eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › "Świadczenie przez Wykonawcę usług w zakresie: fizycznej ochrony osób i mienia, monitoringu i konserwacji systemów alarmowych w KRUS OR w Kielcach oraz podległych PT na terenie woj. świętokrzyskiego"Ogłoszenie z dnia 2022-09-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Świadczenie przez Wykonawcę usług w zakresie: fizycznej ochrony osób i mienia, monitoringu i konserwacji systemów alarmowych w KRUS OR w Kielcach oraz podległych PT na terenie woj. świętokrzyskiego”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01251326200203

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego 65B

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-389

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 41 348 19 00, 41 348 19 04

1.5.8.) Numer faksu: 41 348 19 20

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kielce@krus.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.krus.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Ubezpieczenia rolnicze

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Świadczenie przez Wykonawcę usług w zakresie: fizycznej ochrony osób i mienia, monitoringu i konserwacji systemów alarmowych w KRUS OR w Kielcach oraz podległych PT na terenie woj. świętokrzyskiego”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-400d9017-40a7-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00372434

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00080715/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie przez Wykonawcę usług w zakresie fizycznej ochrony osób i mienia, monitoringu i konserwacji systemów alarmowych w KRUS Oddział Regionalny w Kielcach oraz podległych placówkach terenowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.krus.gov.pl/krus_kielce

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.krus.gov.pl/krus_kielce

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem: - portalu e-Usług SmartPZP (zwanym dalej „Systemem”) pod adresem: https://ezamowienia.krus.gov.pl/krus_kielce; - poczty elektronicznej pod adresem: kielce@krus.gov.pl - w przypadku awarii lub przerwy technicznej w działaniu Systemu z zastrzeżeniem, że składanie ofert wraz z załącznikami odbywa się wyłącznie przy użyciu Systemu. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto w Systemie (https://ezamowienia.krus.gov.pl/krus_kielce). Wykonawca rejestruje się w Systemie wykonując czynności opisane w „Instrukcji obsługi Portalu e-Usług SmartPZP (Instrukcja użytkownika Wykonawcy SMARTPZP)”, zwanej dalej Instrukcją. Instrukcja dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.krus.gov.pl/krus_kielce/elearning Wykonawca rejestrując się musi zaakceptować warunki korzystania z Systemu, określone w Regulaminie Systemu. Do poprawnego działania Systemu konieczne jest zainstalowanie programu Java w ver.1.8 oraz oprogramowania Szafir, do których link podany jest w Instrukcji. Do pełnego i poprawnego korzystania z Systemu konieczne jest posiadanie przez uprawnionego użytkownika Wykonawcy elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego (e-dowód). Korzystanie z Systemu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Wykonawcy następujących wymagań technicznych: a)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości, nie mniejszej niż 1 Mb/s; b)komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - lub ich nowsze wersje; c) przeglądarki internetowe: Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11. Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek; d) dodatkowe oprogramowanie: zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre); w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web; oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym. Proces składania oferty lub wniosku na platformie SmartPZP odbywa się w ciągu jednej sesji przeglądarki. Nie można zapisać wprowadzonych danych lub załączników i powrócić do składania oferty lub wniosku w późniejszym terminie. Wykonawca wykorzystujący elektroniczny podpis kwalifikowany do podpisu oferty i innych dokumentów w postępowaniu w formacie (PAdES, XAdES), typ (zewnętrzny, wewnętrzny) zobowiązany jest dołączyć do Systemu uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny): a)dokumenty w formacie „.pdf” należy podpisywać tylko formatem PAdES; b) dokumenty w innym formacie niż „.pdf” należy podpisywać formatem XAdES. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego w SWZ powinny być załączone w formie plików w formacie odpowiednio: .xml, .pdf, .docx, .xls, .xlsx, Zamawiający dopuszcza również formaty: .png, .jpg, .jpeg, .gif, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml., .dwg, . xades, .tar, .7z, .eml, .msg. Za pośrednictwem Systemu można przekazywać pojedyncze pliki lub pliki pojedyncze poddane kompresji (ZIP). Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku przesyłanego za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej określone zostały w Rozdziale XVI SWZ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.krus.gov.pl/krus_kielce

