eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi B這nie › "安iadczenie kompleksowej us逝gi utrzymania czysto軼i w wielofunkcyjnym obiekcie Centrum Sportu w B這niu przy ul. Grodziskiej 1".Og這szenie z dnia 2022-10-04


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
„安iadczenie kompleksowej us逝gi utrzymania czysto軼i w wielofunkcyjnym obiekcie Centrum Sportu w B這niu przy ul. Grodziskiej 1”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Centrum Sportu i Rekreacji w B這niu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 366231546

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Grodziska 1

1.5.2.) Miejscowo嗆: B這nie

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-870

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: +48 (22) 770-72-00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: centrumsportu@blonie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.cs-blonie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka bud瞠towa

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

„安iadczenie kompleksowej us逝gi utrzymania czysto軼i w wielofunkcyjnym obiekcie Centrum Sportu w B這niu przy ul. Grodziskiej 1”.

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-d8af2eb7-43be-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00376195

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-10-04

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00016270/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.3.2 安iadczenie kompleksowej us逝gi utrzymania czysto軼i w wielofunkcyjnym obiekcie Centrum Sportu w B這niu przy ul. Grodziskiej 1

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://bip.cs-blonie.pl/

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: a) sk豉danie, zmiana oraz wycofanie
ofert odbywa si przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy Pzp, poprzez:
- miniPortal dost瘼ny pod adresem : https://miniportal.uzp.gov.pl/,
- ePUAP dost瘼ny pod adresem : https://epuap.gov.pl/wps/portal
b) komunikacja pomi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami, w szczeg鏊no軼i:
sk豉danie o鈍iadcze, wniosk闚, zawiadomie oraz przekazywanie informacji, wezwa do z這瞠nia, uzupe軟ienia, wyja郾ienia o鈍iadcze lub dokument闚, zadawanie pyta, jak i udzielanie odpowiedzi odbywa si tylko za po鈔ednictwem poczty elektronicznej Zamawiaj帷ego na adres e-mail: centrumsportu@blonie.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: a) sk豉danie, zmiana oraz wycofanie ofert odbywa si przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy Pzp, poprzez:
- miniPortal dost瘼ny pod adresem : https://miniportal.uzp.gov.pl/ ,
- ePUAP dost瘼ny pod adresem : https://epuap.gov.pl/wps/portal
b) komunikacja pomi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami, w szczeg鏊no軼i:
sk豉danie o鈍iadcze, wniosk闚, zawiadomie oraz przekazywanie informacji, wezwa do z這瞠nia, uzupe軟ienia, wyja郾ienia o鈍iadcze lub dokument闚, zadawanie pyta, jak i udzielanie odpowiedzi odbywa si tylko za po鈔ednictwem poczty elektronicznej Zamawiaj帷ego na adres e-mail:
- centrumsportu@blonie.pl Wymagania techniczne i organizacyjne wysy豉nia i odbierania dokument闚 elektronicznych, elektronicznych kopii dokument闚 i o鈍iadcze oraz informacji przekazywanych przy
ich u篡ciu opisane zosta造 w Instrukcji korzystania z miniPortalu zamieszczonej na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP.
W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez u篡tkownika urz康zeniem teleinformatycznym z dost瘼em do sieci Internet. Aplikacja dzia豉 na Platformie:
Windows, Mac i Linux. Specyfikacja po陰czenia, formatu przesy豉nych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
- specyfikacja po陰czenia - Formularze udost瘼nione s za pomoc protoko逝 TLS 1.2,
- format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dost瘼ne s w formacie HTML z kodowaniem
UTF-8,
- oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opieraj si o czas serwera i dane
zapisywane s z dok豉dno軼i co do setnej cz窷ci sekundy,
- integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu
ePUAP.
System dost瘼ny jest za po鈔ednictwem nast瘼uj帷ych przegl康arek internetowych:
Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0, Mozilla FireFox od wersji 15, Google Chrome od wersji 20,
Microsoft Edge
ID (identyfikator) danego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia dost瘼ny jest na Li軼ie wszystkich
post瘼owa na miniPortalu.Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w przedmiotowym post瘼owaniu o
udzielenie zam闚ienia publicznego, musi posiada konto na ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal)
Wykonawca posiadaj帷y konto na ePUAP ma dost瘼 m.in. do formularza z這瞠nia, zmiany, wycofania
oferty.
ofert nale篡 z這篡 w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzon kwalifikowanym podpisem
elektronicznym , podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
- zaleca si stosowanie podpisu wewn皻rznego, kt鏎y polega na tym, 瞠 jest zapisany 陰cznie z
podpisywanym dokumentem (tworz jeden plik), a nie oddzielnie (plik podpisywany i plik podpisu),
- zaleca si sporz康zenie oferty i za陰cznik闚 do ofert w formacie PDF i podpisanie podpisem
kwalifikowanym w formacie PAdES,
- w przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewn皻rzny. Zamawiaj帷y wymaga do陰czenia
odpowiedniej ilo軼i plik闚 tj. podpisywanych plik闚 z danymi oraz plik闚 XAdES.
- zaleca si stosowanie znacznika czasu w podpisie kwalifikowanym,
- wykonawca nie mo瞠 szyfrowa przekazywanych plik闚 samodzielnie ( szyfrowanie odbywa si
zgodnie
z pkt 8.2 h) poprzez stron https://mimniportal.uzp.gov.pl.oferta musi by podpisana kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upowa積ione do
reprezentowania Wykonawcy, w tym wsp鏊nie ubiegaj帷ych si Wykonawc闚 o udzielenie
zam闚ienia. wszystkie pliki stanowi帷e ofert nale篡 skompresowa do jednego pliku archiwum (zip).
Maksymalny rozmiar plik闚 przesy豉nych za po鈔ednictwem dedykowanego formularza do: z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Administratorem danych osobowych Wykonawc闚, os鏏
reprezentuj帷ych Wykonawc闚, pe軟omocnik闚 i innych os鏏 wskazanych w ofercie lub za陰czonych
do niej dokumentach oraz umowie i jej za陰cznikach jest Zamawiaj帷y – dalej administrator – adres
siedziby: ul. Grodziska 1, 05-870 B這nie
Z administratorem mo積a si skontaktowa poprzez adres e-mail: centrumsportu@blonie.pl lub pod
adresem siedziby administratora.
Administrator wyznaczy inspektora ochrony danych, z kt鏎ym mo積a si skontaktowa: iodo@rt-net.pl
2. W zakresie w jakim przy realizacji Umowy dochodzi do udost瘼nienia przez Wykonawc danych
osobowych os鏏 bezpo鈔ednio zaanga穎wanych w realizacj umowy, Zamawiaj帷y:
1) Z chwil udost瘼nienia staje si administratorem danych w rozumieniu art. 4 ust.7
ROZPORZ.ZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych
i w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO.
2) Jest zobowi您any do spe軟ienia obowi您k闚 jakie ci捫 na administratorze danych, w
szczeg鏊no軼i w zakresie dope軟ienia obowi您ku informacyjnego zgodnego z art. 14 RODO.
3) O鈍iadcza, 瞠 wykorzysta przekazane mu dane osobowe w spos鏏, w kt鏎y nie przekroczy granic
niezb璠nych do wykonania umowy, w szczeg鏊no軼i nie b璠zie dokonywa czynno軼i, kt鏎e mog
zosta ocenione jako naruszaj帷e dobra osobiste os鏏, kt鏎ych dane zosta造 przekazane.
3. Zamawiaj帷y zobowi您uje si do poinformowania swoich pracownik闚
i wsp馧pracownik闚 bior帷ych udzia w realizacji umowy o tym, 瞠 ich dane osobowe zosta造
udost瘼nione Wykonawcy przez Zamawiaj帷ego w celu prawid這wej realizacji umowy, w tym w celach
kontaktowych. Poinformowanie b璠zie realizowane w imieniu Wykonawcy w spos鏏 zgodny z art. 14
RODO.
4. Na potrzeby zawarcia i wykonania niniejszej Umowy przez „Informacje poufne” rozumie si
informacje obejmuj帷e: dane osobowe personelu, klient闚, kontrahent闚, beneficjent闚.
5. Wykonawca zobowi您uje si do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji okre郵onych w ust. 3
powy瞠j, kt鏎ych ujawnienie mog這by narazi Zamawiaj帷ego na szkod lub odpowiedzialno嗆 prawn,
w tym na podstawie Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne
rozporz康zenie o ochronie danych), o kt鏎ych Wykonawca lub jego personel, dowie si w zwi您ku lub
przy okazji realizacji niniejszej Umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.02.2022

