eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Przebudowa ul. Przasnyskiej na odc. od ul. Krasińskiego do ul. Duchnickiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Rydygiera w formule "zaprojektuj i wybuduj"Ogłoszenie z dnia 2022-10-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa ul. Przasnyskiej na odc. od ul. Krasińskiego do ul. Duchnickiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Rydygiera w formule „zaprojektuj i wybuduj”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01525966300186

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Juliusza Słowackiego 6/8

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-627

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Zoliborz.WZP@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zoliborz.um.warszawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa ul. Przasnyskiej na odc. od ul. Krasińskiego do ul. Duchnickiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Rydygiera w formule „zaprojektuj i wybuduj”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9b7aba29-3efe-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00375410

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00000640/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa ul. Przasnyskiej na odc. od ul. Krasińskiego do ul. Duchnickiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Rydygiera w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji
elektronicznej z wykorzystaniem Systemu Zakupowego Miasta Stołecznego Warszawy. Korzystanie z Systemu przez Wykonawców jest bezpłatne. 1)Aby złożyć ofertę w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany do dokonania rejestracji w Systemie Zakupowym
Miasta Stołecznego Warszawy dostępnym pod adresem: https://zamowienia.um.warszawa.pl
System Zakupowy Miasta Stołecznego Warszawy jest zintegrowany z platformą OnePlace Operatora Systemu. Zamawiający informuje, że przy pierwszym logowaniu się Wykonawców do Sytemu, konieczne jest przejście przez ścieżkę rejestracji do strefy dostawców OnePlace. Rejestracja Wykonawcy w Systemie następuje automatycznie poprzez weryfikację adresu e-mail podanego przez Wykonawcę w formularzu rejestracyjnym. Zamawiający zaleca dokonanie rejestracji bez zbędnej zwłoki ponieważ proces weryfikacji Wykonawcy może potrwać do 2 dni roboczych.
2)Szczegółowe informacje dotyczące sposobu rejestracji i logowania do Systemu, znajdują się Instrukcjach dla Wykonawcy na stronie internetowej prowadzonego postępowania w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego” pod adresem: https://zamowienia.um.warszawa.pl/servlet/HomeServlet?
MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientName=umw&USER_MENU_HOVER=publicFilesList
3)Po zarejestrowaniu i zalogowaniu się do Systemu Wykonawca uzyska dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie wniosków, ofert i zadawanie pytań w postępowaniu. Komunikacja pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym będzie odbywała się za pomocą funkcjonalności Systemu. System umożliwia między innymi dokonywanie czynności złożenia oferty, wycofania oferty, złożenia pytań itd. 4)Za datę złożenia oferty, wniosków, zawiadomienia, dokumentu elektronicznego, oświadczenia lub elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, przyjmuje się datę przekazania (złożenia) w Systemie Zakupowym Miasta Stołecznego Warszawy do Zamawiającego. Moment złożenia oferty następuje wraz z zakończeniem procesu składania, tj. po kliknięciu przycisku „Złóż wniosek”/”Złóż ofertę”, elektronicznym podpisaniu formularza wniosku/oferty i wyświetleniu przez system komunikatu „Oferta złożona poprawnie”. W sekcji „Podsumowanie” na formularzu ofertowym wyświetli się dokładna data i godzina złożenia wniosku/oferty w polu „Data”.
5)Kodowanie i czas odbioru danych: a) plik załączony i zapisany przez Wykonawcę, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest
dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert; b) oznaczenie czasu odbioru danych przez System stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg.
czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar.
6)Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne, które musi spełniać komputer Wykonawcy: a)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na komputer; b)komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
c)zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google
Chrome lub MS Edge;
d)zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. Szczegółowe informacje wskazane są w Instrukcjach dla Wykonawcy dostępnych na stronie internetowej prowadzonego postępowania w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego” pod adresem: https://zamowienia.um.warszawa.pl/servlet/HomeServlet?
MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientName=umw&USER_MENU_HOVER=publicFilesList

