eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pysznica › "Modernizacja stadionu sportowego w Pysznicy - przebudowa boiska piłkarskiego, budowa kompleksu lekkoatletycznego"Ogłoszenie z dnia 2022-10-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Modernizacja stadionu sportowego w Pysznicy – przebudowa boiska piłkarskiego, budowa kompleksu lekkoatletycznego”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA PYSZNICA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409117

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Wolności 322

1.4.2.) Miejscowość: Pysznica

1.4.3.) Kod pocztowy: 37-403

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.4.7.) Numer telefonu: 15 841 00 04

1.4.8.) Numer faksu: 15 841 00 17

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@pysznica.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pysznica.bip.gmina.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00376605

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-10-04

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00358227/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale X SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek udziału w postępowania za spełniony jeśli Wykonawca wykaże że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 1 500 000,00 zł
(jeden milion pięćset tysięcy złotych),
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia minimum na kwotę 1 000 000,00 zł (jeden milion złotych).
UWAGA: W przypadku złożenia przez Wykonawców w/w dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN, zamawiający do przeliczenia tych wartości przyjmie średni kurs wymiany stosowany przez Narodowy Bank Polski w dniu opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
4) zdolności technicznej lub zawodowej :
Wykonawca spełni warunek, jeżeli:
a) wykaże, iż nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał:
- co najmniej jedno zamówienie (roboty budowlane) polegające na budowie lub przebudowie obiektu z bieżnią okrężną z minimalną liczbą torów - 4 na okrężnej i 6 na prostej o nawierzchni poliuretanowej typu „Sandwich” o wartości brutto co najmniej 1 500 000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych);
- co najmniej jedno zamówienie (roboty budowlane) polegające na budowie lub przebudowie boiska z trawy naturalnej o wartości brutto co najmniej 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) ;
w zakresie niezbędnym do wykazania doświadczenia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
W/w wymienione roboty budowlane mogły zostać zrealizowane wspólnie tj. budowa boiska z bieżnią lub w ramach oddzielnych zamówień.
Przez zamówienie należy rozumieć: zamówienie rozpoczęte i zakończone w w/w okresie lub zamówienie zakończone w w/w okresie, a rozpoczęte wcześniej niż w w/w okresie.
UWAGA: W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN, zamawiający do przeliczenia tych wartości przyjmie średni kurs wymiany stosowany przez Narodowy Bank Polski w dniu opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
b) wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, przynależącymi do właściwej izby samorządu zawodowego, tj.
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz mającą doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy na co najmniej jednej robocie budowlanej polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektu z bieżnią okrężną o nawierzchni poliuretanowej oraz na co najmniej jednej robocie budowlanej polegającej na budowie boiska z trawy naturalnej – kierownik budowy;
W/w doświadczenie może być uzyskane w ramach jednej budowy boiska z bieżnią lub w ramach oddzielnych budów.
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych – kierownik robót sanitarnych;
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – kierownik robót elektrycznych;
Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 t. j. z dnia 20.12.2021 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2020.220 t. j. z dnia 2020.02.12).
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. W przypadku, o którym mowa wyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

Po zmianie:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale X SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek udziału w postępowania za spełniony jeśli Wykonawca wykaże że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 1 500 000,00 zł
(jeden milion pięćset tysięcy złotych),
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia minimum na kwotę 1 000 000,00 zł (jeden milion złotych).
UWAGA: W przypadku złożenia przez Wykonawców w/w dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN, zamawiający do przeliczenia tych wartości przyjmie średni kurs wymiany stosowany przez Narodowy Bank Polski w dniu opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
4) zdolności technicznej lub zawodowej :
Wykonawca spełni warunek, jeżeli:
a) wykaże, iż nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał:
- co najmniej jedno zamówienie (roboty budowlane) polegające na budowie lub przebudowie obiektu z bieżnią okrężną z minimalną liczbą torów - 4 na okrężnej i 6 na prostej o nawierzchni poliuretanowej typu „Sandwich” o wartości brutto co najmniej 1 500 000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych);
- co najmniej jedno zamówienie (roboty budowlane) polegające na budowie lub przebudowie boiska z trawy naturalnej o wartości brutto co najmniej 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) ;
w zakresie niezbędnym do wykazania doświadczenia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
W/w wymienione roboty budowlane mogły zostać zrealizowane wspólnie tj. budowa boiska z bieżnią lub w ramach oddzielnych zamówień.
Przez zamówienie należy rozumieć: zamówienie rozpoczęte i zakończone w w/w okresie lub zamówienie zakończone w w/w okresie, a rozpoczęte wcześniej niż w w/w okresie.
UWAGA: W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN, zamawiający do przeliczenia tych wartości przyjmie średni kurs wymiany stosowany przez Narodowy Bank Polski w dniu opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
b) wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, przynależącymi do właściwej izby samorządu zawodowego, tj.
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz mającą doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót na co najmniej jednej robocie budowlanej polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektu z bieżnią okrężną o nawierzchni poliuretanowej oraz na co najmniej jednej robocie budowlanej polegającej na budowie boiska z trawy naturalnej – kierownik budowy;
W/w doświadczenie może być uzyskane w ramach jednej budowy boiska z bieżnią lub w ramach oddzielnych budów.
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych – kierownik robót sanitarnych;
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – kierownik robót elektrycznych;
Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 t. j. z dnia 20.12.2021 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2020.220 t. j. z dnia 2020.02.12).
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. W przypadku, o którym mowa wyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.