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.5.) Warto嗆 zam闚ienia: 955000 PLN

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1) Przedmiotem zam闚ienia jest 鈍iadczenie us逝gi wykonania utrzymania czysto軼i w wielofunkcyjnym obiekcie Centrum Sportu w B這niu.

2) Ca趾owita powierzchnia do sprz徠ania: razem ( poziomy: -1, 0, 1 ) wynosi: 7677,35m2

- Rodzaje nawierzchni do czyszczenia ( opisane szczeg馧owo w za. nr 1 do SWZ ):
G – gres , GA – gres antypo郵izgowy, WD – wyk豉dzina dywanowa, WR – wyk豉dzina rolowana ,
PD – parkiet drewniany

- W obiekcie krytej p造walni, w trakcie realizacji niniejszego zadania, Wykonawca zapewni we w豉snym zakresie wszystkie 鈔odki czysto軼i, w szczeg鏊no軼i : myd這 do dozownik闚, papier toaletowy, r璚zniki papierowe, kostki do WC, 鈔odki chemiczne i materia造 eksploatacyjne niezb璠ne do wykonania zam闚ienia, w tym 鈔odki do dezynsekcji i dezynfekcji p造walni, dezynfekcji niecek basenowych i zaplecza sanitarnego, a tak瞠 narz璠zia pracy, materia造 eksploatacyjne oraz 鈔odki czysto軼i i bhp, s逝膨ce do utrzymania czysto軼i pomieszcze i sprawno軼i urz康ze.

Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia, wytyczne i wymagania Zamawiaj帷ego wobec Wykonawcy zawarte s w opisie przedmiotu zam闚ienia OPZ, kt鏎y stanowi za陰cznik nr 3 do SWZ
oraz w za. nr 4 do SWZ na kt鏎y sk豉da si zakres i harmonogram prac.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 90910000-9 - Us逝gi sprz徠ania

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 14 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielko嗆 lub zakres oraz warunki zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp,
tzn. polegaj帷ych na powt鏎zeniu podobnych us逝g, stanowi帷ych niniejsze zam闚ienie podstawowe:
- Warto嗆 us逝g, o kt鏎ych mowa powy瞠j mo瞠 wynie嗆 maksymalnie do 5 % warto軼i
zam闚ienia podstawowego
- Warunki na jakich zostan udzielone powy窺ze us逝gi – b璠 zgodne z przedmiotem zam闚ienia
podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Zamawiaj帷y dokona oceny kryterium ceny z dok豉dno軼i do dw鏂h miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi, a w kryterium jako嗆 prac - zapewnienie jako軼i prac poprzez obecno嗆 na obiekcie koordynatora nadzoruj帷ego wykonywanie us逝g, przyznane zostan punkty ca趾owite: 0, 10, 20, 30 lub 40.

Zamawiaj帷y wybierze ofert najkorzystniejsz spo鈔鏚 nie odrzuconych ofert na podstawie kryterium: ceny oraz jako嗆 prac.