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): INFORMACJA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRYCH DANE OSOBOWE ZAMAWIAJĄCY BEZPOŚREDNIO POZYSKA W WYNIKU NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 ze zm.) „RODO" . Zamawiający Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach informuje, że administratorem danych osobowych jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Al. Niepodległości 190,00-608 Warszawa, którą zgodnie z art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników kieruje Prezes Kasy, reprezentowany przez Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Kielcach. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego: e-mail - iod@krus.gov.pl lub listownie na adres: KRUS- Centrala Al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: inspektor ochrony danych. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 6, art. 19, art. 74 ust. 3 i 4, art. 75 i art. 76 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym niż cel określony w niniejszej informacji. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalnoprawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Należą do nich obowiązki informacyjne z art.13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego oraz art.14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. 2.Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art.16 RODO (tj. uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych) nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą, a także naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników; 3. Zgłoszenie w niniejszym postępowaniu o zamówienie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania; 4. Wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art.18 ust.1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępni tych danych, chyba, że zajdą przesłanki, o których mowa w art.18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 0500-OP.261.0.5.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na:
1) kompleksowej, całodobowej, jednoosobowej ochronie osób i mienia w formie stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej oraz monitoringu wizyjnego w obiekcie będącym siedzibą KRUS Oddział Regionalny w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 65 B wraz z przyległym do budynku, ogrodzonym terenem – prowadzonej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r.
o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1995) oraz aktów wykonawczych wydanych
na jej podstawie;
2) całodobowym monitoringu systemów alarmowych, tj.: Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN), Systemu Sygnalizacji Pożaru (SAP, SSP) w obiektach/siedzibach jednostek organizacyjnych KRUS, realizowanym w oparciu o istniejące, zainstalowane urządzenia alarmowe;
3) konserwacji i naprawie systemów alarmowych antywłamaniowych i systemu sygnalizacji pożaru, znajdujących się w jednostkach organizacyjnych KRUS.
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera następująca dokumentacja:
– Załącznik nr 1 do SWZ – Szczegółowy Opis przedmiotu Zamówienia, będący jednocześnie Załącznikiem nr 1 do Wzoru Umowy,
– Załącznik nr 13 do SWZ – Wzór Umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Personel Wykonawcy skierowany do fizycznej ochrony osób i mienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale XI pkt 1 oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszym Rozdziale dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w przedmiotowym zakresie
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualną koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji określającą formę i zakres usług ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1995).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przedmiotowy warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Wykonawca w celu spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej zobowiązany jest wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 400 000,00 zł.
Uwaga!
Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia musi być objęty ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na okres objęty umową, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu poświadczoną kopię dokumentu OC na wskazaną sumę gwarancyjną.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przedmiotowy warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełni ten warunek.
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w odniesieniu do warunku dotyczącego sytuacji finansowej.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
a) Wykonawca przystępujący do zamówienia musi wykazać (udokumentować), że ma odpowiednią wiedzę i doświadczenie w wykonaniu lub wykonywaniu usługi będącej przedmiotem zamówienia tzn. obejmującej usługi o tym samym rodzaju, stanowiące przedmiot niniejszego postępowania. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub wykonuje należycie:
– co najmniej 2 (dwie) usługi (wykonane lub wykonywane przez Wykonawcę
na podstawie odrębnych umów) o tym samym rodzaju co przedmiot zamówienia
i o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) każda z nich z podaniem rodzaju (przedmiotu), wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu
na rzecz którego usługa została wykonana lub jest wykonywana wraz z załączeniem dowodu określającego, że wskazana usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie.
Okres wykonywania każdej ze wskazanych usług nie może być krótszy niż 12 miesięcy.
