eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Wynajem, pranie i serwis odzieży dla pracowników ZGOK Sp. z o.o. w OlsztynieOgłoszenie z dnia 2022-09-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Wynajem, pranie i serwis odzieży dla pracowników ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510734049

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lubelska 53

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-410

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zgok.olsztyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zgok.olsztyn.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wynajem, pranie i serwis odzieży dla pracowników ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dc53ed13-408c-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00372031

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zgok-olsztyn.logintrade.net/zapytania_email,101915,d6420dec32bf110b6ae5379b3342f80b.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zgok-olsztyn.logintrade.net/zapytania_email,101915,d6420dec32bf110b6ae5379b3342f80b.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy PZP,
postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, prowadzi się pisemnie.
2. Komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym
a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie PZP, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
3. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o
zamówieniu lub SWZ, a także ofert.
4. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W postępowaniu o udzielenie zamówienia
komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Przetargowej Zakładu Gospodarki Odpadami
Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie (dalej: ZGOK), dostępnej pod adresem: https://zgokolsztyn.
logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html lub poczty elektronicznej: zamowienia@zgok.olsztyn.pl. Złożenie, wycofanie lub
zmiana oferty następują wyłącznie za pośrednictwem platformy.
5. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego
podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
6. Wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające użycie środków komunikacji elektronicznej i pracę na Platformie Przetargowej
ZGOK:
a) dowolny komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows oraz dostępem do sieci Internet,
b) zainstalowane oprogramowanie Acrobat Reader do obsługi dokumentów w formacie PDF, które można pobrać bezpłatnie ze
strony internetowej http://get.adobe.com/reader/.
7. Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
a) Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, b) Google Chrome 31, c) Mozilla Firefox 26, d)
Opera 18.
8. Pozostałe wymagania techniczne:
a) dostęp do sieci Internet, b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax, c) włączona obsługa JavaScript, d)
zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s, e) zainstalowany Acrobat Reader, f) zainstalowane środowisko
uruchomieniowe Java – Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.
9. Wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy:
a) Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A., b) Centrum Obsługi
Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
c) Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Asseco Data Systems S.A., d) Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert
firmy Safe Technologies S.A.
10. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy Przetargowej ZGOK. Zamawiający
dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail:
zamowienia@zgok.olsztyn.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). Równocześnie Zamawiający rekomenduje format danych przesyłanych
plików: .pdf.
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków, pozostałe informacje zawarte są w Specyfikacji Warunków Zamówienia dostępnej na
Platformie przetargowej ZGOK: https://zgok-olsztyn.logintrade.net/zapytania_email,101915,d6420dec32bf110b6ae5379b3342f80b.html

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością, adres: 10-410 Olsztyn, ul. Lubelska 53, zarejestrowana w dniu 8 marca 2002 roku, pod numerem
0000097877, w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w
Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, numer NIP 739-29-54-369, REGON 510734049, kapitał zakładowy 29 993 500 zł.
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem
e-mail: iod@zgok.olsztyn.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie ww. zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j. z dnia 2022.08.16.), dalej
„ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy, wliczając okres rękojmi i gwarancji plus okres przedawnienia roszczeń;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informuję, że posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; może zostać Pani/Pan zobowiązana
do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności sprecyzowania nazwy lub daty
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych; przy czym skorzystanie z
prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą
postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, tj. prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZGOK/TP2/42/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem Umowy jest:
a) wynajem odzieży roboczej dla pracowników (użytkowników) Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. (ZGOK) wyspecyfikowanej w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz w Specyfikacji asortymentu oraz
b) pranie i serwis odzieży roboczej i ochronnej dzierżawionej od Wykonawcy oraz będącej własnością Zamawiającego (bezrękawników, bluz roboczych, kominiarek, kamizelek i bluz odblaskowych, ręczników, rękawic, zarękawków, kurtek i spodni przeciwdeszczowych, t-shirtów) oraz dezynfekcja obuwia bezpiecznego, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz Specyfikacją asortymentu.
2. Miejscem dostaw serwisowanej odzieży jest siedziba Zamawiającego ZGOK Sp. z o.o., ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn.
3. Użytkownicy odzieży są obecnie wyposażeni w starą odzież, którą należy wymienić. Po podpisaniu Umowy w pierwszej kolejności wymienione zostaną kurtki ocieplane, spodnie robocze i koszule flanelowe. Reszta odzieży wymieniana/uzupełniana będzie na podstawie zużycia/braku po konsultacji z Zamawiającym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 18100000-0 - Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

98310000-9 - Usługi prania i czyszczenia na sucho

98315000-4 - Usługi prasowania

98393000-4 - Usługi krawieckie

98311000-6 - Usługi odbierania prania

50830000-2 - Usługi w zakresie naprawy odzieży i wyrobów włókienniczych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostarczania odzieży dla nowego pracownika