Za najkorzystniejsz zostanie uznana oferta z najwi瘯sz ilo軼i punkt闚, stanowi帷ych sum punkt闚 przyznanych w ka盥ym kryterium z uwzgl璠nieniem wagi procentowej danego kryterium.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jako嗆, w tym do parametry techniczne, w豉軼iwo軼i estetyczne i funkcjonalne takie jak dost瘼no嗆 dla os鏏 niepe軟osprawnych lub uwzgl璠nianie potrzeb u篡tkownik闚

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jako嗆 prac ( zapewnienie jako軼i prac poprzez obecno嗆 na obiekcie koordynatora nadzoruj帷ego wykonywanie us逝g )

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy spe軟iaj帷y warunki, o kt鏎ych mowa
w art. 112 ust.2 ustawy, kt鏎zy:

a) nie podlegaj wykluczeniu ( na podstawie zapis闚 w pkt. 21 niniejszej SWZ, dotycz帷ych podstaw wykluczenia )

b) spe軟iaj nast瘼uj帷e warunki udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie:

1) zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym,
(Zamawiaj帷y nie precyzuje tego warunku);

2) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚
(Zamawiaj帷y nie precyzuje tego warunku);

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiaj帷y wymaga - aby Wykonawca wykaza, 瞠:
posiada 鈔odki finansowe lub zdolno嗆 kredytow w kwocie min. 50.000,00 z

4) zdolno軼i technicznej lub zawodowej

Zamawiaj帷y wymaga aby Wykonawca:
a. wykona, a w przypadku 鈍iadcze okresowych lub ci庵造ch r闚nie wykonuje - w okresie ostatnich 3 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy, to w tym okresie - co najmniej jedn us逝g 鈍iadczon przez co najmniej 6 miesi璚y na rzecz jednego Zamawiaj帷ego, polegaj帷 na kompleksowym sprz徠aniu p造walni krytej o powierzchni lustra wody minimum 700m2 wraz z utrzymaniem czysto軼i w obiekcie kubaturowym o powierzchni u篡tkowej do sprz徠ania co najmniej 3500 m2

*Za wykonan us逝g Zamawiaj帷y uzna tak us逝g kt鏎ej przedmiot zosta odebrany przez Zamawiaj帷ego jako wykonany nale篡cie.
* W przypadku, gdy Wykonawca wyka瞠 si us逝g, kt鏎a jest w toku realizacji tzn. jest wykonywana, Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony, je瞠li na dzie sk豉dania ofert w post瘼owaniu okres 鈍iadczenia us逝gi b璠zie nie kr鏒szy ni 6 miesi璚y.

b. dysponowa narz璠ziami, wyposa瞠niem zak豉du, urz康zeniami technicznymi (sprz皻em i maszynami czyszcz帷ymi ) w minimalnej ilo軼i:

- 1 szt. kombajn sprz徠aj帷y o zasilaniu bateryjnym,
- 2 szt. maszyny szoruj帷o-czyszcz帷a,
- 1 szt. odkurzacz do pracy na sucho — mokro,
- 1 szt. odkurzacz do pracy na sucho,
- 2 szt. specjalistyczne w霩ki do sprz徠ania (wielofunkcyjne),
- 1 szt. urz康zenie do dezynfekcji parowej,
- 1 szt. myjka ci郾ieniowa,
- 2 szt. odkurzacze podwodne automatyczne do sprz徠ania niecek basen闚 ( dno i 軼iany ),
- 1 szt. odkurzacz podwodny do sprz徠ania dna basen闚 r璚zny,
- 1 szt. podbierak basenowy.
- 1 szt. odkurzacz czyszcz帷o – pior帷y do pod堯g z wyk豉dzin

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) wykaz us逝g wykonanych, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch r闚nie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie potwierdzaj帷y wykonanie - co najmniej jednej us逝gi 鈍iadczonej przez co najmniej 6 miesi璚y na rzecz jednego Zamawiaj帷ego, polegaj帷ej na kompleksowym sprz徠aniu p造walni krytej o powierzchni lustra wody minimum 700m2 wraz z utrzymaniem czysto軼i w obiekcie kubaturowym o powierzchni u篡tkowej do sprz徠ania co najmniej 3500 m2,
wraz z podaniem, przedmiotu, dat wykonania (okresu realizacji) i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych us逝gi te zosta造 wykonane lub s wykonywane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie.

