eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Modernizacja części Domu Studenta nr 3 w Szczecinie przy ul. Kordeckiego 15, na potrzeby działalności Działu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Centrum Wiedzy o DostępnościOgłoszenie z dnia 2022-10-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja części Domu Studenta nr 3 w Szczecinie przy ul. Kordeckiego 15, na potrzeby działalności Działu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Centrum Wiedzy o Dostępności

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Szczeciński

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001208777

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Papieża Jana Pawła II nr 22A

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-453

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@usz.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://usz.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja części Domu Studenta nr 3 w Szczecinie przy ul. Kordeckiego 15, na potrzeby działalności Działu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Centrum Wiedzy o Dostępności

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8e40f137-43dc-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00376895

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00105008/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.16 Roboty budowlane Kordeckiego 15 (Modernizacja pomieszczeń na siedzibę Centrum) Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostępności w Szczecinie, POWR.03.05.00-00-CW03/20 (138727)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

MAXImUS dostępności, nr umowy POWR.03.05.00-00-A031/20-00, oraz Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostępności w Szczecinie, nr umowy POWR.03.05.00-00-CW03/20-00

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/usz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/usz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Środkiem komunikacji elektronicznej w
niniejszym postępowaniu jest: a) Platforma, dostępna pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/usz i formularz Wyślij
wiadomość (dostępny na stronie postępowania).Uwaga! komunikat Wyślij wiadomość nie służy do składania ofert.b)
przetargi@usz.edu.pl w sytuacjach awaryjnych np. nie działania Platformy. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się
z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.2. Zaleca się, by komunikacja z Wykonawcami
odbywała się tylko na Platformie, a nie za pośrednictwem email.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania
dokumentów elektronicznych opisane zostały w Regulaminie platformy.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za
pośrednictwem dedykowanych formularzy na Platformie został podany w instrukcji dla wykonawców.5. Za datę przekazania (wpływu)
oświadczeń, wniosków, Zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez
kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość”, po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.6.
Zamawiający rekomenduje przesyłanie danych w formatach dopuszczalnych odpowiednimi przepisami prawa: .pdf .doc .xls ,jpg
(.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystywanie
jednego z formatów: .zip.7Z.7. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego
samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w
weryfikacji plików.8. Oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.9. Ofertę składa się pod
rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym.10. Forma dokumentów zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: A-ZP.381.120.2022.WB

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja części Domu Studenta nr 3 w Szczecinie przy ul. Kordeckiego 15, na potrzeby działalności Działu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Centrum Wiedzy o Dostępności w ramach projektów pn. MAXImUS dostępności, nr umowy POWR.03.05.00-00-A031/20-00, oraz Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostępności w Szczecinie, nr umowy POWR.03.05.00-00-CW03/20-00 wraz z zagospodarowaniem terenu i pracami towarzyszącymi

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 300 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnianie kryteriów:
 cena brutto - 60 %
 termin wykonania etapu I - 20 %
 termin wykonania całości zamówienia - 20 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania etapu I

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania całości zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Minimalny poziom zdolności:
Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej
• jedną robotę budowlaną obejmującą przebudowę lub rozbudowę budynku zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej o wartości minimum 1 300 000,00 zł brutto, oraz
• jedną robotę budowlaną obejmującą zagospodarowanie terenu o wartości minimum 400 000,00 zł brutto, obejmującą wykonanie drogi wewnętrznej
Ponadto Zamawiający wymaga, by wykonawca wykazał, iż dysponuje lub będzie dysponował zespołem osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, spełniających poniższe wymagania:
 jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika Budowy posiadającą: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz (jako kierownik budowy), oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu budową liczone od uzyskanych uprawnień j.w.;
 jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika robót branży sanitarnej: posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w branży sanitarnej, liczone od uzyskanych uprawnień j.w.,
 jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika robót branży elektrycznej posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadającą min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w swojej specjalności, liczone od uzyskanych uprawnień j.w.
 jedną osobą na stanowisku Kierownika Robót branży telekomunikacyjnej, która wykaże, iż posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń,
 jedną osobą na stanowisku Kierownika Robót branży drogowej, która wykaże, iż posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń,
UWAGA:
 W przypadku składania oferty wspólnej warunki odnoszące się do zdolności technicznej lub zawodowej mogą być wykazane także łącznie (w schemacie: jeden z wykonawców wykazuje robotę budowlaną obejmującą przebudowę lub rozbudowę budynku zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej o wartości minimum 1 300 000,00 zł brutto, natomiast drugi - robotę budowlaną obejmującą zagospodarowanie terenu o wartości minimum 400 000,00 zł brutto, obejmującą wykonanie drogi wewnętrznej). Powyższe dotyczy także sytuacji, w której Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 PZP;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
b) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego w Dziale VI SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: c) wykazu robót budowlanych dla obu części wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (załącznik nr 3);
d) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
a) w przypadku, gdy oferta obejmuje rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisywanym w dokumentacji projektowej w zakresie rozwiązań, materiałów, urządzeń, innych elementów, do oferty należy dołączyć ich zestawienie, zgodnie z załącznikiem nr 1a do SWZ (załącznikiem nr 1 do formularza oferty) wraz z dowodami świadczącymi o równoważności – zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale 1, Dział III pkt. 7 SWZ, z którego będzie wynikało, że oferowane roboty budowlane spełniają określone wymagania wskazane przez zamawiającego w dokumentacji projektowej.
2. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 1, lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

jw.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

formularz oferty, dokument, z którego wynika upoważnienie do złożenia oferty, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy; wzór oświadczenia zawarty jest w formularzu oferty

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

zgodnie z SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-21 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/usz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-21 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-19

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

PRZESŁANKI WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 7
USTAWY Z DNIA 13 KWIETNIA 2022 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA
WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z
2022 r. poz. 835);
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835);
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835),

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.