eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Busko-Zdrój › "Usprawnienie systemu komunikacyjnego poprzez rozbudowę, przebudowę ul. Rokosza i rozbudowę ul. Wypoczynkowej w Busku-Zdroju"Ogłoszenie z dnia 2022-10-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
"Usprawnienie systemu komunikacyjnego poprzez rozbudowę, przebudowę ul. Rokosza i rozbudowę ul. Wypoczynkowej w Busku-Zdroju"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Busko-Zdrój

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009716

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Mickiewicza 10

1.5.2.) Miejscowość: Busko-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-100

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: (+48) 41 370-52-00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@umig.busko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.umig.busko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Usprawnienie systemu komunikacyjnego poprzez rozbudowę, przebudowę ul. Rokosza i rozbudowę ul. Wypoczynkowej w Busku-Zdroju"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c7d318d8-40b2-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00375204

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00029786/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.22 Usprawnienie systemu komunikacyjnego poprzez rozbudowę, przebudowę ul. Rokosza i rozbudowę ul. Wypoczynkowej w Busku-Zdroju

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: I. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których
Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje
o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania
i odbierania korespondencji elektronicznej.
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego
na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem
ogłoszenia (BZP).
8. Przekazanie korespondencji w sposób opisany w ust. 7 wymaga obowiązkowego poinformowania Zamawiającego o przekazaniu wiadomości na adres e-mail wskazany w rozdziale I „Zamawiający” (niedopełnienie tego obowiązku uznane będzie, jako nieskuteczne przekazanie dokumentów). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej”.
9....
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
11. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
12. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim.
W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.
II) Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych w szczególności: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na Platformie Windows, Mac i Linux.
3. ...
4. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu (odbywa się automatycznie).
5. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
Szczegółowe informacje zawarto w Rozdziale IX i XIV SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, tel. 41 370 52 80
- inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju jest Pani Katarzyna Irla-Sztefko, kontakt: iod@umig.busko.pl, tel. 41 370 52 60*
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.);
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie
co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego
istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RSID.271.24.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych na zadaniu pn.:
„Usprawnienie systemu komunikacyjnego poprzez rozbudowę, przebudowę ul. Rokosza i rozbudowę ul. Wypoczynkowej w Busku-Zdroju”
w zakresie:
Część nr I:
Rozbudowa ul. Rokosza dł 582 m na odcinku od ul. Wypoczynkowej do ul. Waryńskiego w Busku-Zdroju, a w tym:
Branża drogowa w zakresie:
− wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych;
− wykonanie robót ziemnych i wykończeniowych;
− wykonania frezowania istniejącej nawierzchni jezdni;
− wykonanie konstrukcji jezdni i poszerzeń ulicy Rokosza z warstwy piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 25cm i 22cm, warstwy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. frakcji 0/31,5mm gr. 20cm;
− wykonanie warstw bitumicznych jezdni w tym: warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC16W gr 6cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr 5cm oraz warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr 4 cm;
− budowa chodnika o szer. 2,0 m o konstrukcji z warstwy piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa gr. 10cm, warstwy zasadniczej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm gr. 15m oraz o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej gr. 8 cm koloru szarego typu BEHATON;
− budowa ścieżki rowerowej o szer. 2,0 m o konstrukcji z warstwy piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa gr. 10cm, warstwy zasadniczej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm gr. 15m;
− wykonanie warstw bitumicznych ścieżki rowerowej, w tym: warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr 4cm oraz warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S gr 4 cm;
− ułożenie krawężników betonowych o wym. 15x30x100cm oraz ułożenie obrzeży o wym. 8x30x100cm, na ławie betonowej z oporem;
− wykonania oznakowania pionowego i poziomego jezdni grubowarstwowego z masy chemoutwardzalnej zgodnie z uzgodnionym projektem docelowej organizacji ruchu.
Branża instalacyjna w zakresie:
− budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC-U S SDR 34, SN8 średnicy 400 mm na długości 507,50 m;
− budowa przyłączy sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC–U S SDR 34, SN8 o średnicy200 mm długości 155,0m zakończonymi wpustami betonowymi średnicy 500 mm w ilości 25 sztuk;
− budowa drenażu drogowego z rur PVC perforowanych średnicy 160 dł. 90,50 m;
− przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w pasie drogowym ulicy Rokosza, kolidującą z projektowaną infrastrukturą drogową.
Branża elektryczna i teletechniczna w zakresie:
− przebudowa i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej, kolidującej z PZT pasa drogowego ul. Rokosza;
− budowa wydzielonej linii kablowej oświetlenia ulicznego YAKXS 5x35 mm² na długości 1183,0m wraz z montażem słupów stalowych drogowych wysokości 9,0m w ilości 27 sztuk oraz opraw oświetleniowych drogowych typu LED o mocy 52W w ilości 27 sztuk,
