eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Świadczenie usługi ochrony osób i mienia dla Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAKOgłoszenie z dnia 2022-10-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi ochrony osób i mienia dla Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 121135203

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lipowa 4

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-702

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mocak.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mocak.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Muzeum

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi ochrony osób i mienia dla Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-abe230b7-43c1-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00376212

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00001097/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.11 Świadczenie usługi ochrony osób i mienia dla Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK w roku 2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl,
https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
1) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,
2) ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal. W wyszukiwarce podmiotu należy wpisać: MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W KRAKOWIE MOCAK
3) Poczty elektronicznej Zamawiającego: przetargi@mocak.pl
4) Adres Elektronicznej skrzynki podawczej w przypadku komunikacja za jej pomocą: Elektroniczna Skrzynka Podawcza Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. Link do postępowania oraz ID postępowania dostępne są na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu, klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
Identyfikator ID dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na liście wszystkich postępowań na miniPortalu.
7. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
8. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej,
3) Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 1 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia obiektu Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, obejmującego 4 budynki zlokalizowane przy ul. Lipowej 4, z uwzględnieniem ust. 2 lit d).
2. Usługa obejmuje:
a) stałą, bezpośrednią ochronę fizyczną 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu, wykonywaną w systemie 12h,
b) stały dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych,
c) ochronę doraźną w postaci grupy interwencyjnej.
d) ochronę doraźną w postaci grupy interwencyjnej w obiekcie zlokalizowanym przy pl. Kossaka 4 (Willa Kossakówka).
3. Zamawiający stosownie do art. 95 ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na: stałej, bezpośredniej ochronie fizycznej 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu, wykonywana w systemie 12h.
4. Istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej. W sprawie wizji lokalnej należy kontaktować się z Panem Adrianem Kowalskim, telefon: 012 263-40-22.
5. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu zawarcia umowy przedłożyć Zamawiającemu uwierzytelnioną kopię polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich (za szkody majątkowe i osobowe) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, na sumę nie mniejszą niż 3 000 000 złotych, bez wyłączeń jakichkolwiek ryzyk dot. przedmiotu zamówienia. W przypadku gdy okres, na który zawarta została polisa upływa przed zakończeniem okresu na który zostanie zawarta umowa z Zamawiającym, Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia polisy na w/w warunkach, obejmującej pozostały okres obowiązywania umowy z Zamawiającym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-12-01 do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 95

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Posiadanie przez Wykonawcę zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi potwierdzającego posiadanie systemu zarządzania jakością usług ochrony osób i mienia (np. typu certyfikat zgodności z normą ISO 9001-2000 lub inny równoważny dokument potwierdzający odpowiednio stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości świadczonych usług)

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 i art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy,
2) Spełniają warunki o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2) i 4) ustawy, dotyczące:
a) uprawnień do prowadzenia działalności. Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy wykonawca wykaże się:
a1) posiadaniem koncesji w zakresie usług ochrony osób i mienia wykonywanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz.1995 ze zm.)
a2) posiadaniem pozwolenia na broń na okaziciela
a3) posiadaniem pozwolenia radiowego Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na używanie radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych pracujących w sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego, obejmującej swym zasięgiem miasto Kraków - w przypadku wykorzystywania systemu radiowego jako metody przesyłu danych w sieci komunikacji ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego
a4) posiadaniem pozwolenia radiowego Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na używanie radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych pracujących w sieci typu monitorowanie systemów alarmowych, obejmującej swym zasięgiem miasto Kraków - w przypadku wykorzystywania systemu radiowego jako metody przesyłu danych w sieci typu monitorowanie systemów alarmowych
b) zdolności zawodowej. Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy wykonawca wykaże się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu (lub w wykonywaniu - w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usług, odpowiadających swoim rodzajem usługom, stanowiącym przedmiot zamówienia. Za usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze, stanowiącej przedmiot zamówienia uważa się usługę ochrony osób i mienia, wykonywaną w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, przez okres minimum pełnych 10 miesięcy, w obiekcie wpisanym do wykazu obiektów podlegających obowiązkowej ochronie, w którym na dobę pracowało min. 4 pracowników ochrony wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
c) zdolności technicznej. Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy wykonawca wykaże się dysponowaniem minimum:
c1) co najmniej dwiema grupami interwencyjnymi na terenie miasta Krakowa, mogącymi interweniować w ciągu max. 10 min. od chwili wezwania,
c2) co najmniej 20 osobami pełniącymi funkcję pracowników ochrony zgodnie z ustawą z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1995 ze zm.) (wykonującymi bezpośrednią ochronę fizyczną) wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, legitymującymi się dopuszczeniem do posiadania broni, w tym co najmniej 1 osobą ochrony wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego
c3) zewnętrznym Uzbrojonym Stanowiskiem Interwencyjnym (USI) (działającą w oparciu o system radiowy lub GSM) oraz systemem komunikacji typu dyspozytorskiego (działający w oparciu o system radiowy lub GSM) zgodnie z aktualną Metodyką uzgadniania planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie.
W przypadku dysponowania Uzbrojonym Stanowiskiem Interwencyjnym (USI) działającym w oparciu o system GSM wymagana jest procedura samo testowania sprawności systemu.
c4) magazynem broni, zabezpieczonym zgodnie z wymogami Rozporządzenia MSW z 21.10.2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 992 z póź. zm.). Stosowne zaświadczenie oraz protokół odbioru magazynu przez właściwą Komendę Wojewódzką Policji, stanowić będzie załącznik do umowy,
c5) parkiem samochodowym do konwojowania dzieł sztuki, transportowanych kolumną samochodów składającym się co najmniej z 2 samochodów konwojujących (ubezpieczających) dzieła sztuki przez koncesjonowanych pracowników ochrony konwojentów (6 konwojentów i 2 kierowców).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy,
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa powyżej, dotyczy usług w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
3) Koncesje, zezwolenia lub licencje lub dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
4) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo), chyba że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia czego niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Rozliczenia dokonywane będą w sposób ustalony w umowie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:
1) zmiany ceny brutto wykonania zamówienia, w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
2) sposobu sprawowania bezpośredniej ochrony fizycznej obiektu Muzeum (§2 ust. 3 postanowień umowy), w przypadku zmiany rozporządzenia odpowiedniego Ministra ws. zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą,
3) zmiany treści lub aneksowania Planu ochrony.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-12 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem miniPortal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-12 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.