eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › DOSTAWA MATERIAŁÓW KANCELARYJNYCH DLA KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W GDAŃSKU ORAZ JEDNOSTEK GARNIZONU POMORSKIEGOOgłoszenie z dnia 2022-10-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
DOSTAWA MATERIAŁÓW KANCELARYJNYCH DLA KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W GDAŃSKU ORAZ JEDNOSTEK GARNIZONU POMORSKIEGO

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191236094

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Okopowa 15

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-819

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 477414945/817/946/752/765

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@gd.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pomorska.policja.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/kwp_gdansk

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA MATERIAŁÓW KANCELARYJNYCH DLA KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W GDAŃSKU ORAZ JEDNOSTEK GARNIZONU POMORSKIEGO

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-787db897-121d-11ed-8c68-c68bc3dc99bc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00374144

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00074463/41/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.10 Dostawa materiałów kancelaryjnych dla woj. pomorskiego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 27/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 538965,48 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania jest dostawa materiałów kancelaryjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz jednostek garnizonu pomorskiego.


Zakup będzie realizowany przez 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Jeżeli po upływie
12 miesięcy, wartość zrealizowanych dostaw przedmiotu Umowy będzie niższa niż wartość wynagrodzenia umownego, to Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia Umowy w formie pisemnego aneksu. Umowa podlega przedłużeniu do dnia wyczerpania wartości wynagrodzenia umownego nie dłużej niż 6 miesięcy ponad okres jej obowiązywania.
Realizacja dostaw będzie obywać się sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego.

Projektowane postanowienia umowy, Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia – załączniki nr 5 do SWZ.

Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim z uwzględnieniem § 5 w rozdziale XV SWZ i podpisane zgodnie z zapisami rozdziału XV SWZ.


Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne na zasadach opisanych w rozdziale III, pkt 19 niniejszej Specyfikacji.

Przedmiot zamówienia nie objęty jest wykazem załącznika nr 15 do ustawy
z dnia 09 sierpnia 2019 r. (Dz.U. 2019, poz.1751) o obowiązkowym mechanizmie podzielonej płatności.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne na zasadach opisanych w rozdziale III, pkt 19 niniejszej Specyfikacji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30192000-1 - Wyroby biurowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 419900,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 424696,81 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 419900,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Tak

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.H. KAS J. Kasperski Sp. J.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 191679510

7.3.3) Ulica: Janka Wiśniewskiego 20

7.3.4) Miejscowość: Gdynia

7.3.5) Kod pocztowy: 81-969

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 419900,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.