eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jastrzębie-Zdrój › Wykonanie traktów komunikacyjnych w Parku Zdrojowym w Jastrzębiu-ZdrojuOgłoszenie z dnia 2022-09-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie traktów komunikacyjnych w Parku Zdrojowym w Jastrzębiu-Zdroju

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: JASTRZĘBSKI ZAKŁAD KOMUNALNY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276850629

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Dworcowa 17 D

1.5.2.) Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-330

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 47 51 495

1.5.8.) Numer faksu: 32 47 64 793

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@jzk.jastrzebie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jzk.jastrzebie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie traktów komunikacyjnych w Parku Zdrojowym w Jastrzębiu-Zdroju

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c8658e52-40aa-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00372333

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00371837/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wykonanie traktów komunikacyjnych w Parku Zdrojowym w Jastrzębiu-Zdroju

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platfermazakupowa.pl/pn/um_jastrzeniezdroj

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W przedmiotowym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, oświadczeń, wymiana informacji, przekazywanie dokumentów lub oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.) za pośrednictwem strony https://platformazakupowa.pl/um_jastrzebiezdroj

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie. Rejestracja i konto na Platformie jest darmowe. Sposób założenia konta opisany został w instrukcji znajdującej się pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
2. Informacje o wymaganiach technicznych niezbędnych do wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej znajdują się w Regulaminie Platformy znajdującej się pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz w instrukcjach, o których mowa w pkt. 1 .

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje się, że:
1) administratorem danych osobowych jest Jastrzębski Zakład Komunalny w Jastrzębiu-Zdroju, reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (44-330) przy ul. Dworcowej 17 d.
2) Korespondencyjne dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym w Jastrzębiu-Zdroju ul. Dworcowa 17D, 44-330 Jastrzębie-Zdrój.
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Wykonanie traktów komunikacyjnych w Parku Zdrojowym w Jastrzębiu-Zdroju” prowadzonym w trybie podstawowym;
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres minimum 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania udzielonej gwarancji przekracza okres 4 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz gwarancji udzielonej przez Wykonawcę;
6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) osoba fizyczna, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu posiada:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych*;
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
9) osobie fizycznej, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu nie przysługuje:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SG.270.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie traktów komunikacyjnych w zabytkowym Parku Zdrojowym w Jastrzębiu-Zdroju, zwanym dalej „Parkiem”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SWZ- Dokumentacja techniczna. Przedmiar robót stanowi załącznik nr 10 do SWZ. Przedmiot zamówienia stanowi częściową realizację dokumentacji projektowej pn.: „Projekt remontu traktów komunikacyjnych , schodów i pozostałego zagospodarowania terenu zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-16

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem, tj.: wykonania robót w zakresie budowy nawierzchni dróg dla pieszych wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi (roboty rozbiórkowe, roboty w zakresie kanalizacji ściekowej, roboty w zakresie zagospodarowania terenu, roboty elektryczne) na terenie Parku Zdrojowego im. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju. Szczegółowy zakres robót zamówienia podstawowego określono w załączniku nr 10 do SWZ.
Wartość przewidywanych zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych nie może przekroczyć 100% wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa:
a) Wykonawca udokumentuje, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał przynajmniej jedną robotę polegającą na wykonaniu dróg dla pieszych (np. chodników) o wartości minimum 300 000,00 zł brutto.
Uwaga: w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa wyżej, powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowalnych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, winien wykazać wyłącznie zadania, w wykonaniu których bezpośrednio uczestniczył.


b) Wykonawca udokumentuje, że dysponuje lub będzie dysponować przy wykonywanych pracach osobą przyjmującą obowiązki kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.