Dowodami w przypadku zam闚ie na us逝gi s:
– referencje,
– inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego us逝gi zosta造 wykonane, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch s wykonywane, a je瞠li Wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 to o鈍iadczenie Wykonawcy,
Uwaga! W przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch nadal wykonywanych referencje b康 inne dokumenty potwierdzaj帷e ich nale篡te wykonywanie powinny by wystawione w okresie ostatnich 3 miesi璚y.

*Za wykonan us逝g Zamawiaj帷y uzna tak us逝g kt鏎ej przedmiot zosta odebrany przez Zamawiaj帷ego jako wykonany nale篡cie.
* W przypadku, gdy Wykonawca wyka瞠 si us逝g, kt鏎a jest w toku realizacji tzn. jest wykonywana, Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony, je瞠li na dzie sk豉dania ofert w post瘼owaniu okres 鈍iadczenia us逝gi b璠zie nie kr鏒szy ni 6 miesi璚y.

b) informacja banku lub sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo-kredytowej, potwierdzaj帷a wysoko嗆
posiadanych 鈔odk闚 finansowych lub zdolno嗆 kredytow wykonawcy w kwocie min. 50.000,00 z,
wystawionej nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem,

* W przypadku, gdy Wykonawca powo逝je si przy wykazywaniu spe軟ienia warunk闚 udzia逝 w
post瘼owaniu, o kt鏎ych mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, na zasoby innych podmiot闚 nale篡
z這篡 informacj z banku lub sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo-kredytowej, potwierdzaj帷
wysoko嗆 posiadanych 鈔odk闚 finansowych lub zdolno嗆 kredytow innego podmiotu w kwocie min.
50.000,00 z, wystawion nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem

Je瞠li z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie mo瞠 z這篡 wymaganych przez zamawiaj帷ego powy窺zych dokument闚, o kt鏎ych mowa powy瞠j w pkt 12.7 lit. d) SWZ, wykonawca sk豉da inne dokumenty, kt鏎e w wystarczaj帷y spos鏏 potwierdzaj spe軟ianie opisanego przez zamawiaj帷ego warunku udzia逝 w post瘼owaniu, dotycz帷ego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

c) wykaz narz璠zi, wyposa瞠nia zak豉du, urz康ze technicznych dost瘼nych wykonawcy w celu wykonania zam闚ienia publicznego wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Zawarte w wykazie informacje maj potwierdza wymagania Zamawiaj帷ego z pkt. 10.1.4) lit. b) SWZ odno郾ie posiadania sprz皻u i maszyn czyszcz帷ych w minimalnych ilo軼iach przedstawionych poni瞠j:

- 1 szt. kombajn sprz徠aj帷y o zasilaniu bateryjnym,
- 1 szt. maszyna szoruj帷o-czyszcz帷a,
- 1 szt. odkurzacz do pracy na sucho — mokro,
- 1 szt. odkurzacz do pracy na sucho,
- 2 szt. specjalistyczne w霩ki do sprz徠ania (wielofunkcyjne),
- 1 szt. urz康zenie do dezynfekcji parowej,
- 1 szt. myjka ci郾ieniowa,
- 2 szt. odkurzacze podwodne automatyczne do sprz徠ania niecek basen闚 ( dno i 軼iany ),
- 1 szt. odkurzacz podwodny do sprz徠ania dna basen闚 r璚zny,
- 1 szt. podbierak basenowy.
- 1 szt. odkurzacz czyszcz帷o – pior帷y do pod堯g z wyk豉dzin

