eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Garbatka-Letnisko › Dostawa energii elektrycznej do Zakładu Karnego w Żytkowicach oraz Oddziału Zewnętrznego w PionkachOgłoszenie z dnia 2023-08-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa energii elektrycznej do Zakładu Karnego w Żytkowicach oraz Oddziału Zewnętrznego w Pionkach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD KARNY W ŻYTKOWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001038200

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Brzustów 62

1.5.2.) Miejscowość: Garbatka-Letnisko

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-930

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 666 10 00

1.5.8.) Numer faksu: 48 61 46 030

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk_zytkowice@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/zk_zytkowice

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa energii elektrycznej do Zakładu Karnego w Żytkowicach oraz Oddziału Zewnętrznego w Pionkach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-762458ce-8d10-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00372645

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00013769/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 DKw.2232.1.2023.DB

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00013778

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DKw.2232.1.2023.DB

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 280000 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 62870,49 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Zakładu Karnego w Żytkowicach w planowanej ilości 280,0 MWh w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2023 r. do punktów odbioru, o których mowa w załączniku nr 9 do SWZ.
Planowane zużycie energii elektrycznej nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zakupu energii elektrycznej w podanej ustęp wyżej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii elektrycznej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09310000-5 - Elektryczność

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.5.5.) Wartość części: 219800 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Oddziału Zewnętrznego w Pionkach w planowanej ilości 80,0 MWh w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2023 r. do punktów odbioru, o których mowa w załączniku nr 9 do SWZ.
Planowane zużycie energii elektrycznej nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zakupu energii elektrycznej w podanej ustęp wyżej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii elektrycznej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09310000-5 - Elektryczność

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.5.5.) Wartość części: 62800 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu cena oferty wykonawcy Elektra S.A., ul. Skierniewicka 10A; 01-230 Warszawa przewyższa o 64,47 % kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 219800,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 219800,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu cena oferty wykonawcy Elektra S.A., ul. Skierniewicka 10A; 01-230
Warszawa przewyższa o 64,47 % kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia;

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 62800,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 62800,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.