eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czerniejewo › Budowa infrastruktury wodociągowej w m. Pawłowo oraz RakowoOgłoszenie z dnia 2022-09-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa infrastruktury wodociągowej w m. Pawłowo oraz Rakowo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZERNIEJEWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631259525

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Poznańska 8

1.5.2.) Miejscowość: Czerniejewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-250

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: +48 61 429 13 10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@czerniejewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czerniejewo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa infrastruktury wodociągowej w m. Pawłowo oraz Rakowo

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6fb1df21-40a6-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00372856

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00029611/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa infrastruktury wodociągowej w m. Pawłowo oraz Rakowo

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu:
1) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
2) ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal, na adres skrzynki Gminy Czerniejewo: ePUAP
/Czerniejewo/SkrytkaESP
3) poczty elektronicznej – zp@czerniejewo.pl
na zasadach określonych w SWZ dotyczących określonej korespondencji.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w tym wszelkie
oświadczenia,wnioski,zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za
pośrednictwem Platformy miniPortal. System jest dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl. Dodatkowo Zamawiający
dopuszcza komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej: zp@czerniejewo.pl (na zasadach określonych w SWZ)
2. Oświadczenia, dokumenty lub inne informacje w postępowaniu o udzielenie zamówienia sporządzane są i przekazywane w
sposób określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie. 3. Ofertę należy złożyć w języku polskim, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (co oznacza
postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Częścią XVII SWZ - Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.13.2022.SP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej.
Rakowo: Przedmiotem zamówienia jest projekt budowlany sieci z rur PE 100RC Dn 125x11,4 PN 16, SDR 11 w m. Rakowo, dz. 127, 144/5, gm. Czerniejewo w drogach osiedlowych domów jednorodzinnych z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej PVC DN 110mm o długości ok. 428,00m
Pawłowo: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest projekt sieci wodociągowej doprowadzającej wodę do działek zlokalizowanych wzdłuż pasa drogowego dz. 247/11, 217/16 w m. Pawłowo. Projektowana sieć wodociągowa, będzie poprowadzona od istniejącej sieci wodociągowej w dz. 247/11 oraz 217/16 do końca dz. 247/11. Siec wodociągowa przebiegać będzie w pasie drogowym działek nr 247/11 oraz 217/16. Zgodnie z warunki technicznymi projektuje się wodociąg z rur PE 100RC Dn 125x11,4 PN 16, SDR 11 o długości ok. 277,00m.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy ocenie ofert Zamawiający kierował się będzie kryteriami przyjętymi w
postępowaniu. Punktacja zostanie przyznana na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w ofercie. Opis sposobu oceny
ofert określony został w cz. VII pkt 40 SWZ - Kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy,którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej
lub zawodowej:1.1. warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane w
zakresie budowy, przebudowy lub remontu sieci wodociągowych. Łączna wartość wykazanych
dwóch robót nie może być mniejsza niż 125.000,00 zł brutto. 1.2. warunek ten zostanie
spełniony, jeżeli Wykonawcaskieruje do realizacji zamówienia osoby zdolne do jego wykonania
na odpowiednim poziomiejakości, tj. kierownika budowy posiadającego uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi,w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,instalacji i urządzeń wodociągowych – min. 1
osoba;Przez uprawnienia należyrozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawobudowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane
wydane na podstawieuprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy
organ, zgodnie zustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, do pełnienia samodzielnej
funkcji w budownictwie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w
okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca
z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych,
wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, ww. wykaz dotyczy robót budowlanych, w których
wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.2. Wykazu osób, skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie
usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami.W przypadku składania oferty wspólnej, ww. dokumenty
składają Wykonawcy łącznie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę:
1. Formularz oferty – wypełniony zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.
2. Informacja o Wykonawcach wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wraz z oświadczeniem składanym na
podstawie z art. 117 ust. 4 ustawy– zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
Uwaga – wypełnić i dołączyć do oferty tylko w przypadku składania oferty wspólnej ( np. konsorcja, spółki cywilne).
3. Oświadczenia, o których mowa w pkt 7. SWZ – zgodnie z Załącznikami nr 3 i 4 do SWZ.
4. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (dla każdego podmiotu oddzielnie), potwierdzające brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje
się na jego zasoby – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ.
Uwaga – wypełnić i dołączyć do oferty tylko w przypadku polegania na zasobach podmiotu/podmiotów je
udostępniającego/ych.
5. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli w imieniu
Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych
Wykonawcy).
6. Pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do działania w imieniu Wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7. Zamawiający zgodnie z Ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza wykonawców zgodnie z
przestankami art. 7 ust.1.wskazanej ustawy. Wymagane jest złożenie dodatkowej treści oświadczenia w powyższym
zakresie wg załącznika nr 3 i 5 (5 jeżeli dotyczy) do SWZ wraz z ofertą.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 2.000,00 zł, (słownie: dwa
tysiące złotych 00/100). Informacje dotyczące wadium – cz. X pkt 45 SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z Częścią IV - Przygotowanie i składanie ofert, pkt. 25 SWZ - Oferty wspólne

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z Częścią VIII SWZ pkt 41 - Warunki i zmiany umowy o wykonanie zamówienia -zakres,
rodzaj zmian i warunki ich wprowadzenia określone zostały w § 14 projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/ poprzez „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-17 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-15

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.