c) Wykonawca udokumentuje, że dysponuje lub będzie dysponować przy wykonywanych pracach osobą przyjmującą obowiązki kierowania pracami przy zabytkach będących parkami wpisanymi do rejestru, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, których program obejmuje zajęcia lub grupy zajęć umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności w tym zakresie, oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich lub pracach restauratorskich prowadzonych przy tego rodzaju zabytkach wpisanych do rejestru, lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury.
d) Wykonawca udokumentuje, że dysponuje lub będzie dysponować przy wykonywanych pracach osobą przyjmującą obowiązki kierownika robót w branży elektrycznej, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – według załącznika nr 4 do SWZ;
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za [...] kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami - według załącznika nr 5 do SWZ;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy - według załącznika nr 1 do SWZ,
2) Kosztorys (kosztorysy) ofertowe w formie uproszczonej obejmujące wszystkie pozycje ujęte w kosztorysach ślepych (przedmiarach robót) stanowiące załącznik nr 10 do SWZ. Wycena wszystkich robót winna być opracowana w formie kosztorysu uproszczonego zawierającego podstawę podanej wyceny, opis robót, jednostkę obmiarową oraz wartość pozycji w wyliczeniu do dwóch miejsc po przecinku. W celu sprawniejszej weryfikacji kosztorysu zaleca się dodatkowo przedłożyć go w postaci pliku Excel. Wersję szczegółową kosztorysów Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.
3) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - według załącznika nr 2 do SWZ,
4) Oświadczenie podmiotu udostępniającego swoje zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - według załącznika nr 2a do SWZ (jeżeli dotyczy),
5) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – według załącznika nr 3 do SWZ,
6) Oświadczenie podmiotu udostępniającego swoje zasoby o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – według załącznika nr 3a do SWZ (jeżeli dotyczy),
7) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – według załącznika nr 3b do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu – jeżeli wykonawca polega na zdolnościach podmiotu trzeciego,
8) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – według załącznika nr 6 do SWZ (jeżeli dotyczy),
9) Pełnomocnictwo – przykładowy wzór – załącznik nr 7 do SWZ (jeżeli dotyczy),

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięćtysięcyzłotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Przykładowy wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 7 do SWZ. Uwaga: Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarnie odpowiedzialność za realizację zamówienia.
2. Obowiązek złożenia oświadczenia dotyczącego spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia, o czym mowa w Rozdziale 20 oraz Rozdziale 21 ust. 1 SWZ dotyczy każdego z Wykonawców.
3. Obowiązek złożenia oświadczenia, z którego wynikać będzie, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy według załącznika nr 6 do SWZ.
4. Sposób spełnienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunków udziału w postępowaniu (powyższą kwestię reguluje art. 58 ust. 4 ustawy PZP): spełnianie warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej oceniane będzie przez Zamawiającego sumarycznie, z zastrzeżeniem, iż jeden z członków konsorcjum:
- spełni samodzielnie warunek dotyczący doświadczenia określonego w Rozdziale 21 ust. 1 lit. a) SWZ. Pozostałe warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy wchodzący w skład konsorcjum mogą spełniać łącznie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy w zakresie dotyczącym :
a) dopuszcza się możliwość zmiany zakresu robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji, w przypadku zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte niniejszą umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji pod warunkiem, iż nie będą modyfikowały ogólnego charakteru niniejszej umowy;
b) dopuszcza się możliwość zmiany umowy, co do zmiany osób wskazanych w § 11 Umowy;
c) w przypadku urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT wynagrodzenie Wykonawcy netto (bez podatku od towarów i usług VAT) pozostanie bez zmian, a wynagrodzenie Wykonawcy brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT) zostanie obliczone z uwzględnieniem zmian stawki podatku od towarów i usług VAT.
d) w zakresie terminu wykonania:
- w przypadku wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z przyjętą technologią i zasadami sztuki budowlanej, które to warunki pogodowe skutkują koniecznością wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy.
- w przypadku wstrzymania wykonywania przedmiotu umowy przez służby lub organy do tego upoważnione, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego.
- w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej przez projektanta.
- w przypadku ujawnienia podczas prowadzenia robót niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych (np.: rurociągów, kabli elektroenergetycznych, itd.).
W przypadku zaistnienia w/w warunków zmianie może ulec termin wykonania przedmiotu umowy o czas niezbędny na uwzględnienie powyższych okoliczności.
e) w zakresie zmiany podmiotów uczestniczących w wykonaniu przedmiotu umowy, na zasobach których Wykonawca się opierał wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, a nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie wykaże spełnienie w/w warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia;
f) w zakresie podwykonawców, wykazanych na etapie złożonej oferty lub których konieczność ujawnienia wynikła na etapie realizacji zamówienia, którym Wykonawca powierzył lub ma zamiar powierzyć wykonanie części zmówienia;
g) w zakresie zmiany osób uprawnionych do wykonywania funkcji kierowniczych- w takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do zaproponowania, w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego, osoby legitymującej się odpowiednio uprawnieniami spełniającymi warunki udziału w postępowaniu określonymi w Rozdziale 21 ust. 1 lit. b) lub lit. c), lub lit. d) specyfikacji warunków zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 17.10.2022 r.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy - strona https://platformazakupowa.pl/um_jastrzebiezdroj

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-17 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.