eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Ochrona fizyczna osób i mienia Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie, podległych prokuratur rejonowych oraz Prokuratury Regionalnej w RzeszowieOgłoszenie z dnia 2022-10-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Ochrona fizyczna osób i mienia Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie, podległych prokuratur rejonowych oraz Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie

1.3.) Oddział zamawiającego: Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000000402

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Hetmańska 45d

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-078

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 17 50 61 200

1.5.8.) Numer faksu: 17 50 61 203

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@rzeszow.po.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzeszow.po.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Ogran Kontroli Państwowej lub Ochrony Prawa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ochrona fizyczna osób i mienia Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie, podległych prokuratur rejonowych oraz Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-456f5fbc-42f9-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00375792

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00070936/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Ochrona fizyczna osób i mienia Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie, podległych prokuratur rejonowych oraz Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-456f5fbc-42f9-11ed-9171-f6b7c7d59353

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe informacje zostały zawarte w rozdziałach: 9, 10, 12, 13 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zawarty w rozdziale 2 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zawarty w rozdziale 2 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3036-7.261.4.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 771098,57 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest stała bezpośrednia ochrona fizyczna budynków, terenów przylegających, osób i mienia Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie, jednostek podległych oraz Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie tj.:
1) Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 45d (siedziba Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie, obiekt w trwałym zarządzie Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie),
2. Ochrona mienia winna być realizowana w celu zapobieganiu przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu oraz powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczaniu do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony. Ochrona osób powinna polegać na działaniach mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia
i nietykalności osobistej osób znajdujących się na terenie prokuratury zgodnie z opracowanymi przez wykonawcę i zatwierdzonymi przez zamawiającego Planami Ochrony zgodnie z wytycznymi Zarządzenia nr 15/22 Prokuratora Generalnego z dnia 31.03.2022 r. w sprawie ochrony osób i mienia w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury. Zarządzenie zostanie udostępnione dla Wykonawcy po podpisaniu umowy a na etapie prowadzonego postępowania do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się
w załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 341829,83 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami, z przypisaniem im odpowiednio wag.
2. Kryteria oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:
1) kryterium „Cena”: znaczenie kryterium - 60 %;
Oferty, które nie podlegają odrzuceniu z postępowania w zakresie kryterium cena (C) zostaną ocenione wg wzoru:
C= CN/CB x 60 pkt;
gdzie: C - ilość punktów w kryterium cena, CN - cena najniższa, CB - cena badana
2) kryterium „Organizacja reakcji patrolu interwencyjnego” : znaczenie kryterium - 20%
Oferty nie podlegające odrzuceniu w zakresie kryterium organizacja (O) zostaną ocenione następująco:
0 pkt –otrzyma Wykonawca który zaoferuje czas reakcji i dojazdu patrolu interwencyjnego od 9 do 10 minut;
10 pkt –otrzyma Wykonawca który zaoferuje czas reakcji i dojazdu patrolu interwencyjnego od 6 do 8 minut;
20 pkt –otrzyma Wykonawca który zaoferuje czas reakcji i dojazdu patrolu interwencyjnego do 5 minut;
3) kryterium „Organizacja nadzoru”: znaczenie kryterium N – 20%
Oferty nie podlegające odrzuceniu w zakresie kryterium nadzór (N) zostaną ocenione następująco:
0 pkt -otrzyma Wykonawca, który zaoferuje, że będzie kontrolował pracowników ochrony nie rzadziej niż 1x 5 dni
10 pkt -otrzyma Wykonawca który zaoferuje, że będzie kontrolował pracowników ochrony nie rzadziej niż 1x 4 dni
20 pkt -otrzyma Wykonawca który zaoferuje, że będzie kontrolował pracowników ochrony nie rzadziej niż 1x 3 dni
3.Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.
4. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
5.Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta uzyska w wyniku oceny najwyższą liczbę punktów. Przyznanie punktów poszczególnym ofertom odbędzie się w oparciu
o następujący wzór:
Ocena oferty= C + O + N
Gdzie:
C - liczba punktów za kryterium - cena brutto oferty
O - liczba punktów za kryterium - organizacja reakcji patrolu interwencyjnego
N - liczba punktów za kryterium - organizacja nadzoru

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Organizacja reakcji patrolu interwencyjnego

