eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ujsoły › Remonty dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Ujsoły.Ogłoszenie z dnia 2022-09-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remonty dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Ujsoły.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO UJSOŁY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 071001978

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Świętego Huberta 2

1.5.2.) Miejscowość: Ujsoły

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-371

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ujsoly@katowice.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ujsoly.katowice.lasy.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-ujsoly/remonty-drog-lesnych-na-terenie-nadlesnictwa-ujsoly

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remonty dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Ujsoły.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c1e672a6-217c-11ed-b8b2-9a321cc30829

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00373084

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00313347/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: S.270.19.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 1103452,23 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 1004204,74 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1.1. – Remont drogi leśnej nr 54 w leśnictwie Danielka
- Przedmiotem zamówienia jest remont odcinka drogi leśnej nr 54 w leśnictwie Danielki o długości 650,0 m, szerokości 3,5 m, szerokości poboczy – 0,5 m
- Droga jednojezdniowa, jednopasmowa, dwukierunkowa
- Pobocza z tłucznia, Rodzaj nawierzchni - tłuczniowa
- Remont drogi przebiegać będzie po śladzie drogi istniejącej.
- Remont zakłada wymianę uszkodzonej nawierzchni tłuczniowej, uzupełnienie wypłukanego pobocza.
- Pobocza zostaną wyprofilowane i uzupełnione tłuczniem kamiennym.
- Zakres robót budowlanych obejmuje: korytowanie na jezdni, wykonanie nowej nawierzchni z tłucznia kamiennego frakcja 0/31,5 mm o grubości 15 cm
- Pochylenie podłużne jezdni dostosowane zostanie do istniejącego ukształtowania.
- Nie planuje się robót ingerujących w konstrukcję drogi.
- Odwodnienie drogi pozostaje bez zmian - powierzchniowe.
- Rozbiórki dotyczą uszkodzonej nawierzchni.
- Zakres robót ziemnych obejmuje wykonanie korytowania i profilowania.

Zadanie 1.2. – Remont drogi leśnej nr 17 w leśnictwie Gawłowskie
- Przedmiotem zamówienia jest remont odcinka drogi leśnej nr 17 w leśnictwie Gawłowskie o długości 600,0 m, szerokości 3,5 m, szerokości poboczy – 0,5 m.
- Droga jednojezdniowa, jednopasmowa, dwukierunkowa.
- Pobocza z tłucznia. Rodzaj nawierzchni – tłuczniowa.
- Remont drogi przebiegać będzie po śladzie drogi istniejącej.
- Remont zakłada wymianę uszkodzonej nawierzchni tłuczniowej, uzupełnienie wypłukanego pobocza.
- Pobocza zostaną wyprofilowane i uzupełnione tłuczniem kamiennym.
- Zakres robót budowlanych obejmuje: korytowanie na jezdni, wykonanie nowej nawierzchni z tłucznia kamiennego frakcja 0/31,5 mm o grubości 15 cm.
- Pochylenie podłużne jezdni dostosowane zostanie do istniejącego ukształtowania.
- Nie planuje się robót ingerujących w konstrukcję drogi.
- Odwodnienie drogi pozostaje bez zmian - powierzchniowe.
- Rozbiórki dotyczą uszkodzonej nawierzchni.
- Zakres robót ziemnych obejmuje wykonanie korytowania i profilowania.