W przypadku usług wykonywanych (nie zakończonych) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli część zamówienia już faktycznie wykonana przez Wykonawcę wyniesie minimum 12 miesięcy
i jej wartość wyniesie nie mniej niż 100 000,00 zł brutto.
– dowodami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,
– w celu wykazania zdolności zawodowej nie można sumować kilku oddzielnych usług o mniejszej wartości, aby uzyskać wartość wymaganą w tirecie pierwszym,
– Zamawiający uzna warunek udziału za spełniony, jeżeli Wykonawca na wezwanie złoży Załącznik nr 8 do SWZ Wykaz usług.
b) Wykonawca w zakresie kwalifikacji zawodowych spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
- dysponuje minimum 5 osobami posiadającymi co najmniej 6 miesięczny staż na stanowisku pracownika ochrony fizycznej, nie skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko nim postępowanie karne o takie przestępstwo, w tym wykaże minimum 1 kwalifikowanego pracownika ochrony do realizacji zadań bezpośredniej ochrony fizycznej obiektu Zamawiającego,
W przypadku skierowania przez Wykonawcę większej liczby kwalifikowanych pracowników ochrony oferta Wykonawcy będzie premiowana dodatkowymi punktami zgodnie z kryteriami opisanymi w Rozdziale XXIV SWZ.
Zamawiający wyjaśnia, że kwalifikowany pracownik ochrony to pracownik ochrony, który posiada legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej i wpisany jest na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji.
- dysponuje pracownikami ochrony do realizacji zadań stałej ochrony fizycznej obiektu, którzy posiadają uprawnienia do posługiwania się bronią palną (pracownicy grup interwencyjnych). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował minimum 1 dwuosobową grupą interwencyjną na terenie miast: Kielce, Busko-Zdrój, Jędrzejów, Kazimierza Wielka, Końskie, Opatów, Ostrowiec Świętokrzyski, Ożarów, Pińczów, Sandomierz, Starachowice, Staszów i Włoszczowa.
c) Wykonawca w zakresie potencjału technicznego musi wykazać, że dysponuje stacją/-ami monitorowania alarmów obejmującą/-ymi swoim zasięgiem obszar całego województwa świętokrzyskiego – Załącznik nr 10 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp (Rozdział XI pkt 2 ppkt 1 i 2 SWZ);
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 (Rozdział XI pkt 2 ppkt 4) – dotycząca orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego;
- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat w zakresie art. 109 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp (Rozdział XI pkt 4 ppkt 1 SWZ), wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokument powinien być złożony osobno za każdego ze wspólników oraz za np. spółkę cywilną/konsorcjum.
3) Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (Rozdział XI pkt 4 ppkt 1 SWZ), wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokument powinien być złożony osobno
za każdego ze wspólników oraz za np. spółkę cywilną/konsorcjum.
4) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4.
– Co do zasady Wykonawca zagraniczny powinien złożyć odpowiedniki polskiej informacji z Krajowego Rejestru Karnego, zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, odpisu z KRS lub CEIDG.
Zamawiający pobierze samodzielnie powyższe informacje ze strony internetowej: https://ekrs.ms.gov.pl lub https://prod.ceidg.gov.pl
5) Oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - składane będzie, co do zasady tylko przez Wykonawcę, który złożył najwyżej ocenioną ofertę, a nie przez wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia – w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym
Załącznik nr 11 do SWZ.
6) Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 12 do SWZ, o których mowa w.
a) art.108 ust. 1 ustawy Pzp,
b) art. 109 ust.1 pkt 1, 4, 7, 8 i 10 ustawy Pzp,
c) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Aktualna koncesja wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji określająca formę
i zakres usług ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób
i mienia – w zakresie spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, określonej
w Rozdziale XII pkt 1 ppkt 2 SWZ.
2) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
nie mniejszą niż 400 000,00 zł – w zakresie spełniania przez Wykonawcę warunku udziału
w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonej w Rozdziale XII pkt 1 ppkt 3 SWZ.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganego przez Zamawiającego podmiotowego środka dowodowego, o którym mowa powyżej, Wykonawca składa inny podmiotowy środek dowodowy.
3) Wykazy:
a) Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat* przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem rodzaju (przedmiotu), wartości, daty, miejsca wykonana i podmiotu na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane (co najmniej 2 dwie) usługi o tym samym rodzaju co przedmiot zamówienia i o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto) wraz z załączeniem dowodu określającego, że wskazana usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie (okres wykonywania każdej z usług nie może być krótszy niż 12 miesięcy) – w zakresie potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, określonego w Rozdziale XII pkt 1 ppkt 4 – Wykaz usług wykonanych
lub wykonywanych przez Wykonawcę sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ.
* okres ten liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