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Organizacja nadzoru

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest stała bezpośrednia ochrona fizyczna budynków, terenów przylegających, osób i mienia Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie, jednostek podległych oraz Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie tj.:
2) Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie, Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów przy ul. Lisa-Kuli 20 (obiekt w trwałym zarządzie Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie ),
2.Ochrona mienia winna być realizowana w celu zapobieganiu przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu oraz powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczaniu do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony. Ochrona osób powinna polegać na działaniach mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej osób znajdujących się na terenie prokuratury zgodnie z opracowanymi przez wykonawcę i zatwierdzonymi przez zamawiającego Planami Ochrony zgodnie z wytycznymi Zarządzenia nr 15/22 Prokuratora Generalnego z dnia 31.03.2022 r. w sprawie ochrony osób i mienia w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury. Zarządzenie zostanie udostępnione dla Wykonawcy po podpisaniu umowy a na etapie prowadzonego postępowania do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 341829,83 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami, z przypisaniem im odpowiednio wag.
2. Kryteria oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:
1) kryterium „Cena”: znaczenie kryterium - 60 %;
Oferty, które nie podlegają odrzuceniu z postępowania w zakresie kryterium cena (C) zostaną ocenione wg wzoru:
C= CN/CB x 60 pkt;
gdzie: C - ilość punktów w kryterium cena, CN - cena najniższa, CB - cena badana
2) kryterium „Organizacja reakcji patrolu interwencyjnego” : znaczenie kryterium - 20%
Oferty nie podlegające odrzuceniu w zakresie kryterium organizacja (O) zostaną ocenione następująco:
0 pkt –otrzyma Wykonawca który zaoferuje czas reakcji i dojazdu patrolu interwencyjnego od 9 do 10 minut;
10 pkt –otrzyma Wykonawca który zaoferuje czas reakcji i dojazdu patrolu interwencyjnego od 6 do 8 minut;
20 pkt –otrzyma Wykonawca który zaoferuje czas reakcji i dojazdu patrolu interwencyjnego do 5 minut;
3) kryterium „Organizacja nadzoru”: znaczenie kryterium N – 20%
Oferty nie podlegające odrzuceniu w zakresie kryterium nadzór (N) zostaną ocenione następująco:
0 pkt -otrzyma Wykonawca, który zaoferuje, że będzie kontrolował pracowników ochrony nie rzadziej niż 1x 5 dni
10 pkt -otrzyma Wykonawca który zaoferuje, że będzie kontrolował pracowników ochrony nie rzadziej niż 1x 4 dni
20 pkt -otrzyma Wykonawca który zaoferuje, że będzie kontrolował pracowników ochrony nie rzadziej niż 1x 3 dni
3.Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.
4. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
5.Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta uzyska w wyniku oceny najwyższą liczbę punktów. Przyznanie punktów poszczególnym ofertom odbędzie się w oparciu
o następujący wzór:
Ocena oferty= C + O + N
Gdzie:
C - liczba punktów za kryterium - cena brutto oferty
O - liczba punktów za kryterium - organizacja reakcji patrolu interwencyjnego
N - liczba punktów za kryterium - organizacja nadzoru

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Organizacja reakcji patrolu interwencyjnego

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Organizacja nadzoru

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest stała bezpośrednia ochrona fizyczna budynków, terenów przylegających, osób i mienia Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie, jednostek podległych oraz Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie tj.:
3) Prokuratura Rejonowa w Dębicy przy ul. 3 Maja 2 (obiekt w trwałym zarządzie Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie)
2. Ochrona mienia winna być realizowana w celu zapobieganiu przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu oraz powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczaniu do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony. Ochrona osób powinna polegać na działaniach mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej osób znajdujących się na terenie prokuratury zgodnie z opracowanymi przez wykonawcę i zatwierdzonymi przez zamawiającego Planami Ochrony zgodnie z wytycznymi Zarządzenia nr 15/22 Prokuratora Generalnego z dnia 31.03.2022 r. w sprawie ochrony osób i mienia w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury. Zarządzenie zostanie udostępnione dla Wykonawcy po podpisaniu umowy a na etapie prowadzonego postępowania do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 87438,91 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami, z przypisaniem im odpowiednio wag.
2. Kryteria oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:
1) kryterium „Cena”: znaczenie kryterium - 60 %;
Oferty, które nie podlegają odrzuceniu z postępowania w zakresie kryterium cena (C) zostaną ocenione wg wzoru:
C= CN/CB x 60 pkt;
gdzie: C - ilość punktów w kryterium cena, CN - cena najniższa, CB - cena badana
2) kryterium „Organizacja reakcji patrolu interwencyjnego” : znaczenie kryterium - 20%
Oferty nie podlegające odrzuceniu w zakresie kryterium organizacja (O) zostaną ocenione następująco:
0 pkt –otrzyma Wykonawca który zaoferuje czas reakcji i dojazdu patrolu interwencyjnego od 9 do 10 minut;
10 pkt –otrzyma Wykonawca który zaoferuje czas reakcji i dojazdu patrolu interwencyjnego od 6 do 8 minut;
20 pkt –otrzyma Wykonawca który zaoferuje czas reakcji i dojazdu patrolu interwencyjnego do 5 minut;
3) kryterium „Organizacja nadzoru”: znaczenie kryterium N – 20%
Oferty nie podlegające odrzuceniu w zakresie kryterium nadzór (N) zostaną ocenione następująco:
0 pkt -otrzyma Wykonawca, który zaoferuje, że będzie kontrolował pracowników ochrony nie rzadziej niż 1x 5 dni
10 pkt -otrzyma Wykonawca który zaoferuje, że będzie kontrolował pracowników ochrony nie rzadziej niż 1x 4 dni
20 pkt -otrzyma Wykonawca który zaoferuje, że będzie kontrolował pracowników ochrony nie rzadziej niż 1x 3 dni
3.Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.
4. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
5.Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta uzyska w wyniku oceny najwyższą liczbę punktów. Przyznanie punktów poszczególnym ofertom odbędzie się w oparciu
o następujący wzór:
Ocena oferty= C + O + N
Gdzie:
C - liczba punktów za kryterium - cena brutto oferty
O - liczba punktów za kryterium - organizacja reakcji patrolu interwencyjnego
N - liczba punktów za kryterium - organizacja nadzoru

