach, przebudowach budynków kubaturowych,
b) osoba posiadająca uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88 ze zm.) tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
c) osoba wpisana na dzień składania ofert na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
Powyższe wymagania muszą być spełnione łącznie.
- Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych:
a) osoba posiadająca od co najmniej 5 lat uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88 ze zm.) tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
b) osoba wpisana na dzień składania ofert na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
Powyższe wymagania muszą być spełnione łącznie.
- Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych:
a) osoba posiadająca od co najmniej 5 lat uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88. ze zm.) tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
b) osoba wpisana na dzień składania ofert na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
Powyższe wymagania muszą być spełnione łącznie.
- Projektant branży konstrukcyjno – budowlanej :
a) osoba posiadająca od co najmniej 5 lat uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń
b) osoba wpisana na dzień składania ofert na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
Powyższe wymagania muszą być spełnione łącznie.
- Projektant instalacji sanitarnych:
a) osoba posiadająca od co najmniej 5 lat uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
b) osoba wpisana na dzień składania ofert na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
Powyższe wymagania muszą być spełnione łącznie.
- Projektant instalacji elektrycznych:
a) osoba posiadająca od co najmniej 5 lat uprawnienia budowlane do projektowania w branży elektrycznej oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
b) osoba wpisana na dzień składania ofert na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
Powyższe wymagania muszą być spełnione łącznie.
2./ W postępowaniu może brać udział Wykonawca, który w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, to znaczy wykonał zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej 2 zamówienia polegające na przebudowie budynków użyteczności publicznej w formule zaprojektuj i wybuduj o wartości robót budowlanych minimum 600.000,00 zł brutto
Zamawiający informuje, iż na potrzeby nn. postępowania pod pojęciem „budynku użyteczności publicznej” użytym w nn. SWZ - należy rozumieć budynek użyteczności publicznej oraz budynek zamieszkania zbiorowego w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) tzn.
- budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
lub
- budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem, w wysokości nie mniejszej niż zgodnie z warunkiem określonym w rozdziale VI ust. 1 pkt c) a. SWZ.
2. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w zakresie i na warunkach określonych w rozdziale VI pkt. c) b. SWZ ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
3. Wykaz robót budowlanych w zakresie wskazanym w rozdz. VI ust. 1 pkt d). 2. SWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, tj. co najmniej 2 zamówienia polegające na przebudowie budynków użyteczności publicznej w formule zaprojektuj i wybuduj o wartości robót budowlanych minimum 600.000,00 zł brutto oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – załącznik nr 4 do SWZ
4. Wykaz osób, które zostaną skierowane do realizacji przedmiotowego zamówienia (przy bezpośredniej realizacji zamówienia) potwierdzający spełnianie warunku opisanego w rozdz. VI ust. 1, pkt d). 1. SIWZ – wg wzoru na załączniku nr 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 3 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 3 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wypełniony Formularz Oferty - załącznik nr 1 do SWZ
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w tym do podpisania oferty, jeśli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika bezpośrednio z innych dokumentów załączonych do oferty. Jeśli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy wynika z innych dokumentów, Wykonawca załącza je do oferty, chyba, że Zamawiający może te dokumenty uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz.U. z 2020 poz. 346 z późn. zm.).
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby w oparciu o art. 118 ustawy Pzp, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

W niniejszym postępowaniu Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium. Łączna wysokość wadium wynosi 12 320,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 00/100 zł).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.
3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII
pkt 1 ppkt 1 nin. SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdzać
ma spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Wymagane
dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć
oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 1 ppkt 1.1 nin. SWZ.
6. Uwaga: Przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej, na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych należy traktować jako Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowy rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został zawarty w załączniku nr 6

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-19 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę sporządzoną elektronicznie w języku polskim, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy złożyć pod rygorem nieważności za pośrednictwem Platformy Zakupowej (https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie).

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-19 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki opisane w art. 7 ust. 1 pkt 1)-3) ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835 z 2022 r). W powyższym zakresie Wykonawca składa oświadczenie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.