Zadanie 1.3. – Remont drogi leśnej nr 32 w leśnictwie Glinka
- Przedmiotem zamówienia jest remont odcinka drogi leśnej nr 32 w leśnictwie Glinka o długości 484,0 m, szerokości 3,5 m, szerokości poboczy – 0,50 m.
- Droga jednojezdniowa, jednopasmowa, dwukierunkowa
- Pobocza z tłucznia., Rodzaj nawierzchni – tłuczniowa.
- Remont drogi przebiegać będzie po śladzie drogi istniejącej.
- Remont zakłada wymianę uszkodzonej nawierzchni tłuczniowej, uzupełnienie wypłukanego pobocza.
- Pobocza zostaną wyprofilowane i uzupełnione tłuczniem kamiennym.
- Zakres robót budowlanych obejmuje: korytowanie na jezdni, wykonanie nowej nawierzchni z tłucznia kamiennego frakcja 0/31,5 mm o grubości 15 cm.
- Montaż 15 sztuk wodospustów drewnianych drążonych o dł. 5,50 m osadzanych w nawierzchni.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.5.) Wartość części: 297099,61 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 2.1. – Remont drogi leśnej nr 3 w leśnictwie Nickulina
- Przedmiotem zamówienia jest remont odcinka drogi leśnej nr 3 w leśnictwie Nickulina o długości 42,0 m, szerokości 4,0-9,0 m, szerokości poboczy – 0,50 m.
- Droga jednojezdniowa, jednopasmowa, dwukierunkowa.
- Pobocza z tłucznia. Rodzaj nawierzchni – tłuczniowa.
- Remont drogi przebiegać będzie po śladzie drogi istniejącej.
- Remont zakłada wymianę uszkodzonej nawierzchni tłuczniowej, uzupełnienie wypłukanego pobocza.
- Pobocza zostaną wyprofilowane i uzupełnione tłuczniem kamiennym.
- Zakres robót budowlanych obejmuje: korytowanie na jezdni, wykonanie nowej nawierzchni z tłucznia kamiennego frakcja 0/31,5 mm o grubości 15 cm.
- Pochylenie podłużne jezdni dostosowane zostanie do istniejącego ukształtowania.
- Nie planuje się robót ingerujących w konstrukcję drogi.
- Odwodnienie drogi pozostaje bez zmian - powierzchniowe.
- Rozbiórki dotyczą uszkodzonej nawierzchni.
- Zakres robót ziemnych obejmuje wykonanie korytowania i profilowania.

Zadanie 2.2. – Remont drogi leśnej nr 40 w leśnictwie Plasukówka
- Przedmiotem zamówienia jest remont odcinka drogi leśnej nr 40 w leśnictwie Plaskurówka o długości 850,0 m, szerokości 3,5 m, szerokości poboczy – 0,50 m.
- Droga jednojezdniowa, jednopasmowa, dwukierunkowa.
- Pobocza z tłucznia. Rodzaj nawierzchni – tłuczniowa.
- Remont drogi przebiegać będzie po śladzie drogi istniejącej.
- Remont zakłada wymianę uszkodzonej nawierzchni tłuczniowej, uzupełnienie wypłukanego pobocza.
- Pobocza zostaną wyprofilowane i uzupełnione tłuczniem kamiennym.
- Zakres robót budowlanych obejmuje: korytowanie na jezdni, wykonanie nowej nawierzchni z tłucznia kamiennego frakcja 0/31,5 mm o grubości 15 cm.
- Pochylenie podłużne jezdni dostosowane zostanie do istniejącego ukształtowania.
- Nie planuje się robót ingerujących w konstrukcję drogi.
- Odwodnienie drogi pozostaje bez zmian - powierzchniowe.
- Rozbiórki dotyczą uszkodzonej nawierzchni.
- Zakres robót ziemnych obejmuje wykonanie korytowania i profilowania.