− budowa odcinka linii kablowej zasilającej YAKXS 4x120mm2 dla zasilania wydzielonej linii kablowej oświetleniowej wraz z zabudową złącza kablowo-pomiarowego ZK-3/1P i szafy sterowniczej SOM3,
− budowa odcinka kanału technologicznego z rur gładkościennych ryflowanych o średnicy 2x40mm na długości ok. 933 [m] po trasie zaprojektowanej linii kablowej oświetlenia ulicznego.
− przebudowa linii kablowych napowietrznych i kablowych niskiego i średniego napięcia będących w zarządzie PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Busko, kolidującymi z projektowaną infrastrukturą drogową
Część II
Przebudowa ul. Rokosza na odcinku dł. 371 m. od ul. Lipowej do ul. Wypoczynkowej, a w tym:
Branża drogowa w zakresie:
− wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych;
− wykonanie robót ziemnych i wykończeniowych;
− wykonania frezowania istniejącej nawierzchni jezdni;
− wykonanie konstrukcji jezdni ulicy Rokosza z warstwy piasku stabilizowanego cementem
Rm = 2,5 MPa gr. 25 cm, warstwy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. frakcji 0/31,5 mm gr. 20 cm;
− wykonanie warstw bitumicznych jezdni w tym: warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC16 W gr 6 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr 5 cm oraz warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr 4 cm;
− budowa chodnika o szer. 2,0 m o konstrukcji z warstwy piasku stabilizowanego cementem Rm = 1,5 MPa gr. 10 cm, warstwy zasadniczej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm gr. 15
m oraz o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej gr. 8 cm koloru szarego typu BEHATON;
− budowa ścieżki rowerowej o szer. 2,0 m o konstrukcji z warstwy piasku stabilizowanego cementem Rm = 1,5 MPa gr. 10cm, warstwy zasadniczej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm gr. 15 m;
− wykonanie warstw bitumicznych ścieżki rowerowej, w tym: warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16 W gr 4 cm oraz warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S gr 4 cm,
− ułożenie krawężników betonowych o wym. 15x30x100 cm oraz ułożenie obrzeży o wym. 8x30x100 cm, na ławie betonowej z oporem
− wykonanie oznakowania pionowego i poziomego jezdni grubowarstwowego z masy chemoutwardzalnej zgodnie z uzgodnionym projektem docelowej organizacji ruchu.
Branża instalacyjna w zakresie:
− budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC-U S SDR 34, SN8 średnicy 400 mm na długości 364,00 m,
− budowa przyłączy sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC–U S SDR 34, SN8 o średnicy
200 mm długości 50,50m zakończonymi wpustami betonowymi średnicy 500 mm w ilości 9 sztuk,
− przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w pasie drogowym ulicy Rokosza, kolidującej z projektowaną infrastrukturą drogową.
Branża elektryczna i teletechniczna w zakresie:
− przebudowa i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej, kolidującej z projektowaną infrastrukturą drogową w ulicy ul. Rokosza; w tym wymiana istniejących pokryw na studniach TP oraz montaż rur ochronnych na istniejącej kanalizacji teletechnicznej.
Część III
Rozbudowa ul. Wypoczynkowej dł. 255,50 m na odcinku od ul. Rokosza do ul. Solankowej
w Busku-Zdroju, a w tym:
Branża drogowa w zakresie:
− wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych;
− wykonanie robót ziemnych i wykończeniowych;
− wykonania frezowania istniejącej nawierzchni jezdni;
− wykonanie konstrukcji jezdni i poszerzeń ulicy Wypoczynkowej z warstwy piasku stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa gr. 25 cm, warstwy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. frakcji 0/31,5 mm gr. 20 cm;
− wykonanie warstw bitumicznych jezdni w tym: warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr 5 cm oraz warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr 4 cm;
− budowa chodnika o szer. 2,0 m o konstrukcji z warstwy piasku stabilizowanego cementem Rm = 1,5 MPa gr. 10 cm, warstwy pomocniczej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm
gr. 15 m oraz o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej gr. 8 cm koloru szarego typu BEHATON;
− budowa ścieżki rowerowej o szer. 2,0 m o konstrukcji z warstwy piasku stabilizowanego cementem Rm = 1,5 MPa gr. 10 cm, warstwy zasadniczej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm gr. 15 m;
− wykonanie warstw bitumicznych ścieżki rowerowej, w tym: warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr 4 cm oraz warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S gr 4 cm;
− ułożenie krawężników betonowych o wym. 15x30x100 cm oraz ułożenie obrzeży o wym. 8x30x100 cm, na ławie betonowej z oporem;
− wykonanie oznakowania pionowego i poziomego jezdni grubowarstwowego z masy chemoutwardzalnej zgodnie z uzgodnionym projektem docelowej organizacji ruchu.
Branża instalacyjna w zakresie:
− budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC-U S SDR 34, SN8 średnicy 400 mm na długości 205,50 m;
− budowa przyłączy sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC–U S SDR 34, SN8 o średnicy 200 mm długości 81,0m zakończonymi wpustami betonowymi średnicy 500 mm w ilości 16 sztuk;
− budowa drenażu z rur PVC perforowanych średnicy 160 dł. 90,50 m;
− przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w pasie drogowym ulicy Rokosza kolidującej z projektowaną infrastrukturą drogową.
Branża elektryczna i teletechniczna w zakresie:
− przebudowa i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej, kolidującej z PZT pasa drogowego ul. Rokosza;
− budowa wydzielonej linii kablowej oświetlenia ulicznego YAKXS 5x35 mm² na długości 352 m; wraz z montażem słupów stalowych drogowych wysokości 9,0m w ilości 8 sztuk oraz opraw oświetleniowych drogowych typu LED o mocy 52W w ilości 8 sztuk,
W przypadku robót budowlanych dotyczących przebudowy sieci takich jak: sieć gazowa, energetyczna oraz wodociągowa należy uwzględnić koszty nadzoru płatnych przepięć, przełączeń oraz koszty czasowego wyłączenia z eksploatacji przedmiotowej infrastruktury zgodnie z warunkami określonymi w decyzjach i uzgodnieniach branżowych wydanych przez gestorów sieci.

Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych - edycja 4 Polskie Uzdrowiska.

2. Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w:
a) dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik do SWZ zawierającej:
− projekt budowlany; budowlano-wykonawczy
− specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
b) Przedmiary robót - załącznik do SWZ.
c) Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 12 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

31527200-8 - Oświetlenie zewnętrzne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 6. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień powtarzających.
1) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
2) Zamówienia, o których mowa w ust. 6 pkt 1 będą polegały na powtórzeniu robót zgodnych
z zakresem robót stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w ust. 6 pkt 1 będą prace z zakresu:
– Roboty drogowe
– Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
– Oświetlenie zewnętrzne
Szczegółowy opis technologii wykonywania tych robót określa dokumentacja projektowa,
a w przypadku wykonania tego zakresu w innej technologii normy krajowe i europejskie odnoszące się do tych robót. Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa
w pkt 1 nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.
3) Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, a jeżeli wartość szacunkowa będzie mniejsza od kwoty o której mowa w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp tylko po przeprowadzenie negocjacji.
4) Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót, zmiana technologii lub wprowadzenia zakresu dodatkowego w przypadku konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej oraz gdy wystąpi potrzeba wykonania dodatkowego zakresu po dokonanym odbiorze końcowym.
5) Zamówienie o którym mowa w pkt 1 może obejmować rodzajowo cały lub częściowy zakres robót wskazanych w pkt. 2.
6) Do wyceny zakresu robót będą stosowane czynniki cenotwórcze z wyceny przedmiotu zamówienia niniejszego postępowania, a ceny materiałów i robocizny będą odpowiadały średnim cenom z ostatniego kwartału przed udzieleniem zamówienia dla rynku województwa realizacji przedmiotu zamówienia w oparciu o udokumentowane cenniki branżowe np.; SEKOCENBUD lub udokumentowane ceny z trzech hurtowni branżowych zaakceptowanych przez Zamawiającego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

3. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
4. Zdolność techniczna lub zawodowa:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:
1) wykonanych robót.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty
i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:
minimum jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie
lub rozbudowie lub remoncie drogi/dróg o nawierzchni bitumicznej o wartości zrealizowanej umowy/kontraktu nie mniejszej niż 4 500 000,00 zł brutto.

Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty.

2) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych
za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:

• Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej i doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy co najmniej jednej zakończonej inwestycji związanej
z budową lub rozbudową lub przebudową lub remontem drogi/dróg o nawierzchni bitumicznej o wartości nie mniejszej niż 4 500 000,00 zł brutto.

• Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych.

• Kierownikiem robót, posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych.

Do wykazu osób należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na tą osobę nakłada Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 12 a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020 r. poz. 220) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.

5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (wykonywaniem robót budowlanych) na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego nie mniejszą
niż: 6 000 000,00 PLN.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga przedstawienia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót.
2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z oświadczeniem o posiadanych uprawnieniach.
3) Potwierdzenie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wadium w wysokości:
75 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:
1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie
w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika jaki zakres rzeczowy zamówienia realizować zamierzają poszczególni Wykonawcy.
3) W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w rozdziale VI wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia na wezwanie dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie.
2. W odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga aby:
1) Doświadczeniem, o którym mowa w rozdziale V ust. 4 pkt 1 SWZ - w zakresie wykonanych robót wykazał się konsorcjant, który będzie wykonywał kluczowy zakres robót.
2) Pozostałe warunku udziału w postępowaniu podlegają sumowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami zawartymi w SWZ Rozdział XXII

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-18 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-18 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.