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że w związku ze stosowaniem procedury przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego przetwarza dane osobowe przekazane przez Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Dane osobowe, które
znalazły się w posiadaniu Zamawiającego w wyniku prowadzenia postępowania są przetwarzane w celu wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem
postępowania, realizacją umowy o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacją obowiązków ustawowych określonych w obowiązujących przepisach prawa.3.
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu danych osobowych osób, które zostaną
wskazane do wykonania czynności związanych z realizacją umowy oraz danych kontaktowych umożliwiających wypełnienie przez Zamawiającego obowiązku
informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): uwagi na regulacje ustawy Pzp oraz cel gromadzenia i przetwarzania danych osobowych nie przysługuje Pani/Panu: a)
prawo do przenoszenia danych osobowych o którym mowa w art. 20 RODO; b) prawo do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy Pzp informuję, że: a) skorzystanie przez osobę ,której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do
sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień
umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp; b) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia
przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: UD-XVIII-WZP.271.17.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 9005863,29 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 7384000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa ul. Przasnyskiej na odc. od ul. Krasińskiego do ul. Duchnickiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Rydygiera w formule „zaprojektuj i wybuduj”

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45213311-6 - Roboty budowlane w zakresie przystanków autobusowych

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71332000-4 - Geotechniczne usługi inżynieryjne

71700000-5 - Usługi nadzoru i kontroli

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 19 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych przez Zamawiającego w rozdziale XV SWZ;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w ust. 2.
2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 1-4 ustawy PZP, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
1) w odniesieniu do doświadczenia – wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, co najmniej 2 zamówienia – każde zamówienie:
a) polegające na remoncie, przebudowie lub budowie ulicy,
b) o wartości robót budowlanych (w zakresie wskazanym w lit. a) nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto.
Pod pojęciem „zamówienie” należy rozumieć realizację jednej umowy z jednym zamawiającym.

2) w odniesieniu do niezbędnych kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, posiadającą:
a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej;
b) co najmniej 5-letnie doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców wystarczy, że Wykonawcy spełnią warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej wspólnie - z zastrzeżeniem, że warunek odnoszący się do doświadczenia lub kwalifikacji zawodowych spełni ten z Wykonawców, który wykona roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania:
a) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w Oświadczeniu z art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP odnośnie do zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP oraz podstaw wykluczenia w związku z okolicznościami wskazanymi w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835)– wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 a do SWZ;
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, przedmiotowe dokumenty składa osobno każdy Wykonawca.
W przypadku korzystania przez Wykonawcę z podmiotów udostępniających zasoby na warunkach określonych w art. 118 ustawy PZP, przedmiotowe dokumenty składa każdy z tych podmiotów.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania:
a) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w Oświadczeniu z art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP odnośnie do zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP oraz podstaw wykluczenia w związku z okolicznościami wskazanymi w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835)– wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 a do SWZ;
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, przedmiotowe dokumenty składa osobno każdy Wykonawca.
W przypadku korzystania przez Wykonawcę z podmiotów udostępniających zasoby na warunkach określonych w art. 118 ustawy PZP, przedmiotowe dokumenty składa każdy z tych podmiotów;
2) na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda od Wykonawcy:
- wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz winien dotyczyć robót budowlanych faktycznie przez niego wykonanych;

- wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy PZP, przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale XVII ust. 1 SWZ – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ;
2) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, jeśli Wykonawca korzysta z zasobów tych podmiotów na podstawie art. 118 ustawy PZP – na formularzu zgodnym z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ;
3) Oświadczenie Konsorcjantów, o którym mowa w rozdziale XIV ust. 6 SWZ (jeśli dotyczy) – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ;
4) potwierdzenie wniesienia wadium w formie pieniężnej lub elektroniczny dokument wadium;

5) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do występowania w imieniu Wykonawcy oraz jego reprezentowania albo do występowania w imieniu Wykonawcy, jeżeli ich umocowanie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych (np. wydruk z KRS lub CEIDG lub innego właściwego dokumentu).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 100 000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy)
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2-3 i ust. 2 ustawy PZP.
4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 5, przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą dowód wniesienia wadium w formie pieniężnej (kopię potwierdzenia przelewu).
5. Wadium w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego:
Nr konta bankowego: 53 1030 1508 0000 0005 5003 7033
W tytule przelewu należy wpisać: WADIUM, UD-XVIII-WZP.271.17.2022.
6. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej albo poręczenia, z treści tych dokumentów musi w szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta (banku, ubezpieczyciela, poręczyciela) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołanie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta) powołującego się na jedną lub więcej okoliczności wskazanych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP – bez konieczności potwierdzania tych okoliczności.
7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - wymagane jest złożenie wraz z ofertą, za pośrednictwem Systemu Zakupowego Miasta Stołecznego Warszawy, oryginału właściwego dokumentu w postaci elektronicznej wystawionego przez gwaranta/poręczyciela, z wyjątkiem gwarancji wystawionej za pomocą komunikatu SWIFT, którą składa się w postaci wydruku komunikatu SWIFT oraz oświadczenia banku-odbiorcy komunikatu (banku krajowego) potwierdzające autentyczność tego komunikatu.
8. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
10. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 9., powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w Dziale IX ustawy PZP.
11. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
12. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
13. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie lub w sposób określony w SWZ spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
1) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
2) ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie (Oświadczenie Konsorcjantów), z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy PZP składane jest przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy dotyczące:
1) terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:
a) wystąpienie okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
b) wniesienia przez Zamawiającego istotnej zmiany w Przedmiocie umowy, przez co niemożliwe jest dotrzymanie terminów określonych w § 2 ust. 1,
c) wstrzymanie realizacji Przedmiotu umowy przez Zamawiającego nie z winy Wykonawcy,
d) braku możliwości uzyskania wymaganych uzgodnień, decyzji w terminie umownym z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przy zachowaniu przez Wykonawcę należytej staranności,
e) wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających, ze względów technologicznych prowadzenie robót, pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań aby roboty mogły zostać zrealizowane, przez okres dłuższy niż 3 dni, z zastrzeżeniem, iż okres wydłużenia terminu realizacji nie może być dłuższy niż okres trwania wyżej wymienionych warunków pogodowych powodujących brak możliwości prowadzenia robót,
f) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
g) w razie konieczności działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć,
h) w razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od Stron, po dacie zawarcia umowy, o charakterze działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie Przedmiotu umowy w sposób należyty,
i) wystąpienia robót dodatkowych nieobjętych Przedmiotem umowy lub robót zamiennych,
2) osoby pełniącej funkcje kierownika budowy w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:
a) niewykonania lub nienależytego wykonywania swoich obowiązków wynikających z umowy,
b) śmierci, choroby trwającej dłużej niż 5 dni lub innych zdarzeń losowych,
c) zmiana ta jest konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
3) zmiany wysokości i podziału płatności określonego w § 3 ust. 3 w przypadku zmian w planie
inwestycyjnym Zamawiającego lub gdy będą wynikały ze zmian harmonogramu realizacji
prac będących przedmiotem zamówienia niniejszej umowy;
4) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w formie pisemnego aneksu,
każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- na zasadach i w sposób określony w ust. 7 - 17, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę,
d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę,
5) zgłoszenia udziału podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;
6) zmiany podwykonawców lub dalszych podwykonawców w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:
a) zmiana podwykonawcy - musi być zaakceptowana przez Zamawiającego,
b) zmiana zakresu powierzonych prac,
7) rezygnacji z udziału z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem Systemu Zakupowego Miasta Stołecznego Warszawy dostępnego pod adresem: https://zamowienia.um.warszawa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-20 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-18

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.