Zadanie 2.3. – Remont drogi leśnej nr 42a w leśnictwie Morgi
- Przedmiotem zamówienia jest remont odcinka drogi leśnej nr 42a w leśnictwie Morgi o długości 250,0 m, szerokości 3,5 m, szerokości poboczy – 0,50 m.
- Droga jednojezdniowa, jednopasmowa, dwukierunkowa
- Pobocza z tłucznia, Rodzaj nawierzchni - tłuczniowa
- Remont drogi przebiegać będzie po śladzie drogi istniejącej.
- Remont zakłada wymianę uszkodzonej nawierzchni tłuczniowej, uzupełnienie wypłukanego pobocza.
- Pobocza zostaną wyprofilowane i uzupełnione tłuczniem kamiennym.
- Zakres robót budowlanych obejmuje: korytowanie na jezdni, wykonanie nowej nawierzchni z tłucznia kamiennego frakcja 0/31,5 mm o grubości 15 cm.
- Pochylenie podłużne jezdni dostosowane zostanie do istniejącego ukształtowania.
- Nie planuje się robót ingerujących w konstrukcję drogi.
- Odwodnienie drogi pozostaje bez zmian - powierzchniowe.
- Rozbiórki dotyczą uszkodzonej nawierzchni.
- Zakres robót ziemnych obejmuje wykonanie korytowania i profilowania,
- Przedmiot zamówienia obejmuje naprawę niedrożnego przepustu o średnicy 40 cm.
- Przedmiot zamówienia obejmuje remont jezdni mostu, w tym:
1) rozebranie starych drewnianych elementów jezdni mostu oraz barier wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki.
2) wykonanie nowej nawierzchni jezdni mostu z bali drewnianych, impregnowanych gr 25cm krawędziaki impregnowane wraz z wykonaniem szczelin dylatacyjnych min. 2cm
3) wykonanie słupków, poręczy, przeciągów oraz zastrzałów z drewna o przekrojach 11cmx11cm.
4) malowanie konstrukcji drewnianej w pasy biało - zielone.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.5.) Wartość części: 221667,01 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 3.1. – Remont składów drewna wzdłuż drogi leśnej Nr 36 w leśnictwie Cicha
- Przedmiotem zamówienia jest remont składów drewna wzdłuż drogi leśnej nr 36 w leśnictwie Cicha szerokości 4,5 - 9,0 m szerokości poboczy – 0,5 m.
- Pobocza z tłucznia, Rodzaj nawierzchni składów – tłuczniowa.
- Remont zakłada wymianę uszkodzonej nawierzchni tłuczniowej, uzupełnienie wypłukanego pobocza.
- Pobocza zostaną wyprofilowane i uzupełnione tłuczniem kamiennym.
- Zakres robót budowlanych obejmuje: usunięcie błota, wykonanie nasypu z kruszywa naturalnego, korytowanie powierzchni składów oraz wykonanie nowej nawierzchni z tłucznia kamiennego frakcja 0/31,5 mm o grubości 15 cm.
- Odwodnienie składów pozostaje bez zmian - powierzchniowe.
- Pochylenie podłużne placów dostosowane zostanie do ukształtowania istniejącej drogi leśnej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.5.) Wartość części: 152969,91 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 4.1. – Remont szlaku zrywkowego w leśnictwie Kiczora
- Przedmiotem zamówienia jest remont szlaku zrywkowego w leśnictwie Kiczora.
- Roboty budowlane obejmują:
1) Rozbiórkę 3 sztuk starych przepustów podłużnych i wykonanie nowych o średnicy 100cm z rur VIPRO wraz z obsypką.
2) Rozbiórka 2 sztuk starych przepustów podłużnych i wykonanie nowych o średnicy 60cm z rur HDPE.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.5.) Wartość części: 93200,21 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 5.1. – Wymiana uszkodzonych wodospustów na terenie Nadleśnictwa Ujsoły
Przedmiotem zamówienia jest wymiana 300 sztuk wodospustów we wskazanych lokalizacjach na terenie Nadleśnictwa Ujsoły, których zakres robót budowlanych obejmuje:
- Rozbiórkę uszkodzonych wodospustów drewnianych o dł.6,0 m
- Zabudowę nowych wodospustów drewnianych, w tym:
1) Wykonanie podsypki tłuczniowej [tłuczeń 6-20 mm]
2) Zamontowanie nowego wodospustu drewnianego drążonego z drewna świerkowego,
3) Obsypanie wodospustu tłuczniem [tłuczeń 6-20 mm] wraz z zagęszczeniem
Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm
- Wywiezienie rozebranych wodospustów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.5.) Wartość części: 239268,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 297366,41 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 428486,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 297366,41 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WGB Firma Usługowo- Handlowa Wojciech Gaweł

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 5531015416, REGON 070601185

7.3.3) Ulica: ul. Obrońców Węgierskiej Górki 9

7.3.4) Miejscowość: Węgierska Górka

7.3.5) Kod pocztowy: 34-350

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 297366,41 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 249902,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 338819,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 249902,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WGB Firma Usługowo- Handlowa Wojciech Gaweł

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 5531015416, REGON 070601185

7.3.3) Ulica: ul. Obrońców Węgierskiej Górki 9

7.3.4) Miejscowość: Węgierska Górka

7.3.5) Kod pocztowy: 34-350

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 249902,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 159947,92 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 336444,21 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 159947,92 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WGB Firma Usługowo- Handlowa Wojciech Gaweł

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 5531015416, REGON 070601185

7.3.3) Ulica: ul. Obrońców Węgierskiej Górki 9

7.3.4) Miejscowość: Węgierska Górka

7.3.5) Kod pocztowy: 34-350

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 159947,92 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

We wskazanym w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w Ogłoszeniu o zamówieniu terminie składania ofert tj. do dnia 09 września 2022 r. do godz. 10:00 w zakresie Części 4 zamówienia obejmującej Zadanie 4.1. - Remont szlaku zrywkowego w leśnictwie Kiczora nie złożono żadnej oferty.

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 370833,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 370833,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 370833,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: STOLBUD SZCZOTKA Jerzy Szczotka

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 5530010606, REGON: 070061323

7.3.3) Ulica: Rycerka Górna 395

7.3.4) Miejscowość: Rajcza

7.3.5) Kod pocztowy: 34-370

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 370833,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 75 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.