eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bystra Podhalańska › Budowa skateparku wraz z elementami małej architektury oraz instalacją elektryczną w miejscowości Bystra PodhalańskaOgłoszenie z dnia 2022-09-30

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa skateparku wraz z elementami małej architektury oraz instalacją elektryczną w miejscowości Bystra Podhalańska

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bystra-Sidzina

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892096

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bystra Podhalańska 373

1.5.2.) Miejscowość: Bystra Podhalańska

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-235

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@bystra-sidzina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bystra-sidzina.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa skateparku wraz z elementami małej architektury oraz instalacją elektryczną w miejscowości Bystra Podhalańska

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f233d2cb-407f-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00371242

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00013785/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w Bystrej Podhalańskiej - skateparku wraz z elementami małej architektury oraz instalacją elektryczną.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.bystra-sidzina.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.
Komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami, o której mowa w punkcie może również odbywać się za pomocą poczty elektronicznej: przetargi@bystra-sidzina.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zawarte są w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bystra-Sidzina.

Pozostałe szczegóły znajdują się w SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zawarte są w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RG.271.22.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa skateparku wraz z elementami małej architektury oraz instalacją elektryczną na działkach nr ewid. 402/1, 405/1, 405/2, 402/4, 402/5, 34/5, 407/14, 407/15, 35/20 w miejscowości Bystra Podhalańska. To budowa placu sportowo rekreacyjnego wykonanego w formie żelbetowej płyty i umieszczonych na niej przeszkód żelbetowych i stalowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45500000-2 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45262300-4 - Betonowanie

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi.

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Szczegółowe informacje o warunkach udziału w postępowaniu zawarte są w Rozdziale 19 SWZ.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszym SWZ.

2. Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenia zamówienia, spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących [art. 112 ust 2 ustawy Pzp]:
2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (art. 113 ustawy Pzp):
Opis spełnienia warunków:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków w postępowaniu.
2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika z odrębnych przepisów (art. 114 ustawy Pzp):
Opis spełnienia warunków:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków w postępowaniu.
2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 115 ustawy Pzp):
Opis spełnienia warunków:
Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że ten posiada na rachunku kwotę środków finansowych nie mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100), lub że posiada zdolność kredytową na kwotę minimum 500.000,00 złotych, lub że łącznie z obydwu w/w źródeł (posiada na rachunku i posiada zdolność kredytową) dysponuje kwotą min. 500.000,00 złotych.
2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej (art. 116 ustawy Pzp):
Opis spełnienia warunków:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca:
2.4.1. wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z należytą starannością oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego, co najmniej jedną robotę budowlaną, porównywalną z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 600.000,00 zł brutto (słownie: sześćset tysięcy złotych). W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).
2.4.2. wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą stosowne do zakresu zamówienia uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020, poz. 1333 ze zm.) tj. upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i/lub inżynieryjnej.
2.4.3. wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą stosowne do zakresu zamówienia uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020, poz. 1333 ze zm.) tj. upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci i instalacji elektroenergetycznych.
Uwagi:
- Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
- Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) - dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
WAŻNE:
- Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy winne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia [art. 116 ust. 2 ustawy pzp].
- Jeżeli wykonawca powołuje sią na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz robót budowlanych – załącznik nr 7 SWZ, dotyczy robót budowlanych faktycznie przez niego wykonanych;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Szczegółowe informacje o podmiotowych środkach dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zawarte są w Rozdziale 20 SWZ.

1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, dokument ten składa każdy z wykonawców oddzielnie (jeśli dotyczy).

2. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Szczegółowe informacje o podmiotowych środkach dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zawarte są w Rozdziale 20 SWZ.
Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia [art.274 ust. 1 ustawy pzp]:.

1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

2. Dowody określające czy roboty budowlane o których mowa w ust. 2 pkt 2.3 niniejszego rozdziału zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyny niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

4. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem – dokument wymagany w celu potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdziale 19 ust. 1 pkt 2.3.

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich
lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Szczegółowe informacje są zawarte w Rozdziale 11 SWZ.
Oferta ma być sporządzona zgodnie z warunkami określonymi w SWZ. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą:

1. Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.

2. Wypełnione załączniki nr 2 i nr 3 do SWZ, stanowiące OŚWIADCZENIA, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące odpowiednio:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ,
b) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1 – 6 i art. 109 ust. 1, pkt. 4, Ustawy Pzp – którego wzór stanowo załącznik nr 3 do SWZ.

3. ZOBOWIĄZANIA PODMIOTÓW UDOSTĘPNIAJĄCYCH ZASOBY, na które wykonawca będzie się powoływał w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował = niezbędnymi zasobami tych podmiotów - wzór zobowiązania stanowi
załącznik nr 5 do SWZ.

4. OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZELENIE ZAMÓWIENIA (konsorcjum, spółka cywilna itp.) - W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 Ustawy Pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy [art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp].

5. PEŁNOMOCNICTWO (jeżeli dotyczy). - Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6. DOWÓD WPŁATY WADIUM.

7. KOSZTORYS UPROSZCZONY OFERTOWY.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca przystępujący do postępowania – składający ofertę jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 PZP),
2. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
3. Dokument pełnomocnictwa musi być załączany do oferty, w postaci elektronicznej.
4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, który w imieniu Wykonawców występujących wspólnie złoży ofertę w systemie.

Szczegółowe informacje zawarte są w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowe informacje zawarte w załączniku nr 9 SWZ (w projekcie umowy).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-19 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.