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S康owego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporz康zona nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji *Je瞠li Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokument闚, o kt鏎ych mowa powy瞠j, sk豉da dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt鏎ym ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj帷e odpowiednio, 瞠: nie otwarto jego
likwidacji, nie og這szono upad這軼i, jego aktywami nie zarz康za likwidator lub s康, nie zawar uk豉du z wierzycielami, jego dzia豉lno嗆 gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje si on w innej tego rodzaju sytuacji wynikaj帷ej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszcz璚ia tej
procedury
Je瞠li w kraju, w kt鏎ym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania nie wydaje si dokument闚, o kt鏎ych mowa powy瞠j, zast瘼uje si je odpowiednio w ca這軼i lub w cz窷ci dokumentem zawieraj帷ym odpowiednio o鈍iadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os鏏
uprawnionych do jego reprezentacji, lub o鈍iadczenie osoby, kt鏎ej dokument mia dotyczy, z這穎ne pod przysi璕, lub, je瞠li w kraju, w kt鏎ym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania nie ma
przepis闚 o o鈍iadczeniu pod przysi璕, z這穎ne przed organem s康owym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorz康u zawodowego lub gospodarczego, w豉軼iwym ze wzgl璠u na siedzib lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
Zast瘼czy dokument, o kt鏎ym mowa powy瞠j, powinien by wystawiony nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jego z這瞠niem.
Wykonawcy maj帷y siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sk豉daj wymagane przez Zamawiaj帷ego dokumenty zgodnie z rozporz康zeniem Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych oraz innych dokument闚 lub o鈍iadcze, jakich mo瞠 膨da zamawiaj帷y od wykonawcy (Dz. U. 2020.2415)
b) o鈍iadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsument闚 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert/ofert cz窷ciow albo o鈍iadczenie o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty/oferty cz窷ciowej niezale積ie od
innego wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej
c) o鈍iadczenie wykonawcy o aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z post瘼owania wskazanych przez
zamawiaj帷ego w pkt 22 SWZ, o kt鏎ym mowa w 2 ust. 1 pkt 7 oraz 3 rozporz康zenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych
oraz innych dokument闚 lub o鈍iadcze, jakich mo瞠 膨da zamawiaj帷y od wykonawcy (Dz. U.2020.2415)

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

a) *Pe軟omocnictwo do reprezentowania w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego do z這瞠nia oferty musi by z這穎ne w oryginale w takiej samej formie jak sk豉dana oferta (tj. w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza si tak瞠 z這瞠nie elektronicznej kopii (skanu) pe軟omocnictwa sporz康zonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego po鈍iadczenia sporz康zonego stosownie do art. 97 2 ustawy z dnia 14 lutego1991 r. – prawo o notariacie, kt鏎e to po鈍iadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym b康 te poprzez opatrzenie skanu pe軟omocnictwa sporz康zonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pe軟omocnictwa nie mo瞠 by uwierzytelniona przez upe軟omocnionego. (*je瞠li dotyczy )
Dokument ten b璠zie za陰cznikiem Nr 2 do oferty.

b) Dow鏚 wp豉cenia wadium: ( 10.000,- z )
Wadium mo瞠 by wnoszone wg wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 1-4 ustawy Pzp.
W przypadku wnoszenia wadium w innej formie ni pieni篹na dow鏚 wp豉cenia wadium nale篡 z這篡 w oryginale w postaci elektronicznej.
Dokument ten b璠zie za陰cznikiem Nr 3 do oferty.

c) *Zobowi您anie podmiot闚, na kt鏎ych zdolno軼iach technicznych, zawodowych, sytuacji finansowej lub
ekonomicznej polega Wykonawca do oddania mu do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji
zam闚ienia podpisane: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby. ( *je瞠li dotyczy )
Dokument ten b璠zie za陰cznikiem Nr 4 do oferty.

d) *O鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika kt鏎e us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni Wykonawcy sk豉daj帷y ofert wsp鏊nie, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym , podpisem zaufanym lub podpisem osobistym ( *je瞠li dotyczy )
Dokument ten b璠zie za陰cznikiem Nr 5 do oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz帷e wadium:

Zamawiaj帷y ustala wadium w wysoko軼i: 10.000,- z ( s這wnie: dziesi耩 tysi璚y z這tych )

Wadium nale篡 wnie嗆 w jednej z form podanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
Wadium wnosi si przed up造wem terminu sk豉dania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia up造wu terminu zwi您ania ofert, z wyj徠kiem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

Wadium wnoszone w pieni康zu Wykonawca wp豉ca na rachunek Zamawiaj帷ego w banku:

PKO BP S.A.; Nr konta: 84 1020 1055 0000 9402 0514 6339

z adnotacj: ”Wadium ZP.02.2022”

Za termin wniesienia wadium w formie pieni篹nej ( przelewem ) zostanie przyj皻y termin uznania rachunku Zamawiaj帷ego.

