eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Dostawa energii elektrycznej.Ogłoszenie z dnia 2022-10-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa energii elektrycznej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu Radio Poznań S.A.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630158101

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Berwińskiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-765

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@radiopoznan.fm

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.radiopoznan.fm

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

prowadzenie i tworzenie audycji radiowych - media

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa energii elektrycznej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-043bb3cc-4086-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00374656

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-043bb3cc-4086-11ed-9171-f6b7c7d59353

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem formularzy komunikacji dostępnych po zalogowaniu się do platformy on-line e-Zamówienia działającej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/
2. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu oraz
uznaje go za wiążący.
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na wskazanej Platformie.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji interaktywnej korzystania z Platformy e-Zamówienia pod adresem:https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Komunikacja-w-postepowaniu-5.1.pdf
6. Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
a) załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert;
b) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny
czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie ”Data przesłania”
c) o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.
7. W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem formularzy dostępnych na portalu e-Zamówienia.
8. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przesłanych za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, przyjmuje się datę ich zamieszczenia na portalu e-Zamówienia.
9. Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
10. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie
PAdES;
b) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xlsx, .xml) zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES;
11. do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższego).
12. Oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .pdf, .txt, .rtf, .doc, .docx, .odt.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, które zostały ujawnione w dokumentach i oświadczeniach składanych w postępowaniu oraz zostały uzyskane w trakcie realizacji zamówienia i umowy.
2. Administratorem danych osobowych, o których mowa wyżej, jest Radio Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Berwińskiego 5. W sprawach związanych z danymi osobowymi, o których mowa w pkt. 1, należy kontaktować się za pośrednictwem e-mail: iod@radiopoznan.fm lub telefonicznie na nr 61 66 44 900.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”: z uwagi na fakt, że przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego, związanych z niniejszym postępowaniem oraz zawarciem i realizacją umowy (art. 6 ust. 1 lit. f).
4. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania w ramach Ustawy Pzp.
5. Odbiorcami danych osobowych, o których mowa w pkt. 1 będą osoby i podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania, w tym umowa, w oparciu o art. 18 ust. 1, art. 74.1 Ustawy Pzp oraz na podstawie ustawy art. 10.1 o dostępnie do informacji publicznej.
6. Dane osobowe uzyskane w związku z postępowaniem będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia niniejszego postępowania. Dane osobowe uzyskane w związku z zawarciem i realizacją umowy będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następnego po zakończeniu rozliczeń związanych z zakończeniem umowy.
7. Dane te nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej, nie będzie stosowane profilowanie ani zautomatyzowany sposób podejmowania decyzji.
8. Osobom, których dotyczą dane osobowe, o których mowa w pkt. 1 przysługuje: 1) prawo dostępu do tych danych, przy czym w przypadku, gdy wykonanie przez Zamawiającego tego obowiązku wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może zażądać od osoby, której dotyczą dane osobowe, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania, 2) prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych ich dotyczących, przy czym skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania, 3) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Osobom, których dotyczą dane osobowe, o których mowa w pkt. 1 nie przysługuje prawo do przenoszenia danych, ich usunięcia i sprzeciwu, albowiem dane te będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) i f) RODO.
10. Wykonawca przystępując do postępowania zobowiązany jest do wykonania działań wynikających z RODO wobec każdej osoby, której dane osobowe będą podane w oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu, w umowie lub jej załącznikach lub innych dokumentach przekazywanych w celu jej realizacji.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP/10/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków Zamawiającego położonych na nieruchomościach gruntowych w Poznaniu, przy ul. Berwińskiego 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09310000-5 - Elektryczność

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną ilością punktów w przyjętych kryteriach oceny ofert. Oferta która otrzyma największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną ilością punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią zgodnie z ustawą z kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne,
potwierdzającą posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie obrotu energią elektryczną.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek uważa się za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada ww. uprawnienia do prowadzenia działalności i zrealizuje
dostawy, do których uprawnienia te są wymagane.
- Zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował należycie co najmniej 1 dostawę energii elektrycznej obejmującej co najmniej 250 MWh w ciągu 12 kolejnych miesięcy.
W przypadku Wykonawców występujących wspólnie warunek ma spełnić jeden z Wykonawców.
W przypadku udostępnienia zasobów, warunek w całości ma spełnić podmiot udostępniający.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych służących potwierdzeniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, tj.:
a) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną zgodnie z ustawą z kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne potwierdzającą posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie obrotu energią elektryczną (niniejszy warunek udziału w postępowaniu dotyczy wszystkich części przedmiotu zamówienia).
b) Wykazu dostaw wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane lub nadal wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy; w przypadku dostaw nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert) - wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ ;
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz ma dotyczyć dostaw, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące dowód potwierdzający, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu;
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu,
tymczasowo zastępujące wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
Oświadczenie, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest złożyć na druku stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w pkt. 8.2 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (wg wzoru załącznika nr 3 do SWZ). W tym przypadku oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający na podstawie art. 455 Ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy, wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przepisami Ustawy Pzp, za zgodą Stron, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności w okolicznościach wskazanych we projektowych postanowieniach umowy załączonym do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem platformy ezamowienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-11 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.