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz z wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowego środka dowodowego w postaci Załącznika nr 3 pt. Specyfikacja asortymentu.
2. Przedmiotowy środek dowodowy wskazany w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą.
3. Przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu, że oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia spełnia minimalne wymagania Zamawiającego. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków określonych jako wymagane przez Zamawiającego (kol. pt. Wymagania Zamawiającego), oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP. Wykonawca tak opisuje oferowany asortyment, żeby Zamawiający mógł ocenić, czy Wykonawca potwierdza spełnianie wszystkich wymagań opisanych przez Zamawiającego.
4. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowego środka dowodowego, o którym mowa w ust. 1 lub złożony przedmiotowy środek dowodowy będzie niekompletny, Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz z wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowego środka dowodowego w postaci Załącznika nr 3 pt. Specyfikacja asortymentu.
2. Przedmiotowy środek dowodowy wskazany w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą.
3. Przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu, że oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia spełnia minimalne wymagania Zamawiającego. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków określonych jako wymagane przez Zamawiającego (kol. pt. Wymagania Zamawiającego), oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP. Wykonawca tak opisuje oferowany asortyment, żeby Zamawiający mógł ocenić, czy Wykonawca potwierdza spełnianie wszystkich wymagań opisanych przez Zamawiającego.
4. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowego środka dowodowego, o którym mowa w ust. 1 lub złożony przedmiotowy środek dowodowy będzie niekompletny, Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

3. Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy
3.1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
3.2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 3.1., jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
3.3. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 3.1., Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
3.4. Zapisy zawarte w pkt 3.3. stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
3.5. Zapisy zawarte w pkt 3.1.-3.3. stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
2. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać:
1) wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
2) Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
3) ustanowionego pełnomocnika oraz
4) zakres jego umocowania, a także
5) oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
3. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w niniejszym Rozdziale. Spółka cywilna ubiegająca się
o zamówienie musi wyznaczyć pełnomocnika do jej reprezentowania. Ustawowe zasady reprezentacji spółki cywilnej zezwalające każdemu wspólnikowi na jej reprezentowanie w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw, nie spełniają bowiem wymogu z art. 58 ust. 2 ustawy PZP. W przypadku spółki cywilnej art. 58 ust. 2 ustawy PZP nie będzie miał zastosowania, jeżeli oferta zostanie podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wszystkich wspólników spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Każda zmiana Umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.
2. Możliwość zmian Umowy istnieje w razie:
1) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 3571 kodeksu cywilnego,
2) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych,
3) zaistnienia siły wyższej,
4) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
5) zaistnienia omyłek pisarskich lub rachunkowych,
6) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
7) wystąpienia okoliczności, na które żadna ze Stron nie miała wpływu,
8) zmiany zatrudnienia u Zamawiającego (ilości użytkowników),
9) nie wyczerpania ilości lub wartości brutto określonych w umowie,
10) zmian cen mediów (wody, energii, prądu).
11) nie wywiązywania się lub nienależytego wywiązywania się Wykonawcy z obowiązków objętych Umową.
3. Nieprzewidywalne warunki fizyczne oznaczają jakiekolwiek działanie sił natury, które jest racjonalnie niemożliwe do przewidzenia przez doświadczonego wykonawcę do dnia złożenia Oferty lub takie, że od doświadczonego wykonawcy nie można było w sposób rozsądny oczekiwać zastosowania przeciw nim wystarczających środków ostrożności.
4. W okolicznościach określonych w ust. 2 powyżej, Zamawiający przewiduje, iż zmianie mogą ulec postanowienia Umowy dotyczące terminu wykonania zamówienia, ilości użytkowników, ilości odzieży objętej przedmiotem zamówienia oraz wynagrodzenia (jako konsekwencji ww. zamian ilości i terminu).
5. Zamawiający wskazuje, iż zakres dopuszczalnych zmian będzie odpowiadał zakresowi, w jakim warunki (okoliczności) określone w ust. 2 będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowo-skutkowym z terminem wykonania Umowy Wykonawcy.
6. Zmiany ilości asortymentu nie powodujące zmian cen jednostkowych określnych w Formularzu cenowym oraz ogólnej wartości Umowy określonej w §4 ust. 2, nie wymagają aneksu.
7. W razie zmiany stawki podatku VAT mającej zastosowanie do Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki i odpowiednio do okresu, w którym zastosowanie ma zmieniona stawka. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, nie wcześniej jednak niż po wejściu w życie zmienionych przepisów.
8. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu Umowy nie należy interpretować jako udzielenie dowolnej ze stron roszczenia do żądania zmiany Umowy, a jedynie możliwość dokonania zmiany Umowy. Każda zmiana Umowy wymaga zgody drugiej Strony.
9. Strony postanawiają, że dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia jakiejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 436 pkt 4) lit. b) ustawy PZP, tj. zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
Ze względu na ograniczenie liczby znaków pozostałe informacje dot. zmian umowy znajdują się w Projektowanych postanowieniach umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-10 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zgok-olsztyn.logintrade.net/zapytania_email,101915,d6420dec32bf110b6ae5379b3342f80b.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-10 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-08

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. W dniu 16 kwietnia 2022 r. weszła w życie ustawa z 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – dalej ustawa sankcyjna. W art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej zostały określone dodatkowe, względem tych wynikających z Prawa zamówień publicznych, obligatoryjne podstawy wykluczenia. Podstawy te dotyczą postępowań prowadzonych na podstawie Prawa zamówień publicznych i na mocy art. 7 ust. 9 ustawy sankcyjnej znajdują one zastosowanie również do postępowań o udzielenie zamówień o wartościach mniejszych niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 PZP lub takich, które podlegają wyłączeniu z obowiązku stosowania tego aktu prawnego.
2. W oparciu o podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej, Zamawiający wyklucza z postępowania:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa
w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3
ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
3. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 2
4. W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie okoliczności wskazanych w ust. 2, zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego lub ofertę takiego wykonawcy lub uczestnika konkursu, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej lub nie przeprowadza oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.