Je瞠li wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub por璚zenia, o kt鏎ych mowa a art. 97 ust 1 pkt 2 – 4 ustawy Pzp Wykonawca przekazuje Zamawiaj帷emu orygina gwarancji lub por璚zenia w postaci elektronicznej.
Postanowienia pkt 11 SWZ odno郾ie wadium s dla Wykonawc闚 wi捫帷e.

Zwrotu wp豉conego wadium wykonawcom Zamawiaj帷y dokona w trybie art. 98 ust.1 i 2 ustawy Pzp.

Oferta wykonawcy, kt鏎y nie wniesie lub wniesie wadium w spos鏏 nieprawid這wy lub nie utrzymywa wadium nieprzerwanie do up造wu terminu zwi您ania ofert lub z這篡 wniosek o zwrot wadium, w przypadku o kt鏎ym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt 14 ustawy Pzp.

Zamawiaj帷y zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub por璚zenia, o kt鏎ych mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4, wyst瘼uje odpowiednio do gwaranta lub por璚zyciela z 膨daniem zap豉ty wadium, je瞠li wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o kt鏎ym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn le膨cych po jego stronie, nie z這篡 podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych lub przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych potwierdzaj帷ych okoliczno軼i, o kt鏎ych mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokument闚 lub o鈍iadcze lub nie wyrazi zgody na poprawienie omy趾i, o kt鏎ej mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowa這 brak mo磧iwo軼i wybrania oferty z這穎nej przez wykonawc jako najkorzystniejszej ( art. 98 ust. 6 pkt 1 ustawy Pzp)
Zamawiaj帷y zatrzymuje r闚nie wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 pkt 2 i 3 ustawy Pzp; tj. je瞠li wykonawca, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana:
1. odm闚i podpisania umowy w sprawie zam闚ienia publicznego na warunkach okre郵onych w ofercie;
2. nie wni鏀 wymaganego zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy;
3. zawarcie umowy w sprawie zam闚ienia publicznego sta這 si niemo磧iwe z przyczyn le膨cych po stronie wykonawcy.

Je瞠li wadium jest wniesione w jednej z form okre郵onych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, opr鏂z pieni篹nej to wykonawca winien uwzgl璠ni w nim wszystkie zapisy z ustawy Pzp dotycz帷e zatrzymania wadium.

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia w rozumieniu art. 58 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawcy wyst瘼uj帷y wsp鏊nie zobowi您ani s do陰czy do oferty dokument (pismo, o鈍iadczenie) wskazuj帷y ustanowionego pe軟omocnika do reprezentowania Wykonawcy w post瘼owaniu o
udzielenie zam闚ienia publicznego albo reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Dokument ten musi by wystawiony zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisany przez prawnie
upowa積ionych przedstawicieli wszystkich Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia.
2. Zgodnie z art. 445 ust.1 ustawy Pzp Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia ponosz solidarn odpowiedzialno嗆 za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy.
3. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, 瘸den z nich nie mo瞠 podlega wykluczeniu z powodu niespe軟iania warunk闚, o kt鏎ych mowa w pkt. 10.1a SWZ.
4. Je郵i wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj si o udzielenie niniejszego zam闚ienia to:
a) warunek okre郵ony w pkt 10.1.4) lit. a. musi spe軟ia przynajmniej jeden z Wykonawc闚 (Partner闚) sk豉daj帷ych ofert wsp鏊n,
b) pozosta貫 warunki okre郵one powy瞠j musi spe軟ia co najmniej jeden z Partner闚 sk豉daj帷ych ofert wsp鏊n lub Partnerzy sk豉daj帷y ofert wsp鏊n spe軟iaj 陰cznie.
5. W wypadku wsp鏊nego ubiegania si o udzielenie zam闚ienia Wykonawcy mog polega na zdolno軼iach tych z Wykonawc闚, kt鏎zy wykonaj roboty budowlane lub us逝gi, do kt鏎ych realizacji te zdolno軼i s wymagane. W takim wypadku nale篡 z這篡 Zamawiaj帷emu o鈍iadczenie do oferty, z kt鏎ego wynika kt鏎e roboty budowlane lub us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni Wykonawcy sk豉daj帷y ofert wsp鏊nie.
6. W przypadku wykonawc闚 wsp鏊nie realizuj帷ych zam闚ienie (w tym konsorcjum) Zamawiaj帷y dokonywa b璠zie bezpo鈔ednich rozlicze tylko z liderem konsorcjum.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiaj帷y okre郵a nast瘼uj帷e warunki, w jakich przewiduje mo磧iwo嗆 dokonania zmian zawartej
umowy odno郾ie wyd逝瞠nia terminu realizacji z pkt. 5.1 SWZ:

1. Z uwagi na masowe wyst瘼owanie choroby zaka幡ej ludzi (w szczeg鏊no軼i koronawirus/COVID-19, etc.) maj帷e bezpo鈔edni lub po鈔edni wp造w na terminow realizacj niniejszego zadania.
W przypadku czasowego zamkni璚ia obiektu i zaprzestania w zwi您ku z tym 鈍iadczenia us逝g, w szczeg鏊no軼i spowodowanego epidemi ( koronawirus/COVID-19, etc. ) zamawiaj帷y dopuszcza przed逝瞠nie umowy o okres r闚ny terminowi zamkni璚ia Centrum Sportu.
2. Z powodu dzia豉nia si造 wy窺zej, np. wyst徙ienia zdarzenia losowego wywo豉nego przez czynniki zewn皻rzne, kt鏎ego nie mo積a by這 przewidzie, w szczeg鏊no軼i zagra瘸j帷ego bezpo鈔ednio 篡ciu lub zdrowiu ludzi lub gro膨cego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.
3. Z przyczyn zale積ych i niezale積ych od Zamawiaj帷ego, kt鏎ych nie m鏬 przewidzie w chwili zawarcia umowy.
Zamawiaj帷y dopuszcza zmiany postanowie zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego
post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, o ile zachodz okoliczno軼i wymienione w art. 455 ust.1 i 2 ustawy Pzp.
Zamawiaj帷y informuje, 瞠 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie ( na wniosek wykonawcy ), w przypadku zmiany:
- stawki podatku od towar闚 i us逝g oraz podatku akcyzowego,
- wysoko軼i minimalnego wynagrodzenia za prac albo wysoko軼i minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pa寮ziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac,
- zasad podlegania ubezpieczeniom spo貫cznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko軼i
stawki sk豉dki na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne,
- zasad gromadzenia i wysoko軼i wp豉t do pracowniczych plan闚 kapita這wych, o kt鏎ych mowa
w ustawie z dnia 4 pa寮ziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapita這wych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz.1074 i 1572) ,
je瞠li zmiany te b璠 mia造 wp造w na koszty wykonania zam闚ienia przez wykonawc.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-10-12 11:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-12 12:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2022-11-10

8.5.) Zamawiaj帷y przewiduje wyb鏎 najkorzystniejszej oferty z mo磧iwo軼i negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, kt鏎e zamawiaj帷y zamierza stosowa w celu ograniczenia liczby wykonawc闚:

A) Cena – waga kryterium – 60 %
B) Jako嗆 prac ( zapewnienie jako軼i prac poprzez obecno嗆 na obiekcie koordynatora nadzoruj帷ego wykonywanie us逝g ) – waga kryterium - 40%

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.