eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Budowy kotłowni na gaz ziemny wraz z pracami towarzyszącymi w nieruchomości FSUSR w TeresinieOgłoszenie z dnia 2022-09-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowy kotłowni na gaz ziemny wraz z pracami towarzyszącymi w nieruchomości FSUSR w Teresinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010347026

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stanisława Moniuszki 1a

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-014

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@fsusr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.fsusr.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

osoba prawna typu korporacyjnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowy kotłowni na gaz ziemny wraz z pracami towarzyszącymi w nieruchomości FSUSR w Teresinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ed972947-40b8-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00372970

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00011888/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Wykonanie przyłącza gazowego wraz z wymianą kotłów i infrastrukturą dotyczącą kotłowni w Teresinie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.fsusr.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-objete-pzp.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Pełne informacje zawiera SWZ Rozdział I p.VIII

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje o RODO zawiera SWZ, Rozdział I pkt XX. - KLAUZULA
INFORMACYJNA w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FS.ZPN.251.19.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie robót budowlanych w nieruchomości Funduszu Składkowego USR w Teresinie Al. Druckiego Lubeckiego 1, 96-515 Teresin p.n.
„Budowa instalacji gazowej zewnętrznej doziemnej i wewnętrznej wraz z przebudową i rozbudową kotłowni na olej opałowy na kotłownie na gaz ziemny nieruchomości Pałacu w Teresinie".
Teren nieruchomości i obiekty podlegają ochronie konserwatorskiej i są wpisane do rejestru zabytków.
2. Nieruchomość jest własnością Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji technicznej, w skład której wchodzą: projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej STWiOR). Powyższa dokumentacja stanowi załącznik do PPU.
4. Zakres prac objęty jest pozwoleniem na budowę – zamawiający załącza decyzje MWKZ 134/2022 oraz 148/2022 z załącznikiem, decyzję Starosty Sochaczewskiego nr 263.2022.
5. Zamawiający zaznacza, iż załączony przedmiar stanowi materiał pomocniczy, a podstawą do sporządzenia oferty jest SWZ, dokumentacja techniczna, oraz STWiOR.
6. Roboty budowlane oraz wszystkie prace związane z wykonywanymi robotami winny być realizowane zgodnie z wytycznymi odnoszącymi się do przepisów obowiązującego prawa, obowiązujących norm, warunków technicznych, zasad wiedzy technicznej, przepisów bhp, ppoż., zawartych w ww. opracowaniach Zamawiającego.
7. Użyte materiały i urządzenia winny spełniać wymagania określone w opracowaniach Zamawiającego, posiadać dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zapewniać pełną sprawność techniczną, użytkową i eksploatacyjną.
Zamawiający wymaga stosowania najwyższej jakości materiałów/technologii oraz kompletnych technologii zgodnych z zaleceniami/instrukcjami/DTR ich dostawców.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 55 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że:
a) w zakresie kwalifikacji - dysponuje osobami, które posiadają aktualne uprawnienia SEP G2 i G3 do wykonywania czynności w zakresie dozoru i eksploatacji, a osoby te będą uczestniczyć w realizacji zamówienia,
b) w zakresie doświadczenia - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał łącznie dwa zamówienia, przy czym:
 pierwsze - polegające na dostawie i montażu kotłów w obiekcie kotłowni o łącznej mocy nie mniejszej niż 500 KW i kwocie nie mniejszej niż 600 000,00 zł brutto.
 drugie - polegające na wykonaniu instalacji średniego ciśnienia gazu o długości co najmniej 350 mb z punktem redukcyjno-pomiarowym, przy czym roboty ziemne były realizowane przy udziale nadzoru archeologicznego,
a roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 3. oświadczenia wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
4. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie art. 108 ust. 1 pzp oraz art. 109 ust. 4 pzp,
5. oświadczenia wykonawcy, iż nie znajduje się na liście osób i podmiotów - prowadzonej przez ministra właściwego ds. wewnętrznych - dotyczących sankcji, o których mowa w SWZ p. XIV.1.8.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wszystkie wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty wyszczególniono w SWZ Rozdział I p. XV

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne wykonawcy wg wzoru zgodnego z Załącznikiem nr 2 do SWZ, w formacie i wymaganiach zgodnymi z opisem zawartym w pkt. XI.7 oraz XI.9.3. – wykonawca składa wraz z ofertą
2. Kosztorys szczegółowy, o którym mowa w p. XI.8.4.a) oraz XVI.4. i 5. – wykonawca składa wraz z ofertą

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku wykonawców, Zamawiający wymaga udokumentowanie wykonania ww. warunku przez każdego z wykonawców, przy czym roboty będą wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia SEP, o których mowa w SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy, określone zostały w Rozdziale III SWZ. Zakres i charakter zmian umowy określa § 18 PPU.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-17 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-15

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.