Dowodami, o których mowa powyżej, potwierdzającymi czy usługi wskazane w wykazie zostały wykonane należycie są:
- referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane;
- oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie jest on w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w tirecie pierwszym;
- w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumentów dotyczących przynajmniej jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, w którym Wykonawca wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
Uwaga!
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami w „Wykazie usług wykonanych lub wykonywanych” może wykazać tylko te usługi, w których bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku usług powtarzających się lub ciągłych, w których bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
b) Wykaz osób – zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w Rozdziale XII pkt 1 ppkt 4 lit. b), według wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ,
c) Wykaz potencjału technicznego Wykonawcy - wraz z informacją do dysponowania tymi zasobami, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w Rozdziale XII pkt 1 ppkt 4 lit. c), według wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca zagraniczny. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 ppkt 4, 5 i 6 składa dokument lub dokumenty wystawione – nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego/ich złożeniem
- w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej
w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w Rozdziale XI pkt 2 ppkt 1, 2, i 4 oraz pkt 4 ppkt 1 zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. W takim przypadku, dokumenty te powinny być wystawione odpowiednio nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium celem zabezpieczenia swojej oferty:
– w wysokości 5 000,00 zł (słownie zł: Pięć tysięcy 00/100)
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, który upływa dnia
11 października 2022 roku o godz. 11:00 i utrzymać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
5. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach, opisanych w Rozdziale XVIII SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku:
1) dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający stawia następujące wymagania:
a) warunek, o którym mowa w Rozdziale XI pkt 1 SWZ powinien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
b) warunek, o którym mowa w Rozdziale XII pkt 1 ppkt 2 zostanie spełniony jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada wymagane uprawnienia, tj. koncesję MSWiA na prowadzoną działalność gospodarczą i zrealizuje usługę bezpośredniej (stałej) ochrony fizycznej osób i mienia oraz monitoringu w obiekcie/siedzibie Zamawiającego;
c) warunek, o którym mowa w Rozdziale XII pkt 1 ppkt 3 (warunek nie podlega sumowaniu) i ppkt 4 zostanie spełniony jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców spełni wymagania Zamawiającego
i będzie wykonywał usługi, do których realizacji zdolności są wymagane;
2) Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie
lub nienależyte wykonanie zamówienia;
2. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o zamówienie zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3. Pełnomocnictwo powinno być złożone w sposób i w formie określonej w Rozdziale XX pkt 12 ppkt 4 SWZ.
4. W przypadku, gdy oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą, warunkiem zawarcia umowy z Zamawiającym jest spełnienie następujących wymagań:
 na żądanie Zamawiającego, Wykonawcy przedłożą kopię umowy regulującej zasady ich współpracy,
 umowa (konsorcjum) winna określać: Strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdej ze Stron, solidarną odpowiedzialność
za zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia;
5. Zamawiający informuje o treści przepisu art. 117 ust. 3 ustawy Pzp zgodnie z którym
w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia określającego, które usługi/zadania będzie wykonywał każdy
z nich. Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak i dla wszystkich partnerów.
8. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania zamówienia w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
9. Do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne stosuje się przepisy dotyczące Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres i rodzaj zmian umowy został zawarty w § 7 projektowanych postanowieniach umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-11 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem własnego konta założonego w Systemie (https://ezamowienia.krus.gov.pl/krus_kielce). Wykonawca do upływu terminu do składania ofert może wycofać złożoną ofertę, złożyć nową lub zrezygnować z udziału w postępowaniu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji (https://ezamowienia.krus.gov.pl/krus_kielce/elearning).

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-11 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu.
5. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
7. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
8. Wykonawca, którego oferta została wybrana, ma obowiązek zawrzeć umowę na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy - Załącznik nr 13 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
9. Zamawiający zawrze umowę w terminie zgodnym z art. 308 ust 2 ustawy Pzp.
10. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.