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Organizacja reakcji patrolu interwencyjnego

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Organizacja nadzoru

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2)spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ.
2. Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę spełnienia warunku określonego w art. 112 ust. 2 Pzp dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów oraz zdolności technicznej lub zawodowej.
3. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli przedłoży koncesję na ochronę osób i mienia wymaganą przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r., poz.162 j.t.) oraz ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2021 r. poz. 1995 j.t.).
4. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
a. wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej 2 usługi bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów, osób i mienia, każda wartości co najmniej 600 000 zł brutto a w przypadku składania ofert na poszczególne części odpowiednio:
- cz. I 300 000 zł brutto,
- cz. II 300 000 zł brutto,
- cz. III 100 000 zł brutto,
b. dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego, w tym odpowiedzialnymi za świadczenie usług, kontrolę jakości, posiadającymi kwalifikacje zawodowe – wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgodnie z ustawą z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2021 r. poz. 1995 j.t.), w tym co najmniej 1 pracownikiem, który będzie nadzorował i kontrolował pracę pracowników ochrony, wymagane co najmniej 15 osób, a w przypadku składania ofert na poszczególne części odpowiednio:
- dla cz. I wymagane 6 osób, w tym 1 osoba koordynująca
- dla cz. II wymagane 6 osób, w tym 1 osoba koordynująca
- dla cz. III wymagane 3 osoby, w tym 1 osoba koordynująca
5. W przypadku wykonawców występujących wspólnie żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania, warunek określony w pkt 15 ust. 3 musi spełniać każdy wykonawca, warunki określone w pkt. 15 ust. 4 musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców.
6.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
7.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
8. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
9. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem , a w przypadku zalegania
z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
b) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art.109 ust.1 pkt.1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem, zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności
c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej , w zakresie art.109 ust.1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
d) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust.1 pkt 5-6 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) spełnianie warunków uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) koncesji na ochronę osób i mienia wymaganą przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r,poz.162 j.t.) oraz ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r., poz. 1995 j.t.).
2) spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykazu usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy,
b) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w tym odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z niezbędnymi informacjami i oświadczeniem Wykonawcy dotyczących tych osób, zgodnego z formularzem stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

7. Podmioty zagraniczne:
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: zaświadczenia że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, o którym mowa w ust. 1 pkt 3)a, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w ust. 1 pkt 3)b, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 1 pkt 3)c –składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
2) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on winnej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 7 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust.1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art.109 ust.1 pkt1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów
o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis ust. 2 stosuje się.
4. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach art. 118 Pzp oraz podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na tych zasadach, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowienia ust. 7 stosuje się odpowiednio.
5. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ, w zakresie i sposób określony w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 Pzp. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum). Pełnomocnikiem konsorcjum jest Wykonawca, który zaloguje się na swoim profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy” doda pozostałych Wykonawców wpisując ich dane. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Oferta wspólna musi być sporządzona zgodnie z SWZ.
Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli było przewidziane).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy określa wzór umowy stanowiący załączniki nr 5 A/B/ C do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć przez Platformę e-Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-